Angliavandenilių išteklių mokestis (nuo 2015-01-01), Naftos ir dujų išteklių mokestis (iki 2014-12-31)

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie angliavandenilių išteklių mokestį (iki 2014-12-31 – naftos ir dujų išteklių mokestį).

Registracijos numeris KM1822

Ši informacija skelbiama:
Angliavandenilių išteklių mokestis (nuo 2015-01-01), Naftos ir dujų išteklių mokestis (iki 2014-12-31)

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

Angliavandenilių išteklių mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji vienetai (kaip jie apibrėžti PMĮ) bei fiziniai asmenys, išgaunantys tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius Lietuvos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Išsklaidytieji angliavandeniliai - angliavandeniliai, esantys mažai laidžiose, pirminėse nuosėdinėse uolienose ir nesusitelkę į tradicinius telkinius.

Tradiciniai angliavandeniliai - angliavandeniliai, susitelkę gamtinėse kaupavietėse poringose, plyšiuotose uolienose (tradiciniuose telkiniuose).

Mokesčio bazė

  1. Angliavandenilių išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo mokestinio laikotarpio vidutinės mokesčio mokėtojo apskaičiuotos išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje.

Jeigu per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojas angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklius pardavė skirtingomis kainomis, vidutinė šių išteklių pardavimo kaina už kubinį metrą gavybos vietoje mokesčio mokėtojo apskaičiuojama pagal šių kainų vidurkį.

  1. Kai angliavandenilių išteklių mokesčio neįmanoma apskaičiuoti 1 punkte nustatyta tvarka, angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotos ir paskelbtos išgautų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje.

Angliavandenilių išteklių gavybos vietoje turi būti įrengti atitinkami apskaitos prietaisai, matuojantys išgaunamų angliavandenilių išteklių kiekį. Apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarką nustato Aplinkos ministerija, suderinusi su Finansų ministerija.

Tarifai

Angliavandenilių išteklių mokesčio tarifą sudaro bazinis ir kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifai.

Baziniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami iš visų telkinių išgauti angliavandenilių ištekliai. Kompensaciniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami angliavandenilių ištekliai, išgaunami iš telkinių, jeigu jiems surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos valstybės lėšos.

Bazinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas nustatomas:

  1. tradicinių angliavandenilių ištekliams – 12 proc.;

  1. išsklaidytųjų angliavandenilių ištekliams – 15 proc. Trejus metus nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020-01-01, taikomas 1 proc. bazinis mokesčio tarifas. Pasibaigus trejų metų laikotarpiui nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, kitą dieną po to, kai sueina trejų metų laikotarpis, pradedamas taikyti 15 proc. mokesčio tarifas.

Angliavandenilių ištekliams, išgaunamiems iš telkinio, kuris surastas ir išžvalgytas vien valstybės lėšomis, nustatomas 9 proc. kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas. Jeigu telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai, tačiau ne daugiau negu iki 4,5 proc. pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos direktoriaus 2015-06-10 įsakymu Nr. 1-115.

Mokestinis laikotarpis

Angliavandenilių išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Angliavandenilių išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo vidutinės per kalendorinį ketvirtį išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių pardavimo kainos.

Mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija (FR0566) privalo būti pateikta VMI ir mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 d. (iki 2015-12-31: deklaracija pateikiama ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 d., o mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d.).

 

Išsamesnę informaciją dėl šio mokesčio apskaičiavimo teikia Aplinkos ministerijos įgalioti APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI (duomenys pasiteirauti)

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1823

Ši informacija skelbiama:
Angliavandenilių išteklių mokestis (nuo 2015-01-01), Naftos ir dujų išteklių mokestis (iki 2014-12-31)

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

Naftos ir dujų išteklių mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji vienetai (kaip jie apibrėžti PMĮ) bei fiziniai asmenys, išgaunantys naftą ir dujas Lietuvos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Mokesčio bazė

  1. Naftos ir dujų išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės išgautos naftos ir dujų pardavimo kainos už toną gavybos vietoje.
  1. Kai išgauta nafta sunaudojama savo reikmėms, naftos ir dujų išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės išgautos naftos ir dujų pardavimo kainos už toną gavybos vietoje.
  1. Kai naftos ir dujų išteklių 1 ir 2 punktuose pateikta tvarka neįmanoma apskaičiuoti, naftos ir dujų išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės Statistikos departamento apskaičiuotos ir paskelbtos išgautos naftos ir dujų pardavimo kainos už toną gavybos vietoje.

Tarifai

Nuo 2012-07-01 iki 2014-12-31:

Naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifą sudaro bazinis ir kompensacinis naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifai. Baziniu naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifu apmokestinama iš visų telkinių išgauta nafta ir dujos. Kompensaciniu naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifu apmokestinama nafta ir dujos, išgaunamos iš telkinių, jeigu jiems surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos valstybės lėšos.

Bazinis naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifas nustatomas Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo (toliau – NDIMĮ) priedėlyje, atsižvelgiant į telkinių buvimo vietą ir metines gavybos apimtis.

Naftai ir dujoms, išgaunamoms iš telkinio, kuris surastas ir išžvalgytas vien valstybės lėšomis, nustatomas 9 proc. kompensacinis naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifas. Jeigu telkinio žvalgybai buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, kompensacinis naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifas sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai, tačiau ne daugiau negu iki 4,5 proc. pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012-12-04 įsakymu Nr. 1-199 patvirtintą Naftos ir dujų išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Todėl mokesčio mokėtojas gali mažinti kompensacinį tarifą pagal Aprašą ne valstybės lėšomis naftos ir dujų išteklių paieškos ir / ar žvalgybos darbais, atliktais nuo 2012-07-01, atsižvelgiant į tai, jog NDIMĮ nauja nuostata dėl kompensacinių tarifų galioja nuo 2012-07-01. Be to, metinė deklaracija, kurioje galutinė mokesčio suma už 2012 m. apskaičiuojama pagal faktiškai per metus išgautą naftos ir dujų kiekį, teikiama kitais kalendoriniais metais, kuomet galioja ne tik minėtos NDIMĮ nuostatos, bet ir Aprašas. Argumentuojant administracinės naštos mažinimu, šiuo atveju mokesčio mokėtojas turėtų tikslinti duomenis už 2012 m., pateikdamas tik metinę deklaraciją (forma FR0567).

Mokestinis laikotarpis

Naftos ir dujų išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Naftos ir dujų išteklių mokestis yra apskaičiuojamas pagal faktiškai per kalendorinį ketvirtį išgautą naftos ir dujų kiekį, išskyrus atvejus, kai išgautai naftai ir dujoms pagal NDIMĮ yra taikomi jo priedėlyje nustatyti baziniai naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifai.

Tais atvejais naftos ir dujų išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo 1/4 per kalendorinius metus numatomo išgauti, bet ne mažesnio nei praėjusiais kalendoriniais metais išgauto naftos ir dujų kiekio.

Metų pabaigoje mokesčio suma yra perskaičiuojama pagal faktiškai per metus išgautą naftos ir dujų kiekį.

Mokesčių mokėtojai naftos ir dujų išteklių mokestį privalo apskaičiuoti patys ir deklaracijas pateikti VMI.

Ketvirtinės deklaracijos (forma FR0566) turi būti pateikiamos ir mokestis sumokėtas iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 d., o metinės deklaracijos (forma FR0567) turi būti pateikiamos ir mokestis sumokėtas – iki kitų metų balandžio 25 d.

 
Išsamesnę informaciją dėl šio mokesčio apskaičiavimo teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).
 

Teisės aktai