i.VAZ

Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI taisyklės reglamentuotos VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“.

Rekomendacijas, kaip tinkamai pasirengti važtaraščių duomenų perdavimui į i.VAZ posistemį rasite čia.

Registracijos numeris KM1636

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Kas turi pateikti važtaraščio duomenis i.VAZ?

Važtaraščių duomenis i.VAZ teikia važtaraščio rengėjas. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas asmuo, rengiantis važtaraštį / teikiantis važtaraščio duomenis. Patys pervežimo operacijos dalyviai turi nuspręsti, kas bus važtaraščio rengėjas.

 

Važtaraščio rengėjui teikiant duomenis i.VAZ ir nurodžius siuntėjo duomenis, siuntėjas į i.MAS informacinių pranešimų dėžutę gauna automatinį pranešimą, kuriame nurodomi pateikusio duomenis važtaraščio rengėjo vardas, pavardė / pavadinimas, pervežimo operacijos dalyvio statusas (siuntėjas / vežėjas / gavėjas).

 

Siuntėjas, norėdamas, kad važtaraščių, kuriuose jis nurodytas kaip siuntėjas, duomenis už jį i.VAZ galėtų teikti ne visi, o tik vienas ar keli konkretūs asmenys, turi tai pažymėti i.MAS nustatymuose ir nurodyti tuos asmenis (įgalioti i.MAS ir suteikti teises), kurie teiks važtaraščių duomenis.

 

Siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Kelių transporto kodekse.

Kada teikiami duomenys i.VAZ?

Važtaraščio duomenis i.VAZ važtaraščio rengėjas teikia, ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo dienos, bet ne vėliau kaip važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

 

Duomenų pateikimo data ir laikas gali sutapti su krovinio išgabenimo data ir laiku.

Kokiu būdu galima pateikti važtaraščio duomenis? Kaip prisijungti prie i.VAZ posistemio?

 

Smulkios įmonės, kurios nesinaudoja kompiuterinėmis apskaitos programomis, turi galimybę važtaraščių duomenis rankiniu būdu per i.MAS portalą suvesti (ir / arba išsirašyti bei atsispausdinti) tiesiogiai į i.VAZ sistemą. Šių duomenų peržiūra galima visiems pervežimo operacijos dalyviams bei kontroliuojančios institucijoms.

 

Taip pat važtaraščio duomenis galima teikti elektroniniu būdu i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną arba naudojantis žiniatinklio paslauga skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti.

 

Pažymėtina, kad naudotojas, norintis naudotis žiniatinklio paslauga, visų pirma turi savo naudojamą informacinę sistemą (pvz., buhalterinę programą) pritaikyti, kad ji suformuotų važtaraščių duomenų rinkmeną bei šią sistemą turi suintegruoti su i.VAZ (duomenų rinkmenos aprašymas skelbiamas www.vmi.lt/cms/i.vaz), kad veiktų automatinis duomenų perdavimas.

 

i.MAS (i.VAZ) pasiekti galima: per VMI svetainę www.vmi.lt (dešinėje juostoje pasirinkus i.MAS) arba per tiesioginę nuorodą į i.MAS https://imas.vmi.lt.


Vienas iš galimų būdų yra prisijungimas per išorines sistemas (per e. banką, per e. valdžios vartus). Jungiantis per išorines sistemas, naujame lange papildomai reikia pasirinkti i.MAS sistemą.

Asmenys, nenorintys naudoti asmeninės el. bankininkystės prisijungimų, gali naudotis šiais prisijungimo būdais:

 • VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis.

VMI išduodamas prisijungimo priemones (vartotojo vardą, slaptažodį bei slaptažodžių kortelę) vartotojai (fiziniai asmenys) gali gauti bet kuriame VMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinyje arba prisijungę prie Mano VMI. Šiuo atveju viršutiniame meniu pasirinkite Paslaugos -> Paklausimai -> Paklausimo pateikimas -> Pildyti portale, tema dėl Prisijungimo vardo ir slaptažodžio suteikimo.  Laukelyje Klausimas rašome: Prašome suteikti prisijungimo priemones.
Jeigu asmuo jau turi prisijungimo priemones prie VMI informacinių sistemų, tuomet papildomai kreiptis dėl prisijungimo priemonių išdavimo nereikia.

 • el. parašu.

Kuriuo atveju važtaraščio duomenų į i.VAZ teikti neprivaloma?

Kai krovinys gabenamas savo sąskaita (kaip tai reglamentuoja Kelių transporto kodekso 38 straipsnis), t. y., nėra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai, duomenų i.VAZ teikti neprivaloma.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad komerciniai santykiai nėra sukurti tik tais atvejais, jeigu siuntėjas, vežėjas ir gavėjas sutampa. Visais kitais atvejais, jei gabenimas atitinka Kelių transporto kodekso 29 straipsnio nuostatas (t. y. bent viena iš šalių yra kitas asmuo), laikytina, kad sukurti krovinio gabenimo komerciniai santykiai (gavėjas su siuntėju sutarė, kad siuntėjas prisiims sau gabenimo kaštus ir gavėjui atgabens krovinį) ir duomenis teikti reikės (įvertinus, ar krovinio gabenimo operacija atitinka kitas privalomai teikiamų važtaraščių duomenų sąlygas bei nepatenka po VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymo Nr. VA-36 11 punkte nurodytomis išimtimis.

Ar gali to paties gabenimo duomenis pateikti ir siuntėjas, ir vežėjas, kai vienam gabenimui išrašo važtaraštį ir siuntėjas, ir vežėjas?

Jei atsitiktų taip, kad tam pačiam krovinio gabenimui bus išrašyti du važtaraščiai, tačiau su skirtingais važtaraščio numeriais, nes rengėjai skirsis, ir šių dviejų važtaraščių duomenys bus perduoti į i.VAZ, tai duomenys bus priimti ir suprantami kaip du skirtingi krovinio gabenimai.

 

Pažymėtina, kad esant minėtai situacijai per 5 darbo dienas po važtaraštyje nurodyto krovinio perdavimo gavėjui laiko, vienas iš važtaraščių gali būti atšauktas, nurodant atšaukimo priežastį.

Ar galima važtaraščių duomenis pildyti prisijungus prie i.VAZ posistemio ir juos išeksportuoti?

Prisijungus prie i.VAZ posistemio galima pildyti važtaraščio duomenis. Važtaraščio duomenis galima išsieksportuoti šiais formatais: .xlsx, .pdf, .docx, .xml.

 

Kokių veiksmų turėtų imtis mokesčių mokėtojai, kurie dar nepasirengė važtaraščių duomenų teikimui VMI per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis?

 

 

Mokesčių mokėtojai, nusprendę važtaraščių duomenis teikti per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis, įkeliant jas rankiniu arba žiniatinklio paslaugų būdu, tačiau dar nespėję tinkamai šių sistemų pritaikyti, visų pirmiausiai turi: tapti i.VAZ naudotoju;

i.VAZ atnaujinti savo kontaktinius duomenis; po duomenų atnaujinimo bus sugeneruotas slaptažodis, su kuriuo bus galima prisijungti prie atsarginio portalo a.VAZ; atsarginiame a.VAZ naudotojas turės nurodyti, kad jis dėl techninių kliūčių negali pateikti važtaraščio duomenų; užregistravus minėtą problemą, naudotojui bus suformuotas atsarginis registracijos numeris „ARN", kurį bus galima pateikti visų gabenimų kontrolės kelyje metu iki kol bus tinkamai parengtos mokesčio mokėtojo apskaitos sistemos ir pasiruošta duomenų teikimui.

 

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojų apskaitos sistemos turėjo būti atnaujintos iki 2016 m. gruodžio 31 dienos. Jei nuo 2017 m. sausio 1 dienos važtaraščio rengėjo informacinės sistemos dar nėra pritaikytos važtaraščių duomenis teikti Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytais važtaraščių duomenų teikimo būdais, važtaraščio rengėjas turėtų pasinaudoti a.VAZ tinklalapiu (https://avaz.vmi.lt/avaz/login). Užregistravus techninius sutrikimus važtaraščio rengėjo priemonėse bus suteiktas atsarginis numeris (ARN), kuris būtų pateiktas krovinio kontrolės kelyje metu.

 

Siekiant išvengti nesusipratimų su kitomis institucijomis patikros metu, rekomenduotina atskirą ARN susigeneruoti kiekvieną dieną, kai vykdomas krovinio gabenimas ir turėti jį prie kiekvieno tą dieną išrašyto važtaraščio.

Pažymėtina, kad atsarginių priemonių naudojimas neatleidžia nuo prievolės turėti važtaraštį ir pateikti pilnus važtaraščio duomenis vėliau. Važtaraščio rengėjas važtaraščių, parengtų po 2017 m. sausio 1 dienos, duomenis turės perduoti po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos sutrikimų pašalinimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1639

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

VMI reikia pateikti šiuos važtaraščio duomenis:

 • važtaraščio rengėjo suteiktą važtaraščio numerį;

 • važtaraščio išrašymo datą;

 • krovinio išgabenimo datą ir laiką;

 • siuntėjo duomenis;

 • vežėjo duomenis;

 • gavėjo duomenis;

 • krovinio pakrovimo ir iškrovimo adresus;

 • krovinio pavadinimą, kiekį ir krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinį numerį.

Taip pat žemiau esančioje lentelėje pateikiami aktualūs klausimai ir atsakymai dėl važtaraščių duomenų teikimo VMI.

Klausimas

Atsakymas

Ar krovinio gabenimo metu važtaraštyje turi būti nurodytas i.VAZ suteiktas registracijos numeris?

Krovinio gabenimo metu nėra prievolės važtaraštyje nurodyti i.VAZ suteiktą registracijos numerį, jei jame nurodytas važtaraščio numeris (mokesčių mokėtojo suteiktas numeris) pateiktas į i.VAZ ir pagal jį galima paieška i.VAZ.

 

Tačiau rekomenduojama i.VAZ suteiktą registracijos numerį turėti ir nurodyti jį kontrolės kelyje atveju.

Ar teikiant duomenis i.VAZ turi būti nurodytas tas vežėjas, kuris faktiškai veža krovinį, ar tas, kuris organizavo vežimą?

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ nurodomas tas vežėjas (ar vežimo organizatorius), kuris faktiškai įrašytas važtaraštyje, kaip pirmasis vežėjas, nepriklausomai kam priklauso transporto priemonė.

Ar teikiant VMI važtaraščio duomenis bus važtaraščiui suteikiamas i.VAZ suteiktas registracijos numeris?

Tais atvejais kai važtaraščio duomenys teikiami žiniatinkliu, važtaraščiui i.VAZ posistemyje suteiktas važtaraščio registracijos numeris grąžinamas į važtaraščio rengėjo informacinę sistemą, iš kurios gauti važtaraščio duomenys.

 

Važtaraščio rengėjui neprivaloma užtikrinti i.VAZ suteikto važtaraščio registracijos numerio gavimą ir saugojimą informacinėje sistemoje, iš kurios gauti važtaraščio duomenys.

Ką daryti, jeigu važtaraščio duomenys jau pateikti i.VAZ, o paaiškėja, kad krovinys bus faktiškai išgabentas anksčiau nei nurodyta išgabenimo data ir laikas?

Egzistuoja galimybė atšaukti pateiktus važtaraščio duomenis ir pakartotinai pateikti patikslintus duomenis.

 

Jei važtaraščio būsena nėra „Uždarytas“, pateiktus važtaraščio duomenis galima taisyti tiesiogiai i.VAZ arba pateikiant VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymo Nr. VA-36 priedo IV rinkmenos dalį „Važtaraščio duomenų (gavėjo, vežėjo ar pristatymo vietos) keitimas“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1602

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

VMI privalomai teikiami važtaraščių, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenys, esant visoms šioms 3 sąlygoms:

 1. kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos teritorijoje;

 2. krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis gyventojas arba įmonė;

 3. yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir / ar gavėjo, ir / ar vežėjo, ir / ar vežimo organizatoriaus, ir / ar kito jų įgalioto asmens.

Atkreiptinas dėmesys, kad išsamesnę informaciją dėl prievolės gabenimams Lietuvos keliais naudoti važtaraštį pagal kompetenciją galėtų suteikti Valstybinė kelių transporto inspekcija.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami atvejai, kuriais teikti važtaraščio duomenis i.VAZ posistemyje privaloma / neprivaloma.

Atvejis

Paaiškinimai

Krovinys gabenamas su kitu dokumentu (pvz., PVM sąskaita faktūra), kuris papildytas važtaraščio rekvizitais

Jei kitame dokumente (pvz., PVM sąskaitoje faktūroje) yra visi Kelių transporto kodekso 29 straipsnyje nurodyti rekvizitai ir jis naudojamas kaip važtaraštis, tai tokiame dokumente nurodyti važtaraščio duomenys turi būti pateikti i.VAZ.

Krovinio siuntėjas ir gavėjas sutampa

Tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma.

Krovinys pakraunamas Lietuvos teritorijoje ir gabenamas į ES, ar kitą trečiąją šalį

Tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma, jeigu yra naudojamas kitas gabenimo dokumentas (pvz., CMR).

Krovinys yra importuojamas / įvežamas iš ES

Tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma, jeigu yra naudojamas kitas gabenimo dokumentas (pvz., CMR).

Krovinys yra importuojamas / įvežamas iš ES, tačiau pristatomas gavėjui krovinį perkrovus Lietuvos sandėlyje

Jei krovinys perkrautas Lietuvos sandėlyje ir gabenimas vykdomas su nauju važtaraščiu Lietuvos teritorijoje, tai duomenis teikti i.VAZ privaloma.

 

Jei krovinio gabenimas toliau vykdomas su CMR t. y., krovinys įvežamas / išvežamas iš Lietuvos teritorijos, tai duomenis teikti i.VAZ neprivaloma.

Krovinys yra pristatomas ne Lietuvos mokesčių mokėtojui, bet krovinio pristatymo vieta - kitas sandėlis Lietuvos teritorijoje arba eksporto muitinės postas

Jei krovinio gavėjas ne Lietuvos mokesčių mokėtojas, bet krovinio pristatymo vieta yra kitas sandėlis Lietuvos teritorijoje arba eksporto muitinės postas ir šiam gabenimui naudojamas važtaraštis, tai duomenis teikti i.VAZ privaloma.

 

Jei krovinio gabenimas vykdomas su CMR, t. y., krovinys išvežamas iš Lietuvos teritorijos, tai duomenis teikti i.VAZ neprivaloma.

Vežamas krovinys (įranga) verslo įmonei, bet įranga ir toliau lieka siuntėjo nuosavybėje

 

Jeigu siuntėjas ir gavėjas nėra tas pats asmuo ir gabenimas atitinka visas šio dokumento pirmoje pastraipoje nurodytas 3 sąlygas, važtaraščio duomenis teikti i.VAZ privaloma.

1 pavyzdys

 

Kai įmonė, užsiimanti įrangos nuoma, gabena šią įrangą nuomininkui pati arba samdo transportą, tai įmonė privalo išrašyti važtaraštį (Kelių transporto kodekso 29 straipsnis).

 

Šiais atvejais, važtaraščių duomenis i.VAZ teikti privaloma, o už važtaraščių duomenų teikimą yra atsakingas siuntėjas – įmonė. Už siuntėją važtaraščio duomenų pateikimo pareigą gali atlikti ir kiti krovinio pervežimo operacijos dalyviai (važtaraščio rengėjas, vežėjas, gavėjas).

 

2 pavyzdys

 

Jei įrangos iš įmonės atvažiuoja pasiimti pats nuomininkas, važtaraštis pildomas pagal Kelių transporto kodekso 38 straipsnio nuostatas. O pagal Kelių transporto kodekso 38 str. 4 dalį, siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo, todėl važtaraščių duomenis teikti i.VAZ neprivaloma, nes siuntėjas ir gavėjas sutampa.

Gabenama mediena iš miško.

Važtaraščio duomenis teikti reikia, jeigu gabenimas atitinka visas šio dokumento pirmoje pastraipoje nurodytas 3 sąlygas ir jei krovinio gabenimo sąlygos neatitinka VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymo Nr. VA-36 11 punkte nurodytų išimčių.

Gabenamos pašto siuntos, siuntos gabenamos autobusais.

Pašto siunta - tai adresuota ir išsiųsti paruošta siunta (įskaitant ir korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas, kuriose siunčiamos knygos, katalogai, laikraščiai, kiti periodiniai leidiniai), kurią turi pristatyti pašto paslaugos teikėjai (Pašto įstatymas).

 

Pašto paslauga (pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas) nėra krovinių vežimas, todėl pašto paslaugos teikėjui, teikiančiam pašto paslaugą, reikia vadovautis ne Kelių transporto kodekso nuostatomis, bet Pašto įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pašto paslaugos teikimą, ir nereikia turėti važtaraščio.

 

Atsižvelgiant į tai, kad gabenant pašto siuntas važtaraštis nėra išrašomas, tai ir duomenys i.VAZ neteikiami.

 

Pagal Kelių transporto kodekso nuostatas, smulkios siuntos (daiktai arba krovinys, kuriuos įmonės ar gyventojai siunčia keleivine kelių transporto priemone) vežimo sutartį patvirtinančiu dokumentu yra laikomas kvitas, o ne važtaraštis. Taisyklių kontekste kvitas nėra laikomas kitu krovinio gabenimo dokumentu, todėl jo duomenys i.VAZ neteikiami.

Gabenami grūdai tiesiai iš laukų.

Kai įmonės ar gyventojo, užsiimančio žemės ūkio veikla, išauginti ir / ar išgauti žemės ūkio produktai gabenami pačios įmonės ar gyventojo, užsiimančio žemės ūkio veikla, ar jų įpareigoto parengti važtaraštį asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo ir / ar išgavimo vietų, tai važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma.

 

Ši išimtis netaikoma gabenant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų.

Krovinys gabenamas vandens, geležinkelio, oro transportu.

Šių važtaraščių duomenų nereikia pateikti i.VAZ.

Krovinys gabenamas potencialiems pirkėjams ir nėra žinoma, ar krovinys ar jo dalis bus perduotas galutiniam gavėjui, ar ne. Šiuo atveju, jei krovinys ar jo dalis perduodama, po krovinio pristatymo išrašoma sąskaita - faktūra.

Važtaraščio duomenys į i.VAZ privalo būti pateikti iki krovinio išgabenimo datos ir laiko. Išimties, kai krovinys gabenamas potencialiems pirkėjams, t. y., nėra žinomas galutinis krovinio gavėjas, nėra.

Teikiant duomenis i.VAZ yra funkcionalumas „Nenurodyti gavėjo“, kuris leidžia pateikti duomenis nenurodant konkretaus gavėjo. Tuomet, gavėjo duomenis privaloma nurodyti per 5 darbo dienas po krovinio pristatymo.

 

Jei važtaraščio pildymo metu nėra žinomi visi privalomi pateikti duomenys, važtaraštis registruojamas taikant atsargines priemones prisijungus prie a.VAZ arba siunčiant padidinto tarifo SMS žinutę numeriu 1882.

 

Prisijungus prie a.VAZ nurodomas važtaraščio numeris bei krovinio išgabenimo data ir laikas, o registruojant važtaraštį SMS žinute, turi būti nurodomas prisijungimo kodas ir važtaraščio numeris. Abiem atvejais, tokiam važtaraščiui suteikiamas atsarginis numeris (ARN) ir sukuriamas to važtaraščio juodraštis i.VAZ.

 

Po atsarginių priemonių taikymo, per 3 darbo dienas, likusius važtaraščio duomenis privaloma pateikti i.VAZ.

Teikiamos krovinių pristatymo privatiems asmenims paslaugos.

Teikiant paslaugas, kai krovinio siuntėjas yra ekonominę veiklą vykdantis gyventojas arba įmonė, tačiau gavėjas ekonominės veiklos nevykdo, važtaraščio duomenų i.VAZ pateikti neprivaloma.

Iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio gabenamos akcizais apmokestinamos prekės išrašius akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA) ar važtaraštį, turintį visus nustatytus akcizų apskaičiavimo dokumente privalomus nurodyti duomenis.

Važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma.

Iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio gabenamos akcizais apmokestinamos prekės išrašius elektroninį akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (AAD).

Kadangi elektroninių akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentų (AAD) duomenys prekių gabenimo metu jau yra perduoti į Akcizų informacinę sistemą, tokių prekių gabenimui įformintų važtaraščių duomenų papildomai teikti i.VAZ nereikia.

Akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti, yra grąžinamos iš parduotuvių į didmeninį sandėlį.

VMI nereglamentuoja, kokiais atvejais turi būti surašomas važtaraštis.

 

Jei važtaraštis surašomas, tokiu atveju jo duomenys nustatyta tvarka turi būti teikiami i.VAZ.

Vienas krovinys susideda ir iš akcizais apmokestinamų prekių, kurių gabenimo duomenys perduoti į Akcizų informacinę sistemą, ir iš akcizais neapmokestinamų prekių.

Krovinio duomenų, kurie buvo perduoti į Akcizų informacinę sistemą, papildomai teikti i.VAZ neprivaloma, tačiau duomenys apie akcizais neapmokestinamas prekes, kurie buvo įrašyti į tą patį važtaraštį, privalo būti pateikti i.VAZ.

Kelių transportu vežama akmens anglis.

Gabenant akmens anglį reikia važtaraščio duomenis pateikti į i.VAZ, nes šiuo atveju, nei elektroninis akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas (AAD), nei akcizų apskaičiavimo dokumentas (DAA) nebus išrašomi ir gabenimo duomenys į Akcizų informacinę sistemą (AIS) nepateks.

 

Anglims prekiauti akcizų sandėlis nesteigiamas, o tik išduodamas leidimas vykdyti prekybą, todėl jiems ir nėra išrašomi AAD/DAA dokumentai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1646

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Komerciniai santykiai nėra sukurti tik tais atvejais, jeigu siuntėjas, vežėjas ir gavėjas sutampa. Visais kitais atvejais, jei gabenimas atitinka Kelių transporto kodekso 29 straipsnio nuostatas (t. y. bent viena iš šalių yra kitas asmuo), laikytina, kad yra sukurti krovinio gabenimo komerciniai santykiai (gavėjas su siuntėju sutarė, kad siuntėjas prisiims sau gabenimo kaštus ir gavėjui atgabens krovinį) ir duomenis teikti reikės (žinoma, įvertinus, ar atitinka ir kitas VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymo Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto sąlygas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1647

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Važtaraščio rengėjas privalo patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis kai:

 1. krovinio gabenimo operacijos metu pasikeičia važtaraštyje nurodytas gavėjas - per 5 darbo dienas po krovinio pristatymo;

 2. krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas krovinio siuntėjui - per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos;

 3. krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos - per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1596

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį po važtaraštyje nurodyto krovinio perdavimo gavėjui laiko arba tol, kol važtaraštis turi būseną „Išsiųstas“, važtaraščio rengėjas gali tikslinti jau pateikto važtaraščio duomenis. Duomenų tikslinimą galima atlikti tiek tiesiogiai i.VAZ posistemyje, tiek naudojantis žiniatinklio paslaugomis ar įkeliant važtaraščio duomenų rinkmeną.

Teikiant važtaraščio rinkmeną arba naudojantis žiniatinklio paslaugomis, važtaraščio duomenys tikslinami, teikiant duomenis nurodytus VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymo Nr. VA-36 priedo IV rinkmenos dalyje „Važtaraščio duomenų (gavėjo, vežėjo ar paskirties vietos) keitimas“, arba tiesiogiai i.VAZ, prie konkretaus važtaraščio pasirinkus funkciją „Keisti“. Po važtaraščio keitimo tokiam važtaraščiui sukuriama nauja versija, tačiau saugoma ir prieš tai buvusi versija. Visų veiksmų, atliktų su važtaraščiu, informaciją galima peržiūrėti naudojantis funkcija „Važtaraščio istorija“.

Teikiant keičiamus važtaraščio duomenis, svarbu naudoti tinkamą metodą t. y. aukščiau minėtą IV rinkmenos dalį. Siekiant identifikuoti važtaraštį, kurio duomenis norima pakeisti, reikia nurodyti važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktą unikalų identifikacinį numerį (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. T. y., pastebėjus klaidą nurodant krovinio kiekį ir norint jį sumažinti ar padidinti, negalima kurti naujo važtaraščio pateikiant krovinio kiekį su „-“ ženklu. Naudojant aukščiau minėtą metodą reikia nurodyti faktinį krovinio kiekį, kuris bus automatiškai ištaisytas.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad krovinio gabenimo operacijos metu pasikeitus važtaraštyje nurodytam gavėjui, važtaraščio rengėjas per 5 darbo dienas po krovinio pristatymo privalo patikslinti perduotus i.VAZ važtaraščio duomenis, nurodydamas kito gavėjo duomenis.

Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas krovinio siuntėjui ar krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos, per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti.

Naudotojui, kol važtaraščio būsena yra „Patvirtintas“, suteikiama galimybė redaguoti visus važtaraščio duomenų laukus, išskyrus važtaraščio išrašymo datą.

Naudotojui, kol važtaraščio būsena yra „Išsiųstas“, suteikiama galimybė redaguoti visus važtaraščio duomenų laukus, išskyrus siuntėjo duomenų laukus, važtaraščio numerį, važtaraščio išrašymo datą, išgabenimo laiką, pakrovimo vietos duomenis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1645

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Mokesčių mokėtojas, vykdantis ekonominę veiklą, privalo teikti važtaraščių duomenis (VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymo Nr. VA-36 11.5 papunktis), jeigu bendra atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir / arba suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėn.) viršijo 45 000 Eur sumą, kaip tai numatyta PVMĮ 71 str. 2 dalyje dėl registravimosi PVM mokėtoju.

Reikėtų  atkreipti dėmesį, kad skaičiuojant 45 000 Eur atlygio sumą PVM nėra įtraukiamas.

Viršijus nustatytą ribą, važtaraščių duomenys turi būti pradedami teikti nuo kito mėnesio po to mėnesio, kurį nustatyta riba buvo viršyta.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1641

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Važtaraščio duomenis VMI turi teikti važtaraščio rengėjas. Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Kelių transporto kodekse.

Visi perduoti ir aktualūs važtaraščių duomenys yra suprantami, kaip įvykę krovinių gabenimo faktai.

Už dokumentų / duomenų pateikimo tvarkos pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, t. y. bauda 150-300 Eur (pagal Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnį).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1597

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Mokesčių mokėtojai, kurie teikia važtaraščių duomenis, automatiškai i.MAS sistemoje gauna užduotis „Laiku nebaigti pildyti važtaraščiai“ tais atvejais, kai:

 • turi važtaraščių su būsenomis „Uždarytas“, kuriuose nenurodytas gavėjas ir yra praėjęs 5 darbo dienų duomenų tikslinimo terminas, ir / arba

 • turi nebaigtų pildyti važtaraščių, kurie buvo pateikti per atsarginį tinklapį a. VAZ arba užregistruoti siunčiant SMS žinutę numeriu 1882, ir yra praėjęs 3 darbo dienų terminas, po to, kai važtaraštis užregistruotas atsarginėmis priemonėmis.

Suformuotoje užduotyje pateikiami važtaraščių, kurie atitinka aukščiau nurodytas sąlygas, registracijos numeriai. Mokesčių mokėtojai, gavę užduotį, privalo baigti pildyti užduotyje nurodytus važtaraščius ir pažymėti užduotį, kaip įvykdytą. Apie gautą užduotį mokesčių mokėtojai informuojami informacinio pobūdžio pranešimu i.MAS. Suformuotų užduočių sąrašą galima peržiūrėti i.MAS sistemos pagrindiniame meniu, skiltyje „Užduotys“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1648

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymu Nr. VA-36, kontekste elektroninis važtaraštis yra i.VAZ posistemyje suvesti ir / arba rinkmenoje perduoti pilnos apimties važtaraščio duomenys arba pilnos apimties duomenys, perduoti rinkmenoje iš mokesčių mokėtojo informacinės sistemos.

Mokesčių mokėtojas pats pasirenka, ar i.VAZ posistemyje esančius važtaraščio duomenis naudoti kaip:

 • elektroninį važtaraštį – tokiu atveju visos su pervežimo operacija susijusios procedūros būtų atliekamos i.VAZ paslaugų pagalba;

 • popierinį važtaraštį – tokiu atveju reikėtų atsispausdinti i.VAZ suformuotą važtaraštį ir visos su pervežimo operacija susijusios procedūros būtų atliekamos žymint įvykius (pvz., gavimo patvirtinimas, pastabos ir kt.) popieriniame važtaraštyje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1591

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Maksimalus viename važtaraštyje nurodytų krovinį (-ius) apibūdinančių eilučių skaičius yra 999. Jei važtaraštyje turėtų būti daugiau nei 999 eilutės, tada reikėtų išrašyti du atskirus važtaraščius.

Tarkime, jei norima važtaraštyje nurodyti 1 002 krovinį apibūdinančias eilutes, tai rekomenduojama išrašyti vieną važtaraštį 999 skirtingoms krovinį apibūdinančioms eilutėms ir dar vieną 3 skirtingoms krovinio eilutėms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1603

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Važtaraščių ruošinių paslauga - tai galimybė mokesčių mokėtojui parengti ir išsaugoti i.VAZ posistemyje kuriamo e. važtaraščio ruošinį, kurio pagrindu galima kurti e. važtaraščius. Įvedus e. važtaraščio duomenis, ruošiniui išsaugoti e. važtaraščio įvedimo formos apačioje yra mygtukas „Sukurti ruošinį“, kuris pasiekiamas paspaudus „Išsaugoti kaip...“. Suvedus e. važtaraščio ruošinio pavadinimą ir jį išsaugojus, jis skelbiamas ruošinių sąraše i.VAZ posistemyje, meniu punktas „Važtaraščių ruošiniai“.

Važtaraščių ruošinius galima peržiūrėti, redaguoti, įtraukti į mėgstamus ar pašalinti iš mėgstamų ruošinių sąrašo. Važtaraščių ruošinių sąrašas ir jų tvarkymo funkcijos pasiekiamos skiltyje Važtaraščių ruošiniai -> Ruošinių tvarkymas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1613

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Kas yra jungtinis važtaraštis?

Jungtinis važtaraštis – tai paslauga mokesčių mokėtojams, suteikianti galimybę e. važtaraščių pagrindu sukurti sujungtą e. važtaraštį, turintį savo registracijos numerį (pateikiamą kontrolės institucijoms, tokiu būdu joms suteikiant visų jungtiniame važtaraštyje esančių e. važtaraščių peržiūros galimybę), tačiau neturintį savo gyvavimo ciklo (kiekvienas e. važtaraštis, sudarantis sujungtą e. važtaraštį, turi būti tvirtinamas atskirai).

 

Į jungtinį važtaraštį pridedamų važtaraščių skaičius neribojamas, tačiau turi būti ne mažesnis nei du. Į jungtinį važtaraštį pridedami važtaraščiai negali būti įtraukti į to paties mokesčių mokėtojo kitą jungtinį važtaraštį.

Kaip sukurti jungtinį važtaraštį?

Norint vykdyti važtaraščių sujungimą, važtaraščių sąraše „Važtaraščiai“ reikia pasižymėti norimus sujungti važtaraščius ir pasirinkti „Sujungti“.

 

Įvedus jungtinio važtaraščio pavadinimą ir jį išsaugojus, sukuriamas jungtinis važtaraštis su atskiru registracijos numeriu. Galima pasirinkti tik tame pačiame važtaraščių sąrašo skirtuke esančius važtaraščius (pvz., tik rengiamų važtaraščių skirtuke).

 

Sujungiami važtaraščiai turi atitikti šias sujungimo taisykles:

 • sujungimą gali vykdyti visi pervežimo operacijos dalyviai;

 • sujungti galima visų būsenų važtaraščius, išskyrus „Rengiamas“;

 • sujungimas nėra galimas, jei važtaraščių sąraše pasirinkta mažiau nei du važtaraščių įrašai;

 • į egzistuojančius jungtinius važtaraščius įtraukti įrašai, į naujai sukuriamą jungtinį važtaraštį nebus įtraukti.

Kokie veiksmai galimi atlikti su jungtiniu važtaraščiu?

Jungtinių važtaraščių peržiūra galima i.VAZ posistemyje, skiltyje „Jungtiniai važtaraščiai“. Sukurtus jungtinius važtaraščius galima peržiūrėti, keisti pavadinimą, pridėti į jį naujų arba ištrinti esamus važtaraščius, šalinti jungtinį važtaraštį, jį atsispausdinti, eksportuoti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1605

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Tais atvejais, kai nėra žinomi viena transporto priemone vežamo krovinio gavėjai, i.VAZ posistemio vartotojas turi galimybę viena transporto priemone vežamam kroviniui sukurti bendrąjį e. važtaraštį, turintį savo registracijos numerį, tačiau pervežimo operacijos metu, pasirinkus išskaidymo funkciją, jį išskaidyti į atskirus e. važtaraščius, skirtus kiekvienam iš gavėjų.

Skaidymo metu sukurtų e. važtaraščių krovinių kiekių suma turi būti lygi pirminio e. važtaraščio krovinio kiekiui. Išskaidymo metu sukurtiems e. važtaraščiams automatiškai suteikiamas i.VAZ registracijos numeris ir jie turi tokias pačias būsenas, kaip ir pirminis e. važtaraštis.

Po važtaraščio skaidymo, sukuriama nauja skaidomo važtaraščio versija, kurioje kiekvienoje krovinio eilutėje nurodomas po atskyrimo likęs krovinio kiekis (skaidomame ir atskirtame važtaraštyje to paties krovinio eilutėse nurodytų kiekių skirtumas).

Skaidymas i.VAZ posistemyje atliekamas iš norimo skaidyti važtaraščio peržiūros pasirinkus Kiti veiksmai -> Skaidyti. Skaidant vieną važtaraštį į du arba daugiau atskirų važtaraščių, skaidymo veiksmas kiekvieną kartą atliekamas iš naujo. Teikiant i.VAZ duomenų rinkmeną posistemyje, važtaraščio skaidymui yra skirtas pranešimas „Skaidymas“. Atliekant skaidymą naudojantis žiniatinklio paslaugomis yra skirtas metodas „splitTransportDocument“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1594

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Vienu metu patvirtinti priėmimą vežti, pristatymą ir gavimą galima daugiau nei vienam važtaraščiui.

Tačiau svarbu pažymėti, kad:

 • patvirtinti galima tik tuos važtaraščius, kurie turi būseną „išsiųstas“;

 • daugiau nei vieno važtaraščio patvirtinimas galimas tik tuo atveju, kai visi važtaraščių duomenys yra teisingi. Norint nurodyti kitą išvadą, reikia eiti į konkretaus važtaraščio peržiūrą ir patvirtinti.

Informacija apie važtaraščių patvirtinimą pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

Priėmimo vežti patvirtinimas

Vežamų važtaraščių skirtuke pažymėjus vieną ar daugiau važtaraščių ir paspaudus žemiau esantį mygtuką „Veiksmai“, išsiskleidusiame meniu reikia pasirinkti „Priėmimo vežti patvirtinimas“.

Pristatymo patvirtinimas

Vežamų važtaraščių skirtuke pažymėjus vieną ar daugiau važtaraščių ir paspaudus žemiau esantį mygtuką „Veiksmai“, išsiskleidusiame meniu reikia pasirinkti „Pristatymo patvirtinimas“.

Gavimo patvirtinimas

Gaunamų važtaraščių skirtuke pažymėjus vieną ar daugiau važtaraščių, reikia paspausti žemiau esantį mygtuką „Gavimo patvirtinimas“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1593

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Ieškant važtaraščių pagal važtaraščio numerį tiek „Pagrindiniame filtre“, tiek „Išplėstiniame filtre“ laukelyje „Važtaraščio Nr.“ reikia įvesti bent tris simbolius ir bus vykdoma paieška, nepriklausomai nuo to, kurioje numerio vietoje šis ieškomas trijų simbolių fragmentas yra.

Pavyzdys

 

Į važtaraščio numerio filtrą įvedama reikšmė „123“, atlikus paiešką turi būti randami važtaraščiai, kurių numeriai: „123456“, „TD00123456“, „000123“.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1592

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Paieška pagal pakrovimo ir iškrovimo vietos adresus vykdoma „Išplėstinio filtro“ atskiruose laukeliuose. Į laukelį įvedus reikšmę bus ieškoma tiek tarp struktūrizuotų, tiek tarp nestruktūrizuotų adresų.

Paieška atliekama pagal šias taisykles:

 • važtaraščių paieška pagal pakrovimo / iškrovimo vietos adresą galima tik vieno mėnesio (30 dienų) laikotarpyje;

 • ieškoma pagal įvestą tikslų fragmentą (skaidoma į fragmentus per tarpo simbolius), jeigu įvesta 3 ir daugiau simbolių. Randami tik tie įrašai, kurie atitinka įvestą linksnį ir nurodytą reikšmę;

 • jeigu nurodyta išgabenimo data apima didesnį nei mėnesio laikotarpį, tuomet paieškos pagal pakrovimo ir iškrovimo vietą vykdyti negalima.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1633

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Mokesčių mokėtojai, i.VAZ posistemyje pasirinkę skiltį „Užsakymas vežti krovinį“, gali pateikti pasirinktam vežėjui, kuris yra i.VAZ naudotojas, užsakymą vežti krovinį, kurį vežėjas gali patvirtinti arba atmesti. Vežėjas patvirtinti arba atmesti užsakymą gali tik prisijungęs prie i.VAZ.

Prisijungus prie i.VAZ posistemio, patvirtinto užsakymo pagrindu gali būti formuojamas važtaraštis. Užsakymų sąrašą galima rasti i.VAZ, skiltyje Užsakymas vežti krovinį -> Užsakymų sąrašas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1642

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Važtaraščio duomenų teikimas“ naudojamas įgyvendinti prievolę pagal Mokesčių administravimo įstatymo 423 straipsnį.

„Elektroninio važtaraščio rengimas i.VAZ“ yra VMI teikiama elektroninė paslauga mokesčių mokėtojams ir naudojama, kai siekiama i.VAZ priemonėmis sukurti ir naudoti elektroninį važtaraštį (tuo pačiu įgyvendinant prievolę pateikti važtaraščio duomenis pagal Mokesčių administravimo įstatymo 423 straipsnį).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1595

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Tais atvejais, kai važtaraščio būsena yra „Uždarytas“ (t. y. sistemoje duomenų keisti nebegalima) ir yra poreikis pateikti patikslinančią krovinio gabenimo operacijos informaciją, rekomenduojama naudoti i.VAZ posistemio funkcionalumą „Papildomas dokumentas“.

Šio funkcionalumo pagalba galima palikti komentarus, paaiškinimus dėl krovinio gabenimo operacijos aplinkybių, pridėti skenuotus dokumentus, pvz., popierinius važtaraščius (jei tokie naudojami), kuriuose užfiksuoti faktiniai duomenys ir jų taisymai patvirtinti atsakingų asmenų parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1610

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

E. paslaugų gavėjai gali pateikti su registruotu važtaraščiu susijusius dokumentus (elektroninius pranešimus):

 • Krovinio priėmimo vežti ataskaitą (pildo e. paslaugų gavėjas, e. važtaraštyje įrašytas kaip vežėjas, arba vežėją atstovaujantis asmuo);

 • Krovinio pristatymo ataskaitą (pildo e. paslaugų gavėjas, e. važtaraštyje įrašytas kaip vežėjas, arba vežėją atstovaujantis asmuo);

 • Krovinio gavimo ataskaitą (pildo e. paslaugų gavėjas, e. važtaraštyje įrašytas kaip gavėjas, arba gavėją atstovaujantis asmuo);

 • Papildomą pervežimo operacijos dokumentą (pateikia e. paslaugų gavėjas, vykdantis važtaraščio rengėjo funkcijas, e. važtaraštyje įrašytas kaip siuntėjas, vežėjas, gavėjas, arba juos atstovaujantis asmuo).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1608

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Krovinio pristatymo ataskaitos ir krovinio gavimo ataskaitos sutikrinimo procedūra atliekama automatiškai po krovinio vežėjo ir gavėjo pateiktų krovinio pristatymo ir gavimo ataskaitų patvirtinimų.

Krovinio pristatymo ataskaitos ir krovinio gavimo ataskaitos sutikrinimo metu tikrinama:

 1. krovinio vežėjo nurodytos pristatymo išvados atitikimas gavėjo nurodytai gavimo išvadai;

 2. vežėjo pristatyto krovinio eilučių duomenų atitikimas gavėjo gauto krovinio eilučių duomenims. Sutikrinimo metu sulyginamas eilutės numeris, kodas, pavadinimas, kiekis, faktiškai gautas kiekis, atsisakytas kiekis ir matavimo vienetai.

Apie ataskaitų sutikrinimo procedūros rezultatus visi pervežimo operacijos dalyviai, nurodyti važtaraštyje, informuojami pranešimu i.MAS portale.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1634

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Situacija

Paaiškinimai

Krovinys gabenimo metu buvo atšauktas ir nepasiekė krovinio gavėjo arba pristatytas kitam gavėjui / sugrąžintas siuntėjui.

Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas siuntėjui, perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti gabenimo metu, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

Važtaraščio duomenys buvo pateikti i.VAZ, tačiau krovinys neišgabentas.

Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo išgabentas iš siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos, perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

Važtaraščio duomenys buvo pateikti i.VAZ, tačiau įvyksta dalinis krovinio grąžinimas.

Naudojantis skaidymo funkcionalumu i.VAZ, važtaraščio rengėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos, turi patikslinti (perduodant rinkmeną arba tiesiogiai i.VAZ posistemyje) perduoto važtaraščio duomenis – suskaidyti (į naujus važtaraščius) važtaraštį pagal pristatytą gavėjui ir grąžintą siuntėjui kiekius bei tam (naujam) važtaraščiui, kuriame nurodytas grąžinamas siuntėjui krovinio kiekis, perduodant rinkmeną suformuoti važtaraščio atšaukimą, nurodant priežastį Nr.5 „Krovinio grąžinimas siuntėjui“ arba i.VAZ posistemyje pasirinkus Kiti veiksmai -> Grąžinti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1638

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir / arba elektroninės formos. Elektroniniu važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti Kelių transporto kodekse nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas, ir gautas elektroniniu būdu.

Siuntėjas ir / arba vežėjas, įformindami važtaraštį, turi užtikrinti važtaraščio kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Važtaraščio įskaitomumas reiškia, kad važtaraštis yra įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo.

Taip pat pažymėtina, kad i.VAZ posistemis realizuotas taip, kad juo būtų patogu naudotis ne tik kompiuteryje, bet ir mobiliuosiuose įrenginiuose (planšetėse, išmaniuosiuose mobiliuosiuose telefonuose). Taigi, krovinio gabenimo metu, naudojant elektroninį važtaraštį, krovinio vežėjas turėtų užtikrinti, kad krovinio patikros kelyje metu būtų tinkamai pateiktas (pvz., mobilaus įrenginio ekrane) važtaraščio turinys.

Taip pat svarbu pažymėti, kad ir kontroliuojančios institucijos pareigūnai, vykdantys patikras kelyje, pagal važtaraščio numerį, transporto priemonės valstybinį numerį ir kitus parametrus, turi galimybę prisijungę prie i.VAZ patikrinti vežamo krovinio važtaraščio turinį.

Be to, rekomenduotina krovinio vežėjo vairuotojui turėti visų transporto priemone gabenamų krovinių važtaraščių numerius, kuriuos nurodytų kontrolės kelyje atveju.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1643

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Važtaraščio duomenis VMI turi teikti važtaraščio rengėjas. Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Kelių transporto kodekse.

Gavėjas dėl duomenų teikimo turi vienintelę prievolę – patvirtinti gavimą, kai pervežimo operacijai naudojamas elektroninis važtaraštis, kuris suformuotas i.VAZ priemonėmis, t. y., pateiktas rinkmenoje arba sukurtas i.VAZ ir siekiama užfiksuoti krovinio gavimą bei su gautu kroviniu susijusias aplinkybes (pvz., gautas ne visas krovinys, gautas perviršis, gautas sugadintas krovinys).

Gavimo patvirtinimas turi būti pateiktas per 5 darbo dienas, o pasibaigus šiam terminui (t. y., jei gavimo patvirtinimas nepateiktas) gabenimo operacija yra automatiškai uždaroma ir laikoma, kad krovinys pristatytas važtaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Pastaba. Gavimo patvirtinimo i.VAZ neprivaloma teikti, tačiau neribojamas, jei krovinio pervežimo metu naudojamas popierinis važtaraštis arba elektroninis važtaraštis sukurtas kitomis Kelių transpoprto kodekso 29 straipsnyje numatytomis priemonėmis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1644

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Dėl elektroninio važtaraščio naudojimo siuntėjas, vežėjas ir gavėjas turi susitarti iš anksto (Kelių transporto kodekso 29 str. 5 dalis), todėl gavėjas visada žino, kad jis laukia krovinio pagal elektroninį važtaraštį ir krovinio gavimą galės patvirtinti i.VAZ posistemyje.

Be to, i.VAZ gavėjas turi galimybę matyti visus važtaraščius, kuriuose jis nurodytas kaip „gavėjas“, bei yra matomas važtaraščio statusas. Taip pat pervežimo operacijos dalyviams, po važtaraščio patvirtinimo i.VAZ, išsiunčiami informaciniai pranešimai, kai jie nurodomi važtaraštyje ir juos galima identifikuoti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1637

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

i.VAZ posistemio veiklos sutrikimo atveju, ar važtaraščio rengėjui dėl techninių sutrikimų ar kitų aplinkybių neturint galimybės važtaraščio duomenis pateikti įprastai būdais (t. y. i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną, naudojantis žiniatinklio paslauga skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti arba važtaraščio duomenis įvedant tiesiogiai i.VAZ per naudotojo sąsają), krovinio gabenimo operacijos daliniai duomenys (važtaraščio numeris, važtaraščio rengėjo registracijos numeris, krovinio išgabenimo data ir laikas) turi būti pateikiami, taikant atsargines procedūras.

Jei krovinio važtaraščiai rengiami važtaraščio rengėjo informacinėse sistemose ir važtaraščio duomenys perduodami i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną arba naudojantis žiniatinklio paslauga skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti, esant važtaraščio rengėjo informacinės sistemos ar ryšio su i.VAZ sutrikimui, važtaraščio rengėjas a.VAZ turi nurodyti sutrikimo datą ir laiką, o krovinio gabenimo operacijos daliniai duomenys (važtaraščio numeris, važtaraščio rengėjo registracijos numeris, krovinio išgabenimo data ir laikas) gali būti nenurodomi.

Pažymėtina, kad per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo, važtaraščio rengėjas turi pateikti važtaraščio duomenis i.VAZ.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1598

Ši informacija skelbiama:
i.VAZ

Kontrolę vykdančių institucijų darbuotojai, turintys atitinkamas teises pagal pasirašytas sutartis su VMI, gali peržiūrėti ir / arba gauti i.MAS sistemoje pateiktus mokesčių mokėtojų duomenis, reikalingus jų funkcijoms atlikti, registruoti važtaraščio arba mokesčių mokėtojo patikros duomenis, juos koreguoti.

Kontrolės funkcijos pasiekiamos i.VAZ naudotojams, vykdantiems kontrolės veiksmus ir turintiems reikiamas teises, kurias priskiria kontroliuojančių įstaigų administratoriai i.MAS sistemoje.

Skirtingos kontrolės įstaigos turi prieigą tik prie savo įstaigos naudotojų registruotų tikrinimų.

Kontrolės įstaigų darbuotojai, atliekantys kontrolės funkcijas, prie i.MAS gali prisijungti tokiu pat būdu, kaip ir prie kitų VMI informacinių sistemų (pvz., Mano VMI, EDS ir kt.):

 • per išorines sistemas (el. bankininkystes, VĮ Registrų centras, Elektroninius valdžios vartus, Skaitmeninio sertifikavimo centrą);

 • su VMI priemonėmis;

 • su el. parašu.

VMI išduodamas prisijungimo priemones (vartotojo vardą ir slaptažodį) galima gauti bet kuriame mokesčių mokėtojų aptarnavimo skyriuje arba prisijungus prie Mano VMI sistemos (Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Paklausimo pateikimas, pasirinkus temą Apie prisijungimo prie VMI sistemų vardo ir slaptažodžio suteikimą).

Pastaba. Kiekvienas darbuotojas prie i.MAS sistemos turi jungtis kaip fizinis asmuo su savo asmeniniu prisijungimu (nepriklausomai nuo to, kad atstovauja įstaigą). Prisijungus prie sistemos i.MAS, atstovaujamų mokesčių mokėtojų lange pasirenkamas mokesčių mokėtojas t. y. kontrolės teises turinti institucija, kurios vardu atliekama patikra. Įstaiga, turinti kontrolės funkcijas, atstovaujamų mokėtojų sąraše pažymėta namuko ženklu.

Teises aktai