Registracijos numeris KM1369

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Ataskaitą FR0801 turi teikti:

  • asmenys, įsigyjantys ir tiekiantys nuo akcizų atleistas neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius (toliau – suskystintos dujos) buitinėms reikmėms (šildymui, maisto ruošimui ir pan.), kitiems tokių dujų tiekėjams, taip pat suskystintas dujas išpilstantys į buitinius dujų balionus;

  • asmenys, įsigyjantys ir tiekiantys suskystintas dujas į grupinius įrenginius, per kuriuos jie gali būti tiekiami tik buitinėms reikmėms;

  • asmenys, įsigyjantys nuo akcizų atleistus energinius produktus ir juos parduodantys ar kitaip perduodantys nuosavybėn asmenims, turintiems leidimą juos pilstyti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę ir / arba naudoti kitiems tikslams, bet ne variklių degalams, šildymo kurui arba variklių degalų priedams, bei asmenys, tokius produktus pilstantys į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę;

  • asmenys, įsigyjantys degalus, tiekti pagal Akcizų įstatymo 19 str. 1 d. 5 punktą, 43 str. 1 d. 1 ir (arba) 2 punktus.

Ataskaita VMI turi būti pateikta mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos elektroniniu paštu adresu rpa@vmi.lt, CSV(TXT) arba XML formato failu (šių failų pavyzdžiai pateikti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt).

Ataskaitos teikti neprivalo sandėlių savininkai, kurie prekes iš sandėlio tiekia tik VMI akcizų informacinės sistemos duomenų bazėje (AIS) išrašydami akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA).

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos (FR0801 forma) pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005-02-03 įsakymu Nr. VA-16.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1371

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Akcizų įstatymo 4 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai dar nesumokėti, privalo būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje numatyta, kad šie reikalavimai netaikomi ir laikoma, kad akcizai sumokėti už akcizais apmokestinamas prekes, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, tik tuo atveju, jei akcizai už prekes, panaudotas galutinės prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę.

Galioja iki 2019-10-31

Prieš pradėdamas naudoti, perdirbti ar maišyti vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti, kai po tokių operacijų gaunama galutinė prekė atitinka Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo VMI pateikti tinkamai užpildytą pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą (FR0670 forma).

FR0670 forma VMI gali būti pateikta tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu clnt.ais.Cma@vmi.lt).

Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą) taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2014-06-06 įsakymu Nr. VA-37.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1374

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Gyventojai (ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys) šildymui skirtą kurą laiko tik savo reikmėms

 

 

Neturi registruoti kuro objektų (talpyklų)

(VMI prie FM viršininko 2010-12-27 įsakymu Nr. VA-117 patvirtintų taisyklių 5 punktas).

 

Neturi pildyti apskaitos žurnalo ir teikti ataskaitų AKC412 (VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 5.2 papunktis).

Gyventojai (ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys) laiko kitiems asmenims priklausantį  šildymui skirtą kurą ir savo reikmėms

 

Turi registruoti kuro objektą (talpyklą). Kuro objektas (kuro talpykla) registruojamas VMI, VMI prie FM viršininko 2009-08-07 įsakymu Nr. VA-56 nustatyta tvarka.

 

Turi pildyti VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 1 ir 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalus, (VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 5.2 papunktis, 36 punktas). Žurnalai registruojami VMI.

 

Ataskaitos AKC412 teikti nereikia (VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 97 punktas).

Įmonės (kitos nei žemės ūkio bendrovės bei kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), ir valstybės ir savivaldybės institucijos)

 

 

Turi registruoti kuro objektą (talpyklą), kai laiko šildymui skirtą kurą (VMI prie FM viršininko 2010-12-27 įsakymu Nr. VA-117 patvirtintų taisyklių 4 punktas).

 

Kuro objektas (kuro talpykla) registruojamas VMI (VMI prie FM viršininko 2009-08-07 įsakymas Nr. VA-56 nustatyta tvarka).

 

Kai šildymui skirtą kurą laiko tik savo reikmėms:

pildo VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalą, kuriame nurodo per mėnesį atliktų operacijų suminius duomenis (VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymas Nr. VA-16 34 punktas), žurnalas registruojamas VMI;

ataskaitos AKC412 teikti nereikia (VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 97 punktas).

 

Kai saugo kitiems asmenims priklausantį šildymui skirtą kurą, teikia šio produkto pilstymo paslaugas:

turi pildyti VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 1 ir 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalus, kurie registruojami VMI;

ataskaitos AKC412 teikti nereikia (VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymas Nr. VA-16, 97 punktas).

Žemės ūkio bendrovės bei kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), ir valstybės ir savivaldybės institucijos

Šildymui skirtą kurą laiko tik savo reikmėms

Turi registruoti kuro objektą (talpyklą) VMI (VMI prie FM viršininko 2009-08-07 įsakymu Nr. VA-56 nustatyta tvarka).

 

Neturi pildyti apskaitos žurnalo ir teikti ataskaitų AKC412 (VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 patvirtintų taisyklių 5.2 papunktis).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1375

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys privalo pildyti atitinkamus naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir SGD apskaitos žurnalus, kurių pavyzdinės formos pateiktos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 (toliau – Taisyklės), 1–6 prieduose.

Taisyklių 27–28 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai pagal Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis pildo ir VMI pateikia tokias ataskaitas:

  1. kiekvieno kuro objekto kiekvienoje eksploatuojamoje kuro talpykloje atliktų operacijų su produktais Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos AKC412 formą;

  2. Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaitos AKC409 formą, kurioje pateikiami visų produktų gavimų kuro objektuose, išgabenimų iš jų per mėnesį ir likučių mėnesio paskutinę dieną duomenys.

Tiesioginio tiekimo atvejais AKC409 ataskaitą turi rengti ir teikti produktų savininkas.

Taisyklių 30–33 punktuose nurodyti degalinių eksploatuotojai VMI pateikia:

  1. pagal Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis užpildytą atskirą kiekvienos degalinės Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 formą;

  2. pagal Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis užpildytą AKC412 ataskaitą, kurioje įrašo duomenis apie produktų laikymą kuro talpyklose, nesujungtose su degalų įpylimo kolonėlėmis ir / ar esančiose kitose vietose.

Taisyklių 34–36 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas) – ūkio subjektai – pildo ir VMI pateikia vieną AKC412 ataskaitą, parengtą pagal eksploatuojamose kuro talpyklose (objektuose) tvarkomų Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalų suminius duomenis ir pagal Taisyklių 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalų suminius duomenis, kai priima saugoti kitiems asmenims priklausančius produktus.

Taisyklių 34–36 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai – tie ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, kurie priima saugoti ūkio subjektams priklausančius produktus, – AKC412 ataskaitoje pateikia priimtų saugoti ūkio subjektams priklausančių produktų operacijų talpykloje ir produktų išpilstymo suminius duomenis.

Į AKC412 ataskaitą neįtraukiami šilumos ar elektros energijos gamybai skirtų Produktų ir gazolių, nurodytų Akcizų įstatymo 37 str. 3 dalyje, duomenys.

Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai atitinkamas ataskaitas VMI pateikia per VMI elektroninę deklaravimo informacinę sistemą - EDS.

Laive sunaudotų degalų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, AKC412 ataskaita VMI turi būti teikiama, pasibaigus ketvirčiui, iki kito mėnesio 10 dienos.

Kuro objektų eksploatuotojai neteikia ataskaitų tų produktų, kurių duomenys VMI pateikiami: 

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitose FR801

Taisyklių XIII1 skyriaus nustatyta tvarka.

Teises aktai