Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo registracija

Registruoto siuntėjo registracija asmeniui suteikia teisę neterminuotam laikotarpiui išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, taikant joms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimą (toliau – AMLAR), iš importo vietos į bet kurią Akcizų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirties vietą.

Registruotas siuntėjas turi teisę išgabenti tik tų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas AMLAR ir kurios nurodytos registruoto siuntėjo pažymėjime.

Asmuo pageidaujantis įsiregistruoti registruotu siuntėju, VMI turi pateikti:

 • prašymą dėl registruoto siuntėjo registracijos;
 • piniginį užstatą arba laikinai registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;
 • patvirtinimas, kad veiklai su numatomomis siųsti akcizais apmokestinamomis prekėmis asmuo turi teisės aktų nustatytas licencijas ir/ar leidimus, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais.

Prašymas, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų subjektų registravimas > Registruoto siuntėjo registravimas, duomenų keitimas.

Pažymėtina, kad asmens gali būti pareikalauta pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius realius ketinimus vykdyti teisėtą veiklą su numatytomis siųsti akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Įregistravimo terminas - 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir/arba po papildomų veiksmų atlikimo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Registracijos numeris KM1452

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos apskaičiavimas

Registruotam siuntėjui tenkanti akcizų užstato ar laidavimo (garantijos) dokumento suma apskaičiuojama vadovaujantis Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu 821 (toliau - Aprašas).

Asmeniui, besiregistruojančiam akcizais apmokestinamų prekių siuntėju, laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumą VMI apskaičiuoja pagal registruoto siuntėjo registracijos prašyme nurodytą prognozuojamą vidutinį Lietuvos Respublikoje importuotų akcizais apmokestinamų prekių kiekį, numatomą išgabenti per mokestinį laikotarpį (t. y. kalendorinį mėnesį) taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimą (toliau – AMLAR), procentais.

Apskaičiuotina laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato suma įprastai lygi 100 proc. akcizų mokesčio sumai, apskaičiuojamai pagal aukščiau nurodytus prognozuojamus akcizais apmokestinamų prekių kiekius.

Pažymėtina, kad asmuo, atitinkantis Aprašo 6 ar 7 punktų nuostatas, gali kreiptis į VMI su prašymu dėl leidimo pateikti mažesnės sumos (10 proc.) laidavimo (garantijos) dokumentą ar piniginį užstatą arba būti atleistam nuo jų teikimo. Prašymas dėl sumažinto laidavimo (garantijos) dokumento ar dėl atleidimo nuo šių dokumentų teikimo, vadovaujantis Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklėmis[1] (Toliau – Taisyklės), VMI pateikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI:

Paslaugos > Akcizų užtikrinimas ir laidavimas > Prašymas sumažinti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančią sumą (jeigu kreipiamasi dėl sumos sumažinimo) arba Prašymas atleisti nuo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo (jeigu kreipiamasi dėl atleidimo).

 

Laidavimo (garantijos) dokumento pateikimas VMI

Laidavimo (garantijos) dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, vadovaujantis Taisyklėmis, VMI pateikiamas per:

 1. e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų užtikrinimas ir laidavimas > Mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas;
 2. VMI Akcizų informacinę sistemą (AIS).

Fiziniu parašu pasirašytas laidavimo (garantijos) dokumentas VMI pateikiamas tiesiogiai arba paštu.

 

Akcizų užstato sumokėjimas ir pateikimas VMI

Akcizų užstato sumos sumokėjimas atliekamas į VMI akcizų užstatų sąskaitą, kuri skelbiama VMI tinklapyje adresu www.vmi.lt skiltyje „Sąskaitos ir įmokų kodai“.

Atlikus VMI apskaičiuotos akcizų užstato sumos sumokėjimą į nurodytą VMI akcizų užstatų sąskaitą, asmuo VMI turi pateikti piniginio užstato sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Piniginio užstato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI.

 

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato naudojimas

Vadovaujantis Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo taisyklėmis, asmens, kuris registruojamas registruotu siuntėju, piniginis užstatas ar prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas naudojamas neįvykdytoms arba netinkamai įvykdytoms akcizų mokestinėms prievolėms įvykdyti.

 

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos perskaičiavimas

Registruotam siuntėjui tenkanti laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos dydis, vadovaujantis Aprašo 9 punkto nuostatomis, perskaičiuojamas (t. y. laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma didinama arba mažinama) šiais atvejais:

 1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už išgabentą per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;
 2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už išgabentą per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;
 3. jeigu pageidaujama išgabenti kitų, nenurodytų turimame registruoto siuntėjo pažymėjime, importuotų akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už numatomą išgabenti vidutinį per mokestinį laikotarpį tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;
 4. pasikeitus nustatytiems išgabenamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams.
 

[1] Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1451

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas

Asmuo neregistruojamas registruotu siuntėju, jeigu:

 1. pateikiami neteisingi ir/arba ne visi duomenys ir/ar dokumentai (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta pateikti papildomų dokumentų ir/ar duomenų);
 2. asmuo neturi teisės aktų nustatytų galiojančių licencijų ir/ar leidimų, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais;
 3. nepateikiamas tinkamas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas (kai jį pateikti privaloma);
 4. asmuo yra bankrutuojantis, bankrutavęs arba likviduojamas;
 5. turi neįvykdytų akcizų prievolių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1450

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas

Registruotas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjas, pageidaujantis papildyti ir/arba pakeisti savo registracijos pažymėjime nurodytų akcizais apmokestinamų prekių rūšis (tarifines grupes) ir/ar prekių išsiuntimo vietą (-as), VMI turi pateikti prašymą dėl duomenų papildymo ir/arba pakeitimo.

Prašymas, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų subjektų registravimas > Registruoto siuntėjo registravimas, duomenų keitimas.

Duomenys pakeičiami ir/arba papildomi per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir/arba atliktinų veiksmų įvykdymo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1449

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas

VMI turi teisę registruotą siuntėją išregistruoti šiais atvejais:

 1. registruotas siuntėjas 6 mėnesius iš eilės neišgabeno importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;
 2. registruotas siuntėjas per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikia naujo atitinkamo dokumento;
 3. registruotam siuntėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;
 4. registruoto siuntėjo rašytiniu prašymu.

VMI apie išregistravimo faktą asmenį informuoja per 5 darbo dienas pateikdama pranešimą per Mano VMI.

Teises aktai