Registracijos numeris KM1865

Ši informacija skelbiama:
Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos

Aspektas

Komentaras

Asmens, atsakingo už kasos aparatų naudojimo tvarką, pareigo

Atsakingas asmuo privalo:

 1. pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

 1. užtikrinti, kad kasos aparatu dirbtų tik apmokyti kasininkai, susipažinę su to aparato naudojimo instrukcija ir VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintomis kasos aparatų naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Darbo dienos pradžioje atsakingas asmuo privalo:

 1. kasininkui įteikti darbui reikalingą pinigų sumą (gali būti užregistruotas praėjusios dienos kasos likutis), kvitų bei kontrolinės juostos ritinėlius ir kitus reikmenis;

 1. patikrinti, ar nepažeistos kasos aparato plombos;

 1. įsitikinęs, kad kasos aparatas parengtas dirbti, nurodyti kasininkui pradėti darbo dieną.

Kasininko pareigos

Kasininkas privalo:

 1. darbe vadovautis Taisyklėmis bei kasos aparato naudojimo instrukcija;

 1. registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

 1. užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą ir aiškiai pasakyti ją asmeniui;

 1. jei asmuo moka grynaisiais pinigais, suskaičiuoti gautus pinigus, aiškiai pasakyti sumą, užregistruoti ją kasos aparatu, padėti šiuos pinigus atskirai, asmeniui matomoje vietoje. Kitos atsiskaitymo priemonės (mokėjimo kortelės ir panašiai) naudojamos šalių susitarimu;

 2. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, naudojamo kasos aparato techninės galimybės leidžia ir pirkėjas sutinka gauti kvitą elektroniniu būdu, kvitą pirkėjui pateikti elektroniniu būdu, priimti pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą, pagal kurį pirkėjui bus pateiktas kvitas elektroniniu būdu; jei dėl techninių aplinkybių kvitas negali būti pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu arba pirkėjas nesutinka gauti kvitą elektroniniu būdu, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;

 3. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) įteikti asmeniui.Jei šalių susitarimu kvitas pirkėjui pateikiamas elektroniniu būdu, informuoti pirkėją kokiomis techninėmis programinėmis priemonėmis pirkėjas gavo kvito duomenis. Kvitas pirkėjui elektroniniu būdu pateikiamas nedelsiant pagal pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą;

 4. jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), Taisyklių 50.1 ir 50.2 papunkčiuose nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui įteikti naują kvitą.

Kokius veiksmus turi atlikti kasininkas darbo dienos pradžioje?

Kasininkas darbo dienos pradžioje turi įregistruoti kasos aparate  dienos pradžioje turimą pinigų sumą (gautą iš įmonės kasos ir/ar neinkasuotą praėjusios dienos kasos likutį).

Vadovo nustatyta tvarka kasininkas gali iki inkasavimo dalį grynųjų pinigų pagal kasos aparato pinigų išėmimą iš kasos aparato patvirtinantį kvitą perkelti į tam skirtą (vadovo įsakyme dėl kasos operacijų atlikimo vietos ribų nustatymo nurodytą) vietą, kurioje šie pinigai kartu su jų išėmimą iš kasos aparato patvirtinančiu kvitu (kvitais) saugomi iki pinigų inkasavimo. Už perkeltų saugoti ir kasos aparato kasoje laikomų pinigų sumos atitiktį atitinkamoms kasos aparatu apskaitytoms sumoms kasininkas atsako iki jų inkasavimo.

Kokius veiksmus turi atlikti kasininkas darbo dienos pabaigoje?

Pasibaigus darbo dienai (pamainai), kasininkas, dalyvaujant atsakingam asmeniui, privalo:

 1. suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais. Išimamą iš kasos aparato kasos (inkasuojamą) grynųjų pinigų sumą įregistruoti kasos aparatu;

 1. grynuosius pinigus ir atsiskaitymo dokumentus (banko čekius, atsiskaitymo pagal korteles sąskaitas ir panašiai) įmonės vadovo nustatyta tvarka perduoti pinigus priimti įgaliotam asmeniui;

 1. kai naudojamas autonominis kasos aparatas – išspausdinti ataskaitą (Z), kurią turi pasirašyti atsakingas asmuo ir kasininkas, o paskutinę mėnesio dieną turi atspausdinti ir mėnesio suminę fiskalinę ataskaitą, šias ataskaitas įklijuoti į Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalą. Kai naudojamas virtualios fiskalizacijos kasos aparatas ar kasos aparatas, veikiantis su saugos moduliu, kasininkas privalo suformuoti ataskaitą (Z);

 2. įrašus, jeigu jie yra pildomi, dėl inkasavimo, prekių grąžinimo ir klaidų taisymo parašu turi patvirtinti atsakingas asmuo ir kasininkas.

Kaip turi būti tvarkoma apskaita, kai prie vieno kasos aparato dirba keli kasininkai?

Kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira kasos aparato kasa.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1867

Ši informacija skelbiama:
Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės patvirtintos 2000-02-17 nutarimu Nr. 179. 

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. neteko galios LRV 2000-02-17 NUTARIMAS NR. 179 „DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

Todėl dabar nuo 2022 m. gegužės 1 d. pats įmonės vadovas galės nustatyti reikalingas vidaus kontrolės priemones, parengtoje vidinėje tvarkoje nustatydamas taisykles dėl registrų bei dokumentų sudarymo, pasirašymo terminų. 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR FM teikia rekomendacijas, kurias galite rasti čia.

 

Šios taisyklės galiojo iki 2022 gegužės 1 d. ir reglamentavo juridinių asmenų (išskyrus Lietuvos banką, kredito ir pašto įstaigas), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką.

Taisyklės netaikomos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, išskyrus atvejus, kai jie, vykdydami ūkinę komercinę veiklą, grynuosius pinigus iš tokios veiklos priima į kasą arba išmoka iš jos.

Aspektas

Komentaras

Pinigų priėmimo į kasą įforminimas

Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba jo kvitas.

Pinigų išmokėjimo iš kasos įforminimas

Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį.

Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir jo numeris ir gavėjo nurodyta gyvenamoji vieta.

Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma: eurai – žodžiais, centai – skaitmenimis. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį, suma žodžiais nenurodoma.

Išmokėti pinigus iš kasos fiziniams asmenims, kurie nėra ūkio subjekto darbuotojai, leidžiama tik pagal kiekvienam fiziniam asmeniui atskirai išrašytus kasos išlaidų orderius. Kasininkas išmoka pinigus tik kasos išlaidų orderyje nurodytam fiziniam asmeniui.

Jeigu pinigai išmokami pagal įgaliojimą, kasos išlaidų orderio tekste nurodoma (po faktiško pinigų gavėjo vardo ir pavardės) įgaliotojo asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta.

Kasos pajamų ir išlaidų orderių pasirašymas

Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius.

Viešojo sektoriaus subjektų kasos pajamų orderius pasirašo kasininkas ir kitas viešojo sektoriaus subjekto vadovo atsakingu už subjekto finansų kontrolę paskirtas asmuo (toliau – viešojo sektoriaus subjekto paskirtas atsakingas asmuo), o kasos išlaidų orderius pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas, viešojo sektoriaus subjekto paskirtas atsakingas asmuo ir kasininkas.

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš kasos pagal mokėjimo žiniaraštį

Mokėjimo žiniaraštyje bendra suma žodžiais ir išmokėjimo terminas (ne ilgiau kaip 5 darbo dienos) tvirtinami ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirto atsakingo asmens parašais.

Vienkartinė darbo užmokesčio, premijų, pašalpų, pensijų, stipendijų, tantjemų, dividendų ar kita išmoka asmeniui (ūkio subjekto darbuotojui arba asmeniui, kuris nėra ūkio subjekto darbuotojas) turi būti įforminama kasos išlaidų orderiu.

Kokia yra pinigų išmokėjimo iš kasos ir priėmimo į kasą tvarka, taikoma atskaitingiems asmenims?

Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirtam atsakingam asmeniui pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas.

Atskaitingas asmuo už išmokėtus jam pinigus atsiskaito ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

Atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita), nurodytą Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283.

Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimo įrodymo dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba jo kvitas.

Pinigų sumokėjimo į kasą tvarką ir terminus, kurie negali būti ilgesni kaip vienas mėnuo, tvirtina ūkio subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Kaip atliekamos kasos operacijos užsienio valiuta?

Kasos operacijos užsienio valiuta atliekamos taip pat kaip ir eurais, tačiau kasos pajamų ir išlaidų orderiuose priimta ir išmokėta pinigų suma įrašoma eurais ir centais bei užsienio valiuta (žodžiais ir skaitmenimis).

Teises aktai

Kasos knygos pildymo tvarka

KM1868
2022-04-29

Registracijos numeris KM1868

Ši informacija skelbiama:
Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos

Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą.

 • Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirto atsakingo asmens parašai.
 • Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirto atsakingo asmens parašais. Įrašai kasos knygoje daromi dviem egzemplioriais per kalkę arba savaiminio kopijavimo popierių. Antrieji lapų egzemplioriai turi būti atplėšiami ir naudojami kaip kasininko ataskaita, pirmieji lieka kasos knygoje. Pirmieji ir antrieji lapų egzemplioriai numeruojami tais pačiais numeriais. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai kasos knygoje draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirto atsakingo asmens parašais.

Ūkio subjekto struktūriniai padaliniai vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirto atsakingo asmens nustatyta tvarka gali pildyti atskiras kasos knygas. Kasos operacijos kiekviena užsienio valiuta turi būti surašytos atskirose kasos knygose. Biudžetinėse įstaigose biudžetinėms ir nebiudžetinėms lėšoms pildomos atskiros kasos knygos. Jeigu pildomos atskiros kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai numeruojami atskira eilės tvarka.

Ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens nustatyta tvarka kasininko ataskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasininko ataskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje.

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės gali nepildyti kasos knygos, bet kasos operacijas įrašo į kitus apskaitos registrus.

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. neteko galios LRV 2000-02-17 NUTARIMAS NR. 179 „DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

Todėl nuo 2022 m. gegužės 1 d. pats įmonės vadovas galės nustatyti reikalingas vidaus kontrolės priemones, parengtoje vidinėje tvarkoje nustatydamas taisykles dėl registrų bei dokumentų sudarymo, pasirašymo terminų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1866

Ši informacija skelbiama:
Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos

Jei, išspausdinus kvitą arba pateikus kvitą elektroniniu būdu, pirkėjas nutraukia pirkimo - pardavimo sutartį, jei išspausdintas arba pateiktas elektroniniu būdu klaidingas kvitas arba jei pirkėjas grąžina įsigytą prekę, kasininkas privalo:

 1. įmonės vadovo nustatyta tvarka surašyti laisvos formos pinigų grąžinimo aktą (autonominio kasos aparato atveju gali būti atliekamas įrašas Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale), kuriame turi nurodyti kvito datą ir numerį, grąžinamos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžinamą pinigų sumą. Pinigų grąžinimo aktą turi pasirašyti atsakingas asmuo ir / ar kasininkas ir grąžinti pirkėjui pinigus. Jei naudojamas virtualios fiskalizacijos kasos aparatas ar kasos aparatas, veikiantis su saugos moduliu, ir jame yra gamintojo įdiegta prekės grąžinimo ir / arba paslaugų atsisakymo funkcija, tai kasininkas turi atlikti ir nefiskalinio prekių grąžinimo ir / arba paslaugų atsisakymo dokumento registravimą naudojamu kasos aparatu. Kasininkas, išmokėdamas grynuosius pinigus, gali registruoti grąžinimą tik tokiu kasos aparatu, kuriame yra gamintojo įdiegta prekės grąžinimo ir / arba paslaugų atsisakymo funkcija, ir tik pagal kasos aparato instrukciją;
 2. grąžintą spausdintą kvitą (kai kvitas buvo pateiktas elektroniniu būdu, autonominio kasos aparato kasos aparato kasos operacijų žurnale / pinigų grąžinimo akte nurodyti, kad kvitas pirkėjui buvo pateiktas elektroniniu būdu) ir pinigų grąžinimo aktą įklijuoti autonominio kasos aparato kasos aparato kasos operacijų žurnale arba saugoti ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka ir, VMI ar kitai kontroliuojančiai institucijai pareikalavus, pateikti Mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose kitų kontroliuojančių institucijų veiklą, nustatytais terminais ir tvarka; 
 1. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant gauti kvitą su jame nurodytomis kitomis (negrąžinamomis) prekėmis: išspausdinti arba elektroniniu būdu pateikti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą (o esant techninėms galimybėms, papildomuose kvito rekvizituose pažymėti, jog jis išspausdintas pakartotinai dėl prekės grąžinimo, ir nurodyti pirminę negrąžinamų prekių pardavimo datą) ir šio kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte, arba padaryti pirkėjo pardavėjui grąžinamo kvito kopiją ir joje grąžinamą prekę išbraukti ranka, šalia išbrauktos prekės pasirašyti, grąžinamo kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte ir šio kvito kopiją pateikti pirkėjui. Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje registruojama Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale ir pagrindžia autonominiame kasos aparate užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1869

Ši informacija skelbiama:
Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos

Praradus autonominio kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo nedelsdamas (tą pačią ar artimiausią darbo dieną, jeigu prarandama ne darbo dieną) kreipiasi į aptarnavimo įmonę dėl techninio paso dublikato išdavimo.

Kai autonominio kasos aparato techninis pasas yra prarastas / pamestas kartu su kasos aparatu, į aptarnavimo įmonę kreipiamasi Taisyklių 62.3 papunkčio antrojoje pastraipoje nurodyta tvarka ir aptarnavimo įmonei išduoti techninio paso dublikato nereikia.Praradus autonominio kasos aparato techninį pasą, autonominio kasos aparato naudotojas aptarnavimo įmonei pateikia prašymą su nurodytais prarasto autonominio kasos aparato techninio paso ir autonominio kasos aparato pagrindiniais duomenimis (t. y. autonominio kasos aparato techninio paso (Taisyklių 1 priedas) titulinėje dalyje nurodytus duomenis). Autonominio kasos aparato techninio paso dublikatą pagal autonominio kasos aparato naudotojo prašymą užpildo autonominį kasos aparatą aptarnaujanti aptarnavimo įmonė ir jame įrašo autonominio kasos aparato skaitiklių reikšmes, esančias šio techninio paso dublikato įregistravimo metu. Autonominio kasos aparato techninio paso dublikato titulinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe užrašoma (dedamas spaudas) „IŠDUOTAS VIETOJ PRARASTO TECHNINIO PASO Serija _______ Nr. ______, išduoto“ ir nurodoma prarasto autonominio kasos aparato techninio paso išdavimo data.Šiame punkte nustatyta tvarka parengus autonominio kasos aparato techninio paso dublikatą, turi būti i.EKA pakeičiami įregistruoto autonominio kasos aparato registravimo duomenys Taisyklių II skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka.

Praradus Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalą / Kasos operacijų apskaitos žurnalą:

1. nefiskalinio kasos aparato Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalo / Kasos operacijų apskaitos žurnalo dublikatas užpildomas pagal autonominio kasos aparato kontrolinėse juostose išspausdintas dienos ataskaitas (Z) (ataskaitų kopijų žurnalo dublikate klijuoti nebūtina);

2. fiskalinio autonominio kasos aparato Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalo / Kasos operacijų apskaitos žurnalo dublikatas užpildomas pagal autonominiu kasos aparatu išspausdintas visas fiskalines ataskaitas (Z), kurios klijuojamos Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalo / Kasos operacijų apskaitos žurnalo dublikate.

Teises aktai