Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act)

VARTOJAMŲ TRUMPINIŲ SĄRAŠAS


FATCA — JAV priimtas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas, (angl. Foreign Account Tax Compliance Act)
FATCA susitarimasLietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo
CRS — Bendrasis duomenų teikimo standartas, (angl. Common Reporting Standart)
CRS taisyklės — Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo"
JAV — Jungtinės Amerikos Valstijos
MAĮ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
MMIN — mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris
LBĮLietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas
KIS — kolektyvinio investavimo subjektas
XML duomenų rinkmena ir / ar RRC910 forma — Pranešimas apie užsienio asmenų finansines sąskaitas

Registracijos numeris KM2534

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Jeigu asmuo yra JAV pilietis ar gyventojas ir dėl to jis gali turėti įsipareigojimų mokėti mokesčius JAV, bus taikomos FATCA taisyklės ir šis asmuo turės pateikti JAV mokesčių surinkimą kontroliuojančiai institucijai išduotą formą (W-8/W-9). Laikoma, kad asmuo yra JAV gyventojas, jei gyvena JAV, yra JAV pilietis (įskaitant asmenis, turinčius dvigubą pilietybę), jei jam priklauso gyvenamoji vieta JAV arba jei turi galiojantį leidimą dirbti (žaliąją kortą). FATCA taisyklės taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.


 

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2535

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagrindinis skirtumas tas, kad CRS apima daug šalių ir klientų, palyginti su FATCA aktu, kuris taikomas tik JAV ir sąskaitų turėtojams, kurių rezidavimo vieta (-os) mokesčių tikslais yra JAV.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2536

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime nurodyta, kad JAV praneština sąskaita – tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys, arba ne JAV ūkio subjektas, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. FATCA susitarimo I priede nustatytos išsamaus patikrinimo procedūros, kurios leidžia nustatyti, ar JAV sąskaita praneština, šiuo atveju reikėtų žiūrėti tiek į praneštinos sąskaitos sąvoką, tiek į Susitarimo I priedą.
Prie nepraneštinų sąskaitų, nurodytų FATCA susitarimo II priede, priskiriamos pensijų sąskaitos; ne pensijų taupomosios sąskaitos; tam tikros terminuotos gyvybės draudimo sutartys; paveldėtojų turimos sąskaitos; sąlyginio deponavimo sąskaitos; indėlių sąskaitos, atsiradusios dėl negrąžintų permokų; bet kurios kitos finansinių kategorijų sąskaitoms nepriskiriamos sąskaitos, turinčios mažą riziką.
Investicinių fondų investuotojų asmeninės investicinių vienetų sąskaitos nepatenka į šias nurodytas išimtis (nepatenka į finansinių sąskaitų apibrėžtį neįtrauktas sąskaitas), todėl laikomos praneštinomis sąskaitomis, atitinkamai Lietuvos įmonė turėtų pildyti ir VMI pateikti už 2017 metus ir vėlesnius metus XML duomenų rinkmeną, o už 2016 metus bei ankstesnius metus teikiant informaciją arba ją tikslinant RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2537

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime finansų įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidas), konkrečiai nėra nurodytos. Kiekvienas subjektas, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, turėtų pats įvertinti, ar patenka į kurią nors finansų įstaigos kategoriją, įvardintą FATCA susitarime. Todėl, jeigu FATCA susitarimo prasme mokėjimo paslaugas teikianti Lietuvos įmonė yra laikoma finansų įstaiga ir nepatenka į išimtis, numatytas FATCA susitarimo II priede, jai atsiranda pareiga teikti VMI informaciją, reikalingą FATCA susitarimui įgyvendinti už 2017 metus ir vėlesnius metus pateikiant XML duomenų rinkmeną, o teikiant ar tikslinant informaciją už 2016 metus ir ankstesnius metus RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2538

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagal MAĮ 55 straipsnį, prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti LBĮ, privalo pateikti VMI informaciją, nurodytą paminėtame straipsnyje. Pagal LBĮ 42 straipsnio 1 dalies nuostatas valdymo įmonės yra priskiriamos prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių. Duomenis teikiančia finansų įstaiga laikoma bet kokia finansų įstaiga, kuri nėra duomenų neteikianti finansų įstaiga. CRS taisyklių 1 punkte išvardinta, kokie finansų rinkos dalyviai atleidžiami nuo duomenų pagal MAĮ 55 straipsnį teikimo. Valdymo įmonėms tokia išimtis nenumatyta.
Prie duomenis neteikiančių finansų įstaigų pagal CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punktą yra priskiriamas nuo mokesčių atleistas KIS, kuris atitinka CRS komentaro VII skyriaus „Sąvokų apibrėžtys" B poskyrio „Duomenų neteikianti finansų įstaiga" 9 dalyje „Nuo mokesčių atleistas KIS" išvardintas sąlygas. CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punkte numatyta išimtis gali būti taikoma tik nustačius jų atitikimą. .


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2539

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Vadovaujantis CRS taisyklėmis, kiekviena duomenis teikianti finansų įstaiga privalo rinkti ir VMI pateikti informaciją apie tokios duomenis teikiančios finansų įstaigos kiekvieną praneštiną sąskaitą, nurodytą CRS taisyklių 14 punkte, kuri iš esmės atitinka CRS I skyriaus A poskyrio nuostatas. Sąskaita laikoma praneština, kai atlikus CRS taisyklių 1-5 prieduose išdėstytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustatoma, kad tokia sąskaita praneština. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis CRS taisyklių 10 punktu, finansų įstaigos, įgyvendindamos CRS taisykles, kaip pavyzdžiu ir aiškinimo šaltiniu privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir duomenų teikimo standartu. Analogiškos nuostatos, susijusios su FATCA reikalavimais ir finansų įstaigos apibrėžties nustatymu, yra pateikiamos FATCA susitarime. Todėl Bendrovė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, turėtų pati įvertinti, ar pagal CRS ir FATCA teisės aktus, ji patenka į duomenų neteikiančių finansų įstaigų kategoriją.
Vertinant, ar kyla pareiga finansų įstaigoms teikti informaciją apie praneštinas sąskaitas, tampa aktualus CRS ir FATCA politinis tikslas — užkirsti kelią mokesčių vengimui. Šiuo tikslu keičiamasi duomenimis apie finansines sąskaitas tarp CRS, FATCA šalių mokesčių administracijų. Lietuvos banko valdyba išdėstydama savo poziciją dėl virtualiojo turto ir pirminio virtualiojo turto žetonų platinimo 2019 m. sausio 21 d. posėdžio protokole Nr. 01-2 pažymėjo, kad <...> su virtualiuoju turtu susijusi veikla ir paslaugos kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, todėl subjektai turi imtis atitinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytų priemonių kylančiai rizikai mažinti ir valdyti. <...> Todėl, nors Bendrovė, veikianti kaip virtualiųjų valiutų birža, nėra prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, tačiau, jeigu įvertinus Bendrovės valdomoje platformoje (biržoje) vykdomos veiklos pobūdį ir turinį, ši veikla savo esme turi požymių, atitinkančių finansų įstaigos apibrėžimą, tai CRS ir FATCA taikymo prasme ji turėtų būti laikoma finansų įstaiga ir turėtų teikti informaciją apie praneštinas finansines sąskaitas.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2540

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Kaip informavo JAV Pajamų tarnybos atstovai, JAV Pajamų tarnyba nebepratęsia galimybės teikti duomenis, nenurodant Mokesčių mokėtojo identifikacinių numerių (MMIN). Tai reiškia, kad FATCA duomenys už 2020 metus turės būti pateikti su MMIN. Informacija už 2020 metus turės būti pateikta JAV iki 2021 metų rugsėjo 30 dienos. Tuose sąskaitų įrašuose, kuriose nebus MMIN, numerio laukas bus paliktas tuščias. Tai JAV duomenų apdorojimo sistema identifikuos kaip nedidelius duomenų pateikimo pažeidimus. Tokius duomenis pateikusioms valstybėms JAV Pajamų tarnyba išsiųs įspėjimus, kad duomenys turi būti sutvarkyti ir pakartotinai pateikti per 120 dienų. Jeigu patikslinti duomenys nebus pateikti iki 2022 metų sausio mėnesio, JAV Pajamų tarnyba kreipsis į atitinkamas nacionalines finansų įstaigas, reikalaudama pateikti paaiškinimus dėl duomenų klaidų ir MMIN trūkumų. Tokių paaiškinimų nagrinėjimui bus sudaryta speciali komisija. Priklausomai nuo pateiktų paaiškinimų bus sprendžiama, ar atitinkama finansų įstaiga užtikrina FATCA įsipareigojimų vykdymą ar ne, ir ar jai turi būti taikomos sankcijos. Tai bus bendro pobūdžio procedūra visoms valstybėms.
Taip pat JAV Pajamų tarnybos atstovai 2019 metų rugsėjo mėnesį informavo VMI prie FM atstovus, apie tai, kad po kelių FATCA informacijos mainų metų JAV pradėjo vertinti kaip rizikos vertinimo prasme nereikšmingas arba mažai rizikingas sąskaitas, kuriose lėšų likutis yra mažesnis nei 50 000 JAV dolerių.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM3090

Ši informacija skelbiama:
Tarptautiniai duomenų teikimo įsipareigojimai
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Finansų įstaigos už 2017 m. ir vėlesnius metus duomenis VMI teikia pateikdamos XML duomenų rinkmenas. Duomenų rinkmeną sudaro du skyriai: antraštė ir pagrindinė duomenų rinkmena.

Finansų įstaigos VMI duomenis teikia ir tikslina elektroniniu būdu:

  1. pateikdamos XML formato duomenų rinkmeną, paruoštą pagal VMI prie LR FM viršininko 2014-07-01 įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių (toliau — Taisyklės) priede „Duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių priedas) ir Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus;

  2. naudodamosi žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių priede ir Taisyklių 40 punkte nustatytais reikalavimais.

Duomenų rinkmenų struktūra ir reikalavimai pateikiami duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių priede). Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose.

Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu.

Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Tuo atveju, jei finansų įstaiga, pagal Taisykles turinti pateikti duomenis už ataskaitinį laikotarpį, neturi duomenų apie praneštinus asmenis ir praneštinas sąskaitas, ji turi pateikti nulinį (ZERO) pranešimą, kurio antraštės dalyje nurodo, kad teikiamas pranešimas apie tai, kad nėra praneštinų sąskaitų.

Pateiktos duomenų rinkmenos gali būti tikslinamos už 5 praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais duomenų rinkmena tikslinama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3089

Ši informacija skelbiama:
Tarptautiniai duomenų teikimo įsipareigojimai
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas XML duomenų rinkmeną ir / ar RRC910 formą VMI turi pateikti Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas, išskyrus VMI prie LR FM viršininko 2014-07-01 įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių 5 punkte (toliau — Taisyklės) nustatytas išimtis.

Taisyklės taikomos duomenis teikiančioms Lietuvos finansų įstaigoms:

  1. bet kuriai finansų įstaigai, Lietuvos rezidentei, išskyrus ne Lietuvoje veikiantį tokios finansų įstaigos filialą, ir

  2. finansų įstaigos, kuri yra ne Lietuvos rezidentė, filialui, jei toks filialas yra Lietuvoje.

Bet kuri Lietuvos finansų įstaiga yra duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga, nebent LR vyriausybės ir JAV vyriausybės susitarimo dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo (toliau — Susitarimas) II priede ji būtų apibūdinta kaip duomenų neteikianti Lietuvos finansų įstaiga, arba būtų kitaip prilyginta reikalavimus atitinkančiai užsienio finansų įstaigai arba nuo mokesčių atleistam tikrajam savininkui pagal atitinkamus JAV iždo departamento teisės aktus (galiojančius Susitarimo pasirašymo dieną). Duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga privalo kaupti ir VMI pateikti informaciją, būtiną Susitarimui įgyvendinti.

JAV praneština sąskaita Susitarimo ir Taisyklių tikslais — tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys (kaip apibrėžta Taisyklių 8.13 papunktyje) arba ne JAV juridinis asmuo, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, taikydamos Susitarimo I priede nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustato JAV praneštinas sąskaitas ir nedalyvaujančiųjų finansų įstaigų turimas sąskaitas. Lietuvos finansų įstaigos siekdamos tinkamai identifikuoti JAV praneštinas sąskaitas turi teisę reikalauti, kad sąskaitos turėtojas pateiktų būtinus duomenis nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Susitarime.

Susitarimo ir Taisyklių tikslais nauja sąskaita, atidaroma jau esamo sąskaitos turėtojo, gali būti laikoma jau esama sąskaita, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

  1. sąskaitos turėtojas taip pat turi jau esamą sąskaitą, kurią duomenis teikianti finansų įstaiga tvarkė iki 2014-06-30 imtinai;

  2. duomenis teikianti finansų įstaiga (ir bet kuris susijęs subjektas toje pačioje jurisdikcijoje kaip ir duomenis teikianti finansų įstaiga) traktuoja finansinę sąskaitą ir kitas sąskaitos turėtojo finansines sąskaitas, kurios yra traktuojamos kaip jau esamos sąskaitos, kaip vieną sąskaitą informacijos rinkimo tikslais ir bet kurios finansinės sąskaitos likučio ar vertės, kai taikomos bet kurios sumos ribos, nustatymo tikslais;

  3. finansinės sąskaitos, kuri yra pinigų plovimo prevencijos procedūrų / procedūrų „pažink savo klientą“ objektas, atžvilgiu duomenis teikianti finansų įstaiga tenkina pinigų plovimo prevencijos procedūrų / procedūrų „pažink savo klientą“ reikalavimus, remdamasi pinigų plovimo prevencijos procedūromis / procedūromis „pažink savo klientą“, kurios buvo atliktos kitos esamos sąskaitos, priklausančios sąskaitos turėtojui, atžvilgiu;

  4. dėl finansinės sąskaitos atidarymo sąskaitos turėtojas neprivalo pateikti naujos, papildomos ar pataisytos kliento informacijos kitais nei Susitarimo ar Taisyklių tikslais.

Duomenis teikianti finansų įstaiga taip pat teikia duomenis apie kiekvienos nedalyvaujančiosios finansų įstaigos, kuriai ji atliko mokėjimus 2015 m. ir 2016 m., pavadinimą ir bendrą šių mokėjimų dydį (sumas) atskirai už kiekvienus nurodytus metus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3091

Ši informacija skelbiama:
Tarptautiniai duomenų teikimo įsipareigojimai
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pateikimo terminas

Pranešimo duomenys turi būti pateikti VMI iki kitų kalendorinių metų liepos 1 d., išskyrus atvejus, kai finansų įstaiga nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojama anksčiau nustatyto duomenų pateikimo termino. Tokiu atveju praneština informacija turi būti pateikta iki finansų įstaigos veiklos nutraukimo, bankroto ar likvidavimo procedūros užbaigimo. 

Pateikimo būdai

Duomenys už 2017 m. ir vėlesnius metus teikiami pateikiant XML duomenų rinkmeną el. būdu.

Duomenis už 2016 m. ir ankstesnius metus teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, pranešimo RRC910 formą ir jos priedus teikia tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą — EDS.

 

Svarbu. Už Pranešime nurodytos informacijos teisingumą yra atsakinga duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga.

Teises aktai