Mokesčio objektas

Bendroji dalis:

Pagrindinė taisyklė: Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje gautos pajamos.

Specialioji taisyklė: Nuolatinio Lietuvos gyventojo sąvoką atitinkančio gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra tik tos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, o pajamos, kurių šaltinis yra ne Lietuvoje, Lietuvoje neapmokestinamos, jei tenkinamos šios sąlygos:

 1. gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju tik dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus, ir

 2. yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, ir

 3. tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu jis pajamų mokesčio arba jam analogiško mokesčio tikslais yra laikomas nuolatiniu gyventoju tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis bei apie šį faktą mokesčio administratorių informuoja tos kitos valstybės kompetentingas asmuo.

Registracijos numeris KM0104

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Pajamos – tai visas per mokestinį laikotarpį gyventojo gautas atlygis už:

 • atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;

 • perduotas ar suteiktas teises;

 • parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas;

 • nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo, grąžinamos įmokos (ar jų dalis);

 • pozityviosios pajamos;

 • kita natūra ar pinigais gauta nauda, išskyrus žemiau išvardintas gyventojo gaunamas pinigines lėšas ar kitą naudą, kurios nėra laikomos gyventojo pajamomis ir nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Pajamomis nelaikoma:

 1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo akcininkams nemokamai išduotų akcijų vertė arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės padidinimo sumos. Ši nuostata netaikoma vieneto darbuotojams ar kitiems gyventojams, kurie iki tokių akcijų gavimo nebuvo tapę akcininkais.

 2. Pajaus vertės arba pajaus dalies padidinimo suma pajininkams ir nariams, kuomet pajaus vertė padidėja dėl pagrindinio kapitalo didinimo, ir padidėjimo suma pajininkams ir nariams paskirstoma proporcingai jų pajaus turimai vertei ar daliai.

 3. Mažinant bendrovės įstatinį kapitalą gaunamos lėšos ir (arba) turtas, tenkantys įstatinio kapitalo, sudaryto iš vieneto dalyvių įnašų, sumažinimo daliai.

 4. Nekilnojamasis turtas, kuris Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka buvo sugrąžintas turto savininkams, taip pat atkurtos santaupos pagal Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymą.

 5. Gyventojo (Europos ekonominių interesų grupės dalyvio) gautas Europos ekonominių interesų grupės pelnas ar jo dalis.

 6. Gyventojo, įsiregistravusio PVM mokėtoju, pajamomis nelaikomas jo apskaičiuotas pardavimo PVM už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas.

 7. Sumos, skirtos nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms padengti (išskyrus darbdavio kompensuojamas gyventojo išlaidas), jeigu šios išlaidos susijusios su teisės aktų nustatyta tvarka organizuojama gyventojo savanoriška veikla ar darbo funkcijomis arba individualia veikla.

 8. Gyventojo gauta nauda, kai nėra objektyvių galimybių nustatyti ir įvertinti konkretaus asmens gautos naudos dydžio.

Pavyzdys

Tam tikrai grupei asmenų surengti vakarėliai, koncertai, reprezentaciniai renginiai, pramogos, kai atitinkamą renginį organizuojančio asmens išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su tiksliu jame dalyvaujančių asmenų skaičiumi ir visi turi vienodas galimybes naudotis atitinkamomis gėrybėmis (pramogomis).

 

 

 1. Gyventojo (vieneto dalyvio) turimas vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais keičiant į kito vieneto akcijas (dalis, pajus), gautas turto vertės skirtumas, kai:

 • šis skirtumas susidaro dėl vykdomų operacijų vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejais, nustatytais Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 dalyje (t.y. reorganizavimo ir perleidimo atvejai, kurie nesukelia mokestinių pasekmių bendrovėms ir jų dalyviams), ir

 • šie vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejai vyksta tarp Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 1 d. 1 ar 2 punktuose nustatytų Lietuvos vienetų ir užsienio vienetų, ir

 • susidaręs skirtumas nėra apmokamas pinigais.

Jei tarp įsigyjamojo vieneto akcijų ir įsigyjamojo vieneto dalyviui mainais išduotų įsigyjančiojo vieneto akcijų kainų susidaręs skirtumas yra apmokamas pinigais, tai šis skirtumas yra laikomas gyventojo gautomis pajamomis, kurios apmokestinamos kaip finansinių priemonių pardavimo pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0114

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Gyventojo pajamomis nelaikomos:

 • jam grąžinamos paskolos,

 • jam gražinami įnašai,

 • sumos jo patirtoms akcinės bendrovės, viešosios įstaigos ar asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti,

 • jam grąžinamos įmokos nutrauktas gyvybės draudimo sutartis, jeigu sutartis nutraukiama per 30 dienų nuo pranešimo apie sutarties sudarymą gavimo momento.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0119

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Pagal sudarytas sutartis už atliekamus darbus ar teikiamas paslaugas, perduodamas ar suteikiamas teises, parduodamą ar kitaip investuojamą turtą ar lėšas gyventojo avansu gautos sumos laikomos jo atitinkamos rūšies pajamomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0083

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką skirstomos į dvi klases – A ir B:

 • nuo A klasės pajamų gyventojų pajamų mokestį išskaičiuoja ir sumoka išmoką išmokantis asmuo;

 • nuo B klasės pajamų gyventojų pajamų mokestį sumoka pats gyventojas.

Žemiau pateikiamas pajamų priskyrimas klasėms priklausomai nuo mokėtojo ir pajamų rūšies.

Kai pajamos gaunamos iš:

-   Lietuvos įmonės

-   užsienio įmonės per nuolatinę buveinę Lietuvoje

-   nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę Lietuvoje

A klasė

B klasė

Visos pajamos, kurios nepriskiriamos B klasei, įskaitant:

 1. Sporto veiklos pajamas,

 2. Atlikėjo veiklos pajamas,

 3. Pajamas už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką ir apvaliąją medieną,

 4. Pajamas už parduotas arba kitaip perleistas nuosavybėn atliekas (nuo 2018-01-01),

 5. Darbdavio savo darbuotojui išmokamas apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, įskaitant ir individualios žemės ūkio veiklos pajamas (iki 2017-12-31),

 6. Pajamas už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn netauriųjų metalų laužą (iki 2017-12-31).

 

 

 

 

 1. Azartinių lošimų pajamos,

 2. Loterijų laimėjimų pajamos,

 3. Palūkanos,

 4. Pajamos pagal paslaugų kvitą, gautos už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą (nuo 2013-04-01), 

 5. Neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios įmonės, ūkinės bendrijos) dalyvio pajamos iš šio neribotos civilinės atsakomybės vieneto,

 6. Mažosios bendrijos nario pajamos iš šios mažosios bendrijos,

 7. Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo,

 8. Ne iš darbdavio gautos individualios veiklos pajamos (išskyrus sporto ir atlikėjų veiklos pajamas, individualios veiklos pajamas, gautas už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą (iki 2017-12-31), atliekas (nuo 2018-01-01)),

 9. Nuo 2018-01-01 iš darbdavio gautos individualios veiklos pajamos (išskyrus sporto ir atlikėjų veiklos pajamas, individualios veiklos pajamas, gautas už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas),

 10. Pajamos iš nekilnojamojo turto, kilnojamojo registruotino turto ir kito neregistruotino turto (išskyrus, nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą (iki 2017-12-31), atliekas (nuo 2018-01-01)) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

Kai pajamos gaunamos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo:

A klasė

B klasė

 1. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos,

 2. Sporto veiklos pajamos,

 3. Atlikėjo veiklos pajamos,

 4. Palūkanos,

 5. Honorarai,

 6. Už parduotas arba kitaip perleistas nuosavybėn atliekas gautos pajamos, kai jos gaunamos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią atliekų supirkimo veiklą (nuo 2018-01-01),

 7. Už netauriųjų metalų laužą gautos pajamos, kai jos gaunamos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio netauriųjų metalų laužo supirkimo individualią (iki 2017-12-31),

 8. Už nekilnojamojo turto nuomą gautos pajamos, kai jos gaunamos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo, išskyrus pajamas, nuo kurių mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis (nuo 2018-01-01).

Visos pajamos, kurios nepriskiriamos A klasės pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0095

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Gyventojo pagal preliminarias turto pirkimo – pardavimo sutartis, kuriose numatyta, kad potencialus turto pirkėjas iki turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo turi teisę tuo turtu naudotis, gautos sumos yra laikomos gyventojo gautomis pajamomis už turto nuomą ir atitinkamai apmokestinamos pajamų mokesčiu.

Kai sudaroma turto pirkimo – pardavimo sutartis, gyventojo pagal preliminariąją turto pirkimo – pardavimo sutartį gautos sumos turi būti perkvalifikuojamos į turto pardavimo pajamas (nuo kurių pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas atimant su to turto įsigijimu susijusias išlaidas).

Tais atvejais, kai gyventojas gauna pajamas pagal preliminarias turto pirkimo – pardavimo sutartis, kuriose numatyta, kad potencialus turto pirkėjas iki turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo neįgyja teisės tuo turtu naudotis, tokios gautos sumos yra laikomos gyventojo gautomis turto pardavimo pajamomis.

Teises aktai