Registracijos numeris KM2484

Pateikimo terminas

Iki kito mėnesio 20 dienos pateikiami praėjusio mėnesio duomenis.

Keleivių vežimo organizatoriai nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia iki 2020 m. liepos 20 d., laikotarpiu nuo  2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. duomenys teikiami už kiekvieną mėnesį atskirai.

Teikiami duomenys

 1. vežėjo vardas, pavardė;

 2. vežėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

 3. paslaugos suteikimo datos – pirmoji ir paskutinė diena, kada per ataskaitinį mėnesį buvo suteikta paslauga;

 4. bendra (neatskaičius mokesčių) už suteiktas paslaugas per ataskaitinį mėnesį gauta pajamų suma;

 5. bendra (neatskaičius mokesčių) vežėjo per ataskaitinį mėnesį keleivių vežimo organizatoriui sumokėta suma už sudarytas technines sąlygas elektroninių ryšių priemonėmis teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugas.

Pateikimo būdai

Duomenys teikiami, sudarant duomenų rinkmeną XML (angl. Extensible Markup Language) formatu pagal techninę specifikaciją ir jos techninius reikalavimus (toliau – duomenų rinkmena). Duomenų XML struktūros aprašai – XSD (angl. XML Schema Definition) skelbiami VMI interneto svetainėje.

Duomenys VMI teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

 1. naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. web service), skirta duomenų rinkmenai pateikti;

 2. pateikiant duomenų rinkmeną.

Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Tuo atveju, jei keleivių vežimo organizatorius neturi laikotarpio praneštinų duomenų, teikiama tik duomenų rinkmenos antraštė. 

Registracijos numeris KM2562

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Sąvoka naudos gavėjas / kontroliuojantysis asmuo reiškia fizinius asmenis, kurie kontroliuoja juridinį asmenį. Šiuo atveju kontrolė reiškia, kad fizinis asmuo turi tiesioginę ar netiesioginę nuosavybės teisę į daugiau kaip 25 proc. juridinio asmens finansinio turto.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3184

Ši informacija skelbiama:
Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas teikimas (CESOP)

Aspektas

Komentaras

Kas yra CESOP?

CESOP – Centrinė elektroninė mokėjimo informacinė sistema (angl. Central Electronic System of Payment information), į kurią pagal Tarybos direktyvą (ES) 2020/284 nuo 2024 m. sausio 1 d. įkeliami duomenys apie per paslaugų teikėjus vykdytus tarptautinius mokėjimus.

Kurie mokėjimo paslaugų tiekėjai turės teikti duomenis VMI?

Duomenis rinkti, teikti ir saugoti turės mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 6 straipsnio 1–4 punktuose:

1) kredito įstaigos;

2) elektroninių pinigų įstaigos;

3) mokėjimo įstaigos;

4) pašto pinigų persiuntimo sistemų (žiro) įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka turinčioms teisę teikti mokėjimo paslaugas.

Apie kokius mokėjimus reikės teikti informaciją VMI?

Mokėjimo paslaugų teikėjai teiks informaciją tik apie tarptautinius mokėjimus, kai:

1. mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį tam pačiam gavėjui vykdo daugiau nei 25 tarptautines mokėjimo operacijas;

2. mokėjimas gaunamas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar mokėjimas atliekamas į trečiąją teritoriją ar trečiąją valstybę.

Mokėjimas laikomas tarptautiniu tada, kai mokėtojo vieta yra vienoje valstybėje narėje, o gavėjo vieta – kitoje valstybėje narėje, trečiojoje teritorijoje ar trečiojoje valstybėje.

Mokėjimo operacija suprantama kaip mokėjimo operacija ir pinigų perlaidos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, išskyrus minėto įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje nustatytas išimtis.

Pareiga rinkti, teikti ir saugoti informaciją mokėjimo paslaugų teikėjui apie savo klientą (gavėją) atsiras tuomet, kai tas pats klientas gaus 25 mokėjimus iš Europos Sąjungos valstybės narės arba jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas atliks 25 mokėjimo operacijas tam pačiam gavėjui į trečiąją valstybę ar teritoriją.

Kaip, iki kada ir kokiu būdu informacija turės būti pateikta VMI?

Mokėjimo paslaugų teikėjai surinktą informaciją už kalendorinį ketvirtį privalo pateikti ne vėliau kaip iki mėnesio pabaigos, einančio po kalendorinio ketvirčio pabaigos. Pavyzdžiui, jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas teiks duomenis už 2024 m. I ketvirtį, tai pirmasis duomenų teikimas už 2024 m. I ketvirtį turi būti atliktas ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d.

Duomenys teikiami XML formato failu per VMI TIES portalą.

Ar VMI pateikta informacija vėliau gali būti tikslinama?

Duomenys gali būti tikslinami, kai VMI ar mokėjimo paslaugų teikėjai nustato pateiktų duomenų klaidas ar atsiranda poreikis pateikti papildomus duomenis. Duomenys turi būti patikslinti, pateikiant pataisytas ir / ar papildomas Duomenų rinkmenas (į Duomenų rinkmeną neturi būti įtraukta informacija asmenų, kurių duomenys netikslinami).

Informacija tikslinama XML formato failais (taip pat, kaip vyksta duomenų teikimas) per VMI TIES portalą.

Už kurį laikotarpį mokėjimo paslaugų teikėjai galės patikslinti informaciją?

Kadangi mokėjimo paslaugų teikėjams keliamas reikalavimas duomenis saugoti ne trumpiau nei 3 kalendorinius metus, duomenys gali būti tikslinami už 3 kalendorinius metus.

Kiek laiko turi būti saugoma informacija apie klientus?

Mokėjimo paslaugų teikėjai mokėjimo įrašus privalo saugoti 3 kalendorinius metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvykdyta mokėjimo operacija, pabaigos.

Kaip reikia pateikti duomenis VMI apie atliktus tarptautinius mokėjimus, jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas nėra registruotas Lietuvoje, tačiau vykdo mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugas ir Lietuvoje?

Tuo atveju, jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas − užsienio juridinis asmuo (toliau − UJA) neturi mokestinių prievolių ir nėra registruotas Mokesčių mokėtojų registre, jis turi kreiptis į VMI ir pateikti laisvos formos prašymą dėl teisių suteikimo teikti duomenis TIES portale. UJA ar jo įgaliotas asmuo prašymą gali įteikti tiesiogiai, išsiųsti el. paštu [email protected] ar paštu.

Prašyme reikia nurodyti informaciją apie tai, jog mokėjimo paslaugų teikėjas, vykdydamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 61⁴ straipsnio ir Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklių nuostatas, siekia pateikti informaciją mokesčių administratoriui apie tarptautinių mokėjimo operacijų įrašus.

Papildomi dokumentai, teikiami kartu su prašymu:

1)registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašas;

2)įgaliojimas, jeigu prašymą teikia UJA įgaliotas asmuo (kurio pagrindu veikia mokėjimo paslaugų teikėjo vardu);

3)prašymas „Duomenys apie Mano VMI atstovą“;

4)prašymas suteikti prisijungimo prie VMI informacinių sistemų priemones, jeigu UJA atstovas yra užsienio fizinis asmuo ir jis teiks duomenis VMI.

Pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo ir patvirtinti jo spaudu.

Siunčiant prašymą ir papildomus dokumentus el. paštu ar paštu būtina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro. Jeigu prašymas teikiamas el. paštu ir jis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos pridėti nereikia.

Mokesčių administratorius, gavęs užsienio juridinio asmens prašymą bei prie prašymo pridėtus dokumentus, suteiks UJA įgaliotam asmeniui Mano VMI atstovo teises, kurias turėdamas įgaliotas asmuo galės pateikti duomenis apie tarptautinių mokėjimo operacijų įrašus per TIES (plačiau žr. klausimą „Kaip, iki kada ir kokiu būdu informacija turės būti pateikta VMI?“).

Registracijos numeris KM2534

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Jeigu asmuo yra JAV pilietis ar gyventojas ir dėl to jis gali turėti įsipareigojimų mokėti mokesčius JAV, bus taikomos FATCA taisyklės ir šis asmuo turės pateikti JAV mokesčių surinkimą kontroliuojančiai institucijai išduotą formą (W-8/W-9). Laikoma, kad asmuo yra JAV gyventojas, jei gyvena JAV, yra JAV pilietis (įskaitant asmenis, turinčius dvigubą pilietybę), jei jam priklauso gyvenamoji vieta JAV arba jei turi galiojantį leidimą dirbti (žaliąją kortą). FATCA taisyklės taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.


 

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Kas yra finansų įstaiga?

KM2561
2019-09-10

Registracijos numeris KM2561

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Finansų įstaiga – indėlių įstaiga (kaip taisyklė – tai įmonės, valdančios indėlių sąskaitas), pasaugos įstaiga (įmonė, siūlanti klientams pasaugos sąskaitų ar panašias paslaugas), investicinė įmonė (kaip taisyklė – investiciniai fondai) ar draudimo įmonė, siūlanti taupymo produktus, pavyzdžiui, kapitalo kaupimu pagrįstą draudimą.

Registracijos numeris KM2525

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Aspektas

Komentaras

Kas teikia duomenis?

Duomenis teikia prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme.

Kokie duomenis teikiami?

Finansų rinkos dalyvis teikia duomenis apie Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių asmenų, Lietuvos bei užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių), pas tą finansų rinkos dalyvį atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus.

 Atstovas – tai fizinis asmuo, kuris fizinio ar juridinio asmens vardu turi teisę sudaryti sutartis arba kuriems yra išduotas daugkartinis įgaliojimas disponuoti banko sąskaita ar seifo kamera.

 Naudos gavėjas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

Kokiu būdu teikiami duomenys?

Duomenys teikiami dviem būdais:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. XML struktūros aprašas  skelbiamas VMI prie FM svetainėje adresu

 • kai nėra galimybės duomenų teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą su XML formato failu galite pateikti prisijungę prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portalo TIES

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą TIES galite rasti čia.

Ar reikia patikslinti duomenis?

 • Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančias ir / arba papildomas duomenų rinkmenas, kuriose yra patikslinti duomenys.

 • Pasikeitus duomenims, finansų rinkos dalyviai apie duomenų pasikeitimą turi pranešti, pateikdami duomenis per 3 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo nustatymo.

 • Jeigu finansų rinkos dalyvis nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojamas, tokiu atveju jis privalo pateikti duomenis apie jame esančių fizinių ar juridinių asmenų atidarytų sąskaitų uždarymą ar banko seifų nuomos pabaigą. 

Duomenų pateikimo terminas

Finansų rinkos dalyviai duomenis pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos ir nuo seifo kameros nuomos sutarties sudarymo dienos.

 

Prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM3170

Ši informacija skelbiama:
Platformų operatorių duomenų teikimas (DAC7)

Aspektas

Komentaras

Kas yra DAC7?

DAC7 yra Tarybos direktyva (ES) 2021/514, pagal kurią skaitmeninių platformų operatoriai kartą per metus turi teikti VMI duomenis apie platformoje veikiančių pardavėjų gautas pajamas, priskaičiuotus mokesčius ar komisinius.

Kas yra platforma?

 

Platforma – programinė įranga, įskaitant interneto svetainę arba jos dalį, ir taikomosios programos, įskaitant mobiliąsias programėles, kuriomis gali naudotis platformų naudotojai ir kuriomis pardavėjai gali susisiekti su kitais platformų naudotojais, siekdami vykdyti atitinkamą su šiais naudotojais susijusią veiklą (pavyzdžiui, https://www.varle.lt/, https://beta.lt//, https://food.bolt.eu/en-us). Platforma taip pat apima bet kokią su atitinkama veikla susijusią atlygio rinkimo ir mokėjimo priemonę. Terminas „platforma“ neapima programinės įrangos, kuria, nesiimant tolesnių veiksmų vykdant atitinkamą veiklą, sudaroma galimybė tik:

 • tvarkyti su atitinkama veikla susijusius mokėjimus;
 • atitinkamą veiklą skelbti arba ją reklamuoti;
 • nukreipti arba persiųsti naudotojus į kitą platformą.

Kas yra platformos operatorius?

 

Platformos operatorius – subjektas, kuris su pardavėjais sudaro naudojimosi visa platforma arba jos dalimi sutartis (pavyzdžiui, Pigu, UAB; Wolt LT, UAB; Vinted, UAB, ir pan.).

Kas yra pardavėjas?

Pardavėjas − platformos naudotojas (fizinis asmuo arba subjektas), kuris yra registruotas platformoje ir vykdo atitinkamą veiklą.

Kas yra praneštinas pardavėjas?

Praneštinas pardavėjas − pardavėjas, kuris ataskaitiniu laikotarpiu vykdo atitinkamą veiklą arba kuriam ataskaitiniu laikotarpiu sumokamas arba įskaitomas su atitinkama veikla susijęs atlygis ir kuris yra rezidentas Europos Sąjungos valstybėje narėje arba ne Europos Sąjungos valstybėje, su kuria yra sudarytas veiksmingas kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas, arba kuris nuomai pasiūlė Europos Sąjungos valstybėje narėje arba ne Europos Sąjungos valstybėje, su kuria yra sudarytas veiksmingas kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas, esantį nekilnojamąjį turtą.

Ar praneštini pardavėjai gali būti ne Europos Sąjungos fiziniai ar juridiniai asmenys?
 

Taip, duomenis teikiantis platformų operatorius turės mokesčių administratoriui pateikti informaciją tiek apie Europos Sąjungos pardavėjus rezidentus, tiek apie Europos Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos pardavėjus, kurie yra užsiregistravę platformoje ir vykdo atitinkamą veiklą bei gauna atlygį.

Kas yra praneštino pardavėjo rezidavimo valstybė ir kas ją turi nustatyti?

 

Praneštino pardavėjo rezidavimo valstybę nustato ir šią informaciją mokesčių administratoriui pateikia pats duomenis teikiantis platformos operatorius. Laikoma, kad praneštinas pardavėjas yra rezidentas:

 • valstybėje, kurioje yra pardavėjo pagrindinis adresas (fizinio asmens atveju, pagrindinės rezidavimo vietos adresas – veiklos vykdymo adresas, o subjekto atveju – registruotosios buveinės adresas);
 • taip pat mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį praneštinam pardavėjui išdavusioje valstybėje, jeigu ji yra kita valstybė nei pardavėjo pagrindinio adreso (fizinio asmens atveju, pagrindinės rezidavimo vietos adreso – veiklos vykdymo adreso, o subjekto atveju – registruotosios buveinės adreso) valstybė;
 • paties praneštino pardavėjo nurodytoje atitinkamoje valstybėje, jeigu jis pateikė informaciją apie nuolatinės buveinės egzistavimą toje valstybėje;
 • taip pat kiekvienoje valstybėje, kuri nurodyta valstybės arba Europos Sąjungos viešoje elektroninės atpažinties paslaugoje (pavyzdžiui puslapiuose, kuriuose galima rasti viešai prieinamą tokią informaciją).

Kas yra duomenis teikiantis platformos operatorius?
 

Duomenis teikiantis platformų operatorius – platformos operatorius, atitinkantis bent vieną iš kriterijų:

 • yra Lietuvos apmokestinamasis vienetas;
 • yra įsisteigęs pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • arba nuolatinis valdymo organas yra Lietuvoje;
 • arba turi nuolatinę buveinę Lietuvoje;

arba yra trečiosios šalies (ne ES) platformos operatorius, kuris sudaro sąlygas praneštiniems pardavėjams vykdyti veiklą ES ir pasirenka duomenis teikti Lietuvos mokesčių administratoriui.

Kas yra subjektas?

Subjektas – juridinis asmuo arba bet kurios kitos teisinės ir (arba) veiklos formos asmuo, išskyrus fizinį asmenį (pavyzdžiui, akcinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, patikos fondas, kt.). Subjektas yra su kitu subjektu susijęs subjektas, jeigu kuris nors vienas iš jų kontroliuoja kitą arba jie abu yra bendrai kontroliuojami. Šiuo tikslu kontrolė apima tiesioginę ar netiesioginę daugiau kaip 50 procentų subjekto balsų ir vertės nuosavybę. Netiesioginio dalyvavimo valdymo atveju reikalavimo turėti daugiau kaip 50 procentų kito subjekto kapitalo nuosavybės teise vykdymas nustatomas, dauginant turimas pavaldžių įmonių dalis. Jei asmuo turi daugiau kaip 50 procentų balsavimo teisių, laikoma, kad jis turi 100 procentų balsavimo teisių.

Kokią informaciją platformos operatoriai turi pateikti?

Platformų operatoriai privalo rinkti informaciją apie jų platforma besinaudojančius aktyvius pardavėjus – tiek fizinius, tiek juridinius asmenis, kurie verčiasi:

 • nekilnojamojo turto, įskaitant gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, automobilių stovėjimo vietų nuoma;
 • asmeninėmis paslaugomis;
 • prekių pardavimu;
 • bet kokios rūšies transporto priemonių nuoma.

Iki kada ir kaip platformos operatoriai turi pateikti informaciją?

Ne vėliau kaip iki sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus duomenis teikiantis platformos operatorius surinktą informaciją turi pateikti duomenų rinkmenoje XML formatu per VMI TIES portalą.

Pirmasis duomenų teikimas turi būti atliktas iki 2024 m. sausio 31 d.

Apie kuriuos pardavėjus platformos operatoriai neturi pranešti?

Pardavėjai, apie kuriuos nereikia pranešti yra:

1. viešojo sektoriaus subjektas (įskaitant Vyriausybę, politinį padalinį arba valstybės subjektą);

2. subjektas, kurio akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje arba kuris susijęs su subjektu, kurio akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje;

3. yra subjektas, kuriam platformos operatorius per metus daugiau kaip 2 000 kartų sudarė sąlygas išnuomoti siūlomo turto grupes;

4. subjektas, kuris parduodamas prekes, sudarė mažiau kaip 30 sandorių ir per ataskaitinį laikotarpį sumokėta arba įskaityta atlygio suma už prekes neviršijo 2 000 eurų..

Ar platformos operatoriai, neturintys praneštinų pardavėjų, turi teikti XML duomenų rinkmeną?

Esant atvejui, kai platformos operatorius neturi praneštinų pardavėjų, jis turi pateikti XML duomenų rinkmeną, joje informacijos nenurodydamas ir papildomai apie tai informuoti VMI raštu, pateikdamas tai pagrindžiančius dokumentus.

Ar mokesčių administratoriui pateikta informacija vėliau gali būti tikslinama?
 

Duomenis teikiantis platformos operatorius turi galimybę informaciją tikslinti, pavyzdžiui, tiek VMI nurodžius, tiek pačiam platformos operatoriui nustačius, kad informacija neišsami ar netiksli.

Be to, iki 2023 m. sausio 1 d. prisijungusių pardavėjų surinkta informacija turės būti pateikta iki 2024 m. sausio 31 d., tačiau išlieka galimybė ją patikslinti iki 2025 m. sausio 31 d., kadangi tokio pardavėjo išsamaus patikrinimo procedūrą leidžiama atlikti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Už kurį laikotarpį duomenis teikiantis platformos operatorius gali tikslinti informaciją?

Už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus (siejama su mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatimi) XML formato failu per VMI TIES portalą.

Ar informacija apie pardavėjus turi būti kaupiama?

Taip, duomenis teikiantys platformų operatoriai privalo kaupti informaciją apie pardavėjus 5 metus nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo informacija susijusi, pabaigos. Taip pat, privaloma kaupti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi, įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo ir Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos apie pardavėjus kaupimu, tikrinimu ir teikimu VMI, ir saugoti šią informaciją 5 metus nuo kalendorinių metų, kuriais tie veiksmai vykdomi, pabaigos.

Kokia atsakomybė taikoma, jei informacija apie pardavėją mokesčių administratoriui laiku nepateikta?

Jeigu duomenis teikiantis platformos operatorius, išskyrus užsienio platformos operatorių, nevykdo pareigos teikti informaciją apie pardavėjus pagal šį straipsnį, Valstybinė mokesčių inspekcija po dviejų iš eilės platformos operatoriui pateiktų priminimų, ne vėliau kaip per 90 dienų, bet ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo antrojo priminimo dienos, priima sprendimą, kuriuo Elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka duoda privalomą nurodymą panaikinti galimybę pasiekti platformos operatoriaus interneto svetainę tol, kol platformos operatorius pašalins pažeidimą. 30 dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai platformos operatoriui buvo pateiktas antrasis priminimas.

Jeigu duomenis teikiantis ne Europos Sąjungos platformos operatorius nevykdo prievolės teikti informacijos apie pardavėjus po dviejų VMI priminimų, VMI panaikina duomenis teikiančio trečiosios šalies platformos operatoriaus registraciją. Registracija panaikinama ne vėliau kaip pasibaigus 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne anksčiau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų po antrojo priminimo. Toks operatorius, norėdamas užsiregistruoti iš naujo, privalo pateikti VMI įsipareigojimą, kad ataskaitinio laikotarpio duomenų teikimo reikalavimai Lietuvoje bus įvykdyti ne vėliau kaip iki sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinas pardavėjas, o neįvykdyti ankstesnių ataskaitinių laikotarpių duomenų teikimo reikalavimai bus įvykdyti Lietuvoje per 30 kalendorinių dienų nuo jo užregistravimo VMI dienos. Jei įsipareigojimas nevykdomas, trečiosios šalies platformos operatorius išregistruojamas.

Ar platformų operatoriams gali būti taikoma atsakomybė pagal LR administracinių nusižengimų kodeksą?

Taip, gali. Vadovaujantis LR Administracinių nusižengimų kodekso 188-3 straipsniu, platformų operatoriams Mokesčių administravimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1 800 iki 3 800 eurų.

Kokių veiksmų gali imtis platformos operatorius, jei pardavėjas informacijos jam nepateikia?

Jeigu pardavėjas, gavęs duomenis teikiančio platformos operatoriaus prašymą pateikti informaciją ir du kartus iš eilės įspėtas dėl nepateiktos informacijos, per 60 kalendorinių dienų nuo pirmojo įspėjimo gavimo dienos nepateikia reikalaujamos informacijos, duomenis teikiantis platformos operatorius privalo panaikinti pardavėjo paskyrą ir neleisti pardavėjui iš naujo registruotis platformoje arba sustabdyti atlygio pardavėjui mokėjimą tol, kol pardavėjas pateikia prašomą informaciją.

 

Registracijos numeris KM2615

Ši informacija skelbiama:
Praneštini tarpvalstybiniai susitarimai (DAC6)

Aspektas

Komentaras

DAC6 tikslai

Informacijos apie tarpvalstybinius su mokesčiais susijusius susitarimus gavimas, siekiant laiku apriboti galimai agresyvaus mokesčių planavimo schemų projektavimą, rinkodarą ir įgyvendinimą.

Kokius mokesčius apima?

Apima visus mokesčius, išskyrus PVM, muito mokestį, akcizus ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas.

Kas yra tarpvalstybinis susitarimas?

Tarpvalstybinis susitarimas – tai bet koks susitarimas:

 • susijęs su keliomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis (toliau – valstybės narės) arba

 • valstybe nare ir trečiąja valstybe;

 • ir atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

 1. ne visi susitarimo dalyviai yra rezidentai mokesčių tikslais toje pačioje jurisdikcijoje;

 2. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai tuo pačiu metu yra rezidentai mokesčių tikslais daugiau nei vienoje jurisdikcijoje;

 3. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai kitoje jurisdikcijoje vykdo verslo veiklą per toje pačioje jurisdikcijoje esančia nuolatinę buveinę, o susitarimas apima dalį tos nuolatinės buveinė verslo veiklos arba visą jos veiklą;

 4. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai kitoje jurisdikcijoje vykdo veiklą, nebūdama (-i) rezidentu (-ais) mokesčių tikslais arba neįsteigęs (-ę) toje jurisdikcijoje esančios nuolatinės buveinės;

 5. toks susitarimas gali turėti poveikį automatiniams informacijos mainams arba tikrojo naudos gavėjo tapatybės nustatymui.

Pareiga pranešti kyla, tada, kai susitarimas yra;

 • tarpvalstybinis, ir

 • atitinka bent vieną iš Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų požymių.

Apie nacionalinius vidaus sutarimus pranešti nereikia.

Praneštinas tarpvalstybinis susitarimas

Tarpvalstybinis susitarimas, kuris atitinka bent vieną ar kelis požymius, kurių buvimas rodo, kad esama galimos mokesčių vengimo rizikos.

Praneštinų tarpvalstybinių susitarimų rūšys

Rinkai skirtas susitarimas – parengtas, siūlomas rinkoje, paruoštas įgyvendinti arba pateiktas įgyvendinti, be būtinybės iš esmės jį pritaikyti.

Individualizuotas susitarimas – parengtas konkrečiam mokesčių mokėtojui, todėl nėra skirtas rinkai susitarimas.

 

 

Požymiai

Požymiai skirstomi į tuos, kuriems esant būtina vertinti ir pagrindinės naudos kriterijų ir tuos, kuriems esant pagrindinės naudos kriterijaus vertinti nereikia.

 

 

Pagrindinės naudos kriterijus

Jis yra, jei įmanoma nustatyti, kad pagrindinė nauda arba viena iš pagrindinių naudų, kurių, atsižvelgiant į visus atitinkamus faktus ir aplinkybes, galima pagrįstai tikėtis iš susitarimo, yra mokestinės naudos gavimas.

Požymiai, kuriems būtinas pagrindinės naudos kriterijus

Bendrieji požymiai:

Konfidencialumo sąlyga;

Sėkmės mokestis;

Standartizuota, nereikalaujanti individualaus pritaikymo schema.

Specialieji požymiai:

Nuostolių panaudojimas mokestinių pajamų mažinimui, įsigyjant nuostolingą įmonę;

Pajamų konvertavimas į kapitalą, dovanas ar kitų kategorijų pajamas, kurios neapmokestinamos ar apmokestinamos mažesniu tarifu;

Žiediniai lėšų pervedimo sandoriai, įtraukiant tarptautinius dirbtinus subjektus.

Specialieji požymiai, susiję su tarpvalstybiniais sandoriais:

Atskaitomi tarpvalstybiniai mokėjimai asocijuotoms įmonėms, kurių gavėjams netaikomas joks pelno mokestis arba taikomas nulinis arba beveik nulinis mokesčio tarifas, arba gautoms pajamos taikomas lengvatinis mokesčių režimas.

Požymiai, kuriems esant, tarpvalstybinis susitarimas tampa praneštinu (netaikomas pagrindinės naudos kriterijus)

Specialieji požymiai, susiję su tarpvalstybiniai sandoriais:

- atskaitomi tarpvalstybiniai mokėjimai asocijuotoms įmonėms, kurių gavėjas:

 • nėra rezidentas jokioje jurisdikcijoje;

 • yra trečiose nebendraujančiose jurisdikcijose.

- turto nusidėvėjimas atskaitomas daugiau nei vienoje jurisdikcijoje;

- prašoma atleidimo nuo dvigubo apmokestinimo daugiau nei vienoje jurisdikcijoje:

- perkeliamas turtas į jurisdikciją, kurioje turto apmokestinamoji vertė labai skiriasi.

Specialieji požymiai, susiję su automatiniais informacijos mainais ir tikrąja nuosavybe:

- vengimas teikti informaciją apie finansines sąskaitas pagal ES teisės aktų ar kitų susitarimų (įskaitant susitarimus su trečiosiomis valstybėmis) reikalavimus:

 • pritaikant finansinių sąskaitų substitutus;

 • perkeliant finansines sąskaitas į jurisdikcijas, kurios nevykdo informacijos mainų;

 • pajamas / kapitalą perkvalifikuojant į produktus / mokėjimus, kuriems netaikomi informacijos mainai;

 • modifikuojant / perkeliant finansines įstaigas / jose esančias sąskaitas ir turtą taip, kad nebūtų taikomas informacijos teikimo mainams reikalavimas;

 • naudojantis juridiniais subjektais, susitarimais, struktūromis sąskaitos turėtojams ar kontroliuojantiems asmenims panaikinant prievolę teikti informaciją;

 • sudarant susitarimus, pažeidžiančius finansų įstaigų pranešimo apie finansines sąskaitas procedūras ar išnaudojant procedūrų spragas, naudojantis jurisdikcijomis, kuriose netinkamai taikomos kovos su pinigų plovimu priemonės, neužtikrinami skaidrumo reikalavimai.

- tarpvalstybinės neskaidrios teisinės ar tikrosios nuosavybės grandinės naudojimas, slepiant tikrųjų savininkų tapatybę, pasinaudojant asmenimis, juridiniais vienetais ar struktūromis, kurie:

 • nevykdo faktinės ekonominės veiklos,

 • yra kitoje, nei tikrojo savininko gyvenamosios vietos jurisdikcijoje ir

 • galutinių tikrųjų savininkų nustatyti neįmanoma.

Specialieji požymiai, susiję su sandorių tarp asocijuotų narių kainodara:

- vienašališkas apsaugos taisyklių naudojimas;

- sunkiai įvertinamo nematerialiojo turto perdavimas asocijuotoms įmonėms;

- tarpvalstybinis funkcijų / rizikos / turto perdavimas grupės viduje, trejų metų laikotarpiu lemiantis perleidėjo planuojamų metinių pajamų neatskaičius palūkanų mažėjimą 50 proc.

Kas yra suinteresuotas mokesčių mokėtojas?

Asmuo:

 • kuriam sudarytos sąlygos įgyvendinti praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, arba

 • kuris pasirengęs įgyvendinti praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, arba

 • kuris pradėjo įgyvendinti tokį susitarimą.

Kas teikia informaciją?

Tarpininkai, kai tarpininko nėra (tarpvalstybinis susitarimas rengiamas be tarpininkų arba tarpininkai veikia ne ES valstybėje narėje) – pats suinteresuotas mokesčių mokėtojas.

Kas yra tarpininkas?

Asmuo:

 • kuris rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja;

 • kuris tiesiogiai arba tarpininkaujant kitiems teikia pagalbą, paramą ar konsultacijas, susijusias su susitarimo rengimu, siūlymu rinkoje, įgyvendinimo organizavimu, pateikimu jį įgyvendinti arba jo administravimu.

Kas gali būti tarpininku?

Fizinis / juridinis asmuo:

 • LR nuolatinis gyventojas arba Lietuvos apmokestinamasis vienetas;

 • turi nuolatinę buveinę ar bazę Lietuvoje, per kurią teikiamos su praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu susijusios paslaugos;

 • yra įsisteigęs Lietuvoje arba jam turi būti taikomi LR įstatymai;

 • Lietuvoje registruotas profesinės asociacijos, teikiančios teisines ,mokesčių konsultavimo paslaugas, narys.

Jei yra keli tarpininkai ar suinteresuoti mokesčių mokėtojai?

Jei apie susitarimą jau pranešta, pakartotinai pranešti tarpininkui ar suinteresuotam mokesčių mokėtojui nereikia, jei jis yra informuotas apie tokį pranešimą ir turi jam suteiktą unikalų praneštiną tarpvalstybinį susitarimą identifikuojantį numerį.

Kaip duomenys teikiami?

Duomenys teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, pateikiant pagal reikalavimus parengtą duomenų paketą XML formatu;

 • užpildant supaprastintą praneštino tarpvalstybinio susitarimo elektroninę formą Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI.

Kai nėra galimybės teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą XML formatu galima pateikti jungiantis prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio TIES savitarnos portalo. Techniniai paaiškinimai: Duomenų, teikiamų XML formatu, rinkinių specifikacijos 

Kada duomenys teikiami?

Tarpininkai, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, privalo VMI prie FM pateikti žinomą, turimą arba valdomą informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus per 30 dienų nuo:

1. dienos, kai praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra pateikiamas įgyvendinti, arba

2. dienos, kai praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra parengtas įgyvendinti, arba

3. kai atlikti pirmieji praneštino tarpvalstybinio susitarimo įgyvendinimo veiksmai, atsižvelgdami į tai, kuris elementas įvyksta pirmiau.

Ar privalo mokesčių mokėtojai pateikti VMI prie FM informaciją apie jų naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu?

Visi suinteresuoti mokesčių mokėtojai privalo pateikti VMI prie FM informaciją apie jų naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu kiekvienais metais, kai jie juo naudojasi ir (arba) pasinaudojo, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų birželio 15 dienos, užpildydami Pranešimo apie naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu PRC914 formą, vadovaudamiesi Taisyklių  4 priede, II skyriuje „PRC914 formos užpildymas“ nustatyta tvarka. PRC914 formoje suinteresuoti mokesčių mokėtojai turi pateikti duomenis apie naudojimąsi ir (arba) pasinaudojimą tais praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, kurie, vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, turėjo būti pateikti VMI prie FM ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės mokesčių administratoriui, vadovaujantis kitoje valstybėje narėje nustatyta tvarka. 

Jei suinteresuotas mokesčių mokėtojas yra juridinis asmuo, pradėjus jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, jis privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti PRC914 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Kokia atsakomybė už informacijos nepateikimą?

Informacijos pateikimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 1 820 Eur iki 5 590 Eur, pakartotinis pažeidimas – nuo 3 770 Eur iki 6 000 Eur (ANK 188 (1) str.)

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2535

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagrindinis skirtumas tas, kad CRS apima daug šalių ir klientų, palyginti su FATCA aktu, kuris taikomas tik JAV ir sąskaitų turėtojams, kurių rezidavimo vieta (-os) mokesčių tikslais yra JAV.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2563

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

 • Identifikuoti naujų fizinių ir juridinių klientų rezidavimo vietą mokesčių tikslais (įskaitant klientus, turinčius rezidavimo vietą mokesčių tikslais tik valstybės viduje);
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje;
 • pranešti vietos mokesčių institucijai apie klientus, kurių rezidavimo vieta(-os) mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybė.
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje.

Registracijos numeris KM2536

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime nurodyta, kad JAV praneština sąskaita – tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys, arba ne JAV ūkio subjektas, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. FATCA susitarimo I priede nustatytos išsamaus patikrinimo procedūros, kurios leidžia nustatyti, ar JAV sąskaita praneština, šiuo atveju reikėtų žiūrėti tiek į praneštinos sąskaitos sąvoką, tiek į Susitarimo I priedą.
Prie nepraneštinų sąskaitų, nurodytų FATCA susitarimo II priede, priskiriamos pensijų sąskaitos; ne pensijų taupomosios sąskaitos; tam tikros terminuotos gyvybės draudimo sutartys; paveldėtojų turimos sąskaitos; sąlyginio deponavimo sąskaitos; indėlių sąskaitos, atsiradusios dėl negrąžintų permokų; bet kurios kitos finansinių kategorijų sąskaitoms nepriskiriamos sąskaitos, turinčios mažą riziką.
Investicinių fondų investuotojų asmeninės investicinių vienetų sąskaitos nepatenka į šias nurodytas išimtis (nepatenka į finansinių sąskaitų apibrėžtį neįtrauktas sąskaitas), todėl laikomos praneštinomis sąskaitomis, atitinkamai Lietuvos įmonė turėtų pildyti ir VMI pateikti už 2017 metus ir vėlesnius metus XML duomenų rinkmeną, o už 2016 metus bei ankstesnius metus teikiant informaciją arba ją tikslinant RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2537

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime finansų įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidas), konkrečiai nėra nurodytos. Kiekvienas subjektas, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, turėtų pats įvertinti, ar patenka į kurią nors finansų įstaigos kategoriją, įvardintą FATCA susitarime. Todėl, jeigu FATCA susitarimo prasme mokėjimo paslaugas teikianti Lietuvos įmonė yra laikoma finansų įstaiga ir nepatenka į išimtis, numatytas FATCA susitarimo II priede, jai atsiranda pareiga teikti VMI informaciją, reikalingą FATCA susitarimui įgyvendinti už 2017 metus ir vėlesnius metus pateikiant XML duomenų rinkmeną, o teikiant ar tikslinant informaciją už 2016 metus ir ankstesnius metus RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2564

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Juridinio asmens rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra tam tikroje jurisdikcijoje, jei pagal tos jurisdikcijos įstatymus dėl savo juridinio adreso, rezidavimo vietos, valdymo, įsteigimo vietos arba kito panašaus pobūdžio kriterijaus jis moka ar turi mokėti mokesčius šioje jurisdikcijoje.


Registracijos numeris KM2638

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Bet kuri informacija, kurioje būtina nurodyti laikotarpį (Data_Nuo ir Data_Iki), reikia nurodyti konkrečias datas nuo kada šis domuo tampa aktualus ir iki kada galioja. Tuo atveju, jeigu sutartyje ar informacinėje sistemoje iš karto nėra apibrėžiamas laikotarpis iki kada tam tikras įrašas galioja, tokiu atveju galiojimo pabaiga nurodoma sužinojus apie duomens neaktyvumą.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2538

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagal MAĮ 55 straipsnį, prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti LBĮ, privalo pateikti VMI informaciją, nurodytą paminėtame straipsnyje. Pagal LBĮ 42 straipsnio 1 dalies nuostatas valdymo įmonės yra priskiriamos prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių. Duomenis teikiančia finansų įstaiga laikoma bet kokia finansų įstaiga, kuri nėra duomenų neteikianti finansų įstaiga. CRS taisyklių 1 punkte išvardinta, kokie finansų rinkos dalyviai atleidžiami nuo duomenų pagal MAĮ 55 straipsnį teikimo. Valdymo įmonėms tokia išimtis nenumatyta.
Prie duomenis neteikiančių finansų įstaigų pagal CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punktą yra priskiriamas nuo mokesčių atleistas KIS, kuris atitinka CRS komentaro VII skyriaus „Sąvokų apibrėžtys" B poskyrio „Duomenų neteikianti finansų įstaiga" 9 dalyje „Nuo mokesčių atleistas KIS" išvardintas sąlygas. CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punkte numatyta išimtis gali būti taikoma tik nustačius jų atitikimą. .


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2565

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Paprastai juridinio asmens filialo rezidavimo vieta mokesčių tikslais būna valstybėje, kurioje yra juridinio asmens, kuriam priklauso padalinys, rezidavimo vieta mokesčių tikslais.


Registracijos numeris KM2639

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Asmens kodo laukas nėra privalomas tais atvejais, kai finansų rinkos dalyvio klientas neturi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka suteikto asmens kodo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro nustatyta tvarka suteikto juridinio asmens kodo. Tokiais atvejais identifikuojant asmenį būtina nurodyti kitus Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklėse nurodytus duomenis (kitą identifikacinį numerį (identifikuoti skirtą simbolių seką), nustatytą pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą bei 6.1.2.1 – 6.1.2.4 punktuose esančią informaciją). Juridiniam asmeniui kitą identifikacinį numerį (registravimo užsienio šalyje kodą).

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2539

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Vadovaujantis CRS taisyklėmis, kiekviena duomenis teikianti finansų įstaiga privalo rinkti ir VMI pateikti informaciją apie tokios duomenis teikiančios finansų įstaigos kiekvieną praneštiną sąskaitą, nurodytą CRS taisyklių 14 punkte, kuri iš esmės atitinka CRS I skyriaus A poskyrio nuostatas. Sąskaita laikoma praneština, kai atlikus CRS taisyklių 1-5 prieduose išdėstytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustatoma, kad tokia sąskaita praneština. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis CRS taisyklių 10 punktu, finansų įstaigos, įgyvendindamos CRS taisykles, kaip pavyzdžiu ir aiškinimo šaltiniu privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir duomenų teikimo standartu. Analogiškos nuostatos, susijusios su FATCA reikalavimais ir finansų įstaigos apibrėžties nustatymu, yra pateikiamos FATCA susitarime. Todėl Bendrovė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, turėtų pati įvertinti, ar pagal CRS ir FATCA teisės aktus, ji patenka į duomenų neteikiančių finansų įstaigų kategoriją.
Vertinant, ar kyla pareiga finansų įstaigoms teikti informaciją apie praneštinas sąskaitas, tampa aktualus CRS ir FATCA politinis tikslas — užkirsti kelią mokesčių vengimui. Šiuo tikslu keičiamasi duomenimis apie finansines sąskaitas tarp CRS, FATCA šalių mokesčių administracijų. Lietuvos banko valdyba išdėstydama savo poziciją dėl virtualiojo turto ir pirminio virtualiojo turto žetonų platinimo 2019 m. sausio 21 d. posėdžio protokole Nr. 01-2 pažymėjo, kad <...> su virtualiuoju turtu susijusi veikla ir paslaugos kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, todėl subjektai turi imtis atitinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytų priemonių kylančiai rizikai mažinti ir valdyti. <...> Todėl, nors Bendrovė, veikianti kaip virtualiųjų valiutų birža, nėra prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, tačiau, jeigu įvertinus Bendrovės valdomoje platformoje (biržoje) vykdomos veiklos pobūdį ir turinį, ši veikla savo esme turi požymių, atitinkančių finansų įstaigos apibrėžimą, tai CRS ir FATCA taikymo prasme ji turėtų būti laikoma finansų įstaiga ir turėtų teikti informaciją apie praneštinas finansines sąskaitas.


Teises aktai
LRS MAĮ