Duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmens atstovus ir naudos gavėjus

Finansų rinkos dalyvio duomenų apie fizinių ar juridinių asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamarų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus teikimą VMI reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2020-08-11 įsakymas NR. VA-61 DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIO DUOMENŲ TEIKIMO APIE ATIDARYTAS IR UŽDARYTAS VISŲ RŪŠIŲ SĄSKAITAS, SEIFO KAMERŲ NUOMĄ, ASMENŲ ATSTOVUS IR NAUDOS GAVĖJUS taisyklių patvirtinimo“   

Registracijos numeris KM2525

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Aspektas

Komentaras

Kas teikia duomenis?

Duomenis teikia prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme.

Kokie duomenis teikiami?

Finansų rinkos dalyvis teikia duomenis apie Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių asmenų, Lietuvos bei užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių), pas tą finansų rinkos dalyvį atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus.

 Atstovas – tai fizinis asmuo, kuris fizinio ar juridinio asmens vardu turi teisę sudaryti sutartis arba kuriems yra išduotas daugkartinis įgaliojimas disponuoti banko sąskaita ar seifo kamera.

 Naudos gavėjas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

Kokiu būdu teikiami duomenys?

Duomenys teikiami dviem būdais:

  • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. XML struktūros aprašas  skelbiamas VMI prie FM svetainėje adresu

  • kai nėra galimybės duomenų teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą su XML formato failu galite pateikti prisijungę prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portalo TIES

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą TIES galite rasti čia.

Ar reikia patikslinti duomenis?

  • Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančias ir / arba papildomas duomenų rinkmenas, kuriose yra patikslinti duomenys.

  • Pasikeitus duomenims, finansų rinkos dalyviai apie duomenų pasikeitimą turi pranešti, pateikdami duomenis per 3 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo nustatymo.

  • Jeigu finansų rinkos dalyvis nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojamas, tokiu atveju jis privalo pateikti duomenis apie jame esančių fizinių ar juridinių asmenų atidarytų sąskaitų uždarymą ar banko seifų nuomos pabaigą. 

Duomenų pateikimo terminas

Finansų rinkos dalyviai duomenis pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos ir nuo seifo kameros nuomos sutarties sudarymo dienos.

 

Prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2638

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Bet kuri informacija, kurioje būtina nurodyti laikotarpį (Data_Nuo ir Data_Iki), reikia nurodyti konkrečias datas nuo kada šis domuo tampa aktualus ir iki kada galioja. Tuo atveju, jeigu sutartyje ar informacinėje sistemoje iš karto nėra apibrėžiamas laikotarpis iki kada tam tikras įrašas galioja, tokiu atveju galiojimo pabaiga nurodoma sužinojus apie duomens neaktyvumą.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2639

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Asmens kodo laukas nėra privalomas tais atvejais, kai finansų rinkos dalyvio klientas neturi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka suteikto asmens kodo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro nustatyta tvarka suteikto juridinio asmens kodo. Tokiais atvejais identifikuojant asmenį būtina nurodyti kitus Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklėse nurodytus duomenis (kitą identifikacinį numerį (identifikuoti skirtą simbolių seką), nustatytą pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą bei 6.1.2.1 – 6.1.2.4 punktuose esančią informaciją). Juridiniam asmeniui kitą identifikacinį numerį (registravimo užsienio šalyje kodą).

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2641

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Tais atvejais, kai seifo kameros nuoma pratęsiama dar nepasibaigus anksčiau sudarytos sutarties terminui, tikslinamas tik „NUOMA_IKI“ laukelis. Tai taip pat galiotų, jeigu sutartis būtų pratęsiama kelis kartus. 

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2642

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių 6.1.7.2. ir 6.1.7.3. punktuose nurodoma, kad jeigu sutartis sudaroma neterminuotai, tokiu atveju finansų rinkos dalyvis neteikia „NUOMA_IKI“ datos, tačiau klientui nutraukus sutartį ir atsiėmus seifo turinį, nurodoma „NUOMA_IKI“ data. 
Kitu atveju, kai sandoris dėl seifo kameros nuomos nutraukiamas, tačiau klientas neatsiima seifo turinio, tokiu atveju, finansų rinkos dalyvis turi patikslinti pranešimą ir nenurodyti tikslios „NUOMA_IKI“ datos, ir tik klientui atsiėmus seifo kameros turinį – įrašyti datą. 
Tai reiškia, kad visais atvejais, kai sutartis sudaroma neterminuotai ar klientas neatsiima savo turto iš seifo kamerų, pasibaigus seifo kameros nuomos sutarčiai, nurodoma faktinė seifo kameros nuomos pabaigos data.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2644

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

TIES neturi testavimo aplinkos. Į TIES-ą galima teikti testinius paketus, jeigu tokia galimybė numatyta schemoje. Bandymų metu finansų rinkos dalyvis gali pasitikrinti:

Bandymų metu pateiktiems duomenų rinkiniams papildoma loginė kontrolė, duomenų integralumas, netikrinami.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2651

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Finansų rinkos dalyviai neturi tikrinti, ar juridiniai asmenys pateikė duomenis į JADIS sistemą apie naudos gavėjus. Rinkti informaciją apie naudos gavėjus finansų rinkos dalyviai turi tik iš tų subjektų, kurie neturi pareigos teikti informaciją į JADIS, t. y. užsienio juridinių asmenų.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2652

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Duomenis teikti nauju formatu finansų rinkos dalyviai turi pradėti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo XML struktūros aprašo paskelbimo VMI svetainėje. XML struktūros aprašas VMI svetainėje buvo paskelbtas 2020 m. rugsėjo 1 d., todėl finansų rinkos dalyviai turi pradėti teikti duomenis nauju formatu vėliausiai nuo 2021 m. sausio 1 d.

Pradėjus teikti duomenis nauju formatu nuo 2021 m. sausio 1 d. finansų rinkos dalyviams suteikiamas 2 mėnesių terminas, per kurį turi atnaujinti (pateikdami duomenis pagal naują struktūrą) anksčiau mokesčių administratoriui pateiktus duomenis.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2653

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Kliento perdavimas nebus atmetamas. Finansų rinkos dalyviai turi nurodyti užsienio piliečio ar juridinio asmens, naudos gavėjo adresą, tačiau tais atvejais, kai ši informacija nėra žinoma,  adreso laukelis nepildomas jokiomis kitomis reikšmėmis ar simboliais, paliekamas tuščias.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2665

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Patikslinta xsd, jei asmuo turi kelias pilietybės – jos pateikiamos atskiriant kabliataškiais.  Tikėtina, kad LT pilietybės atveju visada bus pildomas laukas KOD, tada papildomų laukų pildyti nereikia, priešingu atveju - LT pilietybė pildoma. Jeigu asmuo neturi pilietybės – laukas nepildomas.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2666

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Sąskaitų duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID sąskaitos numerį ir valiutos kodą (pateikus įrašą su tuo pačiu RefId, NR, V_KOD visi kiti užrašomi ant viršaus), seifų nuomos duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID ir seifo numerį (pateikus įrašą su tuo pačiu RefId , NR visi kiti užrašomi ant viršaus), naudos gavėjų duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID (pateikus duomenis su tuo pačiu RefID, kiti užrašomi ant viršaus).

Teises aktai
LRS MAĮ