Registracijos numeris (18.18-31-1E) RM-60848

Ši informacija skelbiama:
2020 metai
2020 metai

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 dienos bus pradėta taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lichtenšteino Kunigaikštystės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos. Ši sutartis buvo pasirašyta 2019 m. vasario 15 dieną Miunchene, ratifikuota Lietuvoje 2019 m. gruodžio 19 dienos įstatymu Nr. XIII-2712, sutarties nuostatos įsigaliojo 2020 m. vasario 19 dieną.  

2020 metais Lietuvoje yra taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys su 55  užsienio valstybėmis, kurių sąrašą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje vmi.lt rubrikoje Apie VMI / Tarptautinis apmokestinimas / Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys.

Registracijos numeris (18.10-31-1E) RM-4176

Ši informacija skelbiama:
2020 metai
2020 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į tai, kad 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau - Jungtinė Karalystė) išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pagrindu 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, teikia informaciją apie tiesioginių mokesčių taikymo ypatumus:

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. balandžio 11 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 (toliau — PMĮ) papildymo 59-1 straipsniu įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau — GPMĮ) papildymo 40 straipsniu įstatymą, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 (toliau — RĮ) 6 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 19 straipsniu įstatymą ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 (toliau — LPĮ) papildymo 15 straipsniu įstatymą (toliau kartu — Įstatymai), kuriais siekiama sumažinti neigiamą poveikį Lietuvos piliečiams ir verslo subjektams, Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams ir veiklą vykdantiems Jungtinės Karalystės subjektams, Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos be susitarimo, užtikrinant mokestinės aplinkos tęstinumą.    

Įstatymais įtvirtinama, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES be susitarimo, pereinamuoju 2 metų laikotarpiu tęsiamas PMĮ, GPMĮ, RĮ ir LPĮ nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir ES valstybėms narėms, t.y. 2 metų laikotarpiu (nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.) visos ES valstybėms narėms taikomos išimtys ir lengvatos galioja tokia pačia apimtimi.   

PMĮ papildytas nauju 59-1 straipsniu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu bus tęsiamas PMĮ nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir Europos Sąjungos valstybėms narėms:

1) pagal PMĮ 2 straipsnio 15 ir 35 dalių nuostatas laivybos apmokestinamaisiais vienetais, kuriems taikomas lengvatinis fiksuotas pelno mokestis, bus laikomi ir Jungtinės Karalystės vienetai (vykdantys veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę), kurie vykdydami tarptautinį vežimą jūrų laivais plaukioja su Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės arba kitos EEE valstybės vėliava;

2) pagal PMĮ 2 straipsnio 16-1 dalies nuostatas Lietuvos filmo gamintojais, kuriems neatlygintinai suteikus lėšų kino filmo gamybai galima pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, bus laikomi ir Jungtinės Karalystės piliečiai, veikiantys per nuolatinę bazę Lietuvoje ir Jungtinės Karalystės apmokestinamieji vienetai, veikiantys per nuolatinę buveinę Lietuvoje, kurie verčiasi filmų gamyba ir yra atsakingi už kūrybinį, organizacinį, finansinį filmo gamybos procesą;

3) pagal PMĮ 35 straipsnio 2 dalį iš Jungtinės Karalystės gauti dividendai bus neapmokestinami pelno mokesčiu, net ir tuo atveju, kai nėra tenkinamos dalyvavimo išimties taisyklės sąlygos (valdoma mažiau kaip 10 proc. akcijų);

4) pagal PMĮ 42 straipsnį įmonių reorganizavimo apmokestinimo išimtis, numatyta Pelno mokesčio įstatyme, bus taikoma ir Jungtinės Karalystės rezidentams mokesčių tikslais;

5) pagal 56-1 straipsnio 4 dalį bus leidžiama Lietuvoje veikiantiems apmokestinamiesiems vienetams, iš Jungtinės Karalystės rezidentų mokesčių tikslais perimtais mokestiniais nuostoliais susimažinti apmokestinamąjį pelną.

 2. GPMĮ papildytas nauju 40 straipsniu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu, bus tęsiamas GPMĮ nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir Europos Sąjungos valstybėms narėms ir neapmokestinamosiomis pajamomis bus laikomos:

1) GPMĮ 17 str. 1 d. 28, 53 ir 54 punktuose nurodytas sąlygas atitinkančio Jungtinėje Karalystėje esančio nekilnojamojo turto ar Jungtinėje Karalystėje registruoto kilnojamojo turto pardavimo pajamos;

2) GPMĮ 17 str. 1 d. 20-2, 21 ir 22 punktuose nustatytas sąlygas atitinkančios palūkanų pajamos;

3) pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 38 punktą, loterijų laimėjimų pajamos, jeigu jas išmoka Jungtinės Karalystės vienetai, kurie šios valstybės teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos;

4) pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 45 punktą, jūrininkų už darbą laivo, įregistruoto Junginės Karalystės jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos, kaip jos apibrėžtos GPMĮ 14 straipsnyje;

5) GPMĮ 17 str. 1 d. 14 ir 14-1 punkte nustatytas sąlygas atitinkančios darbuotojų naudai mokamas gyvybės draudimo, privalomojo sveikatos draudimo bei pensijų įmokas į fondus, įsteigtus Jungtinėje Karalystėje.

Gyventojų pajamos, atitinkančios kitas GPMĮ 17 straipsnio nuostatas, bus pripažįstamos neapmokestinamosiomis pajamomis bendra GPMĮ 17 straipsnyje nustatyta tvarka tiek Pakeitimo įstatymo taikymo metu, tiek ir praėjus dvejiems metams po šio įstatymo taikymo laikotarpio.

Įsigaliojus Pakeitimo įstatymui, nuolatinis Lietuvos gyventojas GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka ta pačia apimtimi, kuri yra taikoma ES valstybėms narėms Pakeitimo įstatymo taikymo laikotarpiu savo apmokestinamąsias pajamas galės sumažinti:

1) GPMĮ 21 str. 1 d. 1 punkte nustatytas sąlygas atitinkančiomis gyvybės draudimo įmokomis, kai įmokų gavėjas yra vienetas, įsteigtas ar kitaip organizuotas Jungtinėje Karalystėje;

2) GPMĮ 21 str. 1 d. 2 ir 2-1 punktuose nustatytas sąlygas atitinkančiomis pensijų įmokomis į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Jungtinėje Karalystėje, turimus pensijų fondus.

GPMĮ 17 str. 1 d. 3 punkte nustatytos lengvatos taikymui Pakeitimo įstatymo įsigaliojimas įtakos neturėtų, kadangi ši lengvata taikoma nuolatiniams Lietuvos gyventojams besimokantiems tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (ne tik Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje).

Atkreipiame dėmesį, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES be susitarimo dvigubo pajamų apmokestinimo naikinimui įtakos neturėtų. Pakeitimo įstatymo taikymo laikotarpiu ir po šio laikotarpio gyventojų pajamų dvigubas apmokestinimas ir toliau būtų naikinamas bendra tvarka, kurią nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ir GPMĮ 37 straipsnis.

3. RĮ 6 straipsnis papildytas 30 punktu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu valstybės rinkliava nebus imama už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai ir dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kreipėsi per 9 mėnesius nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos.

 RĮ papildytas nauju 19 straipsniu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu valstybės rinkliava nebus imama už:

— vizų išdavimą Jungtinės Karalystės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;

— profesinės kvalifikacijos pripažinimą asmenims, kvalifikaciją įgijusiems Jungtinėje Karalystėje ir siekiantiems įsteigti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, remiantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu.   

4. LPĮ papildytas nauju 15 straipsniu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu bus taikomos šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatos ir parama pagal šį įstatymą pripažįstama ir tais atvejais, kai ji bus teikiama Jungtinėje Karalystėje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

 

 Vyresnioji patarėja                                                                                           Alina Gaudutytė