Registracijos numeris KM3029

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Aspektas

Komentarai

Ataskaita

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaita – FR0801 forma.

Ataskaita teikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje – AIS.

FR0801 ataskaitą AIS galima pateikti šiais būdais:

 • Operacijų duomenis tiesiogiai suvesti AIS lengvatų kontrolės posistemyje skiltyje „Registruotų vartotojų operacijos“ pasirenkant „Pridėti naują operaciją“;

 • Naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. Web Service), skirta operacijų duomenų rinkmenai (operacijų importo / eksporto failų formatų specifikaciją rasite čia);

 • Įkelti AIS operacijų duomenų rinkmeną (XML formato failai). Duomenų rinkmena įkeliama AIS Lengvatų kontrolės posistemyje skiltyje „Registruotų vartotojų operacijos“ pasirenkant „Naujų operacijų įkėlimas iš failo“. XML rinkmena parengiama pagal operacijų importo / eksporto failų formatų specifikaciją. XML duomenų failo pavyzdį rasite čia.

Ataskaitos pateikimo terminai

FR0801 ataskaita turi būti pateikta:

 • Prekių įsigijimo (IG) ir patiekimo (TP) operacijos pateikiamos iš karto po operacijos atlikimo;

 • Kitos operacijos (PS, PER, IN, LF) pateikiamos ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.

Ataskaitoje teikiamų operacijų tipai

Teikiamoje FR0801 ataskaitoje galimi operacijų tipai:

 • IG – Įsigijimas;

 • TP – Pardavimas / Tiekimas;

 • PS – Sunaudojimas;

 • PR – Kitas tiekimas, sunaudojimas ar praradimas, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus;

 • IN – Likučių koregavimas, atsižvelgiant į inventorizacijos duomenis, perteklius (+) / trūkumas (-);

 • LF – Prekių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ataskaitos dalyvių tipai

Teikiamoje FR0801 ataskaitoje galimi dalyvių tipai:

 • IR – Importuotojas;

 • NA – Registruotas vartotojas – naudotojas;

 • TK – Registruotas vartotojas – tiekėjas;

 • KT – Kitas vartotojas / naudotojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3030

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Tam, kad asmuo galėtų į Akcizų informacinę sistemą (AIS) teikti, tikslinti ir peržiūrėti pateiktus duomenis, jam būtina už duomenų teikimą atsakingam asmeniui suteikti AIS rolę:

 • Rolė „Tiekėjo atstovas“. Suteikia teisę pagal turimą konkretų leidimą teikti ir peržiūrėti pateiktus duomenis;
 • Rolė „Tiekėjo leidimo savininkas“. Suteikia teisę asmeniui pagal visus turimus leidimus teikti, peržiūrėti pateiktus duomenis, taip pat juos anuliuoti ar pakeisti.

Teisę AIS paskirti atstovus bei priskirti jiems roles turi asmuo, turintis AIS rolę „Subjekto rolių tvarkytojas“, kuri suteikiama per Mano VMI.

Registracijos numeris KM3033

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Nei įsigijimo, nei tiekimo, nei kitų operacijų duomenų teikti nereikia, jeigu neapdoroto tabako operacijos vykdomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kurio savininkas turi teisę, kuriame nors iš savo vardu įsteigtame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje  iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą tabaką ir / arba kaitinamojo tabako produktus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3034

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Taip. Tiekėjai turės pateikti prekių likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje duomenis net tada, jei veikla nėra vykdoma. Šie duomenys turės būti teikiami tol, kol galios turimas atitinkamas tiekėjo leidimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3032

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Dalyvio tipas „KT“ (Kitas vartotojas / naudotojas) nurodomas, kai neapdorotas tabakas atgabenamas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir / arba patiekiamas asmeniui, kuriam pagal VMI teisės aktus nėra prievolės kreiptis dėl atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo (pavyzdžiui, neapdorotas tabakas išgabenamas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba eksportuojamas). Šiuo atveju nurodomas tik dalyvio kodas, dalyvio numerio laukelį paliekant tuščią.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3031

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Operacija „PR“ (Kitas tiekimas, sunaudojimas ar praradimas, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus) nurodoma tais atvejais, kai neapdorotas tabakas parduodamas asmenims, neturintiems atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo (tiekėjo arba naudotojo leidimo), išskyrus atvejus, kai neapdorotas tabakas išgabenamas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba eksportuojamas. Taip pat ši operacija nurodoma kai neapdorotas tabakas prarandamas, viršijus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas leistinas natūralios netekties normas.

Teises aktai