Laikinai registruoto gavėjo registracija

Laikinai registruoto gavėjo registracija asmeniui suteikia teisę 30 kalendorinių dienų laikotarpiui verslo tikslams gauti iš kitų ES valstybių narių akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas (toliau – AMLAR) ir kurios nurodytos laikinai registruoto gavėjo registracijos pažymėjime.

Laikinai registruotas gavėjas, taip kaip ir registruotas gavėjas, turi teisę tik gauti registracijos pažymėjime nurodytas akcizais apmokestinamas prekes iš kitų ES valstybių narių, kurioms taikomas AMLAR, todėl atlikus prekių atgabenimą į Lietuvą, gautoms akcizais apmokestinamoms prekėms nebetaikomas AMLAR ir nuo per ataskaitinį laikotarpį (t. y. kalendorinį mėnesį) iš kitų ES valstybių narių į Lietuvą atgabentų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, akcizų mokesčio prievolė turi būti atliekama iki kito mėnesio 15 dienos.

Asmuo pageidaujantis įsiregistruoti laikinai registruotu gavėju, VMI turi pateikti:

 • prašymą dėl laikinai registruoto gavėjo registracijos;
 • piniginį užstatą;
 • patvirtinimas, kad veiklai su numatomomis gauti akcizais apmokestinamomis prekėmis asmuo turi teisės aktų nustatytas licencijas ir/ar leidimus, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais.

Prašymas, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų subjektų registravimas > Laikinai registruoto gavėjo registravimas, duomenų keitimas.

Pažymėtina, kad asmens gali būti pareikalaujama pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, pagrindžiančius realius ketinimus vykdyti teisėtą veiklą su numatomomis gauti akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Įregistravimo terminas - 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir/arba po papildomų veiksmų atlikimo dienos.

Svarbu. Asmuo nėra registruojamas laikinai registruotu gavėju, jeigu per kalendorinį ketvirtį kreipiamasi daugiau nei 3 kartus dėl šios statuso suteikimo. Tokiu atveju nėra laikoma, kad asmuo retkarčiais gauna akcizais apmokestinamas prekes, todėl asmuo turėtų kreiptis dėl įregistravimo registruotu gavėju.

 


[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Registracijos numeris KM1443

Ši informacija skelbiama:
Laikinai registruoti gavėjai

Piniginio užstato sumos apskaičiavimas

Laikinai registruotam gavėjui tenkanti akcizų užstato suma apskaičiuojama vadovaujantis Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu 821 (Toliau - Aprašas).

Asmeniui, besiregistruojančiam akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotu gavėju, piniginio užstato sumą už akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas (toliau – AMLAR), VMI apskaičiuoja pagal asmens numatomą gauti šių prekių kiekį verslo tikslais iš kitos ES valstybės narės.

Apskaičiuotina piniginio užstato suma lygi 100 proc. akcizų mokesčio sumai, kuri tenka numatomam gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekiui.

 

Akcizų užstato sumokėjimas ir pateikimas VMI

Akcizų užstato sumos sumokėjimas atliekamas į VMI akcizų užstatų sąskaitą, kuri skelbiama VMI tinklapyje adresu www.vmi.lt skiltyje „Sąskaitos ir įmokų kodai“.

Atlikus akcizų užstato sumokėjimą į nurodytą VMI akcizų užstatų sąskaitą, VMI turi būti pateikiamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas, kurio pavyzdinė forma nurodyta Taisyklių 1 priede. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas VMI pateikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI.

 

Akcizų užstato naudojimas

Vadovaujantis akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklėmis[1], asmens, kuris registruojamas laikinai registruotu gavėju, piniginis užstatas naudojamas ataskaitinio laikotarpio akcizų mokesčio prievolių įskaitymui.

 

[1] Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1446

Ši informacija skelbiama:
Laikinai registruoti gavėjai

Asmuo neregistruojamas laikinai registruotu gavėju, jeigu:

 1. pateikiami neteisingi ir/arba ne visi duomenys ir/ar dokumentai (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta pateikti papildomų dokumentų ir/ar duomenų);
 2. asmuo neturi teisės aktų nustatytų galiojančių licencijų ir/ar leidimų, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais;
 3. nepateikiamas tinkamas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas (kai jį pateikti privaloma);
 4. asmuo yra bankrutuojantis, bankrutavęs arba likviduojamas;
 5. turi neįvykdytų akcizų prievolių;
 6. asmuo dėl laikinai registruoto gavėjo registracijos per kalendorinį ketvirtį kreipiasi daugiau nei 3 kartus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1444

Ši informacija skelbiama:
Laikinai registruoti gavėjai

VMI turi teisę laikinai registruotą gavėją išregistruoti iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais:

 1. registruotam gavėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;
 2. laikinai registruoto gavėjo prašymu.

VMI apie išregistravimo faktą asmenį informuoja per 5 darbo dienas pateikdama pranešimą per Mano VMI.

Teises aktai