Registracijos numeris KM2484

Ši informacija skelbiama:
Keleivių vežimo organizatorių teikiami duomenys

Pateikimo terminas

Iki kito mėnesio 20 dienos pateikiami praėjusio mėnesio duomenis.

Keleivių vežimo organizatoriai nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia iki 2020 m. liepos 20 d., laikotarpiu nuo  2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. duomenys teikiami už kiekvieną mėnesį atskirai.

Teikiami duomenys

 1. vežėjo vardas, pavardė;

 2. vežėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

 3. paslaugos suteikimo datos – pirmoji ir paskutinė diena, kada per ataskaitinį mėnesį buvo suteikta paslauga;

 4. bendra (neatskaičius mokesčių) už suteiktas paslaugas per ataskaitinį mėnesį gauta pajamų suma;

 5. bendra (neatskaičius mokesčių) vežėjo per ataskaitinį mėnesį keleivių vežimo organizatoriui sumokėta suma už sudarytas technines sąlygas elektroninių ryšių priemonėmis teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugas.

Pateikimo būdai

Duomenys teikiami, sudarant duomenų rinkmeną XML (angl. Extensible Markup Language) formatu pagal techninę specifikaciją ir jos techninius reikalavimus (toliau – duomenų rinkmena). Duomenų XML struktūros aprašai – XSD (angl. XML Schema Definition) skelbiami VMI interneto svetainėje.

Duomenys VMI teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

 1. naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. web service), skirta duomenų rinkmenai pateikti;

 2. pateikiant duomenų rinkmeną.

Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Tuo atveju, jei keleivių vežimo organizatorius neturi laikotarpio praneštinų duomenų, teikiama tik duomenų rinkmenos antraštė. 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2562

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Sąvoka naudos gavėjas / kontroliuojantysis asmuo reiškia fizinius asmenis, kurie kontroliuoja juridinį asmenį. Šiuo atveju kontrolė reiškia, kad fizinis asmuo turi tiesioginę ar netiesioginę nuosavybės teisę į daugiau kaip 25 proc. juridinio asmens finansinio turto.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2534

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Jeigu asmuo yra JAV pilietis ar gyventojas ir dėl to jis gali turėti įsipareigojimų mokėti mokesčius JAV, bus taikomos FATCA taisyklės ir šis asmuo turės pateikti JAV mokesčių surinkimą kontroliuojančiai institucijai išduotą formą (W-8/W-9). Laikoma, kad asmuo yra JAV gyventojas, jei gyvena JAV, yra JAV pilietis (įskaitant asmenis, turinčius dvigubą pilietybę), jei jam priklauso gyvenamoji vieta JAV arba jei turi galiojantį leidimą dirbti (žaliąją kortą). FATCA taisyklės taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.


 

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Kas yra finansų įstaiga?

KM2561
2019-09-10

Registracijos numeris KM2561

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Finansų įstaiga – indėlių įstaiga (kaip taisyklė – tai įmonės, valdančios indėlių sąskaitas), pasaugos įstaiga (įmonė, siūlanti klientams pasaugos sąskaitų ar panašias paslaugas), investicinė įmonė (kaip taisyklė – investiciniai fondai) ar draudimo įmonė, siūlanti taupymo produktus, pavyzdžiui, kapitalo kaupimu pagrįstą draudimą.

Registracijos numeris KM2525

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Aspektas

Komentaras

Kas teikia duomenis?

Duomenis teikia prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme.

Kokie duomenis teikiami?

Finansų rinkos dalyvis teikia duomenis apie Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių asmenų, Lietuvos bei užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių), pas tą finansų rinkos dalyvį atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus.

 Atstovas – tai fizinis asmuo, kuris fizinio ar juridinio asmens vardu turi teisę sudaryti sutartis arba kuriems yra išduotas daugkartinis įgaliojimas disponuoti banko sąskaita ar seifo kamera.

 Naudos gavėjas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

Kokiu būdu teikiami duomenys?

Duomenys teikiami dviem būdais:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. XML struktūros aprašas  skelbiamas VMI prie FM svetainėje adresu

 • kai nėra galimybės duomenų teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą su XML formato failu galite pateikti prisijungę prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portalo TIES

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą TIES galite rasti čia.

Ar reikia patikslinti duomenis?

 • Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančias ir / arba papildomas duomenų rinkmenas, kuriose yra patikslinti duomenys.

 • Pasikeitus duomenims, finansų rinkos dalyviai apie duomenų pasikeitimą turi pranešti, pateikdami duomenis per 3 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo nustatymo.

 • Jeigu finansų rinkos dalyvis nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojamas, tokiu atveju jis privalo pateikti duomenis apie jame esančių fizinių ar juridinių asmenų atidarytų sąskaitų uždarymą ar banko seifų nuomos pabaigą. 

Duomenų pateikimo terminas

Finansų rinkos dalyviai duomenis pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos ir nuo seifo kameros nuomos sutarties sudarymo dienos.

 

Prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2615

Ši informacija skelbiama:
Praneštini tarpvalstybiniai susitarimai (DAC6)

Aspektas

Komentaras

DAC6 tikslai

Informacijos apie tarpvalstybinius su mokesčiais susijusius susitarimus gavimas, siekiant laiku apriboti galimai agresyvaus mokesčių planavimo schemų projektavimą, rinkodarą ir įgyvendinimą.

Kokius mokesčius apima?

Apima visus mokesčius, išskyrus PVM, muito mokestį, akcizus ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas.

Kas yra tarpvalstybinis susitarimas?

Tarpvalstybinis susitarimas – tai bet koks susitarimas:

 • susijęs su keliomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis (toliau – valstybės narės) arba

 • valstybe nare ir trečiąja valstybe;

 • ir atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

 1. ne visi susitarimo dalyviai yra rezidentai mokesčių tikslais toje pačioje jurisdikcijoje;

 2. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai tuo pačiu metu yra rezidentai mokesčių tikslais daugiau nei vienoje jurisdikcijoje;

 3. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai kitoje jurisdikcijoje vykdo verslo veiklą per toje pačioje jurisdikcijoje esančia nuolatinę buveinę, o susitarimas apima dalį tos nuolatinės buveinė verslo veiklos arba visą jos veiklą;

 4. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai kitoje jurisdikcijoje vykdo veiklą, nebūdama (-i) rezidentu (-ais) mokesčių tikslais arba neįsteigęs (-ę) toje jurisdikcijoje esančios nuolatinės buveinės;

 5. toks susitarimas gali turėti poveikį automatiniams informacijos mainams arba tikrojo naudos gavėjo tapatybės nustatymui.

Pareiga pranešti kyla, tada, kai susitarimas yra;

 • tarpvalstybinis, ir

 • atitinka bent vieną iš Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų požymių.

Apie nacionalinius vidaus sutarimus pranešti nereikia.

Praneštinas tarpvalstybinis susitarimas

Tarpvalstybinis susitarimas, kuris atitinka bent vieną ar kelis požymius, kurių buvimas rodo, kad esama galimos mokesčių vengimo rizikos.

Praneštinų tarpvalstybinių susitarimų rūšys

Rinkai skirtas susitarimas – parengtas, siūlomas rinkoje, paruoštas įgyvendinti arba pateiktas įgyvendinti, be būtinybės iš esmės jį pritaikyti.

Individualizuotas susitarimas – parengtas konkrečiam mokesčių mokėtojui, todėl nėra skirtas rinkai susitarimas.

 

 

Požymiai

Požymiai skirstomi į tuos, kuriems esant būtina vertinti ir pagrindinės naudos kriterijų ir tuos, kuriems esant pagrindinės naudos kriterijaus vertinti nereikia.

 

 

Pagrindinės naudos kriterijus

Jis yra, jei įmanoma nustatyti, kad pagrindinė nauda arba viena iš pagrindinių naudų, kurių, atsižvelgiant į visus atitinkamus faktus ir aplinkybes, galima pagrįstai tikėtis iš susitarimo, yra mokestinės naudos gavimas.

Požymiai, kuriems būtinas pagrindinės naudos kriterijus

Bendrieji požymiai:

Konfidencialumo sąlyga;

Sėkmės mokestis;

Standartizuota, nereikalaujanti individualaus pritaikymo schema.

Specialieji požymiai:

Nuostolių panaudojimas mokestinių pajamų mažinimui, įsigyjant nuostolingą įmonę;

Pajamų konvertavimas į kapitalą, dovanas ar kitų kategorijų pajamas, kurios neapmokestinamos ar apmokestinamos mažesniu tarifu;

Žiediniai lėšų pervedimo sandoriai, įtraukiant tarptautinius dirbtinus subjektus.

Specialieji požymiai, susiję su tarpvalstybiniais sandoriais:

Atskaitomi tarpvalstybiniai mokėjimai asocijuotoms įmonėms, kurių gavėjams netaikomas joks pelno mokestis arba taikomas nulinis arba beveik nulinis mokesčio tarifas, arba gautoms pajamos taikomas lengvatinis mokesčių režimas.

Požymiai, kuriems esant, tarpvalstybinis susitarimas tampa praneštinu (netaikomas pagrindinės naudos kriterijus)

Specialieji požymiai, susiję su tarpvalstybiniai sandoriais:

- atskaitomi tarpvalstybiniai mokėjimai asocijuotoms įmonėms, kurių gavėjas:

 • nėra rezidentas jokioje jurisdikcijoje;

 • yra trečiose nebendraujančiose jurisdikcijose.

- turto nusidėvėjimas atskaitomas daugiau nei vienoje jurisdikcijoje;

- prašoma atleidimo nuo dvigubo apmokestinimo daugiau nei vienoje jurisdikcijoje:

- perkeliamas turtas į jurisdikciją, kurioje turto apmokestinamoji vertė labai skiriasi.

Specialieji požymiai, susiję su automatiniais informacijos mainais ir tikrąja nuosavybe:

- vengimas teikti informaciją apie finansines sąskaitas pagal ES teisės aktų ar kitų susitarimų (įskaitant susitarimus su trečiosiomis valstybėmis) reikalavimus:

 • pritaikant finansinių sąskaitų substitutus;

 • perkeliant finansines sąskaitas į jurisdikcijas, kurios nevykdo informacijos mainų;

 • pajamas / kapitalą perkvalifikuojant į produktus / mokėjimus, kuriems netaikomi informacijos mainai;

 • modifikuojant / perkeliant finansines įstaigas / jose esančias sąskaitas ir turtą taip, kad nebūtų taikomas informacijos teikimo mainams reikalavimas;

 • naudojantis juridiniais subjektais, susitarimais, struktūromis sąskaitos turėtojams ar kontroliuojantiems asmenims panaikinant prievolę teikti informaciją;

 • sudarant susitarimus, pažeidžiančius finansų įstaigų pranešimo apie finansines sąskaitas procedūras ar išnaudojant procedūrų spragas, naudojantis jurisdikcijomis, kuriose netinkamai taikomos kovos su pinigų plovimu priemonės, neužtikrinami skaidrumo reikalavimai.

- tarpvalstybinės neskaidrios teisinės ar tikrosios nuosavybės grandinės naudojimas, slepiant tikrųjų savininkų tapatybę, pasinaudojant asmenimis, juridiniais vienetais ar struktūromis, kurie:

 • nevykdo faktinės ekonominės veiklos,

 • yra kitoje, nei tikrojo savininko gyvenamosios vietos jurisdikcijoje ir

 • galutinių tikrųjų savininkų nustatyti neįmanoma.

Specialieji požymiai, susiję su sandorių tarp asocijuotų narių kainodara:

- vienašališkas apsaugos taisyklių naudojimas;

- sunkiai įvertinamo nematerialiojo turto perdavimas asocijuotoms įmonėms;

- tarpvalstybinis funkcijų / rizikos / turto perdavimas grupės viduje, trejų metų laikotarpiu lemiantis perleidėjo planuojamų metinių pajamų neatskaičius palūkanų mažėjimą 50 proc.

Kas yra suinteresuotas mokesčių mokėtojas?

Asmuo:

 • kuriam sudarytos sąlygos įgyvendinti praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, arba

 • kuris pasirengęs įgyvendinti praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, arba

 • kuris pradėjo įgyvendinti tokį susitarimą.

Kas teikia informaciją?

Tarpininkai, kai tarpininko nėra (tarpvalstybinis susitarimas rengiamas be tarpininkų arba tarpininkai veikia ne ES valstybėje narėje) – pats suinteresuotas mokesčių mokėtojas.

Kas yra tarpininkas?

Asmuo:

 • kuris rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja;

 • kuris tiesiogiai arba tarpininkaujant kitiems teikia pagalbą, paramą ar konsultacijas, susijusias su susitarimo rengimu, siūlymu rinkoje, įgyvendinimo organizavimu, pateikimu jį įgyvendinti arba jo administravimu.

Kas gali būti tarpininku?

Fizinis / juridinis asmuo:

 • LR nuolatinis gyventojas arba Lietuvos apmokestinamasis vienetas;

 • turi nuolatinę buveinę ar bazę Lietuvoje, per kurią teikiamos su praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu susijusios paslaugos;

 • yra įsisteigęs Lietuvoje arba jam turi būti taikomi LR įstatymai;

 • Lietuvoje registruotas profesinės asociacijos, teikiančios teisines ,mokesčių konsultavimo paslaugas, narys.

Jei yra keli tarpininkai ar suinteresuoti mokesčių mokėtojai?

Jei apie susitarimą jau pranešta, pakartotinai pranešti tarpininkui ar suinteresuotam mokesčių mokėtojui nereikia, jei jis yra informuotas apie tokį pranešimą ir turi jam suteiktą unikalų praneštiną tarpvalstybinį susitarimą identifikuojantį numerį.

Kaip duomenys teikiami?

Duomenys teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, pateikiant pagal reikalavimus parengtą duomenų paketą XML formatu;

 • užpildant supaprastintą praneštino tarpvalstybinio susitarimo elektroninę formą Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI.

Kai nėra galimybės teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą XML formatu galima pateikti jungiantis prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio TIES savitarnos portalo. Techniniai paaiškinimai: Duomenų, teikiamų XML formatu, rinkinių specifikacijos 

Kada duomenys teikiami?

Tarpininkai, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, privalo VMI prie FM pateikti žinomą, turimą arba valdomą informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus per 30 dienų nuo:

1. dienos, kai praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra pateikiamas įgyvendinti, arba

2. dienos, kai praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra parengtas įgyvendinti, arba

3. kai atlikti pirmieji praneštino tarpvalstybinio susitarimo įgyvendinimo veiksmai, atsižvelgdami į tai, kuris elementas įvyksta pirmiau.

Ar privalo mokesčių mokėtojai pateikti VMI prie FM informaciją apie jų naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu?

Visi suinteresuoti mokesčių mokėtojai privalo pateikti VMI prie FM informaciją apie jų naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu kiekvienais metais, kai jie juo naudojasi ir (arba) pasinaudojo, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų birželio 15 dienos, užpildydami Pranešimo apie naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu PRC914 formą, vadovaudamiesi Taisyklių  4 priede, II skyriuje „PRC914 formos užpildymas“ nustatyta tvarka. PRC914 formoje suinteresuoti mokesčių mokėtojai turi pateikti duomenis apie naudojimąsi ir (arba) pasinaudojimą tais praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, kurie, vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, turėjo būti pateikti VMI prie FM ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės mokesčių administratoriui, vadovaujantis kitoje valstybėje narėje nustatyta tvarka. 

Jei suinteresuotas mokesčių mokėtojas yra juridinis asmuo, pradėjus jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, jis privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti PRC914 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Kokia atsakomybė už informacijos nepateikimą?

Informacijos pateikimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 1 820 Eur iki 5 590 Eur, pakartotinis pažeidimas – nuo 3 770 Eur iki 6 000 Eur (ANK 188 (1) str.)

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2535

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagrindinis skirtumas tas, kad CRS apima daug šalių ir klientų, palyginti su FATCA aktu, kuris taikomas tik JAV ir sąskaitų turėtojams, kurių rezidavimo vieta (-os) mokesčių tikslais yra JAV.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2563

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

 • Identifikuoti naujų fizinių ir juridinių klientų rezidavimo vietą mokesčių tikslais (įskaitant klientus, turinčius rezidavimo vietą mokesčių tikslais tik valstybės viduje);
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje;
 • pranešti vietos mokesčių institucijai apie klientus, kurių rezidavimo vieta(-os) mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybė.
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje.

Registracijos numeris KM2536

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime nurodyta, kad JAV praneština sąskaita – tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys, arba ne JAV ūkio subjektas, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. FATCA susitarimo I priede nustatytos išsamaus patikrinimo procedūros, kurios leidžia nustatyti, ar JAV sąskaita praneština, šiuo atveju reikėtų žiūrėti tiek į praneštinos sąskaitos sąvoką, tiek į Susitarimo I priedą.
Prie nepraneštinų sąskaitų, nurodytų FATCA susitarimo II priede, priskiriamos pensijų sąskaitos; ne pensijų taupomosios sąskaitos; tam tikros terminuotos gyvybės draudimo sutartys; paveldėtojų turimos sąskaitos; sąlyginio deponavimo sąskaitos; indėlių sąskaitos, atsiradusios dėl negrąžintų permokų; bet kurios kitos finansinių kategorijų sąskaitoms nepriskiriamos sąskaitos, turinčios mažą riziką.
Investicinių fondų investuotojų asmeninės investicinių vienetų sąskaitos nepatenka į šias nurodytas išimtis (nepatenka į finansinių sąskaitų apibrėžtį neįtrauktas sąskaitas), todėl laikomos praneštinomis sąskaitomis, atitinkamai Lietuvos įmonė turėtų pildyti ir VMI pateikti už 2017 metus ir vėlesnius metus XML duomenų rinkmeną, o už 2016 metus bei ankstesnius metus teikiant informaciją arba ją tikslinant RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2537

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime finansų įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidas), konkrečiai nėra nurodytos. Kiekvienas subjektas, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, turėtų pats įvertinti, ar patenka į kurią nors finansų įstaigos kategoriją, įvardintą FATCA susitarime. Todėl, jeigu FATCA susitarimo prasme mokėjimo paslaugas teikianti Lietuvos įmonė yra laikoma finansų įstaiga ir nepatenka į išimtis, numatytas FATCA susitarimo II priede, jai atsiranda pareiga teikti VMI informaciją, reikalingą FATCA susitarimui įgyvendinti už 2017 metus ir vėlesnius metus pateikiant XML duomenų rinkmeną, o teikiant ar tikslinant informaciją už 2016 metus ir ankstesnius metus RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2564

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Juridinio asmens rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra tam tikroje jurisdikcijoje, jei pagal tos jurisdikcijos įstatymus dėl savo juridinio adreso, rezidavimo vietos, valdymo, įsteigimo vietos arba kito panašaus pobūdžio kriterijaus jis moka ar turi mokėti mokesčius šioje jurisdikcijoje.


Registracijos numeris KM2638

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Bet kuri informacija, kurioje būtina nurodyti laikotarpį (Data_Nuo ir Data_Iki), reikia nurodyti konkrečias datas nuo kada šis domuo tampa aktualus ir iki kada galioja. Tuo atveju, jeigu sutartyje ar informacinėje sistemoje iš karto nėra apibrėžiamas laikotarpis iki kada tam tikras įrašas galioja, tokiu atveju galiojimo pabaiga nurodoma sužinojus apie duomens neaktyvumą.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2538

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagal MAĮ 55 straipsnį, prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti LBĮ, privalo pateikti VMI informaciją, nurodytą paminėtame straipsnyje. Pagal LBĮ 42 straipsnio 1 dalies nuostatas valdymo įmonės yra priskiriamos prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių. Duomenis teikiančia finansų įstaiga laikoma bet kokia finansų įstaiga, kuri nėra duomenų neteikianti finansų įstaiga. CRS taisyklių 1 punkte išvardinta, kokie finansų rinkos dalyviai atleidžiami nuo duomenų pagal MAĮ 55 straipsnį teikimo. Valdymo įmonėms tokia išimtis nenumatyta.
Prie duomenis neteikiančių finansų įstaigų pagal CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punktą yra priskiriamas nuo mokesčių atleistas KIS, kuris atitinka CRS komentaro VII skyriaus „Sąvokų apibrėžtys" B poskyrio „Duomenų neteikianti finansų įstaiga" 9 dalyje „Nuo mokesčių atleistas KIS" išvardintas sąlygas. CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punkte numatyta išimtis gali būti taikoma tik nustačius jų atitikimą. .


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2565

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Paprastai juridinio asmens filialo rezidavimo vieta mokesčių tikslais būna valstybėje, kurioje yra juridinio asmens, kuriam priklauso padalinys, rezidavimo vieta mokesčių tikslais.


Registracijos numeris KM2639

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Asmens kodo laukas nėra privalomas tais atvejais, kai finansų rinkos dalyvio klientas neturi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka suteikto asmens kodo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro nustatyta tvarka suteikto juridinio asmens kodo. Tokiais atvejais identifikuojant asmenį būtina nurodyti kitus Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklėse nurodytus duomenis (kitą identifikacinį numerį (identifikuoti skirtą simbolių seką), nustatytą pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą bei 6.1.2.1 – 6.1.2.4 punktuose esančią informaciją). Juridiniam asmeniui kitą identifikacinį numerį (registravimo užsienio šalyje kodą).

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2539

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Vadovaujantis CRS taisyklėmis, kiekviena duomenis teikianti finansų įstaiga privalo rinkti ir VMI pateikti informaciją apie tokios duomenis teikiančios finansų įstaigos kiekvieną praneštiną sąskaitą, nurodytą CRS taisyklių 14 punkte, kuri iš esmės atitinka CRS I skyriaus A poskyrio nuostatas. Sąskaita laikoma praneština, kai atlikus CRS taisyklių 1-5 prieduose išdėstytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustatoma, kad tokia sąskaita praneština. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis CRS taisyklių 10 punktu, finansų įstaigos, įgyvendindamos CRS taisykles, kaip pavyzdžiu ir aiškinimo šaltiniu privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir duomenų teikimo standartu. Analogiškos nuostatos, susijusios su FATCA reikalavimais ir finansų įstaigos apibrėžties nustatymu, yra pateikiamos FATCA susitarime. Todėl Bendrovė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, turėtų pati įvertinti, ar pagal CRS ir FATCA teisės aktus, ji patenka į duomenų neteikiančių finansų įstaigų kategoriją.
Vertinant, ar kyla pareiga finansų įstaigoms teikti informaciją apie praneštinas sąskaitas, tampa aktualus CRS ir FATCA politinis tikslas — užkirsti kelią mokesčių vengimui. Šiuo tikslu keičiamasi duomenimis apie finansines sąskaitas tarp CRS, FATCA šalių mokesčių administracijų. Lietuvos banko valdyba išdėstydama savo poziciją dėl virtualiojo turto ir pirminio virtualiojo turto žetonų platinimo 2019 m. sausio 21 d. posėdžio protokole Nr. 01-2 pažymėjo, kad <...> su virtualiuoju turtu susijusi veikla ir paslaugos kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, todėl subjektai turi imtis atitinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytų priemonių kylančiai rizikai mažinti ir valdyti. <...> Todėl, nors Bendrovė, veikianti kaip virtualiųjų valiutų birža, nėra prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, tačiau, jeigu įvertinus Bendrovės valdomoje platformoje (biržoje) vykdomos veiklos pobūdį ir turinį, ši veikla savo esme turi požymių, atitinkančių finansų įstaigos apibrėžimą, tai CRS ir FATCA taikymo prasme ji turėtų būti laikoma finansų įstaiga ir turėtų teikti informaciją apie praneštinas finansines sąskaitas.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2567

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Kiekvienos valstybės vidaus įstatymai numato sąlygas, kuriomis remiantis, laikoma, kad juridinis asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais. Minėtos sąlygos numato įvairias sąsajų su valstybe formas, kurios vidaus mokesčių įstatymuose sudaro visapusiško apmokestinimo pagrindą.