Registracijos numeris KM1303

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Banderolių gamybos užsakymus pateikti VMI ir banderoles iš jos atsiimti gali tik Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų LRV 2004-04-09 nutarimu Nr. 408, 12 punkte išvardyti asmenys:

  • asmenys, turintys teisę verstis apdoroto tabako, etilo alkoholio ir / ar alkoholinių gėrimų prekyba Lietuvos Respublikoje;
  • kitos ES valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko Lietuvos Respublikoje paskirtas fiskalinis agentas (fiskalinis agentas banderoles užsako ir atsiima kitos ES valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko vardu).

Banderolių gamybos užsakymo paraiškos teikiamos naudojantis AIS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1299

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Asmuo, gavęs banderolių ir jas panaudojęs, privalo VMI pateikti pagal atitinkamą paraišką gautų banderolių panaudojimo duomenis. Duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo banderolių panaudojimo dienos.

Banderolės laikomos panaudotomis, kai jos užklijuotos ant pakuotės ar taros, klijuojant sugadintos arba prarastos (įskaitant prarastas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje). Jeigu banderolės klijuojamos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikoma, kad jos panaudotos tik tada, kai atgabentos atgal į Lietuvos Respublikos teritoriją užklijuotos ant pakuotės ar taros arba klijavimo ne Lietuvos Respublikoje metu sugadintos ir atgabentos į Lietuvos Respubliką. Banderolės laikomos panaudotomis taip pat tais atvejais, kai jos sugadintos klijuojant ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir sunaikintos (užklijuotos ar neužklijuotos) jų neatgabenus atgal į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Banderolių panaudojimo ataskaitos teikiamos naudojantis AIS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1301

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Asmuo, grąžindamas banderoles, VMI prie FM turi pateikti tinkamai užpildytą Specialių ženklų - banderolių grąžinimo paraiškos AKC415 formą.

Nepanaudotos išduotos banderolės VMI prie FM grąžinamos, jeigu:

  • banderolės neatitinka kokybės reikalavimų;
  • banderolės nebus klijuojamos;
  • banderolės negali būti klijuojamos dėl pasikeitusio pavyzdžio (nepanaudotos seno pavyzdžio banderolės turi būti grąžintos VMI prie FM per 3 mėnesius nuo šio pavyzdžio galiojimo termino pabaigos);
  • yra kitų objektyvių priežasčių.

Grąžinamos banderolės turi būti suklijuotos ant popieriaus lapų ir suskaičiuotos. Klijuoti banderolių ant popieriaus lapų neprivaloma, jeigu:

  • etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolės yra neišvyniotos iš ričių;
  • banderolės yra spaustuvės pakuotėse;
  • sukarpytos banderolės yra technologinėje pakuotėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1309

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijoje banderolėmis ženklinantys etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, banderolių apskaitą turi tvarkyti vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2004-04-29 įsakymu Nr. VA-77. Šiame įsakyme pateikiama pavyzdinė Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir / ar alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo forma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1306

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Fizinis asmuo, įvežęs iš užsienio ir laikantis Lietuvoje alkoholinių gėrimų, nepaženklintų banderolėmis LRV 2004-04-09 nutarimu Nr. 408 nustatyta tvarka, daugiau negu nustatyta Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200, 3.1 punkte, privalo kitą dieną, po gaminių įvežimo į Lietuvos teritoriją, (o jeigu tai yra ne darbo diena, tuomet artimiausią darbo dieną) VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra laikomi gaminiai, pateikti tinkamai užpildytą VMI prie FM viršininko 2004-06-02 įsakymu Nr. VA-111 patvirtintos FR0718 formos Pranešimą apie laikomus banderolėmis nepaženklintų alkoholio ir tabako gaminių kiekius. Ši forma turi būti pildoma dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius teikiamas VMI, o antrasis egzempliorius lieka asmeniui.

Teises aktai