Registracijos numeris KM3066

Ši informacija skelbiama:
Juridinių asmenų duomenys apie gautų iš kiekvieno paramos teikėjo piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims (PRC913)
Deklaravimas
Mokesčių žinynas
Pelno mokestis

Duomenys pradedami teikti už 2021 m.

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

Juridiniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka vykdo ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus, per kalendorinius metus išmokėję iš paramos teikėjų, nurodytų LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, išskyrus fizinius asmenis, bei iš užsienio valstybių juridinių asmenų, vykdančių veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatinę buveinę, gautas pinigines lėšas fiziniams asmenims, atliekantiems juridinių asmenų pavestas (kai fiziniai asmenys yra to juridinio asmens darbuotojai) arba su tais juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka suderintas (kai fiziniai asmenys yra savanoriai) darbams vykdyti būtinas funkcijas.

 

Teikimo terminas

 

Pasibaigus kalendoriniams metams, PRC913 forma turi būti pateikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos. 

Pradėjus likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, privaloma per 30 dienų pateikti PRC913 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Teises aktai