Registracijos numeris KM1369

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Ataskaitą FR0801 turi teikti:

 1. asmenys turintys VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą tiekėjo leidimą (VMI prie FM viršininko 2002-08-19 įsakymas Nr.246), kurie įsigyja (importuoja) ir tiekia lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamus gazolius, Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytus energinius produktus ir/arba skystąjį kurą (mazutą), skirtus šildymui (Akcizų įstatymo 37 straipsnio 2 dalis, 371 straipsnio 2 dalis ir 38 straipsnio 2 dalis);
 2. asmenys turintys VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą tiekėjo leidimą (VMI prie FM viršininko 2004-04-28 įsakymas Nr. VA-66), kurie įsigyja (importuoja) ir tiekia lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamus gazolius, skirtus naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai (Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalis);
 3. asmenys turintys VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą tiekėjo leidimą (VMI prie FM viršininko 2004-05-17 įsakymas Nr. VA-96), kurie įsigyja (importuoja) ir tiekia: degalus kaip atsargas orlaiviams, vežantiems keleivius ir/arba krovinius tarptautiniais maršrutais (Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktas); orlaivių degalus oro navigacijos tikslams (įskaitant orlaivių degalus, naudojamus orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatacijai ir aptarnavimui) (Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas);
 4. asmenys turintys VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą tiekėjo leidimą (VMI prie FM viršininko 2004-05-17 įsakymas Nr. VA-96), kurie įsigyja (importuoja) ir tiekia: degalus kaip atsargas laivams, vežantiems keleivius ir/arba krovinius tarptautiniais maršrutais (Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktas); laivų degalus laivų navigacijos ES vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą) (Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punktas);
 5. asmenys turintys VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą tiekėjo leidimą (VMI prie FM viršininko 2004-05-18 įsakymas Nr. VA-97), kurie įsigyja (importuoja) nuo akcizų atleistus energinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus KN 2018 metų versijos 2710 12 31, 2710 12 41–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 19 62–2710 19 68, 2710 20 11–2710 20 19, 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijose nurodytus energinius produktus) ir juos naudoja kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai (Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punktas);
 6. asmenys turintys VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą tiekėjo leidimą (VMI prie FM viršininko 2004-05-18 įsakymas Nr. VA-97), kurie įsigyja (importuoja, gamina) nuo akcizų atleistus energinius produktus, klasifikuojamus KN 2710 19 91-2710 19 99 subpozicijose, ir juos naudoja kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai (Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punktas);
 7. asmenys turintys VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą tiekėjo leidimą (VMI prie FM viršininko 2004-02-26 įsakymas Nr. VA-22), kurie įsigyja (importuoja) nuo akcizų atleistas neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius ir jas tiekia buitinėms reikmėms (Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 punktas) ir/arba išpilsto į buitinius dujų balionus (Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 punktas), ir/arba tiekia į grupinius įrenginius, per kuriuos jos gali būti tiekiamos tik buitinėms reikmėms (Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

Asmenys, nurodyti aukščiau pateikto aprašo 1 ir 2 punktuose, prekių įsigijimo (importavimo) ir patiekimo (pardavimo ar kitokio perdavimo) duomenis pateikia iš karto po operacijos atlikimo, o visų kitų kalendorinio mėnesio operacijų duomenis – ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.

Kiti asmenys (aukščiau pateikto aprašo 3-7 punktai) kalendorinio mėnesio operacijų duomenis pateikia ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio 10 dienos.

Ataskaitos teikti neprivaloma, jeigu:

 • operacijos vykdomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, įskaitant šio režimo panaikinimą;
 • tiekėjai prekes iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio tiesiogiai tiekia asmenims, turintiems teisę gauti šias prekes, ir visi asmenys (prekių siuntėjas, gavėjas ir prekių savininkas) yra nurodomi akcizų apskaičiavimo dokumente (DAA).

 

Apyvartos ataskaita teikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje AIS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1371

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Akcizų įstatymo 4 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai dar nesumokėti, privalo būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje numatyta, kad šie reikalavimai netaikomi ir laikoma, kad akcizai sumokėti už akcizais apmokestinamas prekes, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, tik tuo atveju, jei akcizai už prekes, panaudotas galutinės prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę.

Galioja iki 2019-10-31

Prieš pradėdamas naudoti, perdirbti ar maišyti vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti, kai po tokių operacijų gaunama galutinė prekė atitinka Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo VMI pateikti tinkamai užpildytą pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą (FR0670 forma).

FR0670 forma VMI gali būti pateikta tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu [email protected]).

Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą) taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2014-06-06 įsakymu Nr. VA-37.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1375

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys privalo pildyti atitinkamus naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir SGD apskaitos žurnalus, kurių pavyzdinės formos pateiktos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 (toliau – Taisyklės), 1–6 prieduose.

Taisyklių 27–28 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai pagal Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis pildo ir VMI pateikia tokias ataskaitas:

 1. kiekvieno kuro objekto kiekvienoje eksploatuojamoje kuro talpykloje atliktų operacijų su produktais Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos AKC412 formą;

 2. Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaitos AKC409 formą, kurioje pateikiami visų produktų gavimų kuro objektuose, išgabenimų iš jų per mėnesį ir likučių mėnesio paskutinę dieną duomenys.

Tiesioginio tiekimo atvejais AKC409 ataskaitą turi rengti ir teikti produktų savininkas.

Taisyklių 30–33 punktuose nurodyti degalinių eksploatuotojai VMI pateikia:

 1. pagal Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis užpildytą atskirą kiekvienos degalinės Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 formą;

 2. pagal Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis užpildytą AKC412 ataskaitą, kurioje įrašo duomenis apie produktų laikymą kuro talpyklose, nesujungtose su degalų įpylimo kolonėlėmis ir / ar esančiose kitose vietose.

Taisyklių 34–36 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas) – ūkio subjektai – pildo ir VMI pateikia vieną AKC412 ataskaitą, parengtą pagal eksploatuojamose kuro talpyklose (objektuose) tvarkomų Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalų suminius duomenis ir pagal Taisyklių 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalų suminius duomenis, kai priima saugoti kitiems asmenims priklausančius produktus.

Taisyklių 34–36 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai – tie ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, kurie priima saugoti ūkio subjektams priklausančius produktus, – AKC412 ataskaitoje pateikia priimtų saugoti ūkio subjektams priklausančių produktų operacijų talpykloje ir produktų išpilstymo suminius duomenis.

Į AKC412 ataskaitą neįtraukiami šilumos ar elektros energijos gamybai skirtų Produktų ir gazolių, nurodytų Akcizų įstatymo 37 str. 3 dalyje, duomenys.

Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai atitinkamas ataskaitas VMI pateikia per VMI elektroninę deklaravimo informacinę sistemą - EDS.

Laive sunaudotų degalų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, AKC412 ataskaita VMI turi būti teikiama, pasibaigus ketvirčiui, iki kito mėnesio 10 dienos.

Kuro objektų eksploatuotojai neteikia ataskaitų tų produktų, kurių duomenys VMI pateikiami: 

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitose FR801

Taisyklių XIII1 skyriaus nustatyta tvarka.

Teises aktai