Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas nuolatiniai Lietuvos gyventojai iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti įmokas už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija, formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija (kompetencijos), ir (ar) už studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas nuolatiniai Lietuvos gyventojai iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti įmokas už profesinį mokymą ar studijas, kuriuos baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir / ar suteikiama atitinkama kvalifikacija, bei už pirmas doktorantūros ir meno aspirantūros studijas.

Registracijos numeris KM0274

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas: 

Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo įstaigai / aukštajai mokyklai už:

 •    profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija;
 •   formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija;
 •    studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija. 

Pajamų mokesčio lengvata taikoma, neatsižvelgiant į tai, už kelintas studijas ar profesinį mokymą gyventojas sumokėjo.

Lengvata taikoma neatsižvelgiant į studijų formą (nuolatinės studijos ar ištęstinės studijos, ir į tai, ar studijuojama kolegijoje, ar universitete).

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas: 

Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės aukštajai mokyklai už:

 • pirmas profesinio bakalauro;

 • pirmas bakalauro;

 • pirmas magistro;

 • pirmas mokslo doktorantūros;

 • pirmas meno aspirantūros (meno doktorantūros) studijas;

 • studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įsigyjama pirma profesinė kvalifikacija ir šių studijų metu atliekamus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (meno) darbus, dalyvavimą regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje bei baigiamojo darbo (disertacijos, meno projekto) rengimą bei gynimą.

Be to, lengvata taikoma sumoms, sumokėtoms už dalines studijas, jeigu jų rezultatai pripažįstami aukštojoje mokykloje, kurioje gyventojas studijuoja aukščiau minimas studijas.

Lengvata taikoma neatsižvelgiant į studijų formą (nuolatinės studijos ar ištęstinės studijos, ir į tai, ar studijuojama kolegijoje, ar universitete).

Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo teikėjui už formalųjį profesinį mokymą, kurį baigęs gyventojas įgys pirmą kvalifikaciją, arba neformalųjį profesinį mokymą, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui baigus šį mokymą suteikiama kvalifikacija ir tai yra pirma jo įgyta kvalifikacija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0272

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Pajamų mokesčio lengvata gali pasinaudoti tik nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Iš metinių pajamų už profesinį mokymą ar studijas sumokėtas įmokas gali atimti pats besimokantis ar studijuojantis gyventojas.

Besimokantis ar studijuojantis asmuo negali pasinaudoti lengvata, kai negauna jokių pajamų, gauna nepakankamai apmokestinamųjų pajamų, gauna tik neapmokestinamąsias pajamas, gauna pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą ir / ar gauna pajamas, apmokestinamas 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Jei besimokantis ar studijuojantis gyventojas dėl aukščiau nurodytų priežasčių negali pasinaudoti lengvata, tai už studijas sumokėtas įmokas gali atimti ir jo tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, ir (arba) sutuoktinis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0256

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Situacija

 

Gyventojas 2018 metais įstojo mokytis į universitetą, į bakalauro studijas, o 2019 metais jis įstojo mokytis į kitą universitetą, taip pat į bakalauro studijas.

 

Klausimas

 

Ar gali nuolatinis Lietuvos gyventojas rinktis už kurias studijas gali pasinaudoti lengvata?

 

Atsakymas

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruodamas pajamas už 2019 metus gali pasinaudoti lengvata tik už pirmas bakalauro studijas, į kurias įstojo 2018 metais.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruodamas pajamas už 2020 ir vėlesnius metus gali pasinaudoti lengvata už abejas bakalauro studijas.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0258

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas pajamų mokesčio lengvata taikoma, neatsižvelgiant į tai, už kelintas studijas ar profesinį mokymą gyventojas sumokėjo.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 - 2019 mokestinių laikotarpių pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas pasinaudojęs profesinio mokymo ar studijų lengvata, už profesinį mokymą ar studijas, tačiau neįgijęs atitinkamos profesinio mokymo ar aukštojo mokslo kvalifikacijos, turi teisę pasinaudoti profesinio mokymo ar studijų lengvata už kitą profesinį mokymą ar studijas, jeigu patikslina savo praėjusių mokestinių metų, kuriais naudojosi profesinio mokymo ar studijų lengvata, deklaracijas ir sugrąžina į biudžetą gautą pajamų mokesčio permokos sumą.  Tokiu atveju gyventojui yra apskaičiuojami delspinigiai.

Pavyzdys

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2016 m. įstojo į vadybos bakalauro studijas, kurias baigęs įgys pirmą bakalaurą, universitete. Už šias studijas gyventojas 2016 m. sumokėjo – 450 Eur. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, gyventojas pateikęs 2016 metų metinę pajamų deklaraciją, iš 2016 metų metinių apmokestinamųjų pajamų atėmė 450 Eur sumą, perskaičiavo mokėtiną pajamų mokestį ir susigrąžino 68 Eur gyventojų pajamų mokesčio permoką.

 

2018 metais pavasarį gyventojas nutraukė studijas ir tais pačiais metais rudenį įstojo į ekonomikos bakalauro studijas universitete. Už šias studijas 2018 m. gyventojas sumokėjo 580 Eur, 2019 m. – 1160 Eur. Šiuo atveju, nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas pasinaudoti profesinio mokymo ir studijų lengvata už ekonomikos bakalauro studijas, turi patikslinti 2016 m. metinę pajamų deklaraciją (nenurodyti už vadybos bakalauro studijas 2016 m. sumokėtos sumos (450 Eur) ir sumokėti į biudžetą 68 Eur dydžio sugrąžintą pajamų mokesčio permoką bei priskaičiuotą delspinigių sumą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0266

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Lengvata netaikoma nuolatiniams Lietuvos gyventojams, išlyginamųjų studijų studentams, jeigu aukštosios mokyklos studijų nuostatuose šios studijos nėra prilygintos studijoms, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir / ar suteikiama kvalifikacija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0263

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Ne, negalės. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama tik už studijas aukštojoje mokykloje ar profesinėje mokykloje sumokėta suma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0268

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas:

Jei už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, formaliojo profesinio mokymo programos modulį ir (ar) už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola, t. y. tikslinė paskola studijoms ar profesiniam mokymui, paimta iš banko ar Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis (išskyrus palūkanas).

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas įmokas už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, formaliojo profesinio mokymo programos modulį ir (ar) už studijas sumokėjo iš banko paimtu vartojimo kreditu, tai jis gali pasinaudoti lengvata už profesinį mokymą ar studijas už tą laikotarpį, kurį sumokėjo įmokas už profesinį mokymą ar studijas, t. y. gali pasinaudoti lengvata kaip už sumokėtas įmokas už studijas.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas:

Jei už profesinį mokymą ar studijas nuolatinis Lietuvos gyventojas sumokėjo skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola, t. y. tikslinė paskola studijoms ar profesiniam mokymui, paimta iš banko ar Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo), tai iš metinių apmokestinamųjų pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta paskola ar šios paskolos dalis (išskyrus palūkanas), jeigu šia paskola sumokėjo įmokas už studijas, kurias baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir / ar suteikiama pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas doktorantūros bei pirmas meno aspirantūros studijas.

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas įmokas už profesinį mokymą ar studijas sumokėjo iš banko paimtu vartojimo kreditu, tai jis gali pasinaudoti lengvata už profesinį mokymą ar studijas už tą laikotarpį, kurį sumokėjo įmokas už profesinį mokymą ar studijas, t. y. gali pasinaudoti lengvata kaip už sumokėtas įmokas už studijas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0270

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Asmuo, baigęs studijas, dar kelis metus grąžinantis likusios paskolos dalį kredito įstaigai ar Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui, galės sumažinti savo atitinkamo mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0255

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Besimokantis ar studijuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio mokamos įmokos už profesinį mokymą ir (ar) studijas atitinka GPMĮ 21 str. 1 d. 3  punkto reikalavimus, norėdamas pasinaudoti minėta lengvata turėtų informuoti Lietuvos profesinio mokymo teikėją, aukštąją mokyklą ir kredito įstaigą, šių subjektų nustatyta tvarka, apie savo ketinimą naudotis pajamų mokesčio lengvata, kad minėtos institucijos galėtų pateikti VMI duomenis apie gyventojo joms sumokėtas įmokas ar grąžintas paskolas (jų dalis), kuriomis gali būti mažinamos gyventojo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautos pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0250

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Už studijas sumokėta kaina kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų sudarytą eilę valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų ir atitinkančių kitus nustatytus kriterijus. Sprendimą dėl sumokėtos už studijas kainos kompensacijos skyrimo priima ir kompensacijas išmoka Valstybinis studijų fondas.

Tokios kompensacijos pripažįstamos jas gavusio gyventojo pajamomis, kurios neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p.). 

Kadangi studijų kainos kompensacijos pagal turinį nelaikomos grąžinama studijų kaina ar jos dalimi, o yra pripažįstamos gyventojo pajamomis, jų gavimo faktas nepaneigia nuolatinių Lietuvos gyventojų teisės sumažinti apmokestinamąsias pajamas už studijas aukštojoje mokykloje (universitete ar kolegijoje) sumokėtomis sumomis. Atsižvelgiant į tai, gyventojui prievolės patikslinti atitinkamų mokestinių laikotarpių metines pajamų deklaracijas neatsiranda.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0277

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Jeigu gyventojui grąžinama už studijas sumokėta įmoka ar jos dalis, pvz., už studijas mokėtiną sumą perskaičiavus dėl techninės klaidos arba kai už studijas sumokėta įmoka grąžinama studijuojantį gyventoją perkėlus iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą, tuomet tokios išmokos nelaikomos pajamomis.

Gyventojo patirtomis išlaidomis, sumokėtomis už studijas, pripažįstamas skirtumas, iš bendros sumokėtos studijų kainos atėmus grąžintą sumą. Kai įmokos grąžinamos vėlesnį už jų sumokėjimo mokestinį laikotarpį, o VMI nuolatinio Lietuvos gyventojo metinėje pajamų deklaracijoje yra įrašyti duomenys apie visą sumokėtą studijų kainą, tai gyventojui atsiranda pareiga šią deklaraciją patikslinti. Atitinkamai, aukštoji mokykla privalo patikslinti VMI pateiktus gyventojo patirtų studijų išlaidų duomenis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0254

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Apribojimai nėra taikomi. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokosi ar studijuoja užsienio valstybėje, studijų lengvata gali pasinaudoti tokia pat tvarka kaip ir Lietuvoje besimokantis ar studijuojantis gyventojas.

Gyventojas turi turėti dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis lengvata (pvz., įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0276

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Įmokų už profesinį mokymą ar studijas sumokėjimą patvirtinantys dokumentai:

 • įmokų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;

 • profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis įmokų gavimą;

 • jei už profesinį mokymą ar studijas buvo sumokėta skolintomis lėšomis (iš kredito įstaigos paimta paskola), kredito įstaigos sutarties originalas arba nuorašas, paskolos ar jos dalies grąžinimą patvirtinantys dokumentai, turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;

 • kredito įstaigos išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis grąžintos paskolos ar jos dalies gavimą;

 • jei nuolatinis Lietuvos gyventojas studijuoja ar mokosi užsienyje, užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduoti atitinkami dokumentai.

Sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kartu su metine pajamų deklaracija pateikti nereikia, tačiau įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos pateikimo. Sumokėjimą patvirtinantys dokumentai pateikiami VMI paprašius.

Teises aktai