Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas (19 str.)

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas:

 1. vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat:

 • nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 300 Eur;

 • nuo 2018-01-01 nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams (nepriklausomai nuo išorinės pakuotės apmokestinamosios vertės); 

 1. neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui;

 2. nuo 2019-01-01 laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir / ar smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto.

Registracijos numeris KM0179

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas (19 str.)

Kam taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas?

Kuriuo atveju taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas?

 Fiziniam asmeniui, pateikusiam kompensuojamųjų vaistų receptą ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių receptą

Ambulatoriniam gydymui skirtiems vaistams, įrašytiems į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-07-22 įsakymu Nr. V-983 (galioja iki 2017-07-02), bei ambulatoriniam gydymui skirtoms medicinos pagalbos priemonėms, kurios yra įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-07-22 įsakymu Nr. V-984.

Fiziniam asmeniui, pateikusiam gydytojo specialisto siuntimą (pvz., ortopedo - traumatologo, chirurgo, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo)

Ortopedijos techninėms priemonėms, kurios yra įtrauktos į Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą. Kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių sąrašai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-07-05 įsakymu Nr. V-698.

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234.

Valstybinei ligonių kasai, centralizuotai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkančiai (pačiai arba per Centrinę projektų valdymo agentūrą, vykdančią centrinės perkančios organizacijos funkcijas) sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų

Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910, taip pat

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-12-31 įsakymu Nr. V-1582 nustatyta tvarka perkami centralizuotai ir tiekiami asmens sveikatos priežiūros įstaigoms vaistai tuberkuliozei gydyti (galioja iki 2019-10-31).

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigoms, kai šie vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skiriami paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui

Sveikatos priežiūros įstaigoms tiekiamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms tik tokiu atveju, jei sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai šios prekės tiekiamos:

 

su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (tokią informaciją tiekėjai gali rasti teritorinių ligonių kasų internetiniuose puslapiuose: www.vilniaustlk.lt; www.ktlk.lt; www.klaipedostlk.lt; www.paneveziotlk.lt; www.siauliutlk.lt; tokiu patvirtinimu galėtų būti, pvz., sveikatos priežiūros įstaigos ir teritorinės ligonių kasos paslaugų teikimo sutarties kopija, pateikta tiekėjui);

 

tiekėjui pateikia patvirtinimą, kad įsigyjami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti.

Vaistams

įrašytiems į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

 

įrašytiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

 

įrašytiems į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

 

lygiagrečiai platinamiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą įrašytiems vaistams (informacija apie šiuos vaistus galima rasti Europos vaistų agentūros interneto puslapyje adresu: fmapps.emea.europa.eu/paradist/search.php);

 

įrašytiems į Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų, leidžiamų atiduoti į rinką Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

 

įsigyjamiems vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-05-09 įsakymu Nr. V-374;

 

įsigyjamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 str. 5 dalies nuostata, t. y. esant būtinumui, sveikatos apsaugos ministro laikinai leidžiamiems tiekti į Lietuvos rinką;

 

naudojamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 20 str. 2 dalimi;

 

ekstemporaliems vaistams;

 

2017-01-01 iki 2017-12-31 nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 Eur;

 

nuo 2018-01-01 visiems nekompensuojamiems receptiniams vaistams.

Medicinos pagalbos priemonėms

Kokios konkrečios prekės priskiriamos medicinos pagalbos priemonėms, aiškina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Skaičiuojant pardavimo PVM už iš kitos ES valstybės narės įsigytus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka

Kai minėtas prekes iš kitų ES valstybių narių įsigyja:

 

 1. sveikatos priežiūros įstaiga (ne tarpininkas), kuri su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį ir įsigyjamus vaistus bei medicinos pagalbos priemones numato skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti;

 2. Valstybinė ligonių kasa, centralizuotai perkanti sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų.

Importuojamiems iš trečiųjų šalių vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka

Kai tokias prekes importuoja Valstybinė ligonių kasa, centralizuotai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkanti (pati arba per Centrinę projektų valdymo agentūrą, vykdančią centrinės perkančios organizacijos funkcijas) sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų arba kai tokias prekes importuoja pačios sveikatos priežiūros įstaigos (ne tarpininkai), kurios su teritorine ligonių kasa yra sudariusios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis ir įsigyjamus vaistus bei medicinos pagalbos priemones numato skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudarytos sutartys, teikti.

 

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0186

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas (19 str.)

Nuo 2013-01-01 lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu yra apmokestinamas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių tiekimas ir šių priemonių remontas.

Taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą yra apmokestinama:

 1. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, nurodytos sąrašuose, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-12-19 įsakymu Nr. A1-338, nepriklausomai nuo to, ar už jas yra kompensuojama neįgaliajam, ar jas įsigyja asmuo, kuriam nepriklauso tokia kompensacija;

 • Kitos neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, pavyzdžiui: specialieji automobiliai, pritaikyti neįgaliesiems;

 •  keltuvai – kėlimo įtaisai su platforma, kuri juda tarp dviejų ar daugiau skirtingų lygių: jie neturi stogo ir negali kelti lifto šachtoje;

 • kopikliai (lipynės) – neįtvirtinti mechaniniai įtaisai neįgaliuosius asmenis gabenti laiptais aukštyn ar žemyn, jie gali būti valdomi palydovo arba naudotojo.

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas netaikomas priemonėms ir įrangai, kurią įsigyja bei naudoja ir negalios neturintys asmenys, pvz.: tiekiant kompaktinių diskų grotuvus, miniatiūrinius grotuvus, diktofonus, kūno termometrus (kalbančius), stalinius laikrodžius (kalbančius), judriojo (mobilaus) ryšio telefonus (vibruojančius) ir kitokias panašias priemones, o taip pat įstaigose bei organizacijose ar privačiuose namuose (butuose) montuojamus liftus, kurie gali būti pritaikyti ir neįgaliesiems.

Taip pat lengvatinis 5 proc. PVM tarifas netaikomas neįgaliųjų techninių pagalbos priemonių techninės priežiūros ir jų montavimo paslaugoms, t. y. šios paslaugos nepriskirtinos remonto paslaugoms ir apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Didmeninės prekybos įmonės, įmonės tarpininkės bei įmonės, tiekiančios neįgaliųjų techninės pagalbos priemones galutiniam vartotojui, šias priemones apmokestina taikydamos lengvatinį 5 proc. PVM tarifą, t. y. neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą yra apmokestinamos visose jų tiekimo grandyse.

Įsigyjant ir / ar tiekiant neįgaliųjų techninės pagalbos priemones, taip pat ir atliekant jų remontą, šių prekių ir / ar paslaugų pirkėjai neturi pateikti jokių dokumentų.

Teisės aktai