Registracijos numeris KM1034

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

Aspektas

Komentarai

Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka

Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

 

Mokestį apskaičiuoja, išskaito, deklaruoja (forma FR0640) ir į biudžetą sumoka dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, 15 dienos.

Kuriais atvejais Lietuvos vienetams išmokami dividendai yra neapmokestinami?

 

Lietuvos vienetų iš kitų Lietuvos vienetų gaunami dividendai pelno mokesčiu neapmokestinami, jeigu Lietuvos vienetas (investuotojas) ne trumpiau kaip 12 mėn. be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 proc. dividendus išmokančio Lietuvos vieneto balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) (vadinama „dalyvavimo išimtis“).

 

12 mėn. laikotarpis nebūtinai turi būti suėjęs dividendų paskirstymo momentu. Vieneto dalyviui (kitam Lietuvos vienetui) išmokami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu dar nėra suėjęs 12 mėn. akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, bet tas dalyvis turi tikslą išlaikyti tas akcijas (dalis, pajus) ne trumpiau kaip 12 mėn. ir faktiškai įvykdo šį reikalavimą.

Dividendai į pajamas neįtraukiami

Jeigu Lietuvos vienetas gauna dividendus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio), Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, šis vienetas į pajamas iš kito Lietuvos vieneto gautų dividendų neįtraukia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1037

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

Jeigu vienetas paskirsto pelną išmokėdamas dividendus pinigais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio), Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išskaityto pelno mokesčio suma yra užskaitoma ir sumažina dividendus gaunančio Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio sumą tą mokestinį laikotarpį, kurį buvo išskaitytas mokestis iš jam išmokėtų dividendų.

Jei dividendus gaunančio Lietuvos vieneto užskaitomo išskaityto mokesčio suma viršija to vieneto mokėtino pelno mokesčio sumą tuo mokestiniu laikotarpiu, kada buvo iš išmokamų dividendų išskaitytas mokestis, šis skirtumas dividendus gaunančiam vienetui grąžinamas (įskaitomas), taikant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą mokesčių permokos grąžinimo (įskaitymo) tvarką.

1 pavyzdys

Lietuvos įmonė UAB X 2017 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonei UAB Y išmokėjo 10 000 Eur dividendų, iš kurių, taikydama 15 proc. tarifą, išskaičiavo 1 500 Eur pelno mokesčio. UAB Y apskaičiuota 2016 mokestinių metų mokėtina pelno mokesčio suma sudarė 15 000 Eur. 2017 metais mokėtiną 2016 mokestinių metų pelno mokesčio sumą UAB Y gali sumažinti nuo jai 2017 m. gegužės mėn. išmokėtų dividendų išskaičiuota 1 500 Eur pelno mokesčio suma. Įskaitoma 1 500 Eur dividendų pelno mokesčio suma turi būti įrašoma į UAB Y 2016 mokestinių metų pelno mokesčio deklaraciją. UAB Y 2016 mokestinių metų pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota mokėtina pelno mokesčio suma, įskaičius nuo gautų dividendų išskaitytą pelno mokestį, sudarys 13 500 Eur (15 000 Eur – 1 500 Eur).

 

2 pavyzdys

Situacija ta pati, kaip 1 pavyzdyje, išskyrus tai, kad UAB Y apskaičiavo 15 000 Eur 2016 mokestinių metų nuostolių. UAB Y 2016 mokestinių metų pelno mokesčio deklaracijoje įrašius įskaitomą 1 500 Eur dividendų pelno mokesčio sumą, susidarys 1 500 Eur mokesčio permoka, kuri grąžinama MAĮ nustatyta tvarka.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1035

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

Valstybės ar savivaldybių gaunami dividendai už kituose vienetuose turimas akcija, pelno mokesčiu neapmokestinami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1040

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

Gaunami dividendai

Kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos ir privataus kapitalo subjektų gaunami dividendai nėra apmokestinami pelno mokesčiu, nes:

  • iki 2017-12-31 jie nebuvo laikomi apmokestinamaisiais asmenimis;

  • po 2018-01-01 jiems taikoma PMĮ 12 str. 5 punkte numatyta lengvata, išskyrus iš tikslinių teritorijų gaunamus dividendus.

Todėl Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams išmokami dividendai ir kitas paskirstytasis pelnas neapmokestinami, tačiau po 2018-01-01 tokių subjektų iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose gauti dividendai ir kitas paskirstytasis pelnas apmokestinami PMĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

Išmokami dividendai

Iki 2017-12-31: jei investicinio fondo pelnas paskirstomas jo dalyviams (vienetams), tai investicinio fondo valdymo įmonė, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, nuo investicinio fondo dalyviams (vienetams) išmokamų dividendų privalo PMĮ 33 str. 1 dalyje ir 34 str. 1 dalyje nustatyta tvarka išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti pelno mokestį bei pateikti dividendų pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0640). Nuo tokių dividendų išskaitytam pelno mokesčiui PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta PMĮ įskaitymo tvarka juos gavusiam Lietuvos vienetui netaikoma.

Po 2018-01-01: pagal PMĮ 12 str. 18 punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos pajamos, įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautos iš kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, investicinių vienetų, akcijų ar įnašų turėjimo. Todėl kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių – Lietuvos vienetų ­– iš kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, gauti dividendai ir kitas paskirstytais pelnas neapmokestinami ir į pajamas neįtraukiami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1042

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

Jei pelno paskirstymo procese vienetas savo dalyviui perleidžia turtą, tai toks turtas turi būti perleidžiamas pagal tikrąją rinkos kainą, nustatytą tą dieną, kurią turtas buvo perleistas vieneto dalyviui.

Jei perleidžiamo turto rinkos kaina yra didesnė už to turto įsigijimo kainą, tai turto perleidimo kainos ir įsigijimo kainos skirtumas yra turtą perleidusio vieneto turto vertės padidėjimo pajamos, apmokestinamos PMĮ nustatyta tvarka.

Jei perleidžiamas ilgalaikis materialusis turtas, tai, apskaičiuojant turto vertės padidėjimo pajamas, to turto įsigijimo kaina mažinama nusidėvėjimo suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (PMĮ 16 str. 2 d.).

Vienetui turtu išmokami dividendai turi būti apmokestinami įprastine PMĮ nustatyta tvarka.

Pavyzdys

 

Žemės ūkio bendrovė už 2016 m. rezultatus pajininkui – Lietuvos vienetui (kurio pajus sudaro 7 proc. bendrovės pagrindinio kapitalo) 2017 m. apskaičiavo 10 000 Eur dividendų. Dividendai pajininko prašymu išmokėti ilgalaikiu materialiuoju turtu. 2017 m. balandžio mėnesį bendrovė su pajininku atsiskaitė, perduodama jo nuosavybėn ilgalaikį materialųjį turtą. Šio turto rinkos kaina yra 10 000 Eur, likutinė vertė 6 000 Eur (įsigijimo kainos ir nusidėvėjimo sumų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną įtrauktų į sąnaudas, skirtumas). Bendrovė, už dividendus atsiskaičiusi turtu, turi pripažinti 4 000 Eur (10 000 Eur – 6 000 Eur) turto vertės padidėjimo pajamų, t. y., apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, ši turto vertės padidėjimo pajamų suma į bendrovės uždirbtas pajamas įtraukiama ta pačia tvarka, kaip ir turto pardavimo atveju.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1044

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

Dividendais ir pajamomis iš paskirstytojo pelno nelaikoma iš vieneto lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo vieneto dalyviams proporcingai jų turimų akcijų (dalių, pajų) skaičiui nemokamai išduotos akcijos (dalys, pajai) arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės arba pajų vertės padidinimo suma.

Akcininko ar pajininko turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos tais atvejais, kai:

  1. bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų įstatinį kapitalą didina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir akcininkams nemokamai išduoda akcijas (arba didina anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę); arba

  2. didinama žemės ūkio bendrovių pajininkų pajų vertė, kai didinamas bendrovės pagrindinis kapitalas iš bendrovės lėšų, įskaitant pajų vertės padidėjimą dėl bendrovės turto perkainojimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Teises aktai