Informacija apie duomenų tvarkymą

Duomenų valdytojai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Juridinio asmens kodas — 188659752 
Vasario 16-osios g. 14, 01107 Vilnius 
tel. +370 5 260 5060 arba 1882, el. paštas: [email protected]

Taip pat tam tikrų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau — VMI) tvarkomų asmens duomenų valdytojais yra ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. Duomenų valdytojų rekvizitai ir detalesnė informacija apie jų atliekamą duomenų tvarkymą čia.

Duomenų tvarkytojai

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos yra Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose tvarkomų duomenų tvarkytojos.

Duomenims tvarkyti gali būti pasitelkti ir kiti duomenų tvarkytojai, kurie padeda vykdyti veiklą ir administruoti paslaugų teikimą (pvz., prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės,  programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir pan.). Duomenų tvarkytojų atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas duomenų tvarkymo sutartimi arba teisės aktais, tačiau bet kokiu atveju, duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko VMI vardu ir pagal VMI nurodymus, bei turi galimybes prieiti tik prie tokios apimties duomenų, kuri būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir tvarkomų duomenų apimtis

VMI tvarko mokesčių mokėtojų, darbuotojų ir kitų duomenų subjektų grupių, nurodytų Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo 4 punkte,  asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, nuostatas, bei siekiant suteikti kokybiškas su mokesčių administravimu susijusias elektronines paslaugas.

Duomenų tvarkymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės

  • VMI informacinėse sistemose ir registre tvarkomi duomenys:
  • Kiti VMI tvarkomi asmens duomenys:

 

Duomenų gavimas ir teikimas

Siekiant tinkamai atlikti mokesčių administravimo funkciją, VMI asmens duomenis gauna:

  • iš paties asmens (duomenų subjekto);
  • iš kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių mokesčių administravimo funkcijoms įgyvendinti būtiną informaciją.

VMI mokesčių administravimo funkcijoms atlikti gauna duomenis iš VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro, finansų įstaigų (bankų, kredito unijų ir kt.), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų duomenų teikėjų (šaltinių).

VMI tvarkomus asmens duomenis teikia:

  • valstybės, savivaldos institucijoms ir įstaigoms, turinčioms teisę gauti asmens duomenis;
  • teismams ir teisėsaugos institucijoms;
  • kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis VMI įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kai asmens duomenis teikti būtina vykdant VMI pavestas užduotis, įgyvendinant VMI, kaip darbdavio, pareigas;
  • valstybės institucijoms ir įstaigoms, valdančioms valstybės registrus ir informacines sistemas, šių registrų ir informacinių sistemų nuostatuose nustatytais atvejais ir tikslais.

Pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis duomenys yra teikiami tokiems duomenų gavėjams kaip Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centras, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, VĮ „Regitra“, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitiems duomenų gavėjams.

VMI pasitelkia duomenų tvarkytojus, kuriems asmens duomenis teikia VMI informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir panašias paslaugas, mokymų, renginių organizavimo paslaugas, turto priežiūros ir aptarnavimo paslaugas, taip pat teikiantiems kitas paslaugas ar atliekantiems kitus darbus ir tvarkantiems asmens duomenis VMI vardu ir pagal VMI nurodymus.

Informacija apie duomenų teikimą ir gavimą vykdant tarptautinį bendradarbiavimą

Asmens duomenų saugojimas

VMI asmens duomenis saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, bei kiekvienais metais tvirtinamais VMI dokumentacijos planais.

Pasibaigus nustatytiems saugojimo terminams, asmens duomenys sunaikinami arba perduodami saugoti į Lietuvos Respublikos valstybės archyvą.