Registracijos numeris KM0025

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)

Aspektas

PVM vertinimas

Kas tai?

Ilgalaikis turtas – daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienerius metus (pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes).

 

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikoma įsigytų ir / ar importuotų žaliavų bei medžiagų perdirbimo, gamybos ir kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis ir / ar įsigytų paslaugų visuma, kurios rezultatas yra naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas.

 

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu taip pat laikomas pastato (statinio), naudojamo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, esminis pagerinimas, nesvarbu, ar šis pastatas (statinys) priklauso PVM mokėtojui nuosavybės teise, ar naudojamas kitais pagrindais.

Kokios PVM prievolės?

PVM mokėtojas, savo jėgomis pasigaminęs arba rangos būdu įsigijęs ilgalaikį materialųjį turtą, nuo šio turto apmokestinamosios vertės – ilgalaikio turto pasigaminimo savikainos – turi apskaičiuoti standartinio tarifo pardavimo PVM, pradėjus šį turtą naudoti. Pardavimo PVM neskaičiuojamas tik tais atvejais, kai šis turtas pasigaminamas nesinaudojant teise į PVM atskaitą, t. y. pasigaminimui įsigytų prekių ir / ar paslaugų pirkimo (importo) PVM netraukiamas į PVM atskaitą.

Kaip turi būti įforminama?

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje privalo būti nurodyta:

  • PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

  • PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;

  • prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;

  • prekių pavadinimas;

  • tiekiamos prekės vieneto kaina (be PVM)

  • prekių apmokestinamoji vertė;

  • PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma eurais;

  • nuoroda į PVMĮ 6 straipsnį arba nurodyta „ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“.

Ar galima PVM atskaita?

Gaminimo metu:

 

PVM mokėtojui, gaminantis ilgalaikį materialųjį turtą, visas ilgalaikio turto pasigaminimui skirtų atsargų, žaliavų, medžiagų bei paslaugų pirkimo (importo) PVM gali būti traukiamas į PVM mokėtojo atskaitą, kadangi ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas yra apmokestinamas prekių tiekimas už atlygį, t. y. veikla, suteikianti teisę į PVM atskaitą.

 

Tai reiškia, kad neatsižvelgiant į tai, ar PVM mokėtojas vykdo vien PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytą ar mišrią veiklą, visą to ilgalaikio turto, kurį pasigaminus nuo visos jo vertės turės būti apskaičiuotas pardavimo PVM, pasigaminimui įsigytų žaliavų, medžiagų, prekių bei paslaugų pirkimo (importo) gali būti atskaitytas.

 

Pradėjus naudoti:

 

Nuo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto apskaičiuoto pirkimo PVM (kuris lygus toje pačioje PVM deklaracijoje deklaruojamam pardavimo PVM) atskaitai yra taikomos analogiškos pirkimo PVM atskaitos ir jos tikslinimo taisyklės, kaip ir įsigijus ilgalaikį turtą.

 

Pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turtą naudos mišrioje veikloje, tai PVMĮ 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai veiklai, suteikiančiai teisę į PVM atskaitą, ir kitai veiklai turi būti skirstomas jau nuo visos pasigaminto ilgalaikio turto vertės apskaičiuotas pirkimo PVM.

 

Tuo atveju, jei pasikeistų pasigaminto ilgalaikio turto, kurio pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, paskirtis ir ilgalaikis turtas nebūtų naudojamas veikloje, suteikiančioje teisę į PVM atskaitą, tai šio turto PVM atskaita turėtų būti patikslinta PVMĮ 67 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Analogiškos nuostatos dėl pirkimo PVM atskaitos taikomos ir pastato esminio pagerinimo atveju.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0029

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)

Esminis pagerinimas – tai statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes.

Užbaigus tokius turto pagerinimo darbus, jie tampa PVM objektu ir nuo jų vertės turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM (taikomas standartinis PVM mokesčio tarifas). Pardavimo PVM nuo turto esminio pagerinimo darbų apskaičiuojamas neatsižvelgiant į tai, ar PVM mokėtojas esminį pagerinimą atliko jam nuosavybės teise priklausančio pastato, ar nepriklausančio.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad inžinieriniai tinklai (šiluminės trasos, dujotiekiai, vandentiekiai, kanalizacijos vamzdžiai ir panašūs tinklai) kuriais disponuoja specializuotos įmonės ir kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą priskiriami statiniams, PVM apskaičiavimo už pastato (statinio) esminį pagerinimą prasme nelaikomi pastatais ir jiems netaikomos šiame straipsnyje nustatytos nuostatos dėl PVM apskaičiavimo už atliktą pastato (statinio) esminį pagerinimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0026

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)

Pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pardavimo PVM neskaičiuojamas, kai šis turtas pasigaminamas nesinaudojant teise į PVM atskaitą, t. y. pasigaminimui įsigytų prekių ir / ar paslaugų pirkimo (importo) PVM netraukiamas į PVM atskaitą.

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu pastatas (statinys) nepraėjus 24 mėnesiams po jo pasistatymo ar esminio pagerinimo parduodamas, tai pagal PVMĮ 32 straipsnio nuostatas, laikoma, kad buvo parduotas naujas pastatas (statinys). Todėl nuo parduoto tokio pastato (statinio) apmokestinamosios vertės, t. y. nuo jo pardavimo kainos, išskyrus patį PVM, turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM, nesvarbu, ar jo statybai ir atliktam esminiam pagerinimui atlikti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą ar ne.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0027

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)

PVM mokėtojas, atlikęs jam nuosavybės teise nepriklausančio pastato (statinio) esminį pagerinimą, gali pasirinkti, kaip vykdyti pardavimo PVM, susijusio su šiais esminio pagerinimo darbais, apskaičiavimo ir sumokėjimo prievolę.

Jeigu jis, atlikęs pastato esminį pagerinimą, iš karto pabaigus pagerinimo darbus, šį esminį pagerinimą patiekia pastato savininkui, tai šiuo atveju jis neturi priskaičiuoti nuo esminio pagerinimo darbų vertės pardavimo PVM (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės). Jis išrašo turto savininkui pagerinimo darbų perdavimo dokumentą, apskaičiuoja nuo jo pardavimo PVM, kurį PVMĮ 96 straipsnyje nustatyta tvarka išskaito ir sumoka pagerinto pastato (statinio) savininkas.

Šiuo atveju prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM nuo esminio pagerinimo darbų vertės (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės) tenka turto savininkui. Pastato (statinio) esminis pagerinimas laikomas patiektu turto savininkui iš karto po darbų atlikimo tik tuo atveju, jeigu tai įforminančiame apskaitos dokumente yra turto savininko sutikimas pagerinimą priimti, priešingu atveju laikoma, kad turtą naudojantis PVM mokėtojas pasigamino ilgalaikį materialųjį turtą ir jam taikomos visos su tuo susijusios įstatymo nuostatos iki faktinio pastato (statinio) grąžinimo savininkui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0028

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)

Kai nuomininkas, atlikęs išsinuomoto pastato (statinio) esminį pagerinimą, kuriam įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą, šio esminio pagerinimo darbų iš karto neperduoda turto savininkui, tada nuo esminio pagerinimo darbų vertės (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės) jis turi apskaičiuoti standartinio tarifo pardavimo PVM, kurį, jeigu pastatą (statinį) naudoja PVM apmokestinamoje veikloje, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą.

Jeigu nuomininkas grąžina turto savininkui pastatą dar nepasibaigus PVMĮ nustatytam atskaitos tikslinimo laikotarpiui (nepraėjus 10 metų nuo esminio pagerinimo atlikimo), tai jis turto savininkui išrašytame apskaitos dokumente turi nuo perduodamos esminio pagerinimo vertės dalies, atitinkančios metų skaičių, likusį iki PVMĮ nustatyto PVM atskaitos tikslinimo termino pabaigos, apskaičiuoti pardavimo PVM.

Jeigu esminis pagerinimas perduodamas pasibaigus atskaitos tikslinimo terminui, PVM neskaičiuojamas.

Teises aktai