Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai nuo 2022 m.

Primename, kad 2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso[1] 144 straipsnio pakeitimo įstatymą[2]  (toliau – pakeitimo įstatymas), kuris aktualus GPMĮ[3]  taikymo aspektu.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. spalio 14 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-4218.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

[2] Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2022-07-11, Nr. 15174).

[3] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 18 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-339 „Dėl Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Įsakymo pakeitimas), kuris įsigaliojo nuo 2022 m. spalio 19 dienos.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM

2022 m. lapkričio 17 d. rašte Nr.(18.18-31-1Mr)R-4678.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-86 pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, jas išdėstant nauja redakcija.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-11-11 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-35170.

alstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VA-79 buvo pakeistas 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-10-11 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1 Mr) R-4188.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K-223 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-06-15 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

      Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymu (2022 m. gegužės 17 d. įstatymas Nr. XIV-1098) buvo pakeisti 2022 m. ir vėlesniais metais gyventojams nuo š. m. birželio 1 d. taikytini neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-05-24 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)R-2273.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad 2022 m. kovo 31 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-994,  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-995 ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-996, kurių nuostatos įsigalios nuo 2022 m. liepos 1 dienos.

 

Šis informacinis pranešimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt

 

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VA-2 pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-01-05 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-322

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas

Primename, kad 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2018 m. birželio 28 d Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 5 straipsnio 3 dalies nuostata, pripažįstanti netekusiu galios GPMĮ  21 straipsnio 1 dalies 4 punktą .

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. sausio  3 d. rašte (18.18-31-1Mr) RM-110.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-829 (TAR, 2021-12-30, Nr. 2021-27721; toliau – Įstatymas).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. gruodžio 31 d. rašte (18.18-31-1Mr) RM-50081.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2022 m. sausio 1 dienos, galite rasti čia.

Primename, kad 2022 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams natūra išmokėtos išmokos, apskaičiuotos už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais, Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos GPM312L ir GPM312U prieduose (atitinkamai L6 ir U6 laukeliuose) turės būti žymimos A raide. Visos kitos gyventojams natūra išmokėtos išmokos deklaracijos GPM312 formos prieduose žymimos N raide.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-12-27 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-49635

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-76[1] buvo pakeistas 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Įsakymu nauja redakcija išdėstytos:

  1. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės[2];
  2. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (05 versija)[3].

Taisyklėse nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Prašymas gali būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku). Prašymas užpildomas ir pateikiamas programinės priemonės – vedlio pagalba, pateikiant jame įprastus duomenis:  pajamų mokesčio dalį skiriantį gyventoją, paramos gavėją, politinę partiją, profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą identifikuojančius duomenis, skiriamą pajamų mokesčio dalį (procentais), laikotarpį, iki kurio ji skiriama, pageidaujant – ir pajamų mokesčio dalies paskirtį. Prašyme įrašytini duomenys yra išvardyti FR0512 formos 05 versijoje.

Įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 dienos. 2022 m. ir vėlesniais metais gyventojų paskirta pajamų mokesčio dalis pasirinktiems gavėjams bus pervedama tik pagal elektroniniu būdu pateiktus Prašymus, paštu atsiųsti ar kitaip pateikti popieriniai Prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymus galima pateikti iki einamojo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) gegužės 1 d., pageidaujant paskirti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. gautų pajamų, - laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gegužės 2 dienos. Gyventojai, turintys pareigą deklaruoti metines pajamas, tai padaryti turi taip pat iki 2022 m. gegužės 2 d. Iki nustatyto termino gyventojui nepateikus metinės pajamų mokesčio deklaracijos, pateiktas Prašymas nenagrinėjamas.

 

Teisės departamento direktorė                                                                                       Rasa Virvilienė

 

[1] „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; toliau – Įsakymas.

[2] Toliau – Taisyklės.

[3] Toliau – Prašymas.

VMI prie FM[1] praneša, kad 2021 m. lapkričio 25 d. priimtu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-713 pakeisti nuo 2022 m. sausio 1 d. taikytini mėnesio NPD[2] ir metinis NPD.

Mėnesio NPD

1) Maksimalus – 460 Eur NPD numatytas gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių[3] neviršys 1 MMA[4], galiosiančios 2022 m. sausio 1 d., dydžio. Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 834 „Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2022 m. MMA – 730 eurų. Vadinasi, 460 Eur NPD bus taikomas ir jo pasekmėje pajamų mokesčiu neapmokestinama 460 Eur darbo užmokesčio (su priedais bei priemokomis) dalis gyventojams, kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių neviršys 730 Eur.

2) Kitaip nei 2021 m. ir ankstesniais metais, gyventojams, kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių didesnės nei 730 Eur (2022 m. 1 MMA), mėnesio NPD 2022 m. bus apskaičiuojamas pagal dvi formules, atsižvelgiant į tai, ar mėnesio pajamos iš darbo santykių viršys vidutinį darbo užmokestį (1 678 Eur):

2.1) gyventojui, kurio pajamos iš darbo santykių per mėnesį neviršys vidutinio darbo užmokesčio - 1 678 Eur sumos, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Mėnesio NPD = 460 – 0,26 × (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – 730 Eur (2022 m. sausio 1 d. galiojančios MMA 1 dydis)).

1 pavyzdys.

Pagal šią formulę gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių yra 1 000 Eur, taikytinas NPD (389,80 Eur) apskaičiuojamas taip:

                      1 000 – 730 = 270;

                      270 x 0,26 = 70,20;

                      460 - 70,20 = 389,80 Eur.

Tokį darbo užmokestį gaunančiam gyventojui 2021 m. taikomas mėnesio NPD - 335,56 Eur (1 000-642; 358x0,18; 400-64,44).

2.2) Gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių didesnės nei 1 678 Eur, taikytino NPD sumos išliks tokios pačios kaip ir 2021 metais, nes mėnesio NPD formulė iš esmės nesikeičia:

 

Mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – 642 Eur).

2 pavyzdys.

Pagal šią formulę gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių yra 2 000 Eur, taikytinas NPD (155,56 Eur) apskaičiuojamas taip:

2 000 – 642 = 1 358;

1 358 x 0,18 = 244,44;

400 - 244,44 = 155,56 Eur.

Augant pajamoms, NPD mažėja, o, pasiekus tam tikrą ribą, visai netaikomas. 2022 m. mėnesio NPD netaikomas, kai mėnesio pajamos iš darbo santykių yra 2 864,22 Eur (ar didesnės), nes pagal 2.2 papunktyje pateiktą formulę apskaičiuotas mėnesio NPD yra lygus 0:

2 864,22 – 642 = 2 222,22;

2 222,22 x 0,18 = 400;

400 – 400 = 0.

3) Didesni NPD nustatyti neįgaliesiems:

- asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas 740 Eur mėnesio NPD (2021 m. - 645 Eur);

- asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas 690 Eur mėnesio NPD (2021 m. – 600 Eur).

Metinis NPD

            4) Maksimalų metinį NPD – 5 520 Eur numatyta taikyti gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys 12 MMA (8 760 Eur) sumos.

Kaip ir ankstesniais metais, 2022 m. metinio NPD sumą lems ne tik pajamų iš darbo santykių, bet ir visų[5] kitų per metus gautų apmokestinamųjų pajamų dydis. Didėjant pajamoms, metinis NPD sumažėja, o, pasiekus tam tikrą ribą, iš viso netaikomas. Riba, iki kurios metinis NPD taikomas, 2022 m. išlieka ta pati kaip ir 2021 m., t. y. 34 370,67 Eur.

5) Didesnes nei 12 MMA (8 760 Eur) pajamas gavusiems gyventojams metinis NPD, kaip ir mėnesio NPD, 2022 m. bus apskaičiuojamas pagal dvi formules, atsižvelgiant į jų metinių pajamų (GMP) lygį:

5.1) kai metinės pajamos (GMP) ne didesnės nei 12 vidutinių darbo užmokesčių suma – 20 136 Eur (1 678 Eur x 12), metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Metinis NPD = 5 520 – 0,26 × (GMP – 8 760 Eur (12 MMA dydžių; 730 x 12)).

3 pavyzdys.

Pagal šią formulę gyventojui, kurio 2022 m. metinės pajamos (GMP; pvz., darbo užmokestis su priedais, ligos išmoka, autorinis atlyginimas) yra 18 000 Eur, metinis NPD (3 117,60 Eur) apskaičiuojamas taip :

18 000 - 8 760 = 9 240;

9 240 x 0,26 = 2 402,40;

5 520 – 2 402,40 = 3 117,60 Eur.

5.2) Kai metinės pajamos (GMP) didesnės nei 20 136 Eur (bet mažesnės nei 34 370,67 Eur[6]), metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Metinis NPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 7 704 Eur (12 x 642)).

4 pavyzdys.

Gyventojui, gaunančiam 1 500 Eur darbo užmokestį per mėnesį, 2022 m. taikytas 259,80 Eur mėnesio NPD[7], per metus pritaikyta 3 117,60 Eur.

Metinės pajamos (GMP) – 23 500 Eur (18 000 Eur – pajamos iš darbo santykių; 5 500 Eur – pajamos iš individualios veiklos (pagal pažymą), atėmus leidžiamus atskaitymus). Kadangi metinės pajamos (GMP) yra didesnės nei 20 136 Eur[8], metinis NPD (1 956,72 Eur) apskaičiuojamas pagal 5.2 p. formulę:

23 500 – 7 704 = 15 796;

15 796 x 0,18 = 2 843,28;

4 800 – 2 843,28 = 1 956,72 Eur.

Apskaičiuotas metinis NPD yra 1 160,88 Eur (3 117,60 – 1 956,72) mažesnis už darbdavio pritaikytą, todėl pajamas deklaruojančiam gyventojui pajamų mokesčio deklaracijoje nuo šios sumos, taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, bus apskaičiuota mokėtina 232,18 Eur (1 160,88 x 20 : 100) pajamų mokesčio suma. Be to, gyventojas turės sumokėti pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų.

VMI prie FM primena, kad metinis NPD gali sumažėti dėl iš dviejų ar kelių darbdavių gauto darbo užmokesčio, autorinių atlyginimų, tantjemų, pajamų iš įregistruotos individualios veiklos, dividendų, nuomos ir kitokių apmokestinamųjų pajamų gavimo, dėl kintamo darbo užmokesčio, gautų premijų. Metinis NPD sumažėja ir dėl gautų ligos išmokų, nes darbdavys mėnesio NPD pritaiko atsižvelgęs į jo paties išmokamą mėnesio darbo užmokesčio ir ligos išmokos už pirmąsias 2 ligos dienas sumą, neįskaičiuodamas Sodros mokamų ligos išmokų.

Kai metinis NPD yra mažesnis nei darbdavio pritaikytas, už jo perskaičiavimą ir pajamų mokesčio deklaravimą bei sumokėjimą yra atsakingas pats gyventojas. Ne tik darbo užmokestį, bet ir kitas pajamas ar darbo užmokestį daugiau nei iš vieno darbdavio gaunantis gyventojas, įvertinęs prognozuojamas metines pajamas, gali pateikti darbdaviui prašymą netaikyti NPD. Prisitaikyti visą priklausantį metinį NPD ir pajamų mokesčio permoką jis susigrąžinti galės, deklaruodamas metines pajamas.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

      

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2] Neapmokestinamasis pajamų dydis.

[3] Pajamos iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių.

[4] Minimalioji mėnesinė alga.

[5] Išimtis taikoma: atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo pajamoms, kurioms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas, pajamoms, nuo kurių mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą, taip pat išmokoms, išmokėtoms pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančioms sumokėtų įmokų sumos. 

[6] 34 370,67 Eur –  GMP riba, nuo kurios metinis NPD netaikomas.

[7] Apskaičiuotas pagal 2.1 p. formulę kaip gyventojui, kurio pajamos iš darbo santykių neviršija vidutinio darbo užmokesčio (1 678 Eur).

[8] T. y. viršija 12 vidutinių darbo užmokesčių sumą (12 x 1 678 Eur).

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 834 „Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2022 m. MMA[1]730  Eur (2021 m. MMA — 642 Eur) ir MVA[2]4,47 Eur (2021 m. MVA - 3,93 Eur).

             Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal GPMĮ[3] 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių dydžius reglamentuoja Nutarimu Nr. 99[4] patvirtintos Taisyklės[5].

            Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu DU[6] (VTA[7]) bei dydžiais — MMA (MVA) x iš koeficiento 1,65.

            Pažymime, kad 2022 metais nesikeičia koeficiento dydis - 1,65 ir nuostata, kad komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negali būti didinama 100 procentų[8].

            Taigi nuo 2022 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama:

           Visa Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu:

- darbuotojo DU lygus arba didesnis už 1204,50 Eur (MMA(730 Eur) x iš koeficiento 1,65; iki pakeitimo – 1059,30  Eur) arba

- darbuotojui taikomas VTA lygus arba didesnis už 7,376 Eur (MVA(4,47) x iš koeficiento 1,65; iki pakeitimo – 6,485 Eur).

             Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas DU arba VTA mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinami Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto DU (DU, apskaičiuoto taikant VTA).

            Dienpinigių suma, kuri viršys 50 procentų DU – apmokestinama kaip su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

            Dėl pakeistų MMA ir VTA dydžių nepakito pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punkto nuostatas neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų dienpinigių į užsienį apskaičiavimo principas. Plačiau GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymas paaiškintas šio įstatymo apibendrintame paaiškinime (komentare), kurį galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

                                                                                                  

 

[1] Minimalioji mėnesinė alga

[2] Minimalusis valandinis atlygis

[3] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

[4] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“

[5] Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės

[6]  Darbo užmokestis

[7] Valandinis tarifinis atlygis

[8] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“