Biudžetinių įstaigų

Išlaidos, kurios yra priskiriamos komandiruočių į užsienį kompensacijoms ir neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, yra apibrėžtos LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526. „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“ II skyriaus 7 p.

Išlaidos, kurios yra priskiriamos komandiruočių Lietuvoje kompensacijoms ir neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, yra apibrėžtos LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526. „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“ III skyriaus 17 p.

Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas maksimalias komandiruočių į užsienį dienpinigių normas ir nuo 2018-07-01 dienpinigių normą Lietuvoje nustato LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526. „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“. Mažesni dienpinigių dydžiai gali būti mokami, jei numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje, bet negali būti mažesni kaip 50 procentų patvirtintų dienpinigių normų.

Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas maksimalias gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas nustato LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526. „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“.

Registracijos numeris KM1700

Ši informacija skelbiama:
Biudžetinių įstaigų

Nuo 2018-07-01 biudžetinių įstaigų darbuotojams pagal dienpinigių normas išmokėti dienpinigiai gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami, t. y. neliko lyginimo su darbo užmokesčio suma.

Komandiruotė Lietuvoje

Iki 2018-06-30 dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis ir apmokestinami kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Laikotarpis

Paaiškinimai

  Nuo 2023-08-01   Dienpinigių norma - 28 Eur

Nuo 2018-07-01 iki 2023-07-31

Dienpinigių norma - 15 Eur (nėra nesiejama su bazine socialine išmoka).

Nuo 2018-04-27 iki 2018-06-30

Dienpinigių norma - 5,70 Eur (negali viršyti 50 proc. nuo 15 proc. BSI*).

*Bazinė socialinė išmoka

 

Biudžetinių įstaigų darbuotojams, vykstantiems į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikoje vienai darbo dienai, dienpinigiai nemokami.

 

Komandiruotė užsienyje

 

 Iki 2018-06-30 gyventoju pajamų mokesčiu neapmokestinami dienpinigių dydžiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Vykstant į užsienio komandiruotes

(nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30)

Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už 520 Eur (t. y. minimali mėnesinė alga - 400 Eur padauginta iš koeficiento 1,3), arba

Valandinis atlygis yra mažesnis už 3,19 Eur (t. y. minimalus valandinis atlygis 2,45 Eur padaugintas iš koeficiento 1,3).

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai yra neapmokestinami.

 

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 520 Eur (400 Eur x 1,3), arba

Valandinis atlygis yra lygus ar didesnis už 3,19 Eur (2,45 Eur x 1,3).

Visa dienpinigių suma, neviršijanti patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

Apskaičiuojant darbuotojui kelių komandiruočių per mėnesį į užsienį kompensacijas, per mėnesį faktiškai išmokėtos dienpinigių sumos sudedamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1699

Ši informacija skelbiama:
Biudžetinių įstaigų

Užsienio valstybėje

Lietuvoje

 1. dienpinigiai;

 2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

 3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:

3.1. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis, įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio, visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;

3.2. užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;

3.3. nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje, o darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos, reziduojamos valstybės teritorijoje, į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis (lengvuoju automobiliu taksi – tik kiek tai susiję su nuvykimu (išvykimu) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį miesto, kuriame jie yra, teritorijoje ir parvykimu iš jų), įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio. Apmokant Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytas darbuotojo išlaidas, netaikomas šiame papunktyje nustatytas apribojimas dėl naudojimosi lengvaisiais automobiliais taksi;

 1. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;

 2. mokėjimo už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

 3. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Įsakyme ar potvarkyje būtina nurodyti transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį. Komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;

 4. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

 5. automobilių saugojimo aikštelėse užsienio valstybėje (valstybėse) išlaidos;

 6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;

 7. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos, kai ši valiuta skirta nurodytoms komandiruotės išlaidoms apmokėti;

 8. kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos.

 1. dienpinigiai pagal Vyriausybės patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną;

 2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas;

 3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:

3.1. kelionės į komandiruotės vietą (vietas) ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;

3.2. komandiruotės vietovėje (vietovėse) visų rūšių transporto priemonėmis;

 1. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Įsakyme ar potvarkyje būtina nurodyti transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį. Komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;

 2. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

 3. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;

 4. vietinės rinkliavos išlaidos;

 5. automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelėse komandiruotės vietovės teritorijoje išlaidos.

Svarbu. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (papildomas maitinimas, įvairios asmeninės paslaugos), neapmokamos.

Svarbu. visos nurodytos komandiruočių išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1696

Ši informacija skelbiama:
Biudžetinių įstaigų

Jei komandiruotė Lietuvoje trunka tik vieną darbo dieną, biudžetinių įstaigų darbuotojams dienpinigiai nemokami. Ši nuostata netaikoma, jei vykstama į komandiruotę užsienio valstybėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1695

Ši informacija skelbiama:
Biudžetinių įstaigų

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos:

 1. pagal Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas, išskyrus 2 punkte nurodytus atvejus;

 2. pagal faktines išlaidas:

 • valstybinių ar vyriausybinių delegacijų nariams ir jų šeimos nariams, kai jie vyksta į užsienio valstybę valstybinės ar vyriausybinės delegacijos sudėtyje, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams ir viceministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes (Tarpparlamentinės Sąjungos, NATO, Jungtinių Tautų Organizacijos ir jos specializuotųjų agentūrų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Pasaulio prekybos organizacijos, Tarptautinės migracijos organizacijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos institucijų, Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos ir konstitucinę kontrolę atliekančių institucijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI), Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis numatytus susitikimus, sesijas, seminarus, posėdžius ir konferencijas), ir juos lydintiems asmenims;

 • kai renginio organizatoriai užsako gyvenamąjį plotą arba, siekdami užtikrinti renginio ar jo dalyvių saugumą arba efektyvų renginio organizavimą, rekomenduoja užsisakyti konkretų gyvenamąjį plotą.

Teises aktai