Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJUS

Duomenų valdytojas nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio duomenų saugumas.
Beveik visų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkomų duomenų valdytoja yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Tačiau tam tikrų duomenų valdytojais yra ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. Detalesnę informaciją galite rasti šioje lentelėje.
 

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYTOJUS

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos yra Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemoje tvarkomų duomenų tvarkytojos.
Duomenims tvarkyti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos gali pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus, kurie padeda vykdyti veiklą ir administruoti paslaugų teikimą. Tai gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės,  įdarbinimo, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, saugos, kitas paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan. 
Tokiais atvejais imamasi visų būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis, laikydamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymų ir kad duomenų tvarkytojai užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas duomenų tvarkymo sutartimi arba teisės aktais. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojas turi galimybes prieiti tik prie tokios apimties duomenų, kuri būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. 
 

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Valstybinė mokesčių inspekcija, tvarkydama duomenis, taip pat vadovaujasi patvirtintomis naudotojų administravimo taisyklėmis, Valstybinės mokesčių inspekcijos kibernetinio saugumo reikalavimų ir procedūrų aprašu, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų nutekėjimo prevencijos valdymo procedūrų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų duomenų tvarkymą.

INFORMACIJA APIE VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TVARKOMUS DUOMENIS

INFORMACIJA APIE KITUS VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS:

 

PAREIGA PATEIKTI DUOMENIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 33 straipsnio 1 dalimi, mokesčių administratorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija.

MAĮ 40 straipsnyje yra nustatytos mokesčių mokėtojo pareigos, tarp kurių yra pareiga teikti duomenis ir kitą būtiną informaciją.

Už duomenų ir informacijos nepateikimą gali būti taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė.