Asmenys, galintys teikti / gauti paramą

Registracijos numeris KM0947

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, galintys teikti/gauti paramą
Paramos skyrimas (34 str.)

2018 m. ir vėlesniais metais gyventojų skiriamą paramą gauti turi teisę:

  1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

Šie juridiniai asmenys, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą.

  1. Politinės partijos, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos  narių  skaičiaus (2 000 narių) ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra.

  2. Meno kūrėjai, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje (tvarkytojas – Kultūros ministerija) įregistruoti paramos gavėjais.

  3. Profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą.

Pasitikrinti, ar asmuo turi paramos gavėjo statusą, galima Paramos gavėjų paieškoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0943

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, galintys teikti/gauti paramą
Paramos skyrimas (34 str.)

Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys, pageidaujantys gauti paramą, turi įgyti ir paramos gavėjo statusą. Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Kultūros ministerija.

Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą Kultūros ministerijai pateikiami kasmet iki vasario 20 d. Pvz., 2019 m. paramą gauti pageidaujantiems meno kūrėjams prašymus suteikti paramos gavėjo statusą reikia pateikti iki 2019 m. vasario 20 d.

Informacija apie tikslų prašymų priėmimo laiką, vietą ir kita susijusi informacija skelbiama LR kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0950

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, galintys teikti/gauti paramą
Paramos skyrimas (34 str.)

Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavęs gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų.

Pavyzdys

 

Gyventojas 2019 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. gautų pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai.

 

Šis gyventojas gali pasinaudoti teise paremti pasirinktą subjektą, nes jis ir 2018 m., ir 2019 m. mokestiniu laikotarpiu buvo ir yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, o 2018 m. gavo pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis.

 

Pagal pateiktą prašymo FR0512 formą paramos gavėjui (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) iki 2 procentų  (2019 m.) arba iki 1,2 procento (2020 m. ir vėlesniais metais) pervestina pajamų mokesčio suma ir / ar politinei partijai iki 1 procento (2019 m.) arba iki 0,6 procento (2020 m. ir vėlesniais metais), ir / ar profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) iki 1 procento (2019 m.) arba iki 0,6 procento (2020 m. ir vėlesniais  metais) pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:

  • gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos (įskaitant sumokėtą  už įsigytą verslo liudijimą), kai gyventojas metinę pajamų mokesčio deklaraciją pateikė iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

  • nuo bendros pajamų mokesčio sumos, išskaičiuotos mokestį išskaičiuojančio asmens, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos nėra pateikęs ir neprivalo jos pateikti.

Svarbu. Mokestinio patikrinimo metu apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma į pervestiną pajamų mokesčio sumą neįskaitoma.

Teises aktai