Registracijos numeris KM0311

Ši informacija skelbiama:
Laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)

Atsargų tiekimas į laivus (karo laivus) ir orlaivius yra apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu šiais atvejais:

  1. Atsargos yra tiekiamos tiesiogiai laivo savininkui į laivus, tenkinančius PVMĮ nustatytus reikalavimus.

  2. Atsargos yra tiekiamos į karo laivus, kurie išplaukia iš šalies teritorijos ir plaukia už šalies teritorijos ribų.

Karo laivas yra atitinkamos valstybės karinėms pajėgoms priklausantis ir tos valstybės išoriniais ženklais pažymėtas laivas, kuriam vadovauja tos valstybės vyriausybės paskirtas karininkas (jo pavardė turi būti įrašyta atitinkamame karininkų sąraše arba kitokiame dokumente) ir kurį eksploatuoja įgula, laikydamasi reguliariųjų karinių pajėgų drausmės.

Atsargų tiekimas į nustatytų kriterijų neatitinkančių valstybės (savivaldybės) reikmėms naudojamus laivus apmokestinamas taikant standartinį PVM tarifą.

  1. Atsargos yra tiekiamos tiesiogiai orlaivio savininkui į orlaivius, jeigu jos yra tiekiamos apmokestinamajam asmeniui, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunančiam iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais. Jeigu atsargos į orlaivius tiekiamos kitiems asmenims, tokiu atveju apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Apmokestinant tiekiamas atsargas orlaivių, vykdančių paieškos ir gelbėjimo darbus, savininkams, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantys iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais, taikomas toms prekėms ir paslaugoms nustatytas PVM tarifas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0310

Ši informacija skelbiama:
Laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)

Laivo atsargomis yra laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir / ar įgulos nariams naudoti laivuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir tepalai.

Orlaivių atsargomis yra laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir / arba įgulos nariams naudoti orlaiviuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir tepalai.

Nustatyto privalomo dokumentų sąrašo nėra, tačiau tai galėtų būti PVM sąskaitos faktūros, atsargų pakrovimo į laivą ar orlaivį važtaraščiai, muitinės deklaracijos (jeigu įforminamos muitinės procedūros) ar kiti dokumentai, įrodantys, kad prekės patiektos į laivą ar orlaivį kaip atsargos.

Atsargų į laivus ir orlaivius tiekimo tvarką nustato Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-05-30 nutarimu Nr. 792.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0306

Ši informacija skelbiama:
Laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)

Jei laivo agentas atsargas tiekia tiesiogiai laivo savininkui, tai tada jis gali taikyti 0 proc. PVM tarifą.

0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik prekių tiekimui tokiam pirkėjui, kuris jas sunaudos kaip atsargas, ir negali būti plečiamai taikomas ankstesnėse prekių tiekimo grandyse. Todėl kai įmonė prekes kaip atsargas tiekia agentui (jam išrašo PVM sąskaitas faktūras), bet ne laivo savininkui (laivo valdytojui ar kitam laivo savininkui prilygintam asmeniui), tai ji tokiam prekių tiekimui 0 proc. PVM tarifo negali taikyti. Šiuo atveju laivo agentas įmonės ir laivo atžvilgiu veikia kaip neatsiskleidęs tarpininkas (t. y. kaip tikrasis prekių pirkėjas ir pardavėjas) ir PVM įstatymo požiūriu laikoma, kad jis iš įmonės įsigytas prekes perparduoda laivui.

Jeigu laivo agentas veiktų kaip atsiskleidęs tarpininkas ir atsargų tiekimo sandoryje laivui teiktų tik tarpininkavimo paslaugą, tai būtų laikoma, kad įmonė prekes kaip atsargas tiesiogiai tiekia laivui ir dėl to šioms prekėms galėtų taikyti 0 proc. PVM tarifą. Laivo agentas, vadovaudamasis PVMĮ 52 str. nuostatomis, savo teikiamoms tarpininkavimo dėl laivo aprūpinimo atsargomis paslaugoms galėtų taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0305

Ši informacija skelbiama:
Laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)

Ne, negalima. Tokių atsargų tiekimas ir paslaugų teikimas apmokestinami taikant toms prekėms ir paslaugoms nustatytą PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0315

Ši informacija skelbiama:
Laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)

Apmokestinant NATO kariuomenės vienetui (išskyrus Lietuvos kariuomenę) teikiamas paslaugas ir tiekiamas atsargas galima taikyti 0 proc. PVM tarifą, jei paslaugų teikėjas ir atsargų tiekėjas turi Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintus dokumentus, nurodančius prekių ir / ar paslaugų tikslinį gavėją.

0 proc. PVM tarifą galima taikyti NATO kariuomenės vienetui (išskyrus Lietuvos kariuomenę), jeigu prekės tiekiamos, paslaugos teikiamos NATO šalių kariniams orlaiviams, kurių paskirties vieta nėra Lietuva, ir

  • paslaugų teikėjas (prekių tiekėjas) turi kompetentingos kitos ES valstybės narės institucijos įgaliotų asmenų patvirtintą sertifikatą, kuriame yra nurodytos tiekiamos prekės (teikiamos paslaugos), arba

  • paslaugų teikėjas (prekių tiekėjas) turi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus.

NATO šalių karinių pajėgų (išskyrus Lietuvos karines pajėgas) įsigyjamos orlaivių atsargos (kuras, alyvos, tepalai) gali būti apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, jei tiekėjai turi dokumentus, įrodančius, kad tie produktai yra patiekti į kitų NATO valstybių (ne Lietuvos Respublikos) karinius orlaivius.

Teises aktai