Registracijos numeris KM0797

Ši informacija skelbiama:
Finansinė apskaita

Nuo 2023-01-01 ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, nuo 2022-05-01 supaprastintą apskaitą tvarkančių ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansinės apskaitos tvarkymą reglamentuoja LR žemės ūkio ministro 2022-04-25 įsakymas Nr. 3D-280 Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo

Ūkininkai (išskyrus supaprastintą apskaitą tvarkantys ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla) iki 2022-12-31 gali naudotis apskaitos tvarkymo rekomendacijomis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“.

Apskaitą gali tvarkyti pats žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, jo partneriai, apskaitą tvarkantis asmuo, pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba tokias paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai patys pasirenka finansinės apskaitos tvarkymo būdą – taikant dvejybinio įrašo ar paprastojo įrašo būdą.

Išsamesnę informaciją dėl ūkininko ūkio finansinės apskaitos tvarkymo teikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0799

Ši informacija skelbiama:
Finansinė apskaita

Ūkininko išrašomi apskaitos dokumentai yra apibendrinti žemiau esančioje lentelėje.

Dokumentas

Reglamentuojantis teisės aktas

PVM sąskaita faktūra

LR vyriausybės 2002-05-29 nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. nuostatas, įvykusį prekių teikimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas.

Sąskaita faktūra

LR Vyriausybės 2002-05-29 nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Sąskaita faktūra  turi būti išrašyta ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Pinigų priėmimo kvitas

Nuo 2019-05-14 VMI prie FM viršininko 2019-05-10 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

 

Nuo 2019-05-01 neteko galios LR finansų ministro 2002-10-30 įsakymas Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

 

Atvejai, kuomet ūkininkas arba jo pirkėjas išrašo apskaitos dokumentus yra pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Atvejis

Komentaras  dėl apskaitos dokumento

Kai ūkininkas parduoda savo ūkyje išaugintą produkciją ar gyvulius žemės ūkio produkcijos supirkimo įmonėms

PVM sąskaitas faktūras arba sąskaitas faktūras už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją turi išrašyti supirkimo įmonės.

Kai ūkininkas parduoda savo produkciją ar teikia paslaugas nespecializuotoms žemės ūkio produkcijos supirkimo įmonėms, kitiems ūkininkams, privatiems asmenims

Ūkininkas pats išrašo apskaitos dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą arba kitą laisvos formos produkcijos pardavimo dokumentą, turintį Finansinės  apskaitos įstatymo 7 str. 1 dalyje nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus).

 

Jeigu pirkėjai atsiskaito grynaisiais pinigais ne paslaugos suteikimo (prekės pardavimo) momentu (pavyzdžiui, sumoka avansą (ar atsiskaito vėliau)), grynųjų pinigų gavimo momentu ūkininkas turi išrašyti pinigų priėmimo kvitą.

Kai ūkininkas parduoda savo užaugintą produkciją turguje

Ūkininkas gali sudaryti Produkcijos pardavimo rinkoje žiniaraštį (LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų rekomendacijų 1 priedas) arba kitą laisvos formos dokumentą.

 

Esant didelėms pardavimo apimtims, vieną žiniaraščio lapą reikėtų skirti vienai produkcijos rūšiai (pavyzdžiui, pienui). Tuomet ūkininkas turės sukaupęs duomenis ne tik apie turguje per mėnesį parduotus kiekius, bet ir apie gautas pajamas pagal produkcijos rūšis.

 

Jei pardavimo apimtys nedidelės ir ūkininkas nepageidauja sukaupti informacijos apie parduotą kiekį ir pajamas pagal produkcijos rūšis, jis gali viename žiniaraštyje registruoti visą per mėnesį parduotą produkciją. Žiniaraštis skirtas mėnesiui, tačiau įrašai jame turi būti atliekami tą dieną, kai produkcija buvo parduota.

Ūkininkas, kompensacinio PVM gavėjas, parduoda produkciją pirkėjams ne PVM mokėtojams

Ūkininkas turi išrašyti laisvos formos dokumentą, nurodydamas jame privalomuosius apskaitos dokumentų rekvizitus bei šiuos papildomus rekvizitus:

  • vieta, kurioje ūkininkas verčiasi žemės ūkio veikla ir / ar miškininkyste;

  • ūkio identifikavimo kodas arba ūkininko asmens kodas;

  • ūkininko PVM kompensacinio tarifo procentas ir suma eurais;

  • žemės ūkio produkciją perkančio juridinio asmens pavadinimas, jo kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas ir pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta bei asmens kodas.

Kai ūkininkas, kompensacinio PVM gavėjas, parduoda produkciją arba teikia paslaugas įmonei PVM mokėtojai

Pirkėjas turi išrašyti pirkimo dokumentą.

 

 

Ūkininko išrašomuose apskaitos dokumentuose turi būti įrašyti šie privalomieji rekvizitai:

  • apskaitos dokumento pavadinimas;

  • ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris arba paso (asmens tapatybės kortelės) numeris ir gyvenamoji vieta;

  • apskaitos dokumento data;

  • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

  • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir / arba kiekybine išraiška, matavimo vnt.;

  • asmens ar asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardai arba pirmosios vardų raidės, pavardės, parašai ir pareigos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0798

Ši informacija skelbiama:
Finansinė apskaita

Darbų atlikimui žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai gali kitus gyventojus įdarbinti:

Paslaugų teikėjai (gyventojai) gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai ir kurių sąrašas patvirtintas LR vyriausybės 2013-03-13 nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“.

Gyventojas, teikiantis žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus, turi teisę teikti paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0800

Ši informacija skelbiama:
Finansinė apskaita

Įvairių materialinių vertybių įsigijimą, paslaugų gavimą pagrindžia iš tiekėjų gautos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros arba kiti laisvos formos dokumentai.

Žemės mokesčių bei turto draudimo įmokų sumokėjimą pagrindžia mokėjimo nurodymai bei banko mokėjimo kvitai.

Prekių įsigijimas iš asmenų, turinčių verslo liudijimus, pagrindžiamas prekių pirkimo (pardavimo) kvitu, kurį turi išrašyti prekių pardavėjas.

Teises aktai