Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) (DAC7 projektas)

1.Kas yra platformos operatorius?

Platformos operatorius – subjektas, kuris su pardavėjais sudaro naudojimosi visa platforma arba jos dalimi sutartis (pavyzdžiui, Pigu, UAB; Wolt LT, UAB; Vinted, UAB, ir pan.).


2.Kas yra duomenis teikiantis platformos operatorius?

Duomenis teikiantis platformų operatorius – platformos operatorius, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų:

1. jis yra Lietuvos apmokestinamasis vienetas;

2. jis yra įsisteigęs pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

3. jo nuolatinis valdymo organas yra Lietuvoje;

4. jis turi nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nėra kvalifikuotasis ne Europos Sąjungos platformos operatorius (kas yra kvalifikuotasis ne Europos Sąjungos platformos operatorius, detaliau žr. Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6d4cb722830611edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3e2597d5-510a-4757-9370-5fce90640493);

5. jis yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės) platformos operatorius, kuris sudaro sąlygas pardavėjams vykdyti atitinkamą veiklą Europos Sąjungoje, ir nėra kvalifikuotasis ne Europos Sąjungos platformos operatorius.

Be to, duomenys turi būti teikiami, jei tenkinami šie papildomi kriterijai:

• platformas naudojančių pardavėjų pajamos yra gaunamos iš tam tikros veiklos (nekilnojamojo turto nuoma, asmeninės paslaugos, prekių pardavimas, transporto priemonių nuoma), kurią vykdyti buvo sudarytos sąlygos platformoje platformų operatoriaus (MAĮ 61-3 straipsnio 1 dalis);

• platformos operatorius su pardavėju (-ais) yra sudaręs naudojimosi platforma ar jos dalimi sutartį (-is) (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 1 punktas);

• platformoje turi būti sudarytos sąlygos ja naudotis platformos naudotojams, o pardavėjams susisiekti su kitais platformos naudotojais, siekiant vykdyti tam tikrą veiklą (nekilnojamojo turto nuomą, asmenines paslaugas, prekių pardavimą, transporto priemonių nuomą) (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 3 punktas);

• pardavėjas yra užsiregistravęs platformoje ir vykdo tam tikrą veiklą arba kuriam sumokamas arba įskaitomas su tam tikra veikla susijęs atlygis (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 4 punktas);

• pardavėjui mokamo atlygio arba įskaitomo bet kokios rūšies užmokesčio suma turi būti žinoma arba pagrįstai galima manyti, kad yra žinoma, platformos operatoriui (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 5 punktas).


3.Kas yra platforma?

Platforma – programinė įranga, įskaitant interneto svetainę arba jos dalį, ir taikomosios programos, įskaitant mobiliąsias programėles, kuriomis gali naudotis platformų naudotojai ir kuriomis pardavėjai gali susisiekti su kitais platformų naudotojais, siekdami vykdyti atitinkamą su šiais naudotojais susijusią veiklą (pavyzdžiui, https://www.varle.lt/),https://beta.lt/), https://food.bolt.eu/en-us/). Platforma taip pat apima bet kokią su atitinkama veikla susijusią atlygio rinkimo ir mokėjimo priemonę. Terminas „platforma“ neapima programinės įrangos, kuria, nesiimant tolesnių veiksmų vykdant atitinkamą veiklą, sudaroma galimybė tik:

1) tvarkyti su atitinkama veikla susijusius mokėjimus;

2) atitinkamą veiklą skelbti arba ją reklamuoti;

3) nukreipti arba persiųsti naudotojus į kitą platformą.


4.Kas yra pardavėjas ir praneštinas pardavėjas?

Pardavėjas — platformos naudotojas (fizinis asmuo arba subjektas), kuris yra registruotas platformoje ir vykdo atitinkamą veiklą.

Praneštinas pardavėjas — pardavėjas, kuris ataskaitiniu laikotarpiu vykdo atitinkamą veiklą arba kuriam ataskaitiniu laikotarpiu sumokamas arba įskaitomas su atitinkama veikla susijęs atlygis ir kuris yra rezidentas Europos Sąjungos valstybėje narėje arba ne Europos Sąjungos valstybėje, su kuria yra sudarytas veiksmingas kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas, arba kuris nuomai pasiūlė Europos Sąjungos valstybėje narėje arba ne Europos Sąjungos valstybėje, su kuria yra sudarytas veiksmingas kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas, esantį nekilnojamąjį turtą.


5.Kas yra subjektas?

Subjektas – juridinis asmuo arba bet kurios kitos teisinės ir (arba) veiklos formos asmuo, išskyrus fizinį asmenį (pavyzdžiui, akcinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, patikos fondas, kt.). Subjektas yra su kitu subjektu susijęs subjektas, jeigu kuris nors vienas iš jų kontroliuoja kitą arba jie abu yra bendrai kontroliuojami. Šiuo tikslu kontrolė apima tiesioginę ar netiesioginę daugiau kaip 50 procentų subjekto balsų ir vertės nuosavybę. Netiesioginio dalyvavimo valdymo atveju reikalavimo turėti daugiau kaip 50 procentų kito subjekto kapitalo nuosavybės teise vykdymas nustatomas, dauginant turimas pavaldžių įmonių dalis. Jei asmuo turi daugiau kaip 50 procentų balsavimo teisių, laikoma, kad jis turi 100 procentų balsavimo teisių.


6.Kokią veiklą vykdant informacija turės būti pateikta mokesčių administratoriui?

Tai tokia atitinkama veikla, už kurią pardavėjui sumokamas arba įskaitomas atlygis, kurio suma yra žinoma arba pagrįstai gali būti žinoma platformos operatoriui, ir priskiriama kuriai nors iš šių veiklų:

1) nekilnojamojo turto, įskaitant gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, taip pat bet kokio kito nekilnojamojo turto ir transporto priemonių stovėjimo vietų nuoma;

2) asmeninė paslauga, kurią teikdami vienas arba keli nepriklausomai arba subjekto vardu veikiantys fiziniai asmenys atlieka darbą tam tikrą laiką arba kol įvykdo užduotį konkrečiam (-tiems) užsakovui (-ams) ir kuri platformų naudotojo užsakymu teikiama arba internetu, arba fiziškai ne internetu po to, kai tai paslaugai teikti buvo sudarytos sąlygos, naudojantis platforma;

3) prekių pardavimas;

4) bet kokios rūšies transporto priemonių nuoma.

Į tokios atitinkamos veiklos sudėtį neįeina veikla, kurią pardavėjas vykdo kaip platformos operatoriaus arba susijusio su platformos operatoriumi subjekto darbuotojas (pavyzdžiui, jei platformos operatorius kartu yra pardavėjas, laikoma, kad jo veikla į atitinkamos veiklos sąvoką neįeina, tačiau, jei jo platforma naudojasi ir kiti pardavėjai, laikoma, kad toks platformų operatorius sudaro sąlygas vykdyti atitinkamą veiklą.

Atkreiptinas dėmesys, kad duomenis teikiantis platformų operatorius neturi teikti informacijos apie pardavėją, kuris:

1. yra viešojo sektoriaus subjektas (įskaitant Vyriausybę, politinį padalinį arba valstybės subjektą);

2. yra subjektas, kurio akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje arba kuris susijęs su subjektu, kurio akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje;

3. yra subjektas, kuriam platformos operatorius per metus daugiau kaip 2 000 kartų sudarė sąlygas išnuomoti siūlomo turto grupes;

4. parduodamas prekes, sudarė mažiau kaip 30 sandorių ir per ataskaitinį laikotarpį sumokėta arba įskaityta atlygio suma už prekes neviršijo 2 000 eurų.


7.Kas yra siūlomo turto grupė?

Siūlomo turto grupė – visi tuo pačiu adresu esantys nekilnojamojo turto vienetai, priklausantys tam pačiam savininkui, kuriuos platformoje nuomai siūlo tas pats pardavėjas (pavyzdžiui, nuomojami tuo pačiu adresu esantys butai pastate ar jo komplekse, kuris priklauso tam pačiam savininkui ir kuriuos nuomai siūlo tas pats pardavėjas).


8.Ar praneštini pardavėjai gali būti ne Europos Sąjungos fiziniai ar juridiniai asmenys?

Taip, duomenis teikiantis platformų operatorius turės mokesčių administratoriui pateikti informaciją tiek apie Europos Sąjungos pardavėjus rezidentus, tiek apie Europos Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos pardavėjus, kurie yra užsiregistravę platformoje ir vykdo atitinkamą veiklą bei gauna atlygį.


9.Kaip, iki kada ir kokiu formatu informacija turi būti pateikta mokesčių administratoriui?

Duomenis teikiantis platformos operatorius surinktą informaciją turi pateikti mokesčių administratoriui XML (angl. Extensible Markup Language) duomenų rinkmenoje per Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemę (angl. – Tax Information Exchange SubSystem) (toliau — VMI TIES portalas)(https://www.vmi.lt/ties/).

Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinas pardavėjas.

XML struktūros aprašai (angl. XML Schema Definition – XSD) yra skelbiami VMI interneto svetainėje (https://www.vmi.lt/evmi/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos). Instrukcija, kaip suteikiamos teisės atlikti veiksmus VMI TIES portale, VMI TIES naudotojo instrukciją galima rasti VMI interneto puslapio https://www.vmi.lt/evmi/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos skiltyje „Kita aktuali informacija“.


10.Ar galima pateikti dvi atskiras duomenų ataskaitas su skirtingų valstybių praneštinų pardavėjų informacija?

Jei duomenų, pateiktų ataskaitoje, dydis viršija ataskaitos failo dydį, bus leidžiama pateikti dvi atskiras duomenų ataskaitas. Tačiau kitais atvejais, rekomenduojame informaciją pateikti vienoje ataskaitoje. Pasirinkus teikti informaciją keliose ataskaitose, kiekvienoje jų bus reikalinga užpildyti tuos pačius ataskaitos metaduomenis (pavyzdžiui, ataskaitos tipas, dokumento tipas, identifikacinis kodas ir pan.).


11.Kokia atsakomybė taikoma, jei informacija apie pardavėją mokesčių administratoriui laiku nepateikta?

Jeigu duomenis teikiantis Europos Sąjungos platformos operatorius nevykdo pareigos teikti informaciją apie pardavėjus, VMI po dviejų iš eilės priminimų, ne vėliau kaip per 90 dienų, bet ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo antrojo priminimo, priima sprendimą, kuriuo duoda interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomą nurodymą panaikinti galimybę pasiekti platformos operatoriaus interneto svetainę iki tol, kol platformos operatorius pašalins pažeidimą. Šis sprendimas turi būti patvirtintas Vilniaus apygardos administracinio teismo. Šis sprendimas vykdomas tik jį patvirtinus. Patvirtintas sprendimas taip pat paskelbiamas VMI interneto svetainėje.

Jeigu duomenis teikiantis ne Europos Sąjungos platformos operatorius nevykdo prievolės teikti informacijos apie pardavėjus po dviejų VMI priminimų, VMI panaikina duomenis teikiančio trečiosios šalies platformos operatoriaus registraciją. Registracija panaikinama ne vėliau kaip pasibaigus 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne anksčiau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų po antrojo priminimo. Toks operatorius, norėdamas užsiregistruoti iš naujo, privalo pateikti VMI įsipareigojimą, kad ataskaitinio laikotarpio duomenų teikimo reikalavimai Lietuvoje bus įvykdyti ne vėliau kaip iki sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinas pardavėjas, o neįvykdyti ankstesnių ataskaitinių laikotarpių duomenų teikimo reikalavimai bus įvykdyti Lietuvoje per 30 kalendorinių dienų nuo jo užregistravimo VMI dienos. Jei įsipareigojimas nevykdomas, trečiosios šalies platformos operatorius išregistruojamas.


12.Kokių veiksmų gali imtis platformos operatorius, jei pardavėjas informacijos jam nepateikia?

Jeigu pardavėjas, gavęs duomenis teikiančio platformos operatoriaus prašymą pateikti informaciją ir du kartus iš eilės įspėtas dėl nepateiktos informacijos, per 60 kalendorinių dienų nuo pirmojo įspėjimo gavimo dienos nepateikia reikalaujamos informacijos, duomenis teikiantis platformos operatorius privalo panaikinti pardavėjo paskyrą ir neleisti pardavėjui iš naujo registruotis platformoje arba sustabdyti atlygio pardavėjui mokėjimą tol, kol pardavėjas pateikia prašomą informaciją.


13.Ar mokesčių administratoriui pateikta informacija vėliau gali būti tikslinama?

Duomenis teikiantis platformos operatorius reikiamą informaciją per VMI TIES portalą turi pateikti ne vėliau kaip metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinas pardavėjas, sausio 31 dieną. Tačiau išlieka galimybė šią informaciją tikslinti, pavyzdžiui, tiek VMI nurodžius, tiek pačiam platformos operatoriui nustačius, kad informacija neišsami ar netiksli.

Be to, iki 2023 m. sausio 1 d. prisijungusių pardavėjų surinkta informacija turės būti pateikta iki 2024 m. sausio 31 d., tačiau išlieka galimybė ją patikslinti iki 2025 m. sausio 31 d., kadangi tokio pardavėjo išsamaus patikrinimo procedūrą leidžiama atlikti iki 2024 m. gruodžio 31 d.


14.Kokiu formatu informaciją galima patikslinti?

Informacija bus tikslinama XML formato failais (taip pat, kaip vyksta duomenų teikimas) per VMI TIES portalą (https://www.vmi.lt/ties/). Šioje ataskaitoje turi būti patikslinta tik su konkrečiu pardavėju susijusi informacija, t. y. į ataskaitą neturi būti įtraukta informacija pardavėjų, kurių duomenys netikslinami.


15.Už kokį laikotarpį duomenis teikiantis platformos operatorius galės patikslinti informaciją?

Už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus (siejama su mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatimi).


16.Ar 2023 m. pabaigoje tapusio praneštino pardavėjo informacija turi būti mokesčių administratoriui pateikta iki 2024 m. sausio 31 d.?

Vadovaujantis bendrąja taisykle, informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinas pardavėjas, sausio 31 dieną. Platformos operatorius gali iš anksto nusimatyti riziką dėl duomenų nepateikimo mokesčių administratoriui laiku ir rinkti duomenis ne tik apie praneštinus pardavėjus, bet ir apie nepraneštinus pardavėjus. Taip būtų išvengta rizikos duomenis pateikti ne laiku, kadangi visą sukauptą informaciją platformos operatorius turėtų ir galėtų pateikti jau iki 2024 m. sausio 31 d.

Tačiau jeigu dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, pardavėjui tapus praneštinam pardavėjui metų pabaigoje ir platformos operatoriui nespėjus iki kitų metų sausio 31 d. surinkti visos informacijos) platformos operatoriui laiku informacijos surinkti nepavyksta, ji turi būti pateikta nedelsiant, kai tik bus surinkta.


17.Kokiu atveju XML formatu pateikta ataskaita su informacija gali būti atmesta?

Tais atvejais, kai XML formato ataskaitoje trūktų dalies duomenų. Jei platformos operatorius dėl techninių kliūčių nespėtų iš pardavėjų surinkti informacijos iki sausio 31 d., jis turės galimybę ataskaitą patikslinti vėliau (per protingą laiką, kadangi platformų operatoriui nėra leidžiama informaciją rinkti neribotą laiką).


18.Kokiose galimose sistemose platformos operatorius gali pasitikrinti surinktą informaciją?

Be savo turimos informacijos ir dokumentų, platformos operatorius surinktą iš pardavėjų kai kurią informaciją gali pasitikrinti, pavyzdžiui:

(i) VMI interneto svetainėje, skiltyje „Mokesčių mokėtojų informacija“ (href="https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija" target="_blank">https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija);

(ii) Europos Komisijos interneto svetainėje, temos „Mokesčiai“ skiltyje „Mokesčių mokėtojo kodo patikra“ (href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/#/check-tin" target="_blank">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/#/check-tin);

(iii) pasinaudojant Europos Komisijos teikiama paieškos sistema VIES (angl. VAT Information Exchange System) (PVM informacijos mainų sistema) (href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation" target="_blank">https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation).

(iv) naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis.


19.Kas ir kokiais būdais nustato išsamias pardavėjų bei jų teikiamos informacijos patikrinimo procedūras?

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), duomenų valdytojas savarankiškai nustato ne tik asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, bet ir kaip bei kokiu būdu bus įsitikinama tvarkomų duomenų tikslumu ir teisingumu, t. y. kaip informacija bus tikrinama. Atsižvelgiant į tai, kad rinkdamas ir toliau tvarkydamas pardavėjų asmens duomenis, platformų operatorius laikytinas savarankišku duomenų valdytoju ir yra pats atsakingas už duomenų tvarkymą, tai išsamias pardavėjų ir jų teikiamos informacijos patikrinimo procedūras turi nusistatyti pats platformų operatorius jo paties pasirinktu informacijos tikrinimo ir patikimumo nustatymo būdu.


20.Kada atliekamos bendrosios pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūros?

Duomenis teikiantis platformos operatorius pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūras turi atlikti iki ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 d. (pavyzdžiui, 2023 m. prisiregistravusių pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūros turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.).

Tačiau iki 2023 m. sausio 1 d. prisiregistravusių platformoje pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūros turi būti atliktos iki antrojo ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 d., t. y. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Taip pat naujai tapusio duomenis teikiančio platformos operatoriaus atžvilgiu, nustatytas pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūras jis turi atlikti iki antrojo ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 d. (pavyzdžiui, 2025 m. tapus duomenis teikiančiu platformos operatoriumi, toks operatorius pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūras turi atlikti iki 2026 m. gruodžio 31 d.).


21.Kokiems pardavėjams platformos operatorius turi atlikti išsamaus patikrinimo procedūras?

Platformos operatorius išsamaus patikrinimo procedūras praneštiniems pardavėjams turi atlikti visais atvejais. Išsamaus patikrinimo procedūros gali būti netaikomos, tačiau platformos operatorius pasilieka teisę jas taikyti ir nepraneštiniems pardavėjams, tokiems kaip:

• viešojo sektoriaus subjektams;

• subjektams, kurių akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje arba kurie susiję su subjektu, kurio akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje;

• subjektams, kuriems platformos operatorius per metus daugiau kaip 2 000 kartų sudarė sąlygas išnuomoti siūlomo turto grupes;

• subjektams, kurie parduodant prekes, sudarė mažiau kaip 30 sandorių ir per ataskaitinį laikotarpį sumokėta arba įskaityta atlygio suma už prekes neviršijo 2 000 eurų.


22.Kas yra praneštino pardavėjo rezidavimo valstybė ir kas ją turi nustatyti?

Praneštino pardavėjo rezidavimo valstybę nustato ir šią informaciją mokesčių administratoriui pateikia pats duomenis teikiantis platformos operatorius. Laikoma, kad praneštinas pardavėjas yra rezidentas:

1. valstybėje, kurioje yra pardavėjo pagrindinis adresas (fizinio asmens atveju, pagrindinės rezidavimo vietos adresas – veiklos vykdymo adresas, o subjekto atveju – registruotosios buveinės adresas);

2. taip pat mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį praneštinam pardavėjui išdavusioje valstybėje, jeigu ji yra kita valstybė nei pardavėjo pagrindinio adreso (fizinio asmens atveju, pagrindinės rezidavimo vietos adreso – veiklos vykdymo adreso, o subjekto atveju – registruotosios buveinės adreso) valstybė;

3. paties praneštino pardavėjo nurodytoje atitinkamoje valstybėje, jeigu jis pateikė informaciją apie nuolatinės buveinės egzistavimą toje valstybėje;

4. taip pat kiekvienoje valstybėje, kuri nurodyta valstybės arba Europos Sąjungos viešoje elektroninės atpažinties paslaugoje (pavyzdžiui, valstybių mokesčių administratorių interneto puslapiuose, kuriuose galima rasti viešai prieinamą tokią informaciją).


23.Ar informacija apie pardavėjus turi būti kaupiama?

Taip, duomenis teikiantys platformų operatoriai privalo kaupti informaciją apie pardavėjus 5 metus nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo informacija susijusi, pabaigos. Taip pat, privaloma kaupti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi, įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo ir Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos apie pardavėjus kaupimu, tikrinimu ir teikimu VMI, ir saugoti šią informaciją 5 metus nuo kalendorinių metų, kuriais tie veiksmai vykdomi, pabaigos.


24.Koks mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (MMIN) atitikmuo yra kitose valstybėse?

Visų ES valstybių narių mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (MMIN) informaciją pagal konkrečią valstybę (MMIN struktūra, konkretūs MMIN specifikacijų ypatumai, dokumentų su MMIN pavyzdžiai ir pan.) galima rasti šiame Europos Komisijos interneto puslapyje: href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/#/tin-country" target="_blank">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/#/tin-country.

Ne tik ES valstybių narių, bet ir ne ES valstybių suteikiamų mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (MMIN) aprašymus galima rasti šiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos interneto puslapyje:href="https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/" target="_blank">https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.


25.Kaip turi elgtis duomenis teikiantis platformos operatorius, jei pardavėjas reikiamos informacijos laiku nepateikia?

Jeigu pardavėjas, gavęs duomenis teikiančio platformos operatoriaus prašymą pateikti informaciją ir du kartus iš eilės įspėtas dėl nepateiktos informacijos, per 60 kalendorinių dienų nuo pirmojo įspėjimo gavimo dienos nepateikia reikalaujamos informacijos, duomenis teikiantis platformos operatorius pasirinktinai privalo:

(i) panaikinti pardavėjo paskyrą ir neleisti pardavėjui iš naujo registruotis platformoje; arba

(ii) sustabdyti atlygio pardavėjui mokėjimą tol, kol pardavėjas pateikia prašomą informaciją.


26.Ką daryti, jei išbandžius visus įmanomus būdus, pardavėjas duomenų nepateikia?

Jeigu duomenis teikiantis platformos operatorius atlieka visus galimus veiksmus (prašo pardavėjo pateikti informaciją, siunčia jam įspėjimus, sulaiko atlygio mokėjimą, galiausiai panaikina pardavėjo paskyrą) ir, visgi, iš pardavėjo informacijos negauna, toks pardavėjas netraukiamas į duomenų ataskaitą.

Šiuo atveju, mokesčių administratorius pasilieka teisę stebėti ir kontroliuoti tokio duomenis teikiančio platformos operatoriaus veiklą, t. y. stebėti ir kontroliuoti, ar atlikti visi galimi veiksmai, siekiant gauti informaciją iš praneštino pardavėjo.


27.Ar platformos operatorius turi mokesčių administratoriui pateikti gautų iš pardavėjų dokumentų kopijas?

Mokesčių administratoriui gautų dokumentų kopijų pateikti nereikia. Tačiau jeigu platformos operatoriaus pateikta informacija yra neišsami arba netiksli ir mokesčių administratoriui dėl to kyla abejonių, VMI pasilieka teisę prašyti platformos operatoriaus pateikti išsamią apie pardavėją renkamą informaciją arba ją patikslinti. Taigi, kilus poreikiui, VMI gali prašyti šiuos dokumentus pateikti.


28.Kokios ne Europos Sąjungos valstybės yra sudariusios veiksmingus kvalifikuotuosius kompetentingų institucijų susitarimus?

Kai tik bus sudaryti tokie veiksmingi kvalifikuotieji kompetentingų institucijų susitarimai, planuojama Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles papildyti nauju priedu, kuriame bus pateiktas tokių ne Europos Sąjungos valstybių sąrašas.


29.EBPO. Dažniausiai užduodami klausimai.


30.Kur galima rasti XML (angl. Extensible Markup Language) struktūros aprašą (angl. XML Schema Definition – XSD)?


31.Kokių dokumentų duomenis teikiantis platformos operatorius gali prašyti iš praneštinų pardavėjų?

Išsamaus baigtinio teikiamų dokumentų sąrašo nėra, tačiau, pavyzdžiui, duomenis teikiantis platformos operatorius, gavęs informacijos ir / arba pats pagrįstai manydamas, kad kuri nors iš praneštino pardavėjo gauta informacijos dalis yra netiksli ar neteisinga, turi teisę paprašyti pardavėjo tai ištaisyti ir paprašyti pateikti patvirtinančius dokumentus, duomenis arba informaciją, kurie yra patikimi ir gauti iš nepriklausomo šaltinio, pavyzdžiui:

1) valstybės institucijos išduotą tapatybės dokumentą (institucijos, atliekančios pardavėjų, kurie yra fiziniai asmenys, ir subjektų registraciją, išduotą išrašą);

2) rezidavimo vietos mokesčių tikslais pažymėjimą.

Be to, jeigu duomenis teikiantis platformos operatorius tam pačiam pardavėjui (subjektui) daugiau kaip 2 000 kartų sudarė sąlygas išnuomoti siūlomo turto grupes, duomenis teikiantis platformos operatorius turi teisę rinkti dokumentus, patvirtinančius duomenis ar informaciją apie tai, kad siūlomo turto grupės priklauso tam pačiam savininkui.


32.Ar platformų operatoriams gali būti taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą?

Taip, gali. Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 188-3 straipsniu, platformų operatoriams Mokesčių administravimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Jei administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, tai užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.


33.Ar duomenų teikimo reikalavimai taikomi tiems platformų operatoriams, kurie perperka prekes ar paslaugas iš savo platformos pardavėjų, siekiant įvykdyti vartotojo užsakymą?

Taip, tokiu atveju duomenų teikimo reikalavimai yra taikomi. Pavyzdžiui, platforma, per kurią vartotojas gali įsigyti maisto prekių iš pardavėjų pagal vartotojo užsakymą, yra laikoma platforma Mokesčių administravimo įstatymo 61-3 straipsnio kontekste.


34.Kada laikoma, kad platformos operatorius žino arba pagrįstai mano, kad žino, pardavėjo gauto atlygio sumą? Ar ši suma turi būti žinoma tiksli, ar gali būti apytikslė?

Atlygio suma, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 61-3 straipsnio 2 dalies 5 punktu, turi būti žinoma arba pagrįstai galima manyti, kad yra žinoma, platformos operatoriui. Pavyzdžiui, laikoma, kad platformos operatorius žino arba pagrįstai mano, kad žino, pardavėjo gauto atlygio sumą, kuomet platformos operatoriaus ar pasamdyto trečiojo asmens (subrangovo) informacinės sistemos fiksuoja informaciją apie sandorio įvykdymą bei atlygio (mokėjimo) sumą, sutartą tarp pardavėjo ir pirkėjo.

Atlygio suma turi būti žinoma tiksli, t. y. tokia, kokia gauta už atitinkamą veiklą, o ne apytikslė („nuo iki“).


35.Ar duomenis teikiantis platformų operatorius turėtų pranešti mokesčių administratoriui abiejų pardavėjų informaciją, jei, pavyzdžiui, užsiregistravę pardavėjai yra keli nekilnojamojo turto bendrasavininkai arba kuomet atstovas veikia pardavėjo vardu?

Kai platformoje yra užsiregistravę keli to paties turto bendrasavininkai, laikoma, kad jie abu atitinka pardavėjo sąvoką ir mokesčių administratoriui turi būti pateikta abiejų jų informacija. Kiekvieno pardavėjo atžvilgiu mokesčių administratoriui turėtų būti pateikta bendra abiejų gauta atlygio suma, išskyrus atvejus, kuomet duomenis teikiantis platformos operatorius gali nustatyti konkrečias sumas kiekvieno pardavėjo atžvilgiu.

Kai atstovas veikia pardavėjo vardu, mokesčių administratoriui turi būti pateikta informacija tik apie pardavėją, kurio vardu veikė atstovas.


36.Ar kuponų pardavimas gali būti laikoma atitinkama veikla, kaip ji suprantama pagal Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių 4.2 papunktį?

Taip, kadangi panaudojus kuponą yra suteikiama atitinkama veikla (prekių pardavimas, asmeninės paslaugos ir pan., pavyzdžiui https://www.uber.com/fr/en/business/products/vouchers/, https://www.airbnb.com/giftcards. Kuponai gali būti vienatipiai (skirti suteikti vieną atitinkamą veiklą) arba daugiatipiai (skirti suteikti atitinkamą (-as) veiklą (-as) vartotojo pasirinkimu).


37.Ar pardavėjo atlygis gali būti bet kokios rūšies užmokestis (pavyzdžiui, kriptovaliutos, atsiskaitymas natūra ar kuponais)?

Taip, pardavėjo atlygis gali būti bet kokios rūšies užmokestis, tačiau jis turi būti žinomas arba pagrįstai galima manyti, kad yra žinomas, platformos operatoriui. Kitaip nei dekretine valiuta sumokėtas arba įskaitytas pardavėjo atlygis mokesčių administratoriui turi būti praneštas vietos valiuta, konvertuota arba apskaičiuota duomenis teikiančio platformos operatoriaus nustatytu būdu.


38.Kas yra laikoma asmenine paslauga?

Asmeninė paslauga yra paslauga, kurią teikdami vienas arba keli nepriklausomai arba subjekto vardu veikiantys fiziniai asmenys atlieka darbą tam tikrą laiką arba kol įvykdo užduotį konkrečiam (-tiems) užsakovui (-ams) ir kuri platformų naudotojo užsakymu teikiama arba internetu, arba fiziškai ne internetu po to, kai tai paslaugai teikti buvo sudarytos sąlygos, naudojantis platforma.

Pagrindinis asmeninės paslaugos požymis – individualus paslaugos pritaikymas ją užsakančiajam asmeniui (pagal specialius jo reikalavimus, poreikius). Pavyzdžiui, asmeninei paslaugai nėra priskiriami online kursai, kurie yra parduodami masiškai. Tačiau jei jie yra individualiai pritaikomi užsakovui, tai būtų laikoma asmeninė paslauga.


39.Kurios ES valstybės renka tokius duomenis kaip (žr. į Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių 20.2.2, 20.3.1, 27.2 papunkčius): a) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris; b) banko ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitos numeris (finansinės sąskaitos identifikatorius)?

Šią informaciją galima rasti čia: Europos Komisijos pateikta informacija.