Informacijos teikimas apie sumokėtas gyvybės ir pensijų draudimo įmokas, būsto paskolų palūkanas, už studijas (profesinį mokymą) sumokėtas įmokas, grąžintas paskolas, skirtas išlaidoms už studijas (profesinį mokymą) padengti

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

Registracijos numeris KM0812

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie sumokėtas gyvybės ir pensijų draudimo įmokas, būsto paskolų palūkanas, už studijas (profesinį mokymą) sumokėtas įmokas, grąžintas paskolas, skirtas išlaidoms už studijas (profesinį mokymą) padengti

Aspektas

Komentaras

Kas ir kokiais atvejais teikia formą?

Juridiniai asmenys, vykdantys draudimo veiklą, duomenis apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas turi pateikti FR0611 formoje.

Duomenys FR0611 formoje teikiami tuo atveju, jeigu gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį moka įmokas savo ir kitų gyventojų naudai ir šios įmokos mokamos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui.

Iki kada turi būti pateikta forma?

 

FR0611 forma ir jos papildomas lapas FR0611P VMI turi būti pateikiami pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.

Kokiu būdu yra teikiama forma?

Duomenys yra teikiami elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą EDS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0814

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie sumokėtas gyvybės ir pensijų draudimo įmokas, būsto paskolų palūkanas, už studijas (profesinį mokymą) sumokėtas įmokas, grąžintas paskolas, skirtas išlaidoms už studijas (profesinį mokymą) padengti

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009-01-01. Atsižvelgiant į tai, informacija apie sumokėtas palūkanas yra teikiama VMI.

Aspektas

Komentaras

Kas turi pildyti formą?

FR0612 formą turi pildyti:

  • Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai, kitos kredito įstaigos, finansų įmonės, teikiančios gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), būsto paskolų draudimo įmonės.

  • Finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 306 patvirtintame sąraše nurodyti užsienio valstybių fondai ir valstybinės finansinės institucijos, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės.

Kokia informacija yra teikiama formoje?

FR0612 formoje turi būti pateikiama informacija apie juridiniam asmeniui nuolatinių Lietuvos gyventojų per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), kuriomis gali būti mažinamos gyventojų per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautos apmokestinamosios pajamos.

Iki kada turi būti pateikta forma?

FR0612 forma VMI turi būti pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.

Kokiu būdu teikiama forma?

Ši forma teikiama elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą EDS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0815

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie sumokėtas gyvybės ir pensijų draudimo įmokas, būsto paskolų palūkanas, už studijas (profesinį mokymą) sumokėtas įmokas, grąžintas paskolas, skirtas išlaidoms už studijas (profesinį mokymą) padengti

Aspektas

Komentaras

Kas turi pildyti forma?

FR0613 formą turi pildyti:

  1. aukštosios mokyklos (universitetai, kolegijos);

  2. profesinio mokymo teikėjai.

Neformaliojo profesinio mokymo teikėjai duomenis apie už neformalųjį profesinį mokymą sumokėtas įmokas mokesčių administratoriui teikia tik tuo atveju, jeigu gyventojai neformaliojo profesinio mokymo teikėjų nustatyta tvarka juos informuoja apie savo ketinimą kreiptis PMĮ nustatyta tvarka dėl įgytos kompetencijos, pabaigus neformaliojo mokymo programą, ar kompetencijų įvertinimo. Duomenys apie už neformalųjį profesinį mokymą 2020 metais ir vėlesniais mokestiniais metais sumokėtas įmokas mokesčių administratoriui neteikiami.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad aukštosioms mokykloms ir / ar profesinio mokymo teikėjams nėra nustatyta pareiga identifikuoti, ar įmokas už studijas gyventojas sumokėjo iš tikslinės paskolos, ar ne. Tokie duomenys gaunami iš bankų ir kitų kredito įstaigų, privalančių teikti Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir / ar profesinį mokymą padengti teikimo FR0614 formą.

Kokie duomenys teikiami formoje?

FR0613 formoje pateikiami duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas.

Iki kada turi būti pateikta forma?

FR0613 forma VMI turi būti pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.

Kokiu būdu teikiama forma?

Ši forma teikiama elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą EDS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0816

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie sumokėtas gyvybės ir pensijų draudimo įmokas, būsto paskolų palūkanas, už studijas (profesinį mokymą) sumokėtas įmokas, grąžintas paskolas, skirtas išlaidoms už studijas (profesinį mokymą) padengti

Aspektas

Komentaras

Kas turi pildyti formą?

Formą FR0614 turi pildyti:

  1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai ir kitos kredito įstaigos;

  2. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondas.

Kokie duomenys teikiami formoje?

FR0614 formoje pateikiami duomenys apie aukštajai mokyklai (universitetui, kolegijai) ir / ar profesinio mokymo teikėjui pervestas įmokas už studijas ir / ar profesinį mokymą ir / ar apie nuolatinių Lietuvos gyventojų paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir / ar profesinį mokymą padengti, kuriomis gali būti mažinamos gyventojų per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautos apmokestinamosios pajamos.

Duomenis apie įmokas pervestas neformaliojo profesinio mokymo teikėjui ir / ar paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už neformalųjį profesinį mokymą padengti, teikia tik tuo atveju, jeigu gyventojai Lietuvos Respublikoje įregistruoto banko, kitos kredito įstaigos ar Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nustatyta tvarka informuoja banką, kitą kredito įstaigą ar Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą apie savo ketinimą PMĮ nustatyta tvarka kreiptis dėl įgytos kompetencijos pabaigus neformaliojo mokymo programą ar kompetencijų įvertinimo.

Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai, kitos kredito įstaigos ar Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, gavęs tokį gyventojo prašymą, turi pateikti duomenis apie visas neformaliojo profesinio mokymo teikėjui pervestas įmokas ir / ar grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už neformalųjį profesinį mokymą padengti, kurios susijusios su tuo neformaliuoju profesiniu mokymu.

Iki kada turi būti pateikta forma?

FR0614 forma VMI turi būti pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.

Kokiu būdu teikiama forma?

Ši forma teikiama elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą EDS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0818

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie sumokėtas gyvybės ir pensijų draudimo įmokas, būsto paskolų palūkanas, už studijas (profesinį mokymą) sumokėtas įmokas, grąžintas paskolas, skirtas išlaidoms už studijas (profesinį mokymą) padengti

Aspektas

Komentaras

Kas turi pildyti formą?

Formą FR0615 turi pildyti Lietuvos Respublikoje įregistruotos pensijų fondų valdymo įmonės, pensijų fondų dalyvių asociacijos ir joms analogiški subjektai.

Kokie duomenys teikiami formoje?

Šios įstaigos turi pateikti informaciją VMI apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus, įsteigtus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ir Profesinių pensijų kaupimo įstatymo, nuo 2020-01-01 ir pensijų fondo dalyvio pasirinkto dydžio papildomas įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas,kuriomis gali būti mažinamos gyventojų per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautos pajamos.

Iki kada turi būti pateikta forma?

FR0615 forma turi būti pateikta pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.

Kokiu būdu teikiama forma?

Ši forma teikiama elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą EDS.

Teises aktai