Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standard, toliau — CRS)

Tai pasaulinis automatinio keitimosi informacija apie finansines sąskaitas standartas, kuris įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d. CRS tikslas – kovoti su tarptautiniu mokesčių vengimu. Remiantis standartu, finansų įstaigos turi identifikuoti finansines sąskaitas, priklausančias klientams, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra valstybėje arba jurisdikcijoje, kuri nėra finansų įstaigos valstybė ar jurisdikcija.

Teisinė bazė:

Bendrasis duomenų teikimo standartas

Daugiašalis kompetentingų asmenų susitarimas (angl. - Multilateral competent authority agreement)

VMI prie FM viršininko 2015-11-25 įsakymas Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“

VARTOJAMŲ TRUMPINIŲ SĄRAŠAS

CRS — Bendrasis duomenų teikimo standartas, (angl. Common Reporting Standart)
CRS taisyklės — Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo"
MAĮ — Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
MMIN — mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris
KIS — kolektyvinio investavimo subjektas
 

Registracijos numeris KM2562

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Sąvoka naudos gavėjas / kontroliuojantysis asmuo reiškia fizinius asmenis, kurie kontroliuoja juridinį asmenį. Šiuo atveju kontrolė reiškia, kad fizinis asmuo turi tiesioginę ar netiesioginę nuosavybės teisę į daugiau kaip 25 proc. juridinio asmens finansinio turto.

 

Teises aktai

Kas yra finansų įstaiga?

KM2561
2019-09-10

Registracijos numeris KM2561

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Finansų įstaiga – indėlių įstaiga (kaip taisyklė – tai įmonės, valdančios indėlių sąskaitas), pasaugos įstaiga (įmonė, siūlanti klientams pasaugos sąskaitų ar panašias paslaugas), investicinė įmonė (kaip taisyklė – investiciniai fondai) ar draudimo įmonė, siūlanti taupymo produktus, pavyzdžiui, kapitalo kaupimu pagrįstą draudimą.

Registracijos numeris KM2563

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

 • Identifikuoti naujų fizinių ir juridinių klientų rezidavimo vietą mokesčių tikslais (įskaitant klientus, turinčius rezidavimo vietą mokesčių tikslais tik valstybės viduje);
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje;
 • pranešti vietos mokesčių institucijai apie klientus, kurių rezidavimo vieta(-os) mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybė.
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje.

Registracijos numeris KM2564

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Juridinio asmens rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra tam tikroje jurisdikcijoje, jei pagal tos jurisdikcijos įstatymus dėl savo juridinio adreso, rezidavimo vietos, valdymo, įsteigimo vietos arba kito panašaus pobūdžio kriterijaus jis moka ar turi mokėti mokesčius šioje jurisdikcijoje.


Registracijos numeris KM2565

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Paprastai juridinio asmens filialo rezidavimo vieta mokesčių tikslais būna valstybėje, kurioje yra juridinio asmens, kuriam priklauso padalinys, rezidavimo vieta mokesčių tikslais.


Registracijos numeris KM2567

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Kiekvienos valstybės vidaus įstatymai numato sąlygas, kuriomis remiantis, laikoma, kad juridinis asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais. Minėtos sąlygos numato įvairias sąsajų su valstybe formas, kurios vidaus mokesčių įstatymuose sudaro visapusiško apmokestinimo pagrindą.


Registracijos numeris KM2568

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Paprastai rezidavimo vieta mokesčių tikslais laikoma toje valstybėje, kur fizinis asmuo gyvena. Tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kad esant specialioms aplinkybėms (pvz., asmuo studijuoja užsienyje, dirba kitoje valstybėje ar yra išvykęs į ilgą kelionę), galimai fizinis asmuo taps rezidentu kitur arba daugiau nei vienos valstybės rezidentu vienu metu.

Registracijos numeris KM2569

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Iš esmės gyvenamoji vieta mokesčių tikslais apibrėžiama taip pat, kaip ir nuolatinė gyvenamoji ar buvimo vieta. Pabrėžtina, kad kiekvienoje valstybėje galioja savos rezidavimo vietos mokesčių tikslais nustatymo taisyklės. Daugiau informacijos apie rezidavimo vietos mokesčių tikslais taisykles tam tikroje jurisdikcijoje galima rasti apsilankius EBPO automatinio keitimosi informacija interneto svetainėje adresu: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760


Registracijos numeris KM2570

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Finansų įstaigos, pvz., bankai, vertybinių popierių institucijos, lėšų valdymo įmonės, investicinės bendrovės, gyvybės draudimo bendrovės, privalo identifikuoti visus savo klientus pagal CRS taisykles. Vėliau šios institucijos turi pranešti apie klientus ir jų finansinį turtą mokesčių institucijoms. Savo ruožtu mokesčių institucijos siunčia duomenis kitų CRS valstybių mokesčių institucijoms.


Registracijos numeris KM2571

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Klientas turi atsakyti į finansų įstaigų pateikiamus klausimus. Jei klientas turi mokėti mokesčius vienoje ar daugiau valstybių, kurios nėra finansų įstaigos veiklos valstybės, finansų įstaigos gali paprašyti kliento užpildyti patvirtinimo formą. Šioje formoje klientas pateikia informaciją apie savo rezidavimo vietas mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo identifikacinį (-ius) numerį (-ius) (MMIN).

 

Kas yra MMIN?

KM2572
2019-09-10

Registracijos numeris KM2572

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

MMIN yra mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ar panašus numeris. Tai unikali fiziniam ar juridiniam asmeniui jurisdikcijoje mokesčių administravimo tikslais priskirta raidžių ar skaičių kombinacija.


Registracijos numeris KM2573

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Daugelyje valstybių MMIN yra suteikiamas ir šiuo atveju klientas turi jį pateikti. Tačiau pasitaiko atvejų, kai tam tikrose jurisdikcijose MMIN nesuteikiamas (tuomet naudojamas funkcinis ekvivalentas). Jeigu klientas neturi MMIN, jis turi kreiptis dėl MMIN suteikimo, vadovaudamasis valstybėje galiojančiomis taisyklėmis. Daugiau informacijos apie atitinkamose jurisdikcijose galiojančius MMIN formatus galima rasti adresu http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759 .

 

Registracijos numeris KM2467

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Jei klientas nesutinka atsakyti į klausimus ir to nepadaro ir (arba) paprašytas neužpildo patvirtinimo formos, finansų įstaiga  privalo pranešti apie tokius klientus mokesčių institucijoms, pateikdama informaciją, kad jų rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kita valstybė nei finansų įstaigos veiklos valstybė.

Klientui tyčia pateikus melagingus duomenis arba nepateikus tam tikrų duomenų patvirtinimo formoje, kai kuriose valstybėse jam gali būti paskirta bauda arba laisvės atėmimo bausmė.

 

Registracijos numeris KM2574

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Klientui tyčia pateikus melagingus duomenis arba nepateikus tam tikrų duomenų patvirtinimo formoje, kai kuriose valstybėse jam gali būti paskirta bauda arba laisvės atėmimo bausmė.


Registracijos numeris KM2575

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Sąskaitos ar produktai, apie kuriuos duomenys pagal CRS neteikiami, yra:

 • pensijų draudimo ir pensijų taupomosios sąskaitos, atitinkančios tam tikrus kriterijus;
 • paveldėtos sąskaitos;
 • sąlyginio deponavimo sąskaitos;
 • bendrovių sąskaitos, kurių akcijomis viešai prekiaujama biržoje, arba su tokiomis bendrovėmis susijusiems juridiniams asmenims / ūkio subjektams.

Registracijos numeris KM2576

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Įmonė (išskyrus finansų įstaigas) laikoma aktyvia, jeigu ji:

 • gauna daugiau kaip 50 proc. pajamų iš prekių ir paslaugų pardavimo;
 • daugiau kaip 50 proc. jos turto priskiriama veiklai, susijusiai su prekių ir paslaugų pardavimu.

Registracijos numeris KM2578

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Pvz., prie aktyvių įmonių priskiriamos:

 • įmonės, kurios daugiau kaip 50 proc. įplaukų gauna iš prekių ir (arba) paslaugų gamybos ir (arba) pardavimo;
 • biržos prekybos sąrašuose esančios su jomis susijusios įmonės (dukterinės įmonės, filialai);
 • vyriausybės subjektas, tarptautinė organizacija, centrinis bankas arba subjektas, kuris visas priklauso kuriam nors vienam ar keliems pirma nurodytiems asmenims;
 • fondai, ne pelno siekiančios organizacijos, registruotos religinės bendruomenės ir kiti nuo mokesčių mokėjimo atleisti juridiniai asmenys / ūkio subjektai.

Registracijos numeris KM2579

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Įmonė (išskyrus finansų įstaigas) laikoma pasyvia, jei:

 • daugiau kaip 50 proc. jos pajamų yra pasyviosios pajamos arba
 • daugiau kaip 50 proc. jos turto kuria pasyviąsias pajamas.

Registracijos numeris KM2580

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Pasyviosios pajamos gali būti, pavyzdžiui, dividendai ar palūkanos. Prie pasyvių pajamų gali būti priskiriamas nuomos mokestis ir autoriniai atlyginimai, jei įmonė neturi darbuotojų. Be to, tai gali būti anuitetai (dažnai susiję su gyvybės draudimu), kapitalo prieaugis, pelnas iš turto ar nuosavybės, kuri gali kurti pasyviąsias pajamas, pardavimo, tam tikra draudimo grąža ar mokėjimas, grąžinimas.


Registracijos numeris KM2581

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Pasyvaus nefinansinio subjekto pareiga – pranešti, ar turi naudos gavėjų, kurie yra rezidentai kitos valstybės nei finansų įstaigos veiklos valstybė. Jeigu toks naudos gavėjas, kurio rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje nei finansų įstaigos veiklos valstybė, egzistuoja, finansų įstaiga privalo pranešti apie šį juridinį asmenį ir naudos gavėją mokesčių institucijoms.


Registracijos numeris KM2583

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

CRS taisyklių 43.8.5 papunktyje nurodyta, kad pagal nefinansinio subjekto valstybės narės arba kitos rezidavimo vietos jurisdikcijos galiojančius įstatymus arba nefinansinio subjekto steigimo dokumentus reikalaujama, kad likvidavus nefinansinį subjektą arba nutraukus jo veiklą, visas jo turtas būtų perduotas Vyriausybės subjektui ar kitai nepelno organizacijai arba išmarinis turtas būtų perduotas nefinansinio subjekto valstybės narės arba kitos rezidavimo vietos jurisdikcijos Vyriausybės ar kurio nors jos politinio vieneto naudai. CRS taisyklių 7 priedo 43.8.3 papunktyje nustatytame reikalavime nurodoma, kad subjektas turi neturėti akcininkų ar narių, kurie turėtų nuosavybės ar naudos teisių į jo (subjekto) pajamas ar turtą.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, prieš perduodant labdaros / paramos fondo turtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės subjektui ar kitai ne pelno organizacijai, dalis tokio subjekto lėšų / turto skiriama dalininkų įnašo grąžinimui, laikoma, kad labdaros / paramos fondai neatitinka aktyviam nefinansiniam subjektui keliamų reikalavimų.


Registracijos numeris KM2582

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Tarybos direktyvos Nr. 2014/107/ES I priedo VIII skirsnio B poskyrio 1 dalyje išvardijamos įvairios duomenų neteikiančių finansų įstaigų kategorijos, kurioms leidžiama neteikti duomenų. Duomenų neteikianti finansų įstaiga yra Vyriausybės subjektas, tarptautinė organizacija arba centrinis bankas, išskyrus atvejus, susijusius su mokėjimu, kuris atsiranda dėl įsipareigojimo, savo ruožtu susijusio su tokios rūšies komercine finansine veikla, kurią vykdo nurodytoji draudimo bendrovė, pasaugos įstaiga ar indėlių įstaiga ir kt. Vyriausybės subjektas apibrėžiamas kaip valstybės narės ar kitos jurisdikcijos Vyriausybė, valstybės narės arba kitos jurisdikcijos politinis vienetas (kuris, siekiant išvengti abejonių, atitinkamai apima valstybę, provinciją, apygardą ar savivaldybę) arba visiškai valdoma valstybės narės ar kitos jurisdikcijos agentūra ar įstaiga, arba bet kuris vienas ar keli iš jų. Vyriausybės įsteigta finansų įstaiga nelaikoma finansų įstaiga 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvos Nr. 2014/107/ES, CRS ir CRS taisyklių prasme ir jai nėra pareigos teikti informacijos apie finansines sąskaitas.


Registracijos numeris KM2468

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

CRS taisyklių 12  punktas nurodo, jog finansų įstaiga turi nustatyti / sukurti tvarkas (priemones), kurios būtų skirtos praneštinoms sąskaitoms nustatyti. Finansų įstaigos nustatytos tvarkos turi apimti nustatymą jurisdikcijos, kurioje sąskaitos turėtojas arba kontroliuojantis asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais ir kitą informaciją, kuri gali būti reikalinga įgyvendinant nustatytus reikalavimus. Finansų įstaiga, gavusi duomenų apie kliento jurisdikcijos pasikeitimą, privalo šiuos duomenis pateikti VMI, o rašte minima kliento anketa, manytina, kad yra pakankamas įrodymas kliento jurisdikcijos nustatymui.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2584

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Mokėjimo įstaigos neatleidžiamos nuo MAĮ 55 straipsnyje išvardintų duomenų pateikimo VMI, tačiau nuo minėtų duomenų pateikimo gali būti atleidžiami mokėjimo įstaigų tarpininkai, jeigu neturi praneštinų duomenų.
Duomenų teikimo reikalavimus, duomenų pateikimo ir tikslinimo tvarką, duomenų rinkmenų aprašymus nustato CRS taisyklės. CRS taisyklių 1 punkte išvardinta, kokie finansų rinkos dalyviai atleidžiami nuo duomenų pagal MAĮ 55 straipsnį teikimo, tačiau mokėjimo įstaigos nuo šios prievolės neatleidžiamos.
Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokėjimo įstaigos tarpininkai atleidžiami nuo duomenų pagal MAĮ 55 straipsnį pateikimo VMI, jeigu neturi CRS taisyklėse nurodomų praneštinų duomenų.


Registracijos numeris KM2585

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Pagal CRS taisyklių 14 punktą, 14.1 papunktį, kiekviena duomenis VMI teikianti finansų įstaiga privalo rinkti informaciją apie kontroliuojančių asmenų, kurie yra praneštini asmenys, adresus.
Pažymėtina, kad nurodant praneštinų kontroliuojančių asmenų adresus, aktuali tampa CRS komentaro V skyriaus D poskyrio 2 dalis „Kontroliuojančių asmenų peržiūros procedūra", kurios 21 punkte nurodoma, kad nustatydama sąskaitos turėtojo kontroliuojančius asmenis, duomenis teikianti finansų įstaiga turi remtis informacija, kuri buvo surinkta vadovaujantis pinigų plovimo prevencijos ir „Pažink savo klientą" procedūromis. Savo ruožtu, taisyklių 12 punktas, finansų įstaigą įpareigoja nustatyti / sukurti tvarkas (priemones), kurios būtų skirtos praneštinoms sąskaitoms nustatyti. Apibendrinant darytina išvada, kad finansų įstaiga, norėdama nustatyti praneštinų kontroliuojančių asmenų adresus, turėtų susisiekti su savo klientais, kad tokius atvejus išspręstų.


Registracijos numeris KM2469

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Siekiant sukurti palankią aplinką Lietuvos ir užsienio startuoliams (angl. startups), buvo įgyvendinti specialūs mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigų ribotos veiklos licencijų projektai, kurių esmė — palengvinti naujų rinkos dalyvių įėjimą į Lietuvos, o vėliau, gavus ir neribotos veiklos licenciją, ir į Europos ekonominės erdvės rinką. Esminis ribotos veiklos mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigos skirtumas nuo mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigos yra tai, kad ribotos veiklos mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigai nėra taikomas minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas, tačiau turint šią licenciją veikti galima tik Lietuvos Respublikoje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigų, turinčių ribotos veiklos licencijas veikla iš esmės nesiskiria nuo neribotos veiklos licencijas turinčių įstaigų, tik joms yra sudaromos palankesnės įėjimo į mokėjimo / elektroninių pinigų paslaugų rinką sąlygos, šie veiksniai, VMI nuomone, neturėtų paneigti šių įstaigų pareigos teikti duomenis pagal CRS.

 

Registracijos numeris KM2586

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

 

Nėra specialių taisyklių, kurios būtų taikomos elektroninių pinigų įstaigoms. Kaip ir kiti finansų rinkos dalyviai, elektroninių pinigų įstaigos turi įsivertinti ar jos yra duomenis teikiančios finansų institucijos, kaip tai apibrėžta pagal CRS susitarimą. Toks įsivertinimas priklauso nuo faktų ir aplinkybių, pvz., siekiant nustatyti, ar elektroninių pinigų įstaiga yra indėlių įstaiga, turi būti atlikta analizė, atsižvelgiant į CRS VIII(A)(5) skyrių ir jo komentarą, ypač 13 pastraipą.


Registracijos numeris KM2470

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Vadovaudamiesi CRS taisyklių 4 p., prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie yra apibrėžti LBĮ, privalo VMI prie FM pateikti informaciją apie asmenų sąskaitas CRS numatytiems tikslams ir įsipareigojimams vykdyti. Pagal CRS taisyklių 7 priedo 1 p., duomenis teikiančia įstaiga yra laikoma  Lietuvos finansų įstaiga, kuri nėra duomenų neteikianti finansų įstaiga. Prie duomenis neteikiančių finansų įstaigų pagal CRS taisyklių 9.4 punktą yra priskiriamas nuo mokesčių atleistas KIS. Tačiau siekdamas visiškai įsitikinti, ar KIS gali būti laikomas duomenų neteikiančia finansų įstaiga, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, turėtų individuliai peržiūrėti  CRS komentaro VII skyriaus „Sąvokų apibrėžtys B poskyrio „Duomenų neteikianti finansų įstaiga 9 dalyje „Nuo mokesčių atleistas KIS išvardintas sąlygas. Nustačius jų atitikimą, gali būti taikoma CRS taisyklių 7 priede 9.4 papunktyje numatyta išimtis.

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2587

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

 

VMI prie FM nuomone, nauja sąskaita negali atitikti ir didelės vertės sąskaitos kriterijų, nes pagal galiojančias CRS taisyklių sąvokas didelės vertės sąskaita yra laikoma jau esanti asmeninė sąskaita, o jau esanti sąskaita negali būti laikoma nauja sąskaita CRS prasme (CRS taisyklių 26, 27, 32 punktai).


Registracijos numeris KM2589

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

CRS taisyklių 9 punkte įtvirtinta, kad informacija už kalendorinius metus turi būti pateikta per VMI TIES portalą iki kitų kalendorinių metų liepos 1 dienos, išskyrus atvejus, kai finansų įstaiga nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojama anksčiau nustatyto duomenų pateikimo termino. Tokiu atveju praneština informacija turi būti pateikta iki finansų įstaigos veiklos nutraukimo, bankroto ar likvidavimo.  Pirmasis informacijos teikimas už 2016 metus vyko iki 2017 m. liepos 1 d.