Registracijos numeris KM0719

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale. 

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato nuo 2019 m. savo apskaitos tvarkymui gali pasirinkti naudoti neelektroninę buhalterinės apskaitos priemonę (pildyti popierinį gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą) arba elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę (naudoti i.MAS posistemį i.APS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę.)

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale.

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai žurnalus, kasos aparato kasos operacijų žurnalus ir prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 forma) gali pasigaminti ar įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, veiklos pajamų ir išlaidų apskaitai naudojamų žurnalų pavyzdžiai:

 1. Individualia veikla besiverčiančio (tame tarpe ir pagal verslo liudijimą) gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalas
 2. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas 1
 3. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas 2
 4. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas 3

Žemiau yra pateikiamas pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymo pavyzdys:

 

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0726

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Duomenys apie pajamas

Duomenys žurnale apie gautas pajamas įrašomi tą dieną, kai gaunamos pajamos. Jei kurią dieną pajamų negauta – įrašo daryti nereikia.

Pajamų ir išlaidų žurnalo 3 skiltyje įrašoma pajamų, gautų iš veiklos rūšies, kurios pajamoms ir išlaidoms pildomas žurnalas, suma. Pajamos laikomos gautomis, kai faktiškai gaunamas atlygis už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Jeigu kurią nors dieną pajamų negauta, įrašas nedaromas. Šioje skiltyje nerašomos pajamos, gautos pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (asmeninės nuosavybės teise turimą daiktą ir pan.).

Duomenys apie išlaidas

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų žurnale išlaidas reikia nurodyti tik tuomet, kai už prekes ar paslaugas yra apmokėta.

Nuo 2019-02-15 per mėnesį patirtos išlaidos į žurnalą turi būti suvedamos mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio pabaigos.

Žurnalo 5 skiltyje (prekių įsigijimo ir kitos išlaidos) įrašomos per mėnesį patirtos (apmokėtos) veiklos išlaidos neskaidant jų pagal rūšis. Tačiau gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, taip pat kai išlaidos patiriamos, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos.

Svarbu. Pastebėjus klaidą, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų jį perskaityti ir įrašomas teisingas skaičius arba tekstas, šalia kurio pasirašoma ir nurodoma taisymo data.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0737

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Verslo liudijimą įsigijusio asmens apskaitą gali tvarkyti:

 • pats verslo liudijimą įsigijęs asmuo,

 • individualią finansinės apskaitos tvarkymo veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo,

 • finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikianti įmonė,

 • pagal darbo sutartį šiam darbui priimtas kitas fizinis asmuo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0731

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Veiklos išlaidoms priskiriama – prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidos, kurių įsigijimas turi būti pagrįstas prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentais.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, savo nuožiūra veiklos išlaidoms taip pat gali priskirti ir kitas per mėnesį patirtas (apmokėtas) su veikla susijusias išlaidas:

 • pastatų ir kitų statinių, transporto priemonių ir kito turto, naudojamo tik veikloje, eksploatavimo (remonto, degalų, tepalų ir kt.) išlaidas,

 • įrenginių, įrengimų, įrankių įsigijimo išlaidas,

 • patalpų nuomos mokestį,

 • turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį,

 • sveikatos ir socialinio draudimo įmokas ir kt.

Tais atvejais, kai gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, savo turtą naudoja ne tik veikloje, jis savo nuožiūra veiklos išlaidoms gali priskirti dalį patirtų (apmokėtų) minėto turto įsigijimo, nuomos, eksploatavimo išlaidų. Patirtų (apmokėtų) išlaidų pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais nebūtina, išskyrus aukščiau nurodytą reikalavimą turėti prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0730

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Gyventojai, įsigiję kelių veiklos rūšių verslo liudijimus, šių veiklos rūšių pajamas ir išlaidas įtraukia į atskirus žurnalus.

Jeigu šioms veiklos rūšims yra įsigiję prekių, medžiagų bei žaliavų pagal vieną įsigijimo dokumentą, tai tų prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas tarp atskirų veiklos rūšių paskirsto patys gyventojai ir įrašo į atitinkamus žurnalus.

Jeigu gyventojas buvo įsigijęs kurios nors veiklos verslo liudijimą, vėliau kurį laiką veiklos nevykdė, tačiau tam laikui praėjus vėl įsigijo tos pačios veiklos verslo liudijimą, tai jis gali toliau pildyti jau pradėtą pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Teises aktai