Registracijos numeris KM1945

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip pirkėjas, gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti iš Lietuvos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras (išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 str. 7 dalyje), ir iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM. Jis taip pat savo nuožiūra gali registruoti ir jo atskaitingų asmenų vardu gautas PVM sąskaitas faktūras, kuriose yra nurodytas Lietuvos ar užsienio valstybės apskaičiuotas PVM (pvz., už apgyvendinimą viešbučiuose ir pan.).

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami PVM sąskaitų faktūrų tipai ir paaiškinimai, ar šias PVM sąskaitas faktūras reikia traukti į PVM sąskaitų faktūrų registrą.

PVM sąskaitos faktūros tipas / atvejis

Paaiškinimai

Debetinė / kreditinė PVM sąskaita faktūra

Apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas kaip prekių (paslaugų) pirkėjas:

  • gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras;

  • išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras.

Apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas kaip prekių (paslaugų) pardavėjas:

  • gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti gautas debetines PVM sąskaitas faktūras;

  • išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras.

PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio, pagal kurią jau bus pateiktas prašymas susigrąžinti PVM, sumokėtą užsienio valstybėje

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti tik tokias iš užsienio valstybių apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM Lietuvoje.

 

Jeigu iš užsienio gautos PVM sąskaitos faktūros su užsienietišku PVM, dėl kurių nėra prievolės Lietuvoje skaičiuoti PVM, tai jų neprivaloma traukti į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą. Tačiau pirkėjas, nurodęs atitinkamą klasifikatoriaus kodą, gali tokias PVM sąskaitas faktūra traukti į gaunamų PVM sąskaitų registrą, nepriklausomai, ar prašymai susigrąžinti PVM, sumokėtą užsienio valstybėje pateikti, ar ne.

Degalinėse išduotas čekis už kurą, kuris yra prilyginamas PVM sąskaitai faktūrai

PVM sąskaitos faktūros, nurodytos PVMĮ 80 str. 7 dalyje, neregistruojamos nei gaunamų, nei išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.

Prekės suvartojamos privatiems poreikiams arba įforminamas ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo ar privatiems poreikiams sunaudotų prekių (paslaugų) įforminimui išrašytos PVM sąskaitos faktūros nurodomos tik išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.

Draudimo polisas ir banko išrašas

 

Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių (PVMĮ 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVMĮ 27 straipsnis) paslaugų įsigijimo / suteikimo dokumentai, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis (banko išrašai / draudimo polisai).

Išankstinis dokumentas, išrašytas dėl apmokėjimo

Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos PVM sąskaitos faktūros, įskaitant tas, kuriomis yra įformintas sumokėtas avansas.

 

Laisvos formos apskaitos dokumentai, kurie nelaikomi PVM sąskaitomis faktūromis, t. y. kurie išrašomi ne prekių tiekimui, paslaugų teikimui įforminti (pvz., sąskaitos išankstiniam apmokėjimui, išankstinės sąskaitos) gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre neregistruojami.

Anuliuota PVM sąskaita faktūra

 

Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose laukelyje „Tipas“ tipas „AN“ nurodomas tuo atveju, jeigu buvo anuliuotų PVM sąskaitų faktūrų, tačiau duomenų apie tokias PVM sąskaitas faktūras registruose pateikti neprivaloma.

 

Anuliuotos PVM sąskaitos faktūros, kurių tipas gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre nurodytas „AN“, nebus tikrinamos, kryžminamos ar traukiamos į preliminarią PVM deklaraciją. Taip pat vertės, nurodytos anuliuotose PVM sąskaitose faktūrose, neįtraukiamos į registrų suminių duomenų lentelę.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra, o vėliau išrašoma kita PVM sąskaita faktūra, tikslinanti šią pirmąją, tai registruose turi būti pateikiami duomenys apie abu dokumentus, antrajai sąskaitai nurodant tipą (kreditinė ar debetinė PVM sąskaita).

Apskaitos dokumentas, išrašytas gyventojams už nuolatines ir ilgalaikes paslaugas (vadovaujantis 2002-05-24 LRV nutarimu Nr. 716)

Jeigu įmonė išrašo ūkine veikla nesiverčiantiems gyventojams minėtame nutarime nurodytus apskaitos dokumentus (ne PVM sąskaitas faktūras), tai tokių duomenų į išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą įtraukti nereikia.

 

Tačiau jei įmonė išrašo PVM sąskaitas faktūras, tai PVM sąskaitų faktūrų duomenys turi būti įtraukiami į išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą ir teikiami VMI.

ES bendrovė, paslaugų pirkėja, PVM sąskaitą faktūrą (įmonės pardavėjos vardu) išsirašo sau

Įmonė (pardavėja) jos vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.

Įmonė iš trečiųjų valstybių (už ES teritorijos ribų) perka įrangą įmonės veiklai vykdyti. Importo PVM nuo importuotos įrangos apskaičiuojamas muitinės importo procedūrų deklaracijoje

Muitinės importo procedūrų bei kitokios deklaracijos PVM sąskaitų faktūrų registre neregistruojamos.

Laisvos formos dokumentas (pvz., įforminti kompensavimui ir pan.)

Laisvos formos ir kituose dokumentuose nurodyti duomenys į PVM sąskaitų faktūrų registrus netraukiami.

Iš užsienio apmokestinamojo asmens gautas prekių (paslaugų) pardavimo dokumentas, jeigu užsienio asmuo neregistruotas PVM mokėtoju užsienio valstybėje ar Lietuvoje

Į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą privaloma traukti visas iš užsienio gautas (užsienio apmokestinamųjų asmenų išrašytas) prekių ir paslaugų PVM sąskaitas faktūras (jas atitinkančius kitus dokumentus) dėl kurių atsiranda prievolės skaičiuoti PVM Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1941

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Atvejis

Paaiškinimai

Pirkėjas išrašė debetinę PVM sąskaitą faktūrą (prekių grąžinimas)

Jeigu pirkėjas prekių pardavėjui išrašo debetinę PVM sąskaitą faktūrą prekių grąžinimui, tai tokią debetinę PVM sąskaitą faktūrą pardavėjas turi registruoti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, duomenis (apmokestinamosios vertės ir / ar PVM sumos sumažėjimą) nurodydamas su minuso ženklu.

Pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą buvo atvežta tik dalis prekių (kita dalis prekių buvo prarasta dėl vežėjo kaltės)

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodyta tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje, t. y. turi būti nurodyta visa gautoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta prekių vertė (įskaitant ir neatvežtų prekių vertę).

Teikiamos ir / ar įsigyjamos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos

PVM sąskaitų faktūrų registruose registruojamos visos per mokestinį laikotarpį išrašytos / gautos PVM sąskaitos faktūros, įskaitant dokumentus, kurie turi PVM sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus ir kuriais įformintas prekių tiekimas / paslaugų teikimas, išskyrus PVM neapmokestinamų finansinių (PVMĮ 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVMĮ 27 straipsnis) paslaugų suteikimo ir įsigijimo dokumentus, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms (banko išrašai, draudimo polisai, sutartys ir kt.), taip pat kasos aparatų kvitus, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms (PVMĮ 80 str. 7 dalis).

 

Vadinasi, PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų teikimui įforminti tinkamai išrašyti dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms gali būti neregistruojami PVM sąskaitų faktūrų registruose, tačiau finansinių paslaugų suteikimą ir įsigijimą patvirtinančios PVM sąskaitos faktūros turi būti registruojamos.

Gautoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas užsienio valstybėje taikomas PVM tarifas, kuris nesutampa su PVM klasifikatoriuje nurodytu tarifu

PVM tarifas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.

 

Tačiau, į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir / ar sumos nėra, tai pildant registro duomenis PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į registrą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1950

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą, t. y. tokios PVM sąskaitos faktūros duomenys turi būti registruojami ir teikiami VMI su 2018 m. sausio mėnesio PVM sąskaitų faktūrų registre.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1948

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai gauna / išrašo vieną (bendrą) PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą turi įtraukti į gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra.

Kai notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros veiklos sutartį, iš prekių tiekėjų (paslaugų teikėjų) gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas notaras tokią PVM sąskaitą faktūrą turi įtraukti į savo gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1946

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie duomenys (įskaitant PVM sumą), kokie yra įrašyti PVM sąskaitoje faktūroje, neatsižvelgiant į tai, kad prekės skirtos reprezentacijai.

Todėl PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma visa PVM suma (išskaidyta pagal PVM klasifikatorių), neatsižvelgiant į tai, kad atskaitoma ne visa PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta PVM suma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1942

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

PVM sąskaita faktūra, kurioje yra neigiama suma (su minuso ženklu) registre gali būti registruojama tik kaip Kreditinė PVM sąskaita faktūra (tipas - KS) arba Debetinė sąskaita faktūra (tipas - DS).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1949

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį, už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas (PVMĮ 14 str. 9 dalis), o teisė į PVM atskaitą atsiranda, kai atlygis už įsigytas prekes (paslaugas) sumokamas (PVMĮ 64 str. 10 dalis), tai PVM sąskaitų faktūrų registruose turi būti pažymima, kad PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ – žyma „T“.

Šį požymį PVM sąskaitų faktūrų registruose privalo nurodyti tiek išrašantis tokią sąskaitą asmuo, tiek gaunantis šią sąskaitą. Asmenų, kurių tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų atžvilgiu taikomas šis specialus apmokestinimo momentas, duomenys skelbiami VMI interneto sveteinėje. Šie asmenys išrašydami tokią PVM sąskaitą faktūrą privalo joje nurodyti nuorodą „Pinigų apskaitos sistema“ (PVMĮ 80 str. 1 p. 18 dalis).

Pavyzdys

 

2017 m. gegužės mėn. įmonė iš ūkininko gavo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta, kad tiekiamoms prekėms taikomas spec. apmokestinimo momentas (yra nuoroda „Pinigų apskaitos sistema“), tačiau įmonė atsiskaitė pagal šią sąskaitą 2017 m. liepos mėn.

 

Tokiu atveju įmonė į gegužės mėn. gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą turi įtraukti iš ūkininko gautą PVM sąskaitą faktūrą, nurodydama, kad taikoma „Pinigų apskaitos sistema“.

 

O teikdama liepos mėn. registrų duomenis, įmonė gali (bet tai nėra privaloma) įtraukti apmokėjimo duomenis nurodydama, kad atsiskaito pagal 2017 m. gegužės mėn. gautą sąskaitą (šiuo atveju privaloma registre apmokėjimų dalyje nurodyti sąskaitos išrašymo datą).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1943

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Pagal i.SAF posistemyje pateiktus gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis yra formuojamos preliminariosios PVM deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojas gali patikslinti savo turimais papildomais duomenimis.

Pažymėtina, kad gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys gali nesutapti su PVM deklaracijos (FR0600 forma) duomenimis dar ir dėl pavėluotai gautų / išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, atskirais atvejais dėl kreditinių / debetinių PVM sąskaitų faktūrų ar kitų priežasčių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1939

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

i.SAF lange „PVM sąskaitų faktūrų registrai“ stulpelyje „Įrašų kiekis“ yra nurodomas bendras PVM sąskaitų faktūrų skaičius, t. y. kiek PVM sąskaitų faktūrų yra pateiktame registre.

Tuo tarpu lange „Suminiai duomenys“ nurodoma informacija pateikiama pagal mokesčio kodą, t. y. stulpelyje „Sąskaitų skaičius“ nurodoma, keliose sąskaitose nurodytas konkretus mokesčio kodas.

PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nurodytos kelios eilutės, pvz., PVM1 ir PVM12. Tuomet sąskaitų faktūrų skaičius 1, o registro suminiuose duomenyse - 2 sąskaitos (1 sąskaita su kodu PVM1 ir 1 sąskaita su kodu PVM12), todėl suminių duomenų lentelėje sąskaitų skaičius ne visada sutaps su registruose nurodytu sąskaitų skaičiumi. Sutapti gali tik tada, jei visuose registre registruotose sąskaitose bus nurodyta tik po 1 eilutę (t. y. bus tik po vieną mokesčio kodą).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1937

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Įvedant sąskaitą į gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, yra galimybė ją išsaugoti kaip sąskaitos faktūros ruošinį. Ateityje pildant registrą, galima sąskaitą pasirinkti iš sąskaitų faktūrų ruošinių žurnalo (pvz., galima susikurti gaunamos PVM sąskaitos faktūros ruošinį ir vėliau pildant gautos PVM sąskaitos faktūros duomenis, pasirinkus ruošinį, PVM sąskaita faktūra užpildoma ruošinio duomenimis). Tokiu atveju i.SAF naudotojui reikės įrašyti tik PVM sąskaitos faktūros numerį ir datą.

Kiekvienas ruošinys (pagal tipą - tiek gaunamų, tiek išrašomų PVM sąskaitų faktūrų) turi turėti unikalų pavadinimą. Ta pati įmonė ruošiniuose gali būti ir pirkėjas, ir pardavėjas, tačiau negali būti identiškų ruošinių pavadinimų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1935

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Pildant gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, pirkėją arba pardavėją galima pasirinkti iš „Įmonių ir asmenų“ žurnalo.

Naudotis žurnalu galima atliekant vieną iš šių (arba abu) veiksmų (-us):

  • į gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą įvedant pirkėją ar pardavėją yra galimybė jį įtraukti į „Įmonių ir asmenų“ žurnalą (pvz., prie pirkėjo laukelio pasirinkti Įvesti naują“  įvedus kodą arba PVM kodą, paspausti paieškos ženkliuką ir pirkėjo duomenys užsipildys automatiškai paspausti Įtraukti į žurnalą ir duomenys bus įtraukti į žurnalą). Ateityje pildant registrą, pirkėją ar pardavėją galima pasirinkti iš žurnalo ir PVM sąskaita faktūra užsipildys žurnale išsaugotais pirkėjo ar pardavėjo duomenimis.

  • taip pat į „Įmonių ir asmenų“ žurnalą galima užsipildyti ir nevedant PVM sąskaitų faktūrų duomenų į registrus. Norint susikurti ir išsaugoti asmenį „Įmonių ir asmenų“ žurnale, kairėje meniu pusėje reikia pasirinkti Žurnalai → Įmonės ir asmenys  Pridėti naują. Atsivėrusiame lauke pasirinkus tipą (pvz., Lietuvos juridinis asmuo ar kitą tipą), įvedus PVM mokėtojo kodą ir paspaudus paieškos ženkliuką, žurnalas užpildomas įmonės ar asmens duomenimis. Padalinio pavadinimas, banko sąskaitos Nr. ir kontaktinė informacija nėra privalomi laukai. Jeigu minėta įmonė žurnale išsaugoma tik dėl PVM sąskaitų faktūrų, o ne važtaraščių duomenų teikimo, tuomet pakrovimo ir iškrovimo adresai gali būti nepildomi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1933

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Taip, i.SAF posistemyje realizuota galimybė eksportuoti kelių mokestinių laikotarpių PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Į vieną failą galima eksportuoti ir gaunamų, ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Maksimalus eksportuojamų sąskaitų faktūrų skaičius į vieną failą yra 100 000 sąskaitų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1944

Ši informacija skelbiama:
Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

Neprivalo. Tačiau, jeigu bus registruojamos PVM sąskaitos faktūros registre ir teikiamos VMI, tai nebus laikoma klaida. Tokiu atveju elemento „Mokesčio kodas“ reikšmės užpildymui turėtų būti naudojamas PVM klasifikatoriaus kodas - PVM100. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas kitos ES valstybės PVM tarifas ir PVM suma į registrą netraukiami.

Teises aktai