Asmens duomenų sauga

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) tvarkydama asmens duomenis, laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, VMI yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį kilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected].

Duomenų apsaugos pareigūnas yra įtraukiamas į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą ir padeda užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų taikymą VMI. Daugiau informacijos apie jo funkcijas galima rasti: Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.