Pajamos natūra

Gyventojo neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gautas nuosavybėn ar naudotis turtas, paslaugos ar kita nauda laikomi pajamomis natūra tik tuo atveju, jeigu:

  • naudos davėjo ir naudos gavėjo tarpusavio santykiai yra pagrįsti siekimu duoti (gauti) ekonominę naudą, ir

  • naudos davėjas siekia duoti naudą konkrečiam gyventojui, ir

  • siekis duoti (gauti) naudą yra kilęs dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos, ir

  • gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška būtų laikomas pajamomis.

Pajamų natūra nuostatos netaikomos, kai gyventojas turtą ar paslaugas gauna bendražmogiško bendravimo atvejais, kai tai pagrįsta asmeniniais santykiais ir tai nėra atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas.

Pajamų, gautų natūra, įvertinimą reglamentuoja Finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 patvirtintas Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas, t. y. apibrėžia būdą, kaip nustatyti sumą, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas pajamų mokestis arba kuri priskiriama gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms.

Registracijos numeris KM0307

Ši informacija skelbiama:
Pajamos natūra

Pajamomis natūra nelaikoma žemiau nurodyta gyventojo gauta nauda:

  1. gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su juo darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė neviršija 100 Eur (iki 2014-12-31 - 320 Lt);

  2. gyventojo nauda, gauta darbdaviui sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojui suteiktas gydymo paslaugas, kai to reikalauja teisės aktai;

  3. darbdavio gyventojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas ir (ar) nauda, kai darbdavys apmoka su šio turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu atliekamos tik darbo funkcijos;

  4. gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją;

  5. kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Visais kitais atvejais, kai gyventojas nepinigine išraiška gauna naudą, atitinkančią GPMĮ 2 str. 15 dalyje pateiktą pajamų natūra sąvoką, ši nauda laikytina gyventojo natūra gautomis pajamomis.

1 pavyzdys

 

Gyventojas nusipirkęs loterijos bilietą laimėjo 70 Eur vertės kosmetikos rinkinį. Kadangi laimėjimo vertė nėra didesnė kaip 100 Eur, todėl laimėtas kosmetikos rinkinys nepripažįstamas pajamomis, gautomis natūra, ir nėra pajamų mokesčio objektas.

 

2 pavyzdys

 

Darbdavys gydymo įstaigai sumokėjo už vidaus tarnybos sistemos pareigūno, sužaloto einant pareigas, gydymą ir sveikatos reabilitaciją. Už gydymo ir reabilitacijos paslaugas sumokėta suma nepripažįstama gyventojo pajamomis, gautomis natūra, nes tokiais atvejais tokių paslaugų apmokėjimą nustato Vidaus reikalų tarnybos statutas.  

 

3 pavyzdys

 

Bankas savo darbuotojams suteikė naudoti kostiumus (banko uniformas) ir nešiojamuosius kompiuterius. Kadangi šis turtas - drabužiai ir kompiuteriai darbuotojų nuosavybėn neperduodami, o naudojami tik jų darbo funkcijoms atlikti, nelaikoma, kad darbuotojai gavo pajamų natūra. Gyventojų pajamomis natūra taip pat nepripažįstamos įmonės išlaidos minėtoms uniformoms valyti ir kompiuteriams techniškai prižiūrėti.

 

4 pavyzdys

 

Įmonė už gyventojo studijas mokymo įstaigai sumokėjo 400 Eur ir 50 Eur įmoką už jo pragyvenimą mokymo įstaigos bendrabutyje. Gyventojo pajamomis natūra nepripažįstama tik už studijas sumokėta 400 Eur suma.

 

Natūra gautos pajamos apmokestinamos priklausomai nuo, kokiai pajamų rūšiai priskiriamos šios pajamos pagal tai pajamų rūšiai taikomas taisykles (analogiškai kaip ir pinigais gautos pajamos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0313

Ši informacija skelbiama:
Pajamos natūra

Tiek pinigais, tiek natūra gautos pajamos skirstomos į A ir B klasės pajamas, atitinkamai, pareiga apskaičiuoti pajamų natūra vertę tenka tam asmeniui, kuriam yra pareiga į biudžetą sumokėti pajamų mokestį.

Kai pajamos natūra priskiriamos A klasės pajamoms, pajamų natūra vertę ir mokėtiną pajamų mokestį privalo apskaičiuoti pajamų natūra davėjas (dažniausiai – Lietuvoje įregistruotos įmonės), o kai pajamos natūra priskiriamos B klasės pajamoms - pajamų natūra gavėjas (t.y. nepiniginę naudą gavęs gyventojas).

Daugiau informacijos apie pajamų priskyrimo pajamų klasėms tvarką rasite čia.

1 pavyzdys

 

UAB „X“ darbuotojas turi galimybę bendrovei priklausantį automobilį taip pat naudoti ir asmeniniais tikslais. Tokia iš UAB „X“ darbuotojo gauta nauda priskiriama A klasės su darbo santykiais susijusioms pajamoms, todėl pajamų natūra vertę turi apskaičiuoti pajamų natūra davėja - UAB „X“.

 

2 pavyzdys

 

Gyventojas A iš gyventojo B (ne darbdavio) gavo beprocentinę paskolą. Gyventojo A iš gyventojo B gauta nauda priskiriama B klasės kitoms su darbo santykiais nesusijusioms ir ne individualios veiklos pajamoms, todėl pajamų natūra vertę turi apskaičiuoti pajamų natūra gavėjas – beprocentinę paskolą gavęs gyventojas A.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0319

Ši informacija skelbiama:
Pajamos natūra

Gyventojo gauta nauda, kuri pripažįstama pajamomis, gautomis natūra, turi būti įvertinta vadovaujantis vienu iš žemiau pateiktu Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos apraše nurodytu būdu. Prioritetiniu pajamų, gautų natūra, įvertinimo būdu yra laikomas naudos pagal išlaidas apskaičiavimo būdas (lentelės 1 punktas).

Atvejis

Pajamų natūra įvertinimo būdas

1. Gyventojas gauna turtą, paslaugas ar kitą naudą ir pajamų natūra davėjo patirtos išlaidos turtui ar paslaugoms įsigyti atitinka jų tikrąją rinkos kainą

Pagal pajamų natūra davėjo patirtas išlaidas turtui ar paslaugoms įsigyti (Aprašo 2 punktas)

2. Gyventojas nuosavybėn gauna turtą, kurį gamina ir (ar) parduoda pats pajamų natūra davėjas, ar paslaugas, kurias teikia pats pajamų natūra davėjas

Pagal turto ar paslaugų tikrąją rinkos kainą pajamų natūra gavimo momentu (Aprašo 3 punktas)

3. Gyventojas gauna turtą arba paslaugas ir turtui ar paslaugoms įsigyti pajamų natūra davėjo patirtos išlaidos neatspindi to turto ar paslaugų tikrosios rinkos kainos

Pagal turto ar paslaugų tikrąja rinkos kainą pajamų natūra gavimo momentu (Aprašo 3 punktas)

4. Gyventojui suteikiamas ilgalaikis turtas (įskaitant automobilį) naudotis asmeniniais tikslais (neperduodant jo nuosavybės)

Pagal perduoto naudotis turto nuomos tikrąją rinkos kainą (Aprašo 4 punktas)

5. Gyventojui suteikiamas automobilis naudotis asmeniniais tikslais (neperduodant jo nuosavybės)

Pagal to automobilio tikrosios rinkos kainos procentinę dalį (Aprašo 5 punktas):

0,75 proc., kai pajamų natūra davėjas apmoka ir dalį ar visas asmeniniais tikslais sunaudoto kuro sąnaudas, arba

0,70 proc., kai pajamų natūra davėjas kuro sąnaudų nedengia 

6. Gyventojui nuosavybės teise priklausančio pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo atlikimas kito asmens (turto nuomininko arba naudojančio šį turtą panaudos pagrindu) lėšomis

 

Pagal turto pagerinimo vertę (atsižvelgiama į turto nuomininko ar panaudos gavėjo patirtas išlaidas turtą remontuojant arba rekonstruojant ir į grąžinamo turto būklę grąžinimo momentu) (Aprašo 6 punktas)

7. Gyventojas už kreditą arba paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka

 

Pagal palūkanų sumą, kuri būtų mokama už tokį kreditą ar paskolą mokant tuo laikotarpiu atitinkama valiuta teikiamų paskolų tikrąją rinkos kainą, arba tokios palūkanų sumos ir faktiškai sumokėtos palūkanų sumos skirtumą (Aprašo 7 punktas)

 
 

1 pavyzdys

 

AB „X“ su audito kompanija sudarė savo įmonės vadovo metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos rengimo ir kitų su tuo susijusių konsultacinių paslaugų teikimo sutartį. Už suteiktas paslaugas AB „X“ sumokėjo audito kompanijai pagal PVM sąskaitą faktūrą 1 500 Eur (sutartyje numatytą sumą ir su pridėtinės vertės mokesčio suma).

 

Darbuotojo pajamomis, gautomis natūra laikomos darbdavio patirtos 1 500 Eur išlaidos.

 

2 pavyzdys

 

UAB „X“ nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas, kurias perduoda neatlygintinai darbuotojo nuosavybėn.

 

Darbuotojo pajamos, gautos natūra, įvertinamos pagal tokių patalpų tikrąją rinkos kainą jų perdavimo momentu.

 

3 pavyzdys

 

UAB „X“ savo darbuotojui suteikė teisę pagal specialią nuolaidą įsigyti prekių, kuriomis ji prekiauja. Nuolaidoms pritaikyti naudojama nuolaidų (lojalumo) kortelė, išduota individualiai kiekvienam darbuotojui. Nuolaida skaičiuojama procentais nuo pirkinio vertės, prekės parduodamos ne pigiau už savikainą.

 

Gyventojo mokestiniu laikotarpiu pajamos, gautos natūra, įvertinamos pagal įsigytų prekių tikrąją rinkos kainą prekių įsigijimo momentu. Gyventojo gauta nauda mažinama pajamų natūra davėjui sumokėta suma.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0304

Ši informacija skelbiama:
Pajamos natūra

Apskaičiuojant gyventojo pajamas, gautas natūra, pagal tikrąją rinkos kainą, ši sąvoka turi būti suprantama taip, kaip ji apibrėžta GPMĮ 2 str. 20 dalyje. GPMĮ nenustato tikrosios rinkos kainos apskaičiavimo mechanizmo, o tik nurodo, kad tai yra suma, už kurią gali būti apsikeista turtu, paslaugomis arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas. Taigi, iš esmės tikroji rinkos kaina yra ekonomiškai pagrįsta kaina, dėl kurios susitaria nepriklausomi asmenys.

Vertinant, ar pasirinktoji turto arba paslaugos vertė atitinka tikrąją rinkos kainą, gali būti atsižvelgiama į tokių tuo pat metu panašiomis sąlygomis perkamų - parduodamų daiktų, paslaugų kainas, turto vertintojo teisės aktų nustatyta tvarka atliktus įvertinimus, kompetentingų institucijų skelbiamas normas, pvz., draudimo bendrovių taikoma turto vertė draudimui, bankų skelbiamos atitinkamų paskolų palūkanų normos ir pan.

VMI, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintais principais, mokesčių mokėtojo deklaruojamą turto arba paslaugos kainą laiko teisinga, kol nenustatoma kitaip.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0309

Ši informacija skelbiama:
Pajamos natūra

Pajamų natūra davėjo patirtomis išlaidomis laikoma pajamų natūra davėjo gyventojo naudai išleista pinigų suma, sumokėta už perduotą turtą ar suteiktą paslaugą.

Gyventojo pajamos, gautos natūra, įvertinamos įskaitant PVM sumą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0339

Ši informacija skelbiama:
Pajamos natūra

Jei gyventojas turtu asmeniniais tikslais naudojosi ne visą mėnesį, gyventojo natūra gauta nauda pagal nuomos rinkos kainą yra apskaičiuojama proporcingai naudojimosi laikotarpiui.

 

1 pavyzdys

 

UAB „X" nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas, kuriose gyvena įmonės darbuotojas. Už naudojimąsi patalpomis darbuotojas moka mažesnę kainą nei tikroji turto nuomos rinkos kaina. Tarkime, kad dviejų kambarių buto nuomos tikroji rinkos kaina – 120 Eur, darbuotojas tokiomis patalpomis naudojasi ir moka 30 Eur.

 

Atitinkamai, gauta nauda yra mažinama darbuotojo sumokėta suma - 30 Eur, todėl gauta nauda už suteiktą jam naudotis lengvatine kaina butą sudaro turto nuomos tikrosios rinkos kainos ir gyventojo už naudojimąsi sumokėtos sumos skirtumas, t. y. 90 Eur (120-30).

 

Tarkime, darbuotojas patalpomis naudojosi liepos 1-14 d. Darbuotojui faktiškai tenkanti nauda proporcingai naudojimosi laikotarpiui lygi 41 Eur ((90 Eur : 31 d.) x 14 d.).

 

2 pavyzdys

 

Darbuotojui skiria neribotai naudoti lengvąjį automobilį (tiek darbo, tiek asmeninėms reikmėms). Darbuotojo ir įmonės sutarimu gautą naudą pasirenkama vertinti pagal tikrąją automobilio nuomos rinkos kainą (Aprašo 4 punktas), kuri yra 520 Eur per mėnesį.

 

Tarkime, kad darbuotojas šį automobilį darbo reikmėms gali naudoti 70 proc., o asmeninėms reikmėms - 30 proc. viso naudojimo laiko. Darbuotojo gauta nauda gauta natūra lygi 156 Eur (520 Eur x 30 proc.) per mėnesį.

Teises aktai