Registracijos numeris KM0578

Ši informacija skelbiama:
Iki įsiregistravimo įsigytų prekių / paslaugų

Taip, gali. PVM mokėtojas, gali atskaityti ir iki įregistravimo PVM mokėtoju dienos įsigytų prekių PVM sąskaitose faktūrose, importo deklaracijose nurodytas pirkimo (importo) PVM sumas, jeigu įsigytos prekės bus naudojamos ekonominėje PVM apmokestinamoje veikloje.

Jeigu iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytos prekės yra skirtos perparduoti su PVM, atskaitoma šių prekių pirkimo (importo) PVM suma nustatoma pagal jų likutį įsiregistravimo PVM mokėtoju dieną.

Pavyzdys

 

Prekybos įmonė, numatanti, kad jos pajamos už parduotas PVM apmokestinamas prekes per praėjusius 12 mėn. viršys 45 000 Eur, 2018-01-27 pateikė mokesčių administratoriui prašymą įregistruoti ją PVM mokėtoja. Mokesčių administratorius įregistravo ją PVM mokėtoja nuo 2018-02-01. Įmonė iš kitų PVM mokėtojų turėjo įsigijusi perparduoti skirtų 500 dulkių siurblių už 36 300 Eur (apmokestinamoji vertė - 30 000 Eur, PVM suma – 6 300 Eur).

 

2017-02-01 padariusi inventorizaciją, įmonė nustatė, kad minėtų prekių likutis sudaro 200 vienetų, arba 40 proc. įsigytų prekių, kurių pirkimo PVM suma buvo  6 300 Eur. PVM suma, tenkanti neparduotam prekių likučiui, sudaro 2 520 Eur (6 300 x 40 proc.).

 

Kadangi po įsiregistravimo PVM mokėtoja šios prekės turės būti parduotos su PVM, tai PVM sumą (2 520 Eur) įmonė įrašo į 2018 m. vasario mėn. PVM deklaracijos 35 laukelį.

 

Kai iki įsiregistravimo PVM mokėtoju buvo įsigytos paslaugos, jų pirkimo PVM gali būti atskaitytas tik tokiu atveju, jeigu PVM mokėtojas gali įrodyti šių paslaugų faktinį naudojimą PVM apmokestinamoje veikloje. Jeigu įsiregistravęs PVM mokėtoju asmuo numato vykdyti ne tik PVM apmokestinamą veiklą, bet ir kitokią veiklą, nesuteikiančią teisės į PVM atskaitą, tai toks asmuo turi teisę įtraukti į PVM atskaitą ne visą iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytų prekių (paslaugų), kurių pirkimo (importo) PVM gali būti atskaitomas šiame straipsnyje nustatyta tvarka, o jos dalį, apskaičiuotą pagal PVM deklaracijos 28 laukelyje nurodytą procentą.

Susiję dokumentai

Išsamią informaciją dėl įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaitos iki įsiregistravimo PVM mokėtoju galite rasti leidinyje „PVM atskaita“, VI skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0580

Ši informacija skelbiama:
Iki įsiregistravimo įsigytų prekių / paslaugų

PVM atskaitą gali būti įtraukiama tik ta iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigytų paslaugų, sudarančių PVM mokėtojo ilgalaikį nematerialųjį turtą, pirkimo PVM dalis, kuri atitinka iki įregistravimo PVM mokėtoju dar nenudėvėtą (neamortizuotą) to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Šios nuostatos taikomos apmokestinant nematerialųjį ilgalaikį turtą, kuris nurodytas PMĮ 1 priedelyje ir kuris pagal PVM įstatymo nuostatas, prilyginamas paslaugų įsigijimui. Tai gali būti asmens, iki įsiregistravimo PVM mokėtoju, įsigyta nestandartizuota programinė įranga, įsigytos teisės ir kitas nematerialusis turtas. Į PVM atskaitą PVM mokėtojas gali įtraukti tik tą iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigytų paslaugų, sudarančių PVM mokėtojo ilgalaikį nematerialųjį turtą, pirkimo PVM dalį, kuri atitinka iki įregistravimo PVM mokėtoju dar neamortizuotą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis PMĮ nuostatomis.

Pavyzdys

 

Įmonė, neįsiregistravusi PVM mokėtoja, 2017 m. liepos mėn. už 12 100 Eur (apmokestinamoji vertė – 10 000 Eur, PVM suma – 2 100 Eur) įsigijo nestandartizuotą programinę įrangą ir tą patį mėnesį pradėjo ją naudoti. Ši programinė įranga PMĮ 1 priedelyje nurodyta kaip nematerialusis turtas, kurio maksimalus nusidėvėjimo laikotarpis – 3 metai, įmonė ir nustatė 3 metų nusidėvėjimo laikotarpį. 2018-01-27 ši įmonė pateikė prašymą mokesčių administratoriui įregistruoti ją PVM mokėtoja. Įmonė buvo įregistruota PVM mokėtoja nuo 2018-02-01. Įmonė už laikotarpį nuo 2017 m. liepos mėn. (nuo programinės įrangos įsigijimo laikotarpio) iki 2018 m. vasario mėn. (iki įsiregistravimo PVM mokėtoja momento) apskaičiavo 2 017 Eur amortizacinių atskaitymų, t. y. ([12 100 / 3 / 12 x 6], kur 3 – nusidėvėjimo laikotarpis metais, 12 – mėnesių skaičius metuose, 6 – nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis mėnesiais iki įsiregistravimo PVM mokėtoju momento). Atitinkamai, nenudėvėta programinės įrangos vertės dalis įsiregistravimo PVM mokėtoja dieną sudaro 10 083 Eur (12 100 – 2 017), o PVM suma, tenkanti šiai neamortizuotai vertės daliai yra 2 117 Eur. Todėl, ši įmonė įsiregistravusi PVM mokėtoja ir numatanti šią programinę įrangą naudoti vien PVM apmokestinamai veiklai, turi teisę į PVM atskaitą įtraukti 2 117 Eur tos įrangos pirkimo PVM ir ją įrašyti į PVM deklaracijos 35 laukelį.

 

Susiję dokumentai

Išsamią informaciją dėl įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaitos iki įsiregistravimo PVM mokėtoju galite rasti leidinyje „PVM atskaita“, VI skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0581

Ši informacija skelbiama:
Iki įsiregistravimo įsigytų prekių / paslaugų

Negali. PVM mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti įsigytų ir dar iki jo įsiregistravimo PVM mokėtoju sunaudotų ilgalaikiam turtui pasigaminti arba jo esminiam pagerinimui atlikti, prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumų.

Pavyzdys

 

Asmuo iki įsiregistravimo PVM mokėtoju pasistatė administracinį pastatą, kuriam pastatyti buvo iš kitų mokėtojų įsigijęs statybinių medžiagų, langus, duris, metalo konstrukcijas ir kitas prekes, kainomis su PVM. Kadangi šios medžiagos iki to asmens įsiregistravimo PVM mokėtoju buvo panaudotos ilgalaikio turto pasigaminimui, tai po įsiregistravimo PVM mokėtoju jų pirkimo PVM negali būti atskaitomas, nepaisant to, kad pats pastatas gali būti naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje.

 

Susiję dokumentai

Išsamią informaciją dėl įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaitos iki įsiregistravimo PVM mokėtoju galite rasti leidinyje „PVM atskaita“, VI skyriuje.

Teises aktai