Registracijos numeris KM0436

Ši informacija skelbiama:
Atsargos

BENDROJI TAISYKLĖ: Apskaičiuojant pelno mokestį, atsargos apskaitomos FIFO („pirmasis į – pirmasis iš“) metodu. Taikant FIFO metodą, daroma prielaida, kad pirmiausia parduodamos ar sunaudojamos anksčiausiai įsigytos prekės arba žaliavos. Įtraukiant į apskaitą atsargas FIFO metodu, laikotarpio pabaigoje likusios prekių ar žaliavų atsargos įvertinamos paskutinių pirkimų kainomis, t. y. arčiausiai atskaitomybės sudarymo momento esančiomis kainomis.

GALIMYBĖ KEISTI METODĄ: Mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka, mokesčio mokėtojo prašymu ir atsižvelgiant į jo veiklos ypatybes vietos mokesčio administratorius gali leisti apskaityti atsargas taikant tą buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų numatytą metodą, kurį vienetas taiko sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį.

Vienetai, norintys skaičiuojant pelno mokestį taikyti kitokį metodą, privalo mokesčių administratoriui pateikti prašymą.

Prašyme turi būti nurodyta:

  1. Vieneto pavadinimas, kodas, adresas, telekomunikacinės priemonės;

  1. Atsargų įkainojimo ir jų apskaitos metodas, taikomas sudarant vieneto finansinę atskaitomybę, ir priežastys, dėl kurių šis metodas yra taikomas;

  1. Jeigu vienetas finansinėje apskaitoje taikė kitokį metodą, o apskaičiuodamas pelno mokestį taikė FIFO metodą, tai prie pateikto prašymo jis turi pridėti laisvos formos apskaičiavimą, kuriame nurodomas skirtumas, atsiradęs dėl atsargų likučių įvertinimo taikant FIFO ir kitokį metodą.

Vienetai, gavę mokesčių administratoriaus sutikimą taikyti kitokį metodą, jį gali taikyti apskaičiuodami to mokestinio laikotarpio, kurį vienetas kreipėsi į mokesčio administratorių, ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Nuo 2022 metų gegužės 1 d. netenka galios VMI prie FM 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“.

Todėl nuo 2022 metų gegužės 1 d. mokesčių mokėtojams nebereikės gauti leidimo iš mokesčių administratoriaus tuo atveju, kai, apskaičiuodamas pelną, mokesčio mokėtojas turėjo prievolę kreiptis leidimo naudoti atsargų apskaitymui apskaitą reglamentuojančių teisės aktų numatytą atsargų įkainojimo būdą, kurį vienetas taikydavo sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį (pavyzdžiui FIFO → LIFO).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0493

Ši informacija skelbiama:
Atsargos

Vienetai, kurie sudarydami finansinę atskaitomybę, atsargas įkainoja ir įtraukia į apskaitą taikydami LIFO („paskutinis į – pirmas iš“), svertinio vidurkio, konkrečių kainų arba kitą (neįskaitant FIFO) atsargų įkainojimo ir apskaitos metodą ir tą patį metodą nori taikyti skaičiuodami pelno mokestį, tai jie nustatyta tvarka turi kreiptis į mokesčių administratorių ir pateikti prašymą.

Nuo 2022 metų gegužės 1 d. netenka galios VMI prie FM 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“.

Todėl nuo 2022 metų gegužės 1 d. mokesčių mokėtojams nebereikės gauti leidimo iš mokesčių administratoriaus tuo atveju, kai, apskaičiuodamas pelną, mokesčio mokėtojas turėjo prievolę kreiptis leidimo naudoti atsargų apskaitymui apskaitą reglamentuojančių teisės aktų numatytą atsargų įkainojimo būdą, kurį vienetas taikydavo sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį (pavyzdžiui FIFO → LIFO).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0439

Ši informacija skelbiama:
Atsargos

Įsigaliojus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio nuostatoms, nuo 2016-02-01 taikoma vienkartinės pakuotės užstato sistema. Taikant vienkartinės pakuotės užstato sistemą, tiek gamintojo, tiek prekybinės įmonės, pardavusios prekę, supakuotą į vienkartinę pakuotę, apmokestinamosiomis pajamomis laikoma tos prekės kaina be užstato už vienkartinę pakuotę.

Užstatas yra tik garantija, kad vienkartinė pakuotė bus grąžinta, todėl tiek gamintojo ir / ar importuotojo, tiek prekybos įmonės paimta / grąžinta užstato suma nėra pelno mokesčio objektas. Šios nuostatos taikomos nepriklausomai nuo to, ar prekybos įmonei, paėmusiai iš gyventojo užstatą už vienkartinę pakuotę, gyventojas vėliau grąžina šią pakuotę, ar ne, t. y., ar ši prekybos įmonė superka gyventojų užstatinę pakuotę, ar ne.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0491

Ši informacija skelbiama:
Atsargos

Atsargų pasigaminimo savikaina turi būti nustatoma prie pagrindinių medžiagų, žaliavų ir komplektuojančių gaminių, sunaudotų gaminant šias atsargas (produkciją), įsigijimo savikainos pridedant tiesioginio darbo išlaidas, patirtas gaminant tą trumpalaikį turtą.

Į atsargų pasigaminimo savikainą turi būti įtraukta ir atitinkama netiesioginių (pridėtinių) gamybos išlaidų dalis, nustatoma pagal pasirinktą paskirstymo kriterijų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0489

Ši informacija skelbiama:
Atsargos

Atsargų įsigijimo savikaina jas perkant iš kitų asmenų turi būti nustatoma prie jų pirkimo kainos, pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų ir kt.), transportavimo ir paruošimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su atsargų įsigijimu bei atimant gautus pirkimo diskontus ir nuolaidas (išskyrus finansines nuolaidas, kurios priskiriamos finansinėms pajamoms tą laikotarpį, kada jomis faktiškai pasinaudojama).

Jei transportavimo, paruošimo ir pan. išlaidos yra palyginti nedidelės ir santykinai pastovios atskirais laikotarpiais, jos gali būti priskiriamos ne atsargų įsigijimo savikainai, o laikotarpio veiklos sąnaudoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0438

Ši informacija skelbiama:
Atsargos

Įmonei, kuri nesudaro finansinės atskaitomybės (nes neprivalo), mažmeninėje prekyboje dideliam kiekiui greitai kintančio asortimento atsargų, kurių pelningumas yra panašus, judėjimo ir jų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje traukti į apskaitą faktine įsigijimo savikaina netikslinga arba neįmanoma ir dėl to ta įmonė atsargų savikainai nustatyti apskaitoje taiko mažmeninių kainų būdą, nustatytą 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ 9 punkte, tai tokia įmonė skaičiuodama pelno mokestį, atsargų sąnaudas gali nustatyti taip pat taikydama mažmeninių kainų būdą.

Šiuo atveju PMĮ 57 str. 4 dalies nuostatos netaikomos ir į mokesčių administratorių įmonei (neatsižvelgiant į tai, ar ji sudaro finansinę atskaitomybę, ar ne) dėl tokio atsargų įvertinimo kreiptis (pateikti prašymą arba informuoti) nereikia.

Teises aktai