Registracijos numeris KM1813

Ši informacija skelbiama:
Konsulinis mokestis

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

Konsulinį mokestį moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.

Mokesčio objektas

Konsulinis mokestis imamas už:

1) paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą;

2) laikino paso išdavimą;

3) asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimą;

4) civilinės būklės aktų įregistravimą;

5) dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimą ir perdavimą;

6) civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą;

7) daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą;

8) dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų;

9) konsulinių pažymų išdavimą;

10) atliekamus notarinius veiksmus;

11) dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille);

12) pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais;

13) pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą;

14) dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą;

15) dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą;

16) prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimą ir sprendimų dėl jų priėmimą (toliau – prašymų išduoti nacionalines vizas nagrinėjimas);

17) prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimą ir sprendimų dėl jų priėmimą (toliau – prašymų išduoti Šengeno vizas nagrinėjimas), vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 810/2009 (Vizų kodeksas) (toliau – Vizų kodeksas);

18) prašymų išduoti supaprastinto tranzito dokumentą (STD) priėmimą ir sprendimų dėl jų priėmimą, vadovaujantis 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 693/2003, nustatančiu specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantį Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą.

Tarifai ir mokėjimo tvarka

Konsulinis mokestis yra ne mažesnis kaip 5 Eur ir ne didesnis kaip 500 Eur. Konsulinio mokesčio dydis nustatomas eurais be centų.

Jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

  1. išlaidas, kurias patiria Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos, vykdydamos konsulinių įstaigų prašymus dėl su konsulinių veiksmų atlikimu susijusių paslaugų teikimo;
  1. išlaidas darbui, susijusiam su konsulinių įstaigų atliekamais konsuliniais veiksmais, apmokėti;
  1.  konsulinį veiksmą reglamentuojančiame tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės akte nustatytas kitas išlaidas.
  1. išlaidas teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.
  2. išlaidas, susijusias su privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu dėl notarinių veiksmų atlikimo, ir diplomatinio pašto išlaidas;
  3. išlaidas juridinę galią turinčio dokumento blankui pagaminti;

Vyriausybė turi teisę kalendoriniams metams pasibaigus patikslinti konkretų konsulinio mokesčio dydį, atsižvelgdama į faktinį išlaidų, susijusių su konsulinių veiksmų atlikimu, padidėjimą arba sumažėjimą.

Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas iki konsulinių veiksmų atlikimo.

Paspaudę šią nuorodą, rasite įmokų kodus.

Lengvatos

Konsulinis mokestis neimamas už:

1) paso išdavimą ar keitimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas;

2) asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimą ir kitus grįžimo į Lietuvos Respubliką atvejais būtinus konsulinius veiksmus (dokumentų legalizavimą, konsulinių pažymų išdavimą, civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą, atliekamus notarinius veiksmus, dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybių institucijų, pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą) asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių (nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio, – pateikus šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos institucijos prašymu;

3) asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimą ir kitus konsulinius veiksmus (dokumentų legalizavimą, konsulinių pažymų išdavimą, civilinės būklės aktų įregistravimą), būtinus užsienio valstybėje be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems buvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba kurių tėvai (ar vienas iš tėvų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, parvežti į Lietuvos Respubliką;

4) gimimo ir mirties įregistravimą ir gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą;

5) leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimą;

6) prašymų išduoti nacionalines vizas lietuvių kilmės asmenims, taip pat asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, ir asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;

7) prašymų išduoti nacionalines vizas tyrėjams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnio 282 dalyje, vykstantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų atlikimo tikslais, nagrinėjimą;

8) prašymų išduoti nacionalines vizas diplomatinių ar tarnybinių pasų ar jiems prilygintų kelionės dokumentų turėtojams, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu, nagrinėjimą;

9) prašymų išduoti nacionalines vizas Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatytais atvejais, kai užsienio valstybė Lietuvos Respublikos piliečiams taiko ne mažiau palankias sąlygas, nagrinėjimą;

10) prašymų išduoti Šengeno vizas Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečių šeimos nariams nagrinėjimą;

11) prašymų išduoti Šengeno vizas Europos Sąjungos su trečiąja valstybe sudarytame susitarime dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo numatytais atvejais nagrinėjimą;

12) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nagrinėjimą;

13) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais, kai prašymus pateikia užsieniečiai, kurių pilietybės valstybės netaiko vizų režimo Lietuvos Respublikos piliečiams arba kurių pilietybės valstybė Lietuvos Respublikos piliečiams taiko ne mažiau palankias sąlygas, negu numatyta Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje, nagrinėjimą;

14) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais nagrinėjimą konsulinės įstaigos vadovo ar konsulinio pareigūno sprendimu (kai sprendimą atleisti nuo konsulinio mokesčio priima konsulinis pareigūnas, turi būti gautas Lietuvos valstybės institucijų patvirtinimas, kad užsieniečiai vyksta į Lietuvos Respubliką dalyvauti susitikimuose ar renginiuose, skirtuose skatinti kultūrinius ar sportinius interesus, interesus užsienio politikos ar vystomojo bendradarbiavimo politikos srityse ir kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse);

15) prašymų išduoti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD), kaip tai numatyta Reglamente (EB) Nr. 693/2003, priėmimą ir sprendimų dėl jų priėmimą;

16) pakartotinį konsulinio veiksmo atlikimą, kai jį būtina pakartoti ne dėl asmens, kuris kreipėsi dėl konsulinio veiksmo atlikimo, klaidos;

17) konsulinių veiksmų atlikimą, kai tai numatyta tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktuose.

Mokesčio dydžio mažinimas:

Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems Lietuvos Respublikos piliečiams konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą sumažinamas 50 procentų.

 

Teises aktai