Deklaruojamas turtas

Registracijos numeris KM1275

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

I. Gyventojai, privalantys deklaruoti turtą, turi deklaruoti tokį gruodžio 31 d. turėtą turtą:

 1. nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

 2. kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal teisės aktus privaloma teisinė registracija;

 3. pinigines lėšas, turimas kredito įstaigose ir ne jose, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 Eur;

 4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 Eur;

 5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 Eur;

 6. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršijo 1 500 Eur;

 7. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršijo 1 500 Eur.

Kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose ir referendumo iniciatoriai, teikiantys auką savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti privalo deklaruoti tik bankuose ir kitose kredito įstaigose ir kitose ne kredito įstaigose turimas lėšas (įskaitant turimas pasiskolintas lėšas).

Deklaracijoje FR0001 turi būti nurodomas ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėje turimas turtas.

Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimos narius), paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimos narius) ir politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį  turto deklaracijoje privalo nurodyti ne tik gruodžio 31 d. turėtą turtą, bet ir visas gautas metines pajamas - deklaracijos FR0001 priede FR0001P „Gautos pajamos“.

Politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės organizacijos nario mokestį, FR0001P priedo neprivalo užpildyti, jeigu jie ataskaitinių metų pajamas yra deklaravę metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje.

FR0001 P priedas taip pat užpildomas, jeigu gyventojai, aukojantys savarankiškam rinkimų politinės kampanijos dalyviui, kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose ir referendumo iniciatoriai, aukojantys savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti,  ataskaitinių metų pajamas deklaruoja Deklaracijoje FR0001.

II. Išimtis taikoma 18 m. sulaukusiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, taip pat asmenims, sulaukusiems 18 m. ir vyresniems, kurie Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Šie gyventojai turi deklaruoti vieną kartą tų kalendorinių metų, kuriais jie sulaukė 18 m. arba kuriais įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje, gruodžio 31 d. tokį turimą turtą:

 1. nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurio nuosavybės teisės nėra įregistruotos LR nekilnojamojo turto registre (įskaitant visą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį turtą, nesvarbu, ar jis tos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruotas atitinkamuose registruose, ar ne);

 2. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė nei 1 500 Eur;

 3. pinigines lėšas, turimas ne Lietuvoje esančiuose bankuose, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1 500 Eur;

 4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1 500 Eur;

 5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1 500 Eur;

 6. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė didesnė nei 1 500 Eur.

Svarbu. Jeigu šie asmenys neturi tokio turto, deklaracijos (FR0001 formos) teikti nereikia, o pajamų deklaruoti nereikia net ir deklaruojantiems turimą turtą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1283

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

Nekilnojamojo ar kilnojamojo turto vertė nurodoma pagal jo įsigijimo kainą, o jei ši kaina smarkiai skiriasi nuo šiuo metu esančios tikrosios rinkos kainos, tai tas daiktas nurodomas tikrąja rinkos kaina (tikrosios rinkos kainos sąvoka pateikta GPMĮ 2 str. 20 punkte).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1285

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

I. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai sulaukę 18 m., taip pat sulaukę 18 m. ir vyresni asmenys, įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, turėtą deklaruotiną turtą deklaruoja pateikdami atskiras gyventojo deklaracijas.

II. Kai gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms neturi sutuoktinio ir / ar kitų šeimos narių, tai jis turėtą deklaruotiną turtą turi deklaruoti pateikdamas gyventojo deklaraciją, kitais atvejais (kai turi sutuoktinį ir / ar kitus šeimos narius) – turi deklaruoti, pateikdamas šeimos deklaraciją.

III. Kiti kartu gyvenantys (bendrą ūkį turintys) sutuoktiniai (kuriems yra prievolė pildyti turto deklaracijas) gali pildyti ir teikti vieną bendrą šeimos deklaraciją arba atskiras gyventojo deklaracijas. Kai sutuoktiniai teikia atskiras (gyventojo) turto deklaracijas, vienas iš jų savo deklaracijoje turi nurodyti ir nepilnamečių vaikų turimą deklaruotiną turtą, tačiau kito sutuoktinio turimo turto ar turto dalies savo deklaracijoje neturi nurodyti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1273

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai

Privalo deklaruoti turimą turtą ir visas gautas pajamas, savivaldybei pareikalavus, iki prašymo skirti piniginę socialinę paramą pateikimo.

Ataskaitiniu laikotarpiu laikomi 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama paduoti prašymus skirti piniginę socialinę paramą.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai

Privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 d. turimą turtą, įskaitant kalendoriniais metais gautas pajamas.

Gyventojai, nuo 2018-09-01 pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai

Deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, gruodžio 31 d. turimą turtą.

Gyventojai, nuo 2014-10-18 aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai

Privalo deklaruoti:

 • paskutinių praėjusių kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais auka teikiama, gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama po gegužės 1 d.;
 • užpraeitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama iki gegužės 1 d.

Pastaba. Netaikoma asmenims, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 Eur.

Politinės organizacijos nariai, kurių politinės organizacijos mokestis per kalendorinius metus yra didesnis nei 360 Eur

Privalo deklaruoti paskutinių praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą turtą, įskaitant per tuos metus gautas pajamas (kai nario mokestis mokamas po gegužės 1 d), arba užpraeitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą turtą, įskaitant per tuos metus gautas pajamas (kai nario mokestis mokamas iki gegužės 1 d.).

Pastaba. Ataskaitinių metų pajamas deklaravusiems metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, turto deklaracijoje deklaruoti pajamų nereikia, tokiu atveju turto deklaracijoje reikia deklaruoti tik turtą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1287

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

Gyventojai deklaruoja kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo deklaracija, gruodžio 31 d. turimą turtą (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 5 straipsnis).

Jeigu gyventojas gruodžio 31 d. dar nėra sutvarkęs paveldėjimo procedūrų, neturi paveldėjimo teisės liudijimo, todėl nėra žinoma, ar paveldėtas turtas taps jo nuosavybe. Kai gyventojas baigs paveldėjimo procedūras, jis turėtų paveldėjimo būdu įgytą turtą deklaruoti (patikslinti pateiktą deklaraciją) už tuos metus, kuriais toks turtas laikomas įgytu, t. y. turto palikėjo mirties metais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1292

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

Lizingo būdu įsigyjamas turtas neturi būti deklaruojamas metinėje turto deklaracijoje, nes turtas gyventojui nuosavybės teise dar nepriklauso.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1294

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

Gyventojas avansines įmokas už statomą butą turi deklaruoti ir nurodyti turto deklaracijos FR0001T priede kaip nebaigtą statybą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1298

Ši informacija skelbiama:
Deklaruojamas turtas

Vekselį išrašęs gyventojas deklaruodamas turtą, vekselyje nurodytą sumą turi deklaruoti turto deklaracijos FR0001G priede („Gauta paskola“).

Vekselį gavęs gyventojas jį turi nurodyti turto deklaracijos FR0001V priede, kaip įsigytus vertybinius popierius (kaip suteikta paskola FR0001S priede nedeklaruojama).

Teises aktai