Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR (REG812)

Registracijos numeris KM1351

Ši informacija skelbiama:
Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR (REG812)

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma

Prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą forma - REG812.

Gyventojai, privalantys registruotis į Mokesčių mokėtojų registrą

 1. Gyventojai, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą (įskaitant individualią veiklą per nuolatinę bazę), išskyrus tų veiklos rūšių vykdymą, kurias gali vykdyti tik juridiniai asmenys;
 2. apmokestinamieji asmenys (užsieniečiai), kaip tai apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kai jiems atsiranda prievolė įsiregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą;

 3. užsieniečiai, kai jiems atsiranda prievolė mokėti mokestį Lietuvoje (identifikavimo tikslais);

 4. gyventojai, kurių duomenys Mokesčių mokėtojų registre tvarkomi VMI iniciatyva (MAĮ 45 str. 4 dalis);

 5. gyventojai, kurie Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formos pateikimo momentu yra nepilnamečiai. Jie gali pradėti vykdyti individualią veiklą, tik pateikę vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) raštišką sutikimą;

 6. gyventojai, nurodyti 1-6 punktuose, kai pasikeičia jų elektroninių ryšių rekvizitai ir / ar adresas korespondencijai gauti; 

 7. gyventojai, jau įregistruoti į Registrą, kai pasikeičia jų elektroninių ryšių rekvizitai ir / ar adresas korespondencijai gauti.

Prašymo pateikimo būdai

 1. Prisijungus prie Mano VMI

 2. Popierinius prašymus galima tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu VMI.

Prašymo pateikimo laikas

 1. Notarai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo LR teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms įsigaliojimo dienos, t. y. nuo notaro veiklos pradžios dienos.

 2. Advokatai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos advokatų tarybos sprendimo įrašyti advokatą į praktikuojančiųjų advokatų sąrašą dienos. Įregistruojant advokatą į Registrą, turi būti vadovaujamasi išraše iš Advokatų tarybos posėdžio protokolo nurodyta vertimosi advokato veikla pradžios data arba advokato pažymėjimo išdavimo data (šios datos sutampa).

 3. Advokatų padėjėjai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos advokatų tarybos sprendimo juos įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašus dienos. Jeigu Advokatų tarybos posėdžio data nesutampa su advokato padėjėjo įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą data, tada registruoti advokato padėjėją į Registrą reikia vadovaujantis išraše iš Advokatų tarybos posėdžio protokolo nurodyta įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą data.

 4. Antstoliai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos antstolių sąrašą dienos.

 5. Kiti individualią veiklą ar kitą veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

Papildomi dokumentai

Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi VMI pateikti toliau nurodytus dokumentus, o kai prašymas pateikiamas per Mano VMI, jie pateikiami per Mano VMI:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė; jeigu turi – leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (teikiama, kai Prašymo forma pateikiama tiesiogiai, atvykus į VMI, arba jų kopijos – kai Prašymo forma teikiama paštu);

 2. Lietuvos advokatų tarybos sprendimas, patvirtinantis, kad asmuo yra advokatas (kai prašymą teikia advokatas);

 3. asmens įtraukimą į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą patvirtinantys dokumentai (kai prašymą teikia advokato padėjėjas);

 4. LR teisingumo ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo yra notaras (kai prašymą teikia notaras);

 5. LR teisingumo ministerijos išduotas liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra antstolis (kai prašymą teikia antstolis).

Trečiosios valstybės asmuo, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, papildomai turi pateikti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, išduotą pagal LR įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties.

 

Duomenys, kuriems pasikeitus, turi būti teikiamas prašymas

 

 1. Faktinė gyvenamoji vieta Lietuvoje, šio duomens pateikti nereikia, kai kečiasi Gyventojų registre deklaruota gyvenamoji vieta;

 2. gyvenamoji vieta užsienio valstybėje, turi pranešti tik nenuolatiniai gyventojai ar užsieniečiai);

 3. vykdomos individualios veiklos pobūdis – kai pradeda vykdyti kitą individualią veiklą. Taip pat, kai baigia vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę ir pradeda vykdyti individualią veiklą kaip nuolatinis gyventojas ir atvirkščiai – baigia vykdyti individualią veiklą kaip nuolatinis gyventojas ir pradeda vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę;

 4. pagrindinės veiklos rūšies kodas;

 5. kitų veiklos rūšių kodas (-ai);

 6. individualios veiklos vykdymo vietos / nuolatinės bazės duomenys;

 7. elektroninių ryšių rekvizitai ar vienas iš jų (prašymą gali pateikti visi gyventojai, kurie pageidauja atnaujinti savo elektroninių ryšių rekvizitus);

 8. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

 9. atstovaujančio asmens duomenys.

Gyventojas apie aukščiau nurodytų duomenų pakeitimus privalo VMI pranešti per 5 darbo dienas nuo jų pakeitimo ar papildymo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1342

Ši informacija skelbiama:
Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR (REG812)

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma    

Fizinis asmuo, ketinantis nutraukti individualią veiklą, turi pateikti prašymą dėl individualios veiklos išregistravimo (REG812 forma).

Individualios veiklos nutraukimo pagrindas

 1. Notaro įgaliojimų pasibaigimas. Notaro įgaliojimų pabaigos data (atleidimas iš pareigų), yra nurodoma LR teisingumo ministro įsakyme. Įsakymo kopija turi būti pateikiama kartu su prašymo forma.

 2. Advokato išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo. Advokato veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymo forma.

 3. Advokato padėjėjo išbraukimas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo. Advokato padėjėjo veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymo forma.

 4. Antstolio išbraukimas iš Lietuvos antstolių sąrašo. Antstolio veiklos pabaigos data yra nurodoma LR teisingumo ministro įsakyme, kurio kopija turi būti pateikiama kartu su prašymo forma.

 5. Kitų mokesčių mokėtojų individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra jų pačių pateikta prašymo forma su įrašyta tos veiklos nutraukimo data.

Kitų mokesčių mokėtojų, vykdančių individualią veiklą, ir advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, antstolių vykdoma individuali veikla gali būti laikinai sustabdyta jų laikinojo  nedarbingumo ar tėvystės atostogų laikotarpiu pagal VSDFV VMI elektroniniu būdu pateiktą informaciją. Tokiu atveju prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama.

Prašymo pateikimo būdai

 1. Prisijungus prie Mano VMI

 2. Popierinius prašymus galima tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu VMI.

Prašymo pateikimo laikas

 1. Notarai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo notaro įgaliojimų pasibaigimo dienos.

 2. Advokatai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo advokato išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo dienos.

 3. Advokatų padėjėjai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo advokato išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo dienos.

 4. Antstoliai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo antstolio išbraukimo iš Lietuvos antstolių sąrašo dienos.

 5. Kiti individualią veiklą ar kitą veiklą vykdantys gyventojai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tos veiklos nutraukimo dienos.

Teises aktai