Informacija verslui dėl COVID-19

Atnaujinta 2021 liepos 2 d.

VMI pagalbos priemonės nuo sausio 1 d.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog pratęsus mokestinės pagalbos priemonių taikymo terminus į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtrauktiems mokesčių mokėtojams ir gyventojams iki š. m. rugpjūčio 31 d. ir dar du mėnesius:

  • nebus skaičiuojami delspinigiai
  • nevykdomi mokesčių išieškojimo veiksmai

Norėdami sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų, į naują sąrašą įtraukti verslininkai prašymą VMI turės pateikti iki rugpjūčio 31 d., o MPS turi būti sudaryti iki gruodžio 31 d.

Mokestinių pagalbos priemonių taikymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27.

 

Pandemijos paveiktų įmonių sąrašą parsisiųsti galite čia. (Atnaujinta 2021-07-29)

Įmonės į sąrašą buvo įtrauktos atsižvelgiant į rudens karantino metu nustatytus veiklos vykdymo ribojimus pagal EVRK sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų.

Sudarant pirminį sąrašą buvo atsižvelgta ir į kitus įmonės veiklos rodiklius. Pvz. į sąrašą nėra įtrauktos įmonės (PVM mokėtojos), kurių apyvarta 2020 m. spalio – lapkričio mėn., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., nesumažėjo. Taip pat, jei įmonė yra įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, vertinama ir tai, ar įmonė nėra bankrutuojanti, likviduojama ir pan.

VMI nukentėjusių įmonių sąrašą (be pateiktų prašymų) paskutinį kartą papildė balandžio 30 d., įvertinusi įmonių (PVM mokėtojų) už kovo mėnesį pateiktų PVM deklaracijų duomenis. Daugiau į sąrašą automatiškai įmonės nebus įtraukiamos.

VMI nuolat atlieka sąraše esančių įmonių finansinių rodiklių vertinimą. Nustačius, kad įmonė nebeturi realių finansinių sunkumų, ji apie VMI vertinimo rezultatus yra informuojama asmeniškai ir po 20 darbo dienų iš sąrašo išbraukiama. Tokia įmonė per 5 darbo dienas nuo informavimo, gali pateikti prašymą ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų.

Sąrašų sudarymo kriterijai ir administravimo tvarka yra patvirtintos 2021 m. sausio 29 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-6.

 

 

 

Mokestinės paskolos sutartis be palūkanų

 

Be palūkanų ir be klausimų - iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Įmonės, kurioms taikomos mokestinės pagalbos priemonės buvo pratęstos, mokestinės paskolos sutartį be palūkanų gali sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. rugpjūčio 31 d. Įmonės, kurios į 2020 m. sudarytą nukentėjusių nuo COVID-19 verslų sąrašą įtrauktos nebuvo, MPS be palūkanų sudaryti gali mokesčių skoloms, susidariusioms nuo š. m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Tiek vienu, tiek kitu atveju  MPS įmokas galima išdėstyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Į atnaujintą sąrašą įtrauktoms įmonėms prašymą galima pateikti iki rugpjūčio 31 d., prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos laikotarpio skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. termino mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Įmokas galima prašyti atidėti vieneriems metams.

Mokesčių mokėtojai sudarydami mokestinės paskolos sutartį, pirmąją įmoką gali paprašyti nukelti vieneriems metams. Tokiu atveju, kai skola nesiekia 300 tūkst., teikiant prašymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, kai ji yra lygi ar didesnė kaip 300 tūkst. - mokesčių administratoriui kartu su prašymu reikia pateikti ir pagrindžiančius dokumentus. Pažymėtina, jog nukeliant mokėjimą, mokestinės paskolos sutarties be palūkanų pabaigos terminas nesikeičia, ją galima sudaryti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Išsami mokestinių paskolų sudarymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27.

 

Jei verslas neįtrauktas į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau patiria sunkumus


Verslininkai, kurie automatiškai nebuvo įtraukti į nukentėjusių nuo pandemijos įmonių sąrašą, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių. Standartizuotą prašymo formą įmonės gali teikti per Mano VMI (Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas, pasirenkant pildymo būdą „Pildyti dokumentą portale“). Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės, patenkinus prašymą, įmonei bus taikomos nuo sausio 1 d.

Įmonės, kurių deklaruota veikla nėra įtraukta į ribojamų ir netiesiogiai ribojamų EVRK sąrašą, kartu su prašymu turi pateikti ir papildomą informaciją bei dokumentus, kurie pagrįstų įmonės patiriamus realius finansinius sunkumus dėl COVID-19.

Prašymai nebus patenkinti mokesčių mokėtojų, kurie:

  • neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų;
  • yra bankrutuojantys, bankrutavę, likviduojami, inicijuotas jų likvidavimas;
  • bent viena vykdoma ekonominė veikla yra priskiriama finansinei ar draudimo veiklai;
  • prašymo pateikimo mėnesio 1 dieną įmonėje nebuvo įdarbintas nei vienas darbuotojas (kai įmonė yra akcinės bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė arba viešoji įstaiga).
  • juridinis asmuo yra nemokus (juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę).

Mokesčių administratorius prašymo nagrinėjimui turi teisę paprašyti pateikti papildomos informacijos. Vertinama mokėtojo pateikta ir VMI turima informacija.

Sąrašą įmonių, kurioms pateikus prašymą yra taikomos mokestinės pagalbos priemonės, parsisiųsti galite čia(Atnaujinta 2021-07-30)

Kai įmonė pateko į 2020 metų nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau neįtraukta į 2021 metų sąrašą
 

Įmonėms, kurios anksčiau buvo laikomos nukentėjusiomis nuo pandemijos, tačiau į 2021 metų sąrašą nebuvo įtrauktos, mokestinės pagalbos priemonės galiojo iki 2021 m. vasario 28 d., per šį laiką jos galėjo kreiptis į VMI dėl MPS sudarymo. Sąrašą įmonių, kurioms 2020 metais buvo taikomos mokestinės pagalbos priemonės, parsisiųsti galite čia.

Sąrašą įmonių, kurioms 2020 metais buvo taikomos mokestinės pagalbos priemonės pagal pateiktą prašymą, parsisiųsti galite čia.

Subsidijos savarankiškoms įmonėms
 
Aktualią informaciją apie savarankiškoms įmonėms skiriamas subsidijas rasite čia.
 
Įmonės, besinaudojančios mokestine pagalba

 

Įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašas, kurios naudojasi mokestine pagalba ir kurių turima bendra mokestinė nepriemoka (kartu su mokestinės paskolos sutartimis), kuriai taikomos VMI mokestinės pagalbos priemonės, yra didesnė kaip 100 tūkst. eurų, sąrašą galima rasti čia. Sąrašas atnaujinamas kiekvieną savaitę. 

Sąraše, liepos 23 d. duomenimis, yra 1,1 tūkst. įmonių, apie kurias skelbiama tik paslaptyje nelaikoma informacija: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, bendra mokestinės nepriemokos suma (kartu su mokestinės paskolos sutartimis) bei įmonės sumokėtų mokesčių suma 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. Šiame sąraše skelbiamų įmonių mokestinė nepriemoka, kuriai taikomos VMI mokestinės pagalbos priemonės, neturi įtakos jų skolingumui, veiklos vykdymui ar dalyvavimui viešuose pirkimuose.

Įmonių, daugiausiai sumokančių mokesčių Top500 yra skelbiamas ir atnaujinamas čia.

Mokesčių lengvatos skiriamai paramai


Pinigais, maistu ar apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis; paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. Daugiau informacijos šia tema - čia.

Daugiau informacijos apie mokesčių lengvatas paramai COVID-19 protrūkio laikotarpiu rasite Lietuvos muitinės interneto svetainėje

Kasos aparatų naudotojams


Mokesčių mokėtojai, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir / arba karantino, ilgiau nei 10 darbo dienų nenaudojantys kasos aparatų, neprivalo pranešti mokesčių administratoriui apie laikiną jų nenaudojimą. 

Pranešti apie laikinai nenaudojamą kasos aparatą dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos nereikia, kol Lietuvoje galios ši padėtis. Paskelbus ekstremalios situacijos pabaigą bus taikoma iki ekstremalios situacijos paskelbimo galiojusi tvarka.

Jei veikla, kurioje naudojamas kasos aparatas, stabdoma ne dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino, apie tai pranešti būtina pateikiant pranešimą el. paštu vadovaujantis „vieno langelio" principu, t. y. bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.  

PVM atskaitos tikslinimas


Daugiau informacijos apie pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimą, kai dėl karantino buvo prarastos gendančios prekės, rasite čia.

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo


Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Akcizai


Visą aktualią informaciją apie su akcizais susijusių dokumentų išdavimo bei paslaugų teikimo pokyčius rasite čia.

Informacija apie inventorizacijos atlikimą čia

Aktuali informacija dirbantiems savarankiškai


Informaciją gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 viruso rasite čia.

Aktuali SODRA informacija


Informaciją apie „Sodros" įmokų lengvatas bei atidėjimą rasite čia.