Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Registracijos numeris KM1259

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Turimą turtą privalo deklaruoti šie asmenys:

 1.  

Valstybės politikai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 punktas).

 1.  

Kandidatai į valstybės politikus  (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 2 punktas).

 1.  

Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikos, ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 3 punktas).

 1.  

Kandidatai į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 4 punktas).

 1.  

Valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, antstoliai ir jų šeimos nariai, notarai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 5 punktas).

 1.  

Lietuvos Respublikos teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 6 punktas).

 1.  

Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 7 punktas).

 1.  

Seimo kontrolieriai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 8 punktas).

 1.  

Valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai, kiti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 9 punktas). 

 1.  

Lygių galimybių kontrolierius ir jo šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 10 punktas). 

 1.  

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 11 punktas).

 1.  

Prokurorai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 12 punktas).

 1.  

Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės vado pavaduotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 13 punktas).

 1.  

Profesinės karo tarnybos karininkai ir jų šeimos nariai, žvalgybos pareigūnai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 14 punktas).

 1.  

Lietuvos banko valdybos nariai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 15 punktas).

 1.  

Žurnalistų etikos inspektorius ir jo šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 16 punktas).

 1.  

Seimo, Seimo Pirmininko, Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 17 punktas).

 1.  

Seimo, Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 18 punktas).

 1.  

Akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 19 punktas).

 1.  

Valstybės ir savivaldybės įmonių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 20 punktas).

 1.  

Viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 21 punktas).

 

Nuo 2018 m. deklaruoti turtą privalo mokymo įstaigų, ligoninių, poliklinikų, mokymo centrų, pensionatų, socialinės globos įstaigų ir kitų įstaigų, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, o steigėja ar dalininkė - valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. 

 1.  

Asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 22 punktas).

 1.  

Valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 23 punktas).

 1.  

Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 24 punktas).

 1.  

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 str. 2 dalyje nurodytą turtą turintys:

 • 18 m. sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai;

 • sulaukę 18 m. ir vyresni asmenys, Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 26 punktas).

 1.  

Nuo 2022-09-01 asmenys, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, išskyrus asmenis, kurių piniginė auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 0,03 rinkimuose taikomo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio, suapvalinto iki artimiausios dešimties, pajamas deklaruoti gali metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje arba turto deklaracijoje.  Aukotojų šeimų nariams nereikia deklaruoti nei pajamų, nei turto. 

Auką savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti teikiantys kandidatai vienmandatėse apygardose ir referendumo iniciatoriai turi deklaruoti ne tik metines pajamas, bet ir Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka (turto deklaracijos FR0001L priede „Piniginės lėšos“) pinigines lėšas.

 

Iki 2022-08-31 asmenys, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršijo 12 Eur (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 27 punktas).

 

 1.  

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 28 punktas).

 1.  

Kredito įstaigų tarybų ir / ar valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 29 punktas).

 1.  

Viešosios informacijos rengėjo ir / ar skleidėjo tarybų ir / ar valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 30 punktas).

 1.  

Valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 31 punktas).

 

Nuo 2018 m. deklaruoti turtą privalo muziejų, teatrų, bibliotekų, socialinių paslaugų centrų, globos namų ir visų kitų biudžetinių įstaigų vadovai, vadovų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Tų įstaigų, kurių teisinė forma yra valstybės ar savivaldybės įstaiga, vadovams, jų pavaduotojams bei jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą išlieka.

 1.  

Valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 32 punktas).

 

Nuo 2018 m. deklaruoti turtą privalo biudžetinės įstaigos (kaip ir valstybės ar savivaldybės įstaigos) departamento, sudaryto iš skyrių, direktorius ir jo pavaduotojas bei jų šeimų nariai. Į įstaigos departamento sudėtį įeinančių skyrių vadovams, jų pavaduotojams ir šeimų nariams deklaruoti turtą nereikia.

 

Kai įstaigos struktūrą sudaro tik skyriai (su poskyriais, grupėmis bei kitokiais smulkesniais padaliniais ar be jų), tai tų skyrių vadovai (vedėjai) ir jų pavaduotojai bei jų šeimų nariai turi deklaruoti turtą.

 1.  

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 33 punktas).

 

Nuo 2018 m. turtą deklaruoti privalo Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 – 3 prieduose išvardytose įmonėse 2017 m. ėję vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.

 1.  

Iki 2017-12-31 valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 34 punktas).

 

Tačiau valstybės ir savivaldybės įmonių vadovams ir jų pavaduotojams bei jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą išlieka (19 punktas), nesvarbu, kokia akcijų dalis toje įmonėje priklauso valstybei ar savivaldybei.

 1.  

Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai ir jų šeimos nariai (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 35 punktas).

 1.  

Kandidatai į pareigas, nurodytas šios lentelės 6 – 23 ir 28 – 34 ir 37 punktuose (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 36 punktas). Nuo 2024-01-01 išskyrus kandidatus į valstybės tarnautojo pareigas ir jų šeimos narius (prievolė deklaruoti turtą išliko kandidatams į notaro, antstolio, teisėjo, valstybės ar savivaldybės įmonės vadovo, vadovo pavaduotojo pareigas ir į visas kitas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 6-23, 29-35 ir 38 punktuose išvardintas pareigas).

 1.  

Politinės oganizacijos nariai, išskyrus asmenis, kurių politinės organizacijos nario mokestis per kalendorinius metus neviršija 360 Eur (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 37 punktas).

    37.

Nuo 2022-01-01 žvalgybos kontrolieriai ir jų šeimos nariai* (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 38 punktas). Išsamesnę informaciją rasite čia.

*Žvalgybos kontrolieriai ir jų šeimų nariai turtą deklaruoti privalo nuo 2023 m. sausio 1 d., pateikdami 2022 ataskaitinių metų turto deklaraciją apie 2022 m. gruodžio 31 d. turimą turtą.

 

1 – 23 ir 28 – 35 ir 37 lentelės punktuose nurodyti asmenys privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

1 – 24, 27 – 34, 36 ir 37 lentelės punktuose punktuose nurodytais šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 m., kurie privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Nepilnamečių šeimos narių turtą deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1261

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

Kai metinę turto deklaraciją teikia gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gyventojų šeimos nariais laikomi šie asmenys:

 • sutuoktiniai;

 • sutuoktinių vaikas (įvaikis);

 • susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likęs gyventi jų vaikas (įvaikis);

 • vienas iš tėvų ir jo vaikas (įvaikis) iki 18 m.;

 • nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 m., kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programas (studentai);

 • bendrojo ugdymo mokyklas baigę pilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 d.;

 • asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais;

 • asmenys, teismo pripažinti neveiksniais ir likę gyventi su savo tėvais, jeigu jiems nustatyta globa;

 • sutuoktinių ar asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1262

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Kandidatai į valstybės tarnautojo pareigas, taip pat į visas kitas pareigas, nurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 5 – 23, 29 – 35 punktuose, privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 d. turimą turtą. Šie gyventojai turto deklaracijas VMI turi pateikti per 7 kalendorines dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.

Nuo 2024-01-01 kandidatai į valstybės tarnautojo pareigas neprivalės  deklaruoti turimo turto. Prievolė deklaruoti turtą išliks kandidatams į notaro, antstolio, teisėjo, valstybės ar savivaldybės įmonės vadovo, vadovo pavaduotojo pareigas ir į visas kitas GTDĮ 2 str. 6-23, 29-35 ir 38 punktuose išvardytas pareigas.

Priimti ar paskirti į pareigas valstybės tarnautojai ir į kitas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 5 – 23, 29 – 35 punktuose nurodytas pareigas priimti gyventojai privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš tuos metus, kuriais jie buvo priimti ar paskirti į pareigas, gruodžio 31 d. turėtą turtą. Deklaruoti turtą privalo ir tokių gyventojų šeimų nariai. Deklaracijos VMI turi būti pateiktos per 30 dienų nuo priėmimo ar paskyrimo dienos. Jeigu tų kalendorinių metų turto deklaracijos jau buvo pateiktos (pvz., kandidatuojant į pareigas), tai pakartotinai jų teikti nereikia.

Nustoję eiti pareigas valstybės tarnautojai, gyventojai, atleisti iš Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 5 – 23, 29 – 35 punktuose nurodytų pareigų, bei jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti tas pareigas, gruodžio 31 d. turėtą turtą.

Turto deklaracijos turi būti pateiktos iki kitų metų gegužės 1 d.

Šios gyventojų grupės privalo deklaruoti ne tik turtą, bet ir metines pajamas, metines pajamų deklaracijas pateikdami per tokį patį terminą kaip ir turto deklaracijas.

Nuo 2024-01-01  į valstybės tarnautojo pareigas kandidatuojantiems gyventojams vien dėl kandidatavimo į tas pareigas metinių pajamų deklaruoti nereikės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1263

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Jei politikas ar valstybės tarnautojas ar kitas pareigūnas, ataskaitiniais metais (pvz., 2022 m.) nutraukė santuoką, tai buvęs sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą), turto tų ataskaitinių metų, kuriais nutrūko santuoka, deklaruoti neprivalo.

Jei politikas ar valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, kuriam yra prievolė teikti turto deklaraciją, nutraukė santuoką 2023 m., tai jis ir jo buvęs sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą) turi pateikti 2022 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų ir turto deklaracijas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1265

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Jei ataskaitiniais metais politikas ar valstybės tarnautojas ar kitas pareigūnas mirė (pvz., 2020 m.):

 • Jo sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą), tų ataskaitinių metų (pvz. 2020 m.) turto deklaruoti neprivalo.

 • Tačiau jį pergyvenęs sutuoktinis turi pateikti savo 2019 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų ir turto deklaracijas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1270

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Jei politikas ar valstybės tarnautojas bei kandidatas į valstybės politikus sudarė santuoką vėliau nei mokestinį laikotarpį, už kurį teikiama metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija, tai jo sutuoktinis praėjusį ataskaitinį laikotarpį turėto turto ir pajamų deklaruoti neprivalo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1268

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Gyventojas, privalantis teikti gyventojų turto deklaraciją, privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją, nors pajamų ir negavo. 

Teises aktai