Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų pakeitimą (FR0791)

Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų papildymo / pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma) pildymo ir pateikimo VMI tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens registravimo mokesčių mokėtojų registre duomenų papildymo / pakeitimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1330

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų pakeitimą (FR0791)

Užpildytas FR0791, FR0791A, FR0791B formas juridinis asmuo turi pateikti elektroniniu būdu Mano VMI portale per 5 darbo dienas, kai jis užregistruojamas Registrų centre ir  kai pasikeičia tokie duomenys:

 1. elektroninių ryšių rekvizitai;

 2. adresas korespondencijai gauti;

 3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai;

 4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens, ir / ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistruoti Juridinių asmenų registre, pavyzdžiui, vadovo, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės administratoriaus, likvidatoriaus, įgalioto asmens duomenys;

 5. struktūrinių padalinių duomenys;

 6. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenys.

Mokesčių mokėtojai, kurie pradeda platformos operatoriaus veiklą, per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo pradžios (o jei veikla pradedama 2023 m. sausio mėnesį, per 5 darbo dienas nuo 2023 m. vasario 1 d.) ir mokesčių mokėtojai, kurie platformos operatorius veiklą pradėjo iki 2023 m. ir ją tęsia 2023 m., per 5 darbo dienas nuo 2023 m. vasario 1 d. privalo užpildyti ir elektroniniu būdu per Mano VMI pateikti FR0791A formą.

FR0791A forma pildoma dėl juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo.

FR0791B forma pildoma dėl biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo.

Formos taip pat turi būti pateiktos, jeigu juridinis asmuo gauna iš VMI pranešimo apie nustatytus pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis REG804 formą.

Duomenys apie juridinio asmens akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir / ar Juridinių asmenų registre įregistruotą struktūrinį padalinį, kurį juridinis asmuo įregistravo ar išregistravo Akcizų įstatymo ir / ar Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka, į Mokesčių mokėtojų registrą yra įrašomi automatiškai pagal Akcizų informacinėje sistemoje ir / ar Juridinių asmenų registre esančius duomenis per 3 darbo dienas nuo sandėlio, struktūrinio padalinio įregistravimo ar išregistravimo dienos.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) rasite čia, dėl išsamesnės informacijos galima pasitikslinti  Valstybės duomenų agentūroje.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1326

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų pakeitimą (FR0791)

VMI iniciatyva gali būti pakeičiami tokie juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys:

 1. elektroninių ryšių rekvizitai;

 2. adresas korespondencijai gauti;

 3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai;

 4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens, ir / ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistruoti Juridinių asmenų registre, pavyzdžiui, vadovo, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės administratoriaus, likvidatoriaus, įgalioto asmens duomenys;

 5. struktūrinių padalinių duomenys;

 6. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenys.

VMI iniciatyva gali būti pakeičiami nurodyti juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys pagal tokius šaltinius:

 1. pagal mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo ar operatyvaus patikrinimo metu nustatytus duomenis;

 2. pagal iš kitų valstybinių institucijų gautą informaciją;

 3. pagal VMI turimą ir / ar iš trečiųjų asmenų gautą informaciją.

Atsiradus 1-2 punktuose nurodytam šaltiniui, VMI savo iniciatyva Mokesčių mokėtojų registro duomenų pakeitimus atlieka per 3 darbo dienas nuo 1-2 punktuose nurodyto šaltinio atsiradimo.

Jei pagal 3 punkte nurodytą šaltinį nustatomi pasikeitę mokesčių mokėtojo ir / ar jo struktūrinio padalinio elektroninių ryšių rekvizitai, tai VMI savo iniciatyva Mokesčių mokėtojų registro duomenų pakeitimus atlieka per 3 darbo dienas nuo duomenų šaltinio atsiradimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1333

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų pakeitimą (FR0791)

VMI, gavusi informacijos iš trečiųjų asmenų (išskyrus iš kitų valstybinių institucijų) apie pasikeitusius juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – Registras) duomenis, juridiniam asmeniui per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos registruotu laišku turi išsiųsti REG804 formą.

Jei juridinis asmuo nesutinka su VMI turima informacija apie pasikeitusius Registro duomenis, tai jis per 5 darbo dienas nuo REG804 formos įteikimo dienos VMI turi pateikti Atsakymo į pranešimą REG805 formą. Remiantis REG805 forma, VMI nustatyti pasikeitę registro duomenys į registrą neįrašomi.

Jei juridinis asmuo, kuriam buvo išsiųsta REG804 forma, per nustatytą terminą nepateikia VMI užpildytos FR0791 ir / ar FR0791A, ir / ar FR0791B formos apie savo Registro duomenų pakeitimą arba nepraneša apie VMI nustatytų Registro duomenų neįrašymą į Registrą, užpildydamas REG805 formą, tai dėl VMI turimos informacijos teisingumo nustatymo VMI juridiniam asmeniui gali atlikti operatyvų patikrinimą. Po operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo VMI priima sprendimą dėl Registro duomenų įrašymo į Registrą. VMI sprendimas dėl Registro duomenų įrašymo į Registrą priimamas ir tuo atveju, jei operatyvus patikrinimas nėra atliekamas.

Teises aktai