Registracijos numeris KM0230

Ši informacija skelbiama:
5% tarifas

SMULKIEJI VIENETAI:

Smulkieji vienetai, atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus, savo apmokestinamąjį pelną gali apmokestinti taikant 5 proc. tarifą. Svarbu paminėti, kad naujai įregistruoti smulkieji vienetai pirmuoju savo mokestiniu laikotarpiu gali taikyti 0 proc. tarifą (ši nuostata taikoma apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiami naujiems dalyviams).

Kriterijai:

  1. vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveiko skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles, todėl jeigu vidutinis metų sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pvz. 10,44, tai šis skaičius apvalinamas iki sveikų skaičių, t. y. sudaro 10 žmonių ir lengvatinį tarifą taikyti galima); ir

  1. mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst. Eur (skaičiuojant atsižvelgiama į visas pajamas, t. y. ir į tas, kurios, vadovaujantis PMĮ 12 straipsniu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms); ir

  1. nėra tenkinamos šios sąlygos, t. y. 5 ir / ar 0 proc. pelno mokesčio tarifas netaikomas:

  • vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų įmonių (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

  • vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

  • vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

  • vienetams, kuriose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų).

Nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai.

To paties asmens ar jo ir šeimos narių valdomi vienetai, kurių bendras darbuotojų skaičius nesiekia 10 darbuotojų ir bendros metinės pajamos nesiekia 300 tūkst. Eur, galės taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą, neatsižvelgiant į PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus lengvatinio pelno mokesčio tarifo netaikymo atvejus.

Daugiau informacijos rasite čia.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANTYS VIENETAI:

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, ne visų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, bet tik kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Apskaičiuojant kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų (išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus) ir vienetus, taikančius 5 proc. arba 0 proc. mokesčio tarifą pagal PMĮ 5 str. 2 dalį), 2019 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant bendrą taisyklę, t. y. 15 proc. tarifą.

Teises aktai