Registracijos numeris KM2721

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Jei pirkėjas pats savo transportu atvyksta pasiimti prekių iš įmonės pardavėjos ir iš karto gauna sąskaitą faktūrą, tuomet jis jau gali įrodyti, kad krovinį jis gabena savo transportu (savo sąskaita) ir todėl šiuo atveju duomenų teikti nereikia.

Bet jei tomis pačiomis sąlygomis prekių pirkėjas negautų sąskaitos faktūros, o pardavėjas būtų priverstas rašyti važtaraštį, kuriame pardavėjas būtų siuntėju, o pirkėjas vežėju ir gavėju, tai tokiu atveju duomenis teikti reikėtų. Taip būtų todėl, kad pirkėjas tiesiog neturėtų kito įrodymo, kad prekė/krovinys priklauso jam, taigi neatitiktų krovinio vežimo savo sąskaita sąvokos.

Registracijos numeris KM2722

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Krovinio gavėjas negali keisti važtaraščio duomenų (nebent jis yra važtaraščio rengėjas). Jei gavėjas teikdamas gavimo patvirtinimą nurodo kitokį (nei nurodyta krovinio važtaraštyje) gauto krovinio kiekį, tai siuntėjas peržiūrėdamas tą važtaraštį matys pateiktą gavimo patvirtinimą ir jame nurodytus kiekius. Taip pat gavėjas gali „atmesti" krovinį, jei mato, kad tai ne jam skirtas krovinys.

Registracijos numeris KM2723

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Kuriais atvejais galima nenurodyti važtaraštyje prekių gavėjo nėra reglamentuota, tačiau pati sistema leidžia nenurodyti gavėjo tam tikrą laiką (pvz. išvykstant nežino, kam pristatys), bet vėliau gavėjas vis tiek turės būti nurodytas.

Registracijos numeris KM2724

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Įkelti visos rinkmenos iš naujo nereikia. Tikslinti galima tik tą važtaraštį, kurį reikia patikslinti. Tikslinti galima ir portale ir įkeliant rinkmeną.

Registracijos numeris KM1658

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Duomenys apie mokesčių mokėtoją, kurio vardu užsakomas sertifikatas surašomi automatiškai pagal tai, kokį mokesčių mokėtoją naudotojas atstovauja (kurio kontekste dirba) sertifikato generavimo metu:

 1. jeigu naudotojas yra prisijungęs savo kontekste, kaip gyventojas, sertifikatas bus sugeneruotas jo vardu;

 2. jeigu naudotojas pasirinko įmonę kaip atstovaujamą mokesčių mokėtoją, tuomet sertifikatas bus parengtas įmonės vardu.

Jeigu duomenys bus teikiami konkrečios įmonės vardu, rekomenduojama ir sertifikatą generuoti įmonės vardu.

Atkreiptinas dėmesys, kad jei naudotojas (gyventojas) užsisakė sertifikatą ir užsakymo metu atstovavo save kaip gyventoją, ir tokį sertifikatą naudoja integruojant savo įmonės sistemą su i.VAZ, tai teikiant važtaraščių duomenis į i.VAZ, važtaraščio rengėju bus nurodomas tas gyventojas (kurio vardu buvo sugeneruotas sertifikatas), o ne įmonė. Pažymėtina, kad tokiam gyventojui nutraukus jo atstovavimą įmonei, i.VAZ nebepriims važtaraščių duomenų siunčiamų iš įmonės, nes važtaraščių duomenys teikiami už įmonę, o sistema vis dar traktuos, kad važtaraščių duomenis teikia gyventojas, kuris jau neatstovauja tos įmonės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1659

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Gyventojas, prisijungęs savo kontekste (kaip gyventojas), gali įkelti rinkmeną, kurioje yra skirtingų įmonių (kurias gyventojas atstovauja i.VAZ) duomenys. Įmonių vadovai, prisijungę savo įmonės kontekste, matys jų įgalioto gyventojo už juos pateiktus važtaraščius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1656

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Sertifikatas išrašomas juridinio ar fizinio asmens vardu. Jeigu tas asmuo, per i.MAS atstovus yra įgaliotas teikti važtaraščių duomenis, juos galima teikti ir savo, kaip fizinio asmens, turimo sertifikato pagalba.

Vienas sertifikatas yra skirtas vienai mokesčių mokėtojo sistemai, sertifikatų kiekvienam kompiuteriui / naudotojui nereikia. Nėra draudžiama naudoti vieną sertifikatą keliuose kompiuteriuose. Taip pat galima generuoti atskirus sertifikatus skirtingiems integravimo taškams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1654

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Mokesčių mokėtojams, integravimo sprendimų bei apskaitos programinės įrangos gamintojams yra parengta integravimo sprendimo testavimo aplinka, kurioje galima vykdyti i.VAZ duomenų perdavimo žiniatinklio paslaugomis integracinių sprendimų testavimą.

Testuoti rengiamus integravimo sprendimus i.MAS sistemos apimtyse sukurtų žiniatinklio paslaugų (angl. Web Service) ir jų metodų naudojimui gali visi mokesčių mokėtojai, integracinių sprendimų gamintojai bei asmenys, atitinkantys šias sąlygas:

 • mokesčių mokėtojai arba duomenis teikiantys įgalioti asmenys i.MAS sistemoje Žiniatinklio paslaugos užsakymas srityje atlikę integracijoms naudojamo sertifikato generavimą ir atsisiuntimą, vadovaujantis sistemoje patalpinta Instrukcija. Užsakant sertifikatą, Mokesčių mokėtojo atžvilgiu, būtina turėti teisę i.MAS žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymai;

 • duomenis teikiančiam asmeniui i.MAS sistemoje suteiktos būtinos teisės duomenų teikimui;

 • žiniatinklio paslaugų naudojimo sprendimai parengti vadovaujantis i.MAS sistemoje patalpintomis žiniatinklio paslaugų techninėmis specifikacijomis;

 • teikiamos XML duomenų rinkmenos atitinka patvirtintas XSD schemas ir galiojančias jų versijas.

Žiniatinklio paslaugų metodai naudojami vadovaujantis i.VAZ žiniatinklio paslaugų technine specifikacija

Teikiančiam asmeniui Mokesčių mokėtojas, kurio atžvilgiu teikiami duomenys, i.MAS sistemoje turi būti suteikęs teisę i.VAZ važtaraščių teikimas ir tvarkymas.

Integravimų testavimo sprendimais rekomenduojama naudotis ne anksčiau kaip po 2 val. i.MAS gavus sugeneruotą sertifikatą ir / ar nustatytas teises atstovavimui mokesčių mokėtojui i.VAZ arba i.SAF duomenų teikimui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1649

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Duomenys

Duomenys, kuriuos reikia / nereikia pateikti

Važtaraščio duomenų rinkmenos laukeliuose nurodyti duomenys

Privaloma i.VAZ pateikti tuos važtaraščio duomenis, kurie duomenų rinkmenoje nurodyti kaip privalomi duomenų teikimo atveju.

Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, jame turi būti nurodyti visi Kelių transporto kodekso 29 straipsnyje nurodyti važtaraščio rekvizitai, todėl teikiant duomenų rinkmeną privaloma pateikti daugiau važtaraščio duomenų. Jei konkreti reikšmė nėra žinoma, turėtų būti nurodoma „ND“.

Laukeliai, kurių privalomumas pažymėtas dviem žvaigždutėmis

Kai rinkmenos duomenų grupės pogrupiuose yra nurodyti laukeliai, kurių privalomumas pažymėtas dviem žvaigždutėmis, privaloma pateikti arba vieno pogrupio, arba kito pogrupio duomenis.

Pavyzdžiui, rinkmenoje privaloma pateikti arba struktūrizuotą pristatymo vietos adresą, arba nestruktūrizuotą. Kai pasirenkama teikti struktūrizuotą adresą, pateikiami visi privalomi (pažymėti trimis žvaigždutėmis) to pogrupio laukelių duomenys, šiuo atveju nestruktūrizuoto adreso laukelio duomenys neteikiami.

Viename XML faile pateikti kelių važtaraščių duomenys

Viename XML faile galima pateikti iki 10 000 važtaraščių duomenų, bet rinkmenos dydis neturi viršyti 1 GB.

Siuntėjo, vežėjo ir gavėjo įmonių kodai

Siuntėjo, vežėjo ir gavėjo identifikaciniai (įmonių) kodai teikiant duomenis gali būti nenurodomi, kai pateikiami tikslūs šių asmenų pavadinimai, atitinkantys mokesčių mokėtojų registre nurodytą mokesčių mokėtojo pavadinimą ir jo struktūrą.

Kai įmonių kodai nenurodomi, šių duomenų laukeliuose turi būti žyma „ND“.

Siuntėjo, vežėjo ir gavėjo įmonių kodai, jeigu tai užsienio įmonės

Jei siuntėjas, gavėjas arba vežėjas yra užsienio įmonė, nurodomas jos pavadinimas ir / arba identifikacinis kodas.

Asmens kodas, jeigu siuntėjas, vežėjas ar gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis gyventojas

Kai siuntėjas, vežėjas ar gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis gyventojas, teikiant duomenis nurodomas jo mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas).

Krovinių perkrovimo logistikos centre (sandėlyje), iš kurio jie bus išsiunčiami atskirais mažais kroviniais kitų vežėjų automobiliais, fiksavimas

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, informacijos apie krovinių gabenimo į paskirties vietą metu atliekamus tarpinius perkrovimus (pasikeitusius vežėjus ir / ar transporto priemones), teikti neprivaloma, jei naujam krovinio gabenimui nėra formuojamas naujas važtaraštis.

Prekių savininkas, ar logistikos bendrovė, į kurios sandėlį realiai prekės yra atgabenamos

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ nurodomas tas asmuo, kuris faktiškai įrašytas važtaraštyje kaip gavėjas.

VMI nereglamentuoja, kas turi būti įrašoma į važtaraštį.

Sandėlio, pastato numeris, gatvės pavadinimas, pašto kodas

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, sandėlio numerį nurodyti neprivaloma.

Pastato numerį nurodyti privaloma, jeigu pastatai toje gatvėje yra numeruoti. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas „ND“.

Gatvės pavadinimą nurodyti privaloma. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas „ND“.

Laukelyje „Miestas“ nurodomas miestas, kaimas ar kita gyvenamoji vietovė.

Teikiant adreso informaciją, pašto kodą nurodyti neprivaloma.

Krovinio pavadinimas, kiekis ir kiekio matavimo vienetas

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, privaloma pateikti krovinio pavadinimą, kiekį ir kiekio matavimo vienetą.

Krovinio kiekis nurodomas tais matavimo vienetais, kurie faktiškai įrašyti į važtaraštį.

Jei važtaraštyje nurodomas ir prekių skaičius, ir pakuočių skaičius, galima pateikti ir / arba prekių, ir / arba pakuočių kiekio informaciją.

Kai faktiškai važtaraštyje įrašomas tik pakuočių skaičius, tokie krovinio kiekio duomenys įrašomi į privalomais pažymėtus krovinio kiekio laukelius.

Kiekviena prekių pozicija, ar užtenka nurodyti bendrą kiekį (svorį, pakuočių skaičių ir pan.)

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, turi būti pateikiama tokia informacija apie krovinio pavadinimą ir kiekį, kuri faktiškai įrašyta į važtaraštį.

Jeigu važtaraštyje nurodytos kelios prekių pozicijos, tai reikia pateikti tiek krovinio aprašymo privalomų laukų, kiek yra prekių pozicijų. Krovinio aprašymo eilutės gali būti numeruojamos.

Taros kiekiai bei pavadinimai

Pakuočių informaciją pateikti i.VAZ nėra privaloma.

Krovinio vertė

Krovinio vertę pateikti i.VAZ nėra privaloma.

Duomenys apie mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, duomenų apie mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas pateikti neprivaloma.

Vežėjo informacija, kai yra situacijų, kuomet nežinoma kas yra vežėjas

Atkreiptinas dėmesys, kad Kelių transporto kodekso 29 str. 2 dalyje tarp nustatytų važtaraščio rekvizitų yra nurodyti tokie rekvizitai, kaip vežėjo pavadinimas ir adresas, vežėjo pateiktos transporto priemonės markė ir valstybinis numeris ir t. t. Todėl vežėjo duomenys i.VAZ nurodomi tokie, kokie faktiškai yra įrašyti važtaraštyje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1650

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

 1. Jei pagal kodą randamas asmuo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR) ir važtaraštyje pateiktas pavadinimas (arba vardas ir pavardė) sutampa su MMR randamu pavadinimu (arba vardu ir pavarde), šiam asmeniui suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ posistemyje.

 2. Jei pagal kodą randama įmonė, tačiau nesutampa naudotojo nurodytas ir MMR randamas pavadinimai, važtaraštyje automatiškai įrašomas MMR rastas pavadinimas. Teikėjas informuojamas, kad pagal MMR automatiškai atnaujinti krovinio gabenimo operacijos dalyvio duomenys važtaraštyje.

 3. Jei randamas gyventojas, tačiau nesutampa naudotojo nurodytas ir MMR randami vardas ir pavardė, važtaraštis sukuriamas su duomenų teikėjo pateiktais krovinio gabenimo operacijos dalyvio duomenimis (neatnaujinant vardo ir pavardės pagal MMR). MMR pagal pateiktą kodą rastam gyventojui nesuteikiama prieiga prie važtaraščio. Teikėjas tokiu atveju informuojamas, kad mokesčių mokėtojas nerastas.

 4. Jei kodas MMR nerandamas, sukuriamas važtaraštis su pateiktais duomenimis (pvz., pavadinimas be lietuviškų raidžių). Teikėjas informuojamas, kad mokesčių mokėtojas nenustatytas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1661

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresas

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresai gali būti nenurodomi.

 

Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, kuriame pagal Kelių transporto kodeksą privaloma nurodyti siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresus, šie nurodomi struktūrizuoti arba nestruktūrizuoti:

 • pasirinkus adresą nurodyti struktūrizuota forma - gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas nurodomi atskiruose laukeliuose;
 • pasirinkus adresą nurodyti nestruktūrizuota forma - visi šie duomenys įrašomi į vieną laukelį.

Pakrovimo / iškrovimo vietos adresas

Pakrovimo ir iškrovimo vietų adresai nurodomi struktūrizuoti arba nestruktūrizuoti:

 • pasirinkus adresą nurodyti struktūrizuota forma - gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas nurodomi atskiruose laukeliuose;
 • pasirinkus adresą nurodyti nestruktūrizuota forma, visi šie duomenys įrašomi į vieną laukelį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1663

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Tokiu atveju turi būti nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (t. y. 23 val. 59 min.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1653

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Perduodant į i.VAZ tikslinančius duomenis, taip pat ir „Priėmimo patvirtinimą“, važtaraščiai gali būti identifikuojami pagal RN (i.VAZ registracijos numerį).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1660

Ši informacija skelbiama:
Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Klaida, kurios pavadinimas „XSD_VALIDATION_FAILED“, rodoma tuo atveju, kai važtaraščio duomenų XML formato rinkmena neatitinka numatytos rinkmenos struktūros.

Galimos šios klaidos rodymo priežastys:

 • rinkmenoje nenurodytas privalomas nurodyti važtaraščio duomuo;

 • į važtaraščio duomens lauką įvesta neteisingo formato reikšmė (pvz., raidės vietoje skaičių);

 • kitos su rinkmenos struktūra susijusios priežastys.

Norint ištaisyti šią klaidą reikia peržiūrėti rinkmenos formavimo procedūrą ir įsitikinti, kad važtaraščio duomenys rinkmenoje užpildomi teisingai. Važtaraščių duomenų rinkmenos XML struktūros aprašą rasite čia.

Teises aktai