Dovanos

Dovana − tai dovanotojo (įmonės ar gyventojo) neatlygintinai apdovanotojo nuosavybėn perduotas turtas (nekilnojamasis ar kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai). Pagal Civilinio kodekso 6.465 str. 1 d. nuostatas, dovana laikoma ir turtinės teisės (reikalavimo) kitai šaliai (apdovanotajam) neatlygintinis perdavimas, taip pat apdovanotojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiam asmeniui.

Registracijos numeris KM0810

Ši informacija skelbiama:
Dovanos

Informaciją apie iš juridinių ir fizinių asmenų gautų dovanų apmokestinimą ir deklaravimą rasite šiose lentelėse:

 

Juridinių asmenų įteiktų dovanų apmokestinimas ir deklaravimas

Gyventojų įteiktų dovanų apmokestinimas ir deklaravimas

Teises aktai

Registracijos numeris KM0822

Ši informacija skelbiama:
Dovanos

Vardinė dovana – dovana, teikiama gyventojui išskirtine proga (už ypatingai svarbių užduočių įvykdymą, nuopelnus tarnyboje). Pavyzdžiui, vardine dovana gali būti skatinami:

 

 • pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojai — už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens sprendimu, o kai jį į pareigas priima Vyriausybė arba savivaldybės taryba, — atitinkamai Vyriausybė konkrečios valdymo srities ministro teikimu arba savivaldybės mero sprendimu (iki 2023-12-31);
 • pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymą prokurorai  — už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ar pasižymėjimą tarnyboje — iki 5 bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI) vertės vardine dovana;
 • pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą pareigūnai — už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą vidaus reikalų ministro ar statutinės įstaigos vadovo sprendimu.

Įstatymų, kuriuose numatytas apdovanojimas vardinėmis dovanomis, pagrindu gyventojams padovanotos vardinės dovanos neapmokestinamos.

 

Pavyzdys

 

 1. Už nepriekaištingą, pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą vidaus tarnybos sistemos pareigūnas (statutinis valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas) nustatyta tvarka statutinės įstaigos vadovo sprendimu buvo apdovanotas vardine dovana (350 Eur vertės rankiniu laikrodžiu).

 2. Už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasižymėjimą tarnyboje prokuroras paskatintas vardine dovana, neviršijančia Prokuratūros įstatyme nustatyto 5 BSI vertės dydžio.

 3. Už ilgametę nepriekaištingą valstybės tarnybą jubiliejinės sukakties proga valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka 2023 m. apdovanojo vardine dovana — 300 Eur vertės meno kūriniu.

 4. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka 2023 m. apdovanojo vardine dovana — 200 Eur vertės prekybos centro dovanų kuponu (čekiu).

Šios vardinės dovanos priskiriamos apdovanotų gyventojų neapmokestinamosioms pajamoms.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0824

Ši informacija skelbiama:
Dovanos

Pajamų mokesčio mokėjimo tvarka skiriasi priklausomai nuo mokėtojo:

 1. Kai dovaną gyventojas gauna iš Lietuvos įmonės, užsienio įmonės, veikiančios per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo, veikiančio per nuolatinę bazę Lietuvoje, mokestį nuo jos apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo ją teikiantis asmuo (A klasės pajamos).

Pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo dovanų, mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo sumokėti į biudžetą:

 • iki to paties mėnesio 15 d., kai dovanos įteiktos iki to mėnesio 15 d.;

 • iki to paties mėnesio paskutinės dienos, – kai dovanos įteiktos po to mėnesio 15 d.

 1. Kai dovaną gyventojas gauna iš užsienio įmonės, neveikiančios per nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo, neveikiančio per nuolatinę bazę Lietuvoje, pajamų mokestį turi sumokėti pats gyventojas (B klasės pajamos).

Pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo dovanų, gyventojas privalo sumokėti pasibaigus metams, kuriais gauta dovana, iki kitų metų gegužės 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0823

Ši informacija skelbiama:
Dovanos

Dovana įvertinama pagal tikrąją rinkos kainą dovanų gavimo metu tokiais atvejais:

 1. kai dovana įteikta ilgalaikiu turtu, nurodytu Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje (pavyzdžiui, nekilnojamuoju turtu);

 2. kai dovana įteikta turtu, kurią gamina ir / ar parduoda dovanos davėjas;

 3. kai dovanos davėjo patirtos išlaidos neatspindi jos tikrosios rinkos kainos.

Tikroji rinkos kaina − tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai. Natūra teikiamos dovanos apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties bei tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas).

Pavyzdys

 

Lietuvos įmonė iš susijusio asmens, televizorius gaminančios įmonės, įsigijo televizorių, už kurį sumokėjo 500 Eur ir kurį kaip dovaną įteikė darbuotojui. Įprasta televizoriaus pardavimo kaina − 550 Eur. Kadangi įmonės patirtos išlaidos neatspindi dovanos tikrosios rinkos kainos, ji įvertinama tikrąja rinkos kaina. Gyventojo pajamomis pripažįstama 550 Eur suma.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0825

Ši informacija skelbiama:
Dovanos

Jei dovana priskiriama pajamoms, mokestį nuo kurių išskaičiuoti privalo ją teikiantis asmuo (pvz., kai dovaną įteikia Lietuvos įmonė), dovanos gavimo momentu laikomas dovanos (pinigais ar natūra) įteikimas.

 

Jei dovana priskiriama pajamoms, mokestį nuo kurių sumokėti privalo pats gyventojas (pvz., kai dovaną įteikia kitas gyventojas, užsienio įmonė), jos gavimo momentu laikoma data, kai ji faktiškai gaunama.

Teises aktai