Registracijos numeris KM0372

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Naudojimasis kitam asmeniui priklausančiu automobiliu netampa gyventojų pajamų mokesčio objektu, kai toks naudojimasis yra pagrįstas išimtinai asmeniniais santykiais (draugyste, kaimynyste, giminyste ir pan.). Apmokestinimo pajamų mokesčiu klausimas kyla tik tuo atveju, kai pats turto suteikimas naudotis asmeniniais tikslais yra vertinamas kaip gauta nauda (pajamos), t. y. kai naudos atsiradimas sąlygotas natūra davėjo ir gavėjo tam tikrais ekonominiais interesais, santykiais, susijusiais su darbine ar panašia veikla bei dėl sandorių įtakos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0369

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) įtvirtina galimybė pajamų natūra davėjui ir pajamų natūra gavėjui abipusiu sutarimu pasirinkti vieną iš gautos naudos įvertinimo būdų:

1. Pagal Aprašo 4 punktą, t. y. gautą naudą vertinti automobilio nuomos tikrąja rinkos kaina. Apskaičiuojant pajamas natūra šiuo būdu, turi būti įvertinama turto naudojimo asmeniniams tikslams apimtis: pajamos yra įvertinamos paskutinę mėnesio dieną perduoto naudotis automobilio nuomos tikrąja rinkos kaina, laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo automobiliu galėjo naudotis asmeniniais tikslais. Jei asmuo automobiliu asmeniais tikslais naudojasi ne visą mėnesį, asmeniui faktiškai tenkanti nauda apskaičiuojama proporcingai naudojimosi laikotarpiui.

Pagal Aprašo 4 punkte nurodytą būdą, naudos apskaičiavimo dydis apima automobilio eksploatavimo išlaidas, plovimą, remontą, draudimą ir pan., todėl papildomai nuo tokių išlaidų gyventojo nauda neskaičiuojama.

Įmonės apmokėti degalai, sunaudoti asmeniniais tikslais, turi būti vertinami atskirai, pagal tvarkos Aprašo 2 punktą – pagal pajamų natūra davėjo patirtas išlaidas šiam kurui įsigyti.

2. Pagal Aprašo 5 punktą, t. y. gautą naudą vertinti šio automobilio tikrosios rinkos kainos  procentine dalimi – 0,75 proc. arba 0,70 proc.

Laikoma, kad 0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos vertė apima visą gyventojo gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo automobilio eksploatavimo išlaidas, plovimą, remontą, draudimą, sunaudotų degalų išlaidas ir pan., todėl papildomai nuo tokių išlaidų gyventojo nauda neskaičiuojama.

Jeigu pajamų natūra davėjas jokių gyventojo asmeniniais tikslais naudojantis suteiktu automobiliu sunaudotų degalų išlaidų neapmoka, tai gyventojo natūra gauta nauda asmeniniais tikslais naudojant automobilį įvertinama taikant 0,70 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos.

Apskaičiuojant pajamas natūra šiame punkte nurodytu būdu (0,75 proc. arba 0,70 proc.), nereikia nustatyti, kiek faktiškai gyventojas naudojasi automobiliu asmeniniams tikslams, o taikomas nustatytas fiksuotas dydis. Šalių sutarimu pasirinkus naudą vertinti pagal šio punkto nuostatas, tą mokestinį laikotarpį šiuo būdu įvertinama visa gyventojo iš šio pajamų natūra davėjo gauta tokia nauda.

Gyventojo natūra gauta nauda 0,75 proc. ar 0,70 proc. įvertinama nuo automobilio tikrosios rinkos kainos, kokia yra mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo.

Nors ir pasirenkama pajamas natūra vertinti Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka, tuo atveju kai darbuotojas visą mėnesį sirgo, atostogavo, buvo komandiruotėje ar pan. (pvz., automobilis buvo remontuojamas), laikoma, kad gyventojas pajamų natūra negavo, jeigu tuo metu automobiliu faktiškai nesinaudojo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0374

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Gyventojo per mėnesį gautos pajamos natūra, kai įmonė jam suteikia naudotis įmonės automobiliu asmeniniais tikslais, įvertinamos paskutinę mėnesio dieną tokio automobilio nuomos tikrąja rinkos kaina.

Kiekvieną kartą iš naujo nustatinėti nuomos tikrąją rinkos kainą nebūtina, tačiau reikėtų pasidomėti automobilių nuomos kainų svyravimais rinkoje. Esant automobilių nuomos kainų pasikeitimams, šį kaina turėtų būti nustatoma iš naujo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0381

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Nauda, kurią gyventojas gauna asmeniniais tikslais naudodamas darbdaviui priklausantį automobilį, pripažįstama pajamomis natūra. Važinėjimas automobiliu iš darbo į namus / iš namų į darbą vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais. Automobilio laikymas prie namų nėra vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais tik tuo atveju, kai darbuotojas atlieka tokias darbo funkcijas, kurios gali pareikalauti jo išvykimo šiuo automobiliu į darbą bet kuriuo paros metu ar pan.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0371

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ nustatyta, kad tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimas galimas tik tarnybos reikmėms. Tik Vyriausybės nariai, Vyriausybės kancleris, Lietuvos kariuomenės, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, diplomatinių atstovybių vadovai turi teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotojais ar be vairuotojų ir kitais su jų veiklos ypatumais susijusiais atvejais, kai būtina užtikrinti jų pareigų vykdymą arba asmens saugumą, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, taip pat ministrų vykimą į susitikimus su gyventojais ir į kitus renginius.

Iš šio teisinio reguliavimo matyti, jog tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniais tikslais biudžetinėse įstaigose iš esmės negalimas, nes tai reikštų atitinkamas teisines pasekmes sukeliantį nustatytos tvarkos pažeidimą, todėl ir pagrindo vertinti gyventojų pajamas, galimai gaunamas naudojantis biudžetinių įstaigų tarnybiniais automobiliais asmeniniais tikslais, šiuo atveju nėra.

Ar automobilis naudojamas asmeniniais tikslais ar ne, apsprendžia ne (ne tik) asmens darbo laikas ar tai, kad įmonės automobiliu naudojamasi atostogų metu, o tai, kokiu tikslu šiuo automobiliu naudojamasi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0365

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Tuo atveju, kai gyventojas asmeninį automobilį nuomoja ar pagal panaudos sutartį perduoda įmonei naudoti darbo reikalais ir tas gyventojas turi galimybę šį automobilį naudoti taip pat asmeniniais tikslais (po darbo, laisvadieniais ir pan.), pats automobilio naudojimas nelaikomas gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

Tačiau šio gyventojo pajamos natūra yra įmonės apmokėtų automobilio eksploatavimo, remonto, draudimo išlaidų dalis, proporcingai tenkanti naudojant automobilį ne darbo reikalais (t.y. pajamos natūra įvertinamos pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 2 arba 3 punktą).

Svarbu. Atsižvelgiant į tai, kad pateiktu atveju gyventojas po darbo asmeniniams poreikiams tenkinti naudoja ne kitam asmeniui, o jam pačiam priklausantį automobilį, apskaičiuojant pajamų, gautų natūra (remontą, draudimą, kurą ir pan.), vertę, Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 5 punktas (0,7 proc. ar 0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos) netaikytinas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0379

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Situacija

 

Įmonė veikloje naudoja darbuotojų automobilius pagal nuomos arba panaudos sutartis. Įmonės veikloje automobiliai naudojami 70 proc., įmonė apmoka draudimo ir remonto išlaidas.

 

Įmonės apmokėtos 30 proc. draudimo ir remonto išlaidų, kurios nenaudojamos įmonės veikloje, bus darbuotojo pajamos natūra, kurios abiem (nuomos ir panaudos) atvejais apmokestinamos kaip automobilio nuomos pajamos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0366

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Vienu automobiliu naudojasi keli asmenys

Jei automobilio naudojimą pasirinkta vertinti pagal automobilio nuomos tikrąją rinkos kainą, gyventojui tenkanti nauda apskaičiuojama proporcingai jo naudojimosi automobiliu laikotarpiui.

Jei automobilio naudojimą pasirinkta vertinti pagal to automobilio tikrosios rinkos kainos procentinę dalį (0,75 arba 0,70 proc.), laikoma, kad kiekvieno iš asmenų gauta nauda įvertinama taikant 0,75 ar 0,70 proc. normą nuo to automobilio tikrosios rinkos kainos.

Vienas asmuo naudojasi keliais automobiliais

Jei automobilio naudojimą pasirinkta vertinti pagal automobilio nuomos tikrąją rinkos kainą, gyventojui tenkanti nauda nuo kiekvieno automobilio apskaičiuojama proporcingai jo naudojimosi automobiliais laikotarpiui.

Jei automobilio naudojimą pasirinkta vertinti pagal to automobilio tikrosios rinkos kainos procentinę dalį (0,75 arba 0,70 proc.), tokio gyventojo gauta nauda įvertinama pagal 0,75 ar 0,70 proc. normą nuo kiekvieno iš automobilių tikrosios rinkos kainos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0364

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Jeigu IĮ savininkas nuosavybės teise jam priklausantį automobilį 100 proc. skyrė įmonės veiklai vykdyti ir tokį automobilį naudos asmeniniais tikslais, laikoma, kad savininkas gavo pajamų natūra. Naudos apskaičiavimo būdai pasirenkami pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 arba 5 punktą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0368

Ši informacija skelbiama:
Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Pavyzdys

 

Įmonės darbuotojas asmeniniais tikslais naudojasi įmonei priklausančiu automobiliu, t. y. jis gauna pajamų natūra, kurios turi būti įvertintos pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 ar 5 punktus.

 

1 situacija

Įmonė darbuotojui apskaičiuoja darbo užmokestį ir pajamas natūra už automobilio naudojimąsi sausio mėnesį. Darbo užmokestį už sausio mėnesį įmonė išmoka vasario 8 d.

 

Šiuo atveju pajamų mokestis nuo už sausio mėnesį apskaičiuoto viso darbo užmokesčio (kurio dalimi yra ir pajamos natūra) į biudžetą turi būti sumokėtas iki vasario 15 d.

 

2 situacija

Įmonė darbuotojui apskaičiuoja darbo užmokestį ir pajamas natūra už automobilio naudojimąsi sausio mėnesį, tačiau vasario mėnesį įmonė neišmoka darbo užmokesčio už sausį dėl lėšų trūkumo.

 

Jeigu įmonė darbo užmokestį moka dalimis ir paskutinė darbo užmokesčio už atitinkamą mėnesį dalis neišmokėta per mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, 10 darbo dienų, tai laikoma, kad pajamų mokestį į biudžetą įmonė privalo sumokėti iki mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, 15 dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta iki to mėnesio 15 dienos) arba iki to mėnesio paskutinės dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta po to mėnesio 15 dienos).

 

Todėl šiame klausime nurodytu atveju pajamų mokestis nuo pajamų natūra į biudžetą turi būti sumokėtas iki sausio 31 d., kadangi pagal išmokos esmę, darbuotojo nauda, gauta dėl naudojimosi tarnybiniu automobiliu asmeninėms reikmėms, laikytina darbo užmokesčio dalimi, išmokėta iki sausio mėnesio paskutinės dienos.

 

3 situacija

Įmonė darbuotojui apskaičiuoja darbo užmokestį ir pajamas natūra už automobilio naudojimąsi gruodžio mėnesį. Darbo užmokestį už gruodžio mėnesį įmonė išmokės kitų metų sausio mėnesio pirmosiomis dienomis.

 

Jeigu darbo užmokestį už gruodžio mėnesį įmonė išmokės kitų metų sausio mėnesio pirmosiomis dienomis, gyventojų pajamų mokestis nuo gruodžio mėnesį naudojantis tarnybiniu automobiliu gautų pajamų natūra turės būti išskaičiuotas ir į biudžetą sumokėtas iki gruodžio 31 d. (kaip nuo darbo užmokesčio dalies, išmokėtos iki gruodžio mėnesio paskutinės dienos).

 

Teises aktai