Kita aktuali informacija

CESOP: kas yra Tarybos direktyva (ES) 2020/284 ir ką ji reiškia mokėjimo paslaugų teikėjams?

Priėmus Tarybos direktyvą (ES) 2020/284, mokėjimo paslaugų teikėjai nuo 2024 m. sausio 1 d. kas kalendorinį ketvirtį turės teikti VMI duomenis apie per juos vykdytus tarptautinius mokėjimus, o taip pat šią surinktą informaciją saugoti.

Duomenys turės būti teikiami per VMI TIES (https://www.vmi.lt/ties/).

 

CESOP: kokie mokėjimo paslaugų teikėjai turės teikti duomenis VMI?

Duomenis turės teikti mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 6 straipsnio 1-4 dalyse. Pareiga teikti duomenis apie tarptautinius mokėjimus nuo 2024 m. sausio 1 d. yra:

1) kredito įstaigoms;

2) elektroninių pinigų įstaigoms;

3) mokėjimo įstaigoms;

4) pašto pinigų persiuntimo sistemų (žiro) įstaigoms, įstatymų nustatyta tvarka turinčioms teisę teikti mokėjimo paslaugas.

Finansų rinkos dalyvių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas. Mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašą galima peržiūrėti Lietuvos banko puslapyje.

 

CESOP: apie kokius mokėjimus reikės teikti informaciją VMI?

Mokėjimo paslaugų teikėjai privalės pateikti duomenis apie visus mokėjimus, kaip jie suprantami pagal Mokėjimo įstatymo nuostatas, išskyrus Mokėjimų įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje nustatytas išimtis.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog CESOP reglamentuoja duomenų teikimą tik apie tarptautinius mokėjimus.

Duomenys turės būti teikiami, kai:

1) mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį tam pačiam gavėjui vykdo daugiau nei 25 tarptautines mokėjimo operacijas;

2) mokėjimas gaunamas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar mokėjimas atliekamas į trečiąją teritoriją ar trečiąją valstybę.

 

CESOP: kaip yra suprantamas gavėjas ir mokėtojas?

Gavėjas ir mokėtojas yra suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Mokėjimų įstatyme.

Gavėjas — fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie mokėjimo nurodyme yra numatyti kaip mokėjimo operacijos lėšų gavėjai.

Mokėtojas — fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi mokėjimo sąskaitas ir leidžia vykdyti mokėjimo nurodymus iš tų mokėjimo sąskaitų arba, kai nėra mokėjimo sąskaitos, kurie pateikia mokėjimo nurodymus.

 

CESOP: kada turi būti teikiami duomenys?

Mokėjimo paslaugų teikėjai surinktą informaciją už kalendorinį ketvirtį privalo pateikti VMI ne vėliau kaip iki mėnesio pabaigos, einančio po kalendorinio ketvirčio pabaigos. Todėl pirmas duomenų teikimas už 2024 m. I ketvirtį numatomas ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d.

VMI gavusi mokėjimo paslaugų teikėjų informaciją šiuos duomenis pateiks į  Centrinę elektroninę mokėjimo informacijos sistemą (angl. Central Electronic System of Payment information). Duomenis VMI į CESOP turi pateikti ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po kalendorinio ketvirčio, su kuriuo šie duomenys susiję, dešimtos dienos. Pirmas VMI duomenų teikimas į CESOP turi būti atliktas ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 10 d.

 

CESOP: kokius duomenis turės pateikti mokėjimo paslaugų teikėjai VMI?

Detalius duomenis, kuriuos reikės pateikti VMI nustato XML struktūra bei jos aprašymas, kuriuos galima rasti čia.

 

Daugiau informacijos:

Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklės

Mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamų mokėjimo duomenų teikimo ir perdavimo į centrinę elektroninių mokėjimų informacijos sistemą (CESOP) gairės

Guidelines for the reporting of payment data from payment service providers and transmission to the Central Electronic System of Payment information (CESOP)