Registracijos numeris KM1781

Ši informacija skelbiama:
Atskaitymai nuo pajamų pagal Miškų įstatymą

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

Visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys).

Mokesčio objektas

Miško valdytojų pajamos, gautos už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.

Žaliavinė mediena – tai miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti. Gaminiai, pagaminti iš žaliavinės medienos (medžių stiebų), pavyzdžiui, tokie kaip lentos, skiedros biokurui, skaldytos malkos ir kiti, nelaikomi privalomųjų atskaitymų iš pajamų objektu.

Nenukirstas miškas – augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.

Mokesčio tarifai

Miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), išskyrus valstybinių miškų valdytojus, turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.

Valstybinių miškų valdytojai moka 10 proc. privalomuosius atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.

Mokestinis laikotarpis

  1. Miško valdytojo, kuris yra juridinis asmuo, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.
  2. Miško valdytojo, kuris yra fizinis asmuo, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis (galiojo iki 2018-08-14).

Nuo 2018-08-15 miško valdytojo fizinio asmens mokestinis laikotarpis pakeistas ir nuo 2019 m. yra kalendoriniai metai.

Deklaravimas ir sumokėjimas

  1. Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys arba užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, ataskaitinio mėnesio privalomuosius atskaitymus privalo patys apskaičiuoti, deklaruoti  pateikdami VMI tinkamai užpildytą deklaraciją FR0463 ir sumokėti iki kito mėnesio 15 d.
  1. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo patys apskaičiuoti, deklaruoti pateikdami VMI tinkamai užpildytą deklaraciją FR0463 ir sumokėti kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po kalendorinio pusmečio, 15 d. (galiojo iki 2018-08-14).

Nuo 2018-08-15  miško valdytojo fizinio asmens deklaracijos FR0463 formos pateikimo ir privalomųjų atskaitymų sumokėjimo terminai pakeisti. Mokestiniam laikotarpiui (t. y. kalendoriniams metams) pasibaigus, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, fizinis asmuo privalo apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus, juos sumokėti ir pateikti VMI deklaracijos FR0463 formą.

2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamas reikės deklaruoti ir nuo šių pajamų priklausančią mokėti privalomųjų atskaitymų sumą sumokėti iki kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (pvz., už 2019 m. deklaruoti ir sumokėti iki 2020-05-01).

Jeigu miško valdytojas per mokestinį laikotarpį negavo pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, už šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į Lietuvos biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti neprivalo.

Privalomųjų atskaitymų nuo parduotos žaliavinės medienos ir nenukirsto miško įmokos kodas – 1001.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1782

Ši informacija skelbiama:
Atskaitymai nuo pajamų pagal Miškų įstatymą

Pajamos pripažįstamos pagal finansinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus.

Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, nevykdantys individualios veiklos ir nesantys PVM mokėtojais, bei fiziniai asmenys, kurie savo individualiai veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką turi pripažinti pinigų principu, t. y. tada, kai fizinis asmuo pajamas faktiškai gauna. Jeigu fiziniai asmenys vykdo individualią veiklą ir yra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, tai gautas pajamas turi pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą.

Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, taiko apskaitos principą, kuris nustatytas juridinio asmens finansinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

1 pavyzdys

Fizinis asmuo, nevykdantis individualios veiklos, 2019 m. gruodžio mėn. pagal pirkimo - pardavimo sutartį pardavė žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką, tačiau pajamas faktiškai gavo 2020 m. sausio mėn. Ar fizinis asmuo turi sumokėti privalomuosius atskaitymus?

Fizinis asmuo nuo faktiškai 2020 m. gautos sumos už 2019 m. parduotą žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus. Šiuo atveju pajamos pripažįstamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Vadinasi, fizinis asmuo iki  2021-05-01 turi pateikti deklaracijos formą FR0463 ir nuo 2020 m. sausio mėn. gautų pajamų sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus.

 

2 pavyzdys

Fizinis asmuo, kuris vykdo individualią veiklą, tačiau nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir / arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs naudojamo ilgalaikio turto, 2019 m. gruodžio mėn. pardavė žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką ir išrašė sąskaitą faktūrą, tačiau pirkėjas sąskaitą apmoka jau po 2020-01-01.

Šiuo atveju pajamos pripažįstamos vadovaujantis pinigų apskaitos principu (kada faktiškai gaunamos), taigi toks asmuo privalo už 2020 m.  iki  2021-05-01 pateikti deklaracijos formą FR0463 ir nuo 2020 m. gautų pajamų sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus.

 

3 pavyzdys

Fizinis asmuo, kuris vykdo individualią veiklą ir yra įregistruotas PVM mokėtoju ir / arba savo individualiai veiklai yra priskyręs naudojamą ilgalaikį turtą, 2019 m. gruodžio mėn. pardavė žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą, tačiau pirkėjas sąskaitą apmoka jau po 2020-01-01.

Šiuo atveju pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą (pajamos pripažįstamos tada, kai žaliavinė mediena arba nenukirstas miškas yra parduoti, t. y. 2019 m. gruodžio mėn.). Šiuo atveju  fizinis asmuo iki  2020-05-01 turi pateikti deklaracijos formą FR0463 ir nuo 2019  m. gruodžio mėn. gautų pajamų sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus.

Teises aktai