Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata iš pajamų atimti per mokestinį laikotarpį  patirtas, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytas išlaidas, mokesčių administratoriui turi pateikti Pranešimą apie išlaidas PRC912 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo”.

Registracijos numeris KM1543

Ši informacija skelbiama:
Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Iš apmokestinamųjų pajamų nuolatinis Lietuvos gyventojas gali atimti per mokestinį laikotarpį (2019 m., 2020 m., 2021 m.) sumokėtas sumas už:

  • atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus;

  • suteiktas lengvojo automobilio remonto paslaugas;

  • suteiktas nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa(rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2608

Ši informacija skelbiama:
Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Aspektas

Komentaras

Kokie yra Pranešimo apie išlaidas pateikimo terminai?

Atitinkamų kalendorinių metų mėnesio pranešimą gyventojas gali pateikti bet kada, kai turi teisę į lengvatą pagrindžiančius dokumentus, bet ne vėliau kaip, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos (pvz., už 2020 m. gruodžio mėn. – iki 2021 m. vasario 15 d.).

Kokiu būdu teikiamas Pranešimas?

 

Pranešimas apie išlaidas su pridedamais dokumentais pateikiamas tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).

Ar galima tikslinti pateiktą Pranešimą?

 

Pateikto mėnesio pranešimo duomenis gyventojas gali tikslinti savo iniciatyva, pastebėjęs klaidų, bet ne vėliau kaip, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Tokiu atveju pateikiamas naujai užpildytas pranešimas to kalendorinio mėnesio, kurio duomenys tikslinami.

Kokiais dokumentais remiantis įrašomos išlaidos?

 

Duomenys į Pranešimą apie išlaidas įrašomi iš paslaugos suteikimą patvirtinančių dokumentų: sąskaitos faktūros (PVM sąskaitos faktūros) arba prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvito (FR0508).

Nuo 2020-07-01 duomenys iš kvito FR0508 formos į Pranešimą gali būti įrašomi tik tuo atveju, jeigu toks dokumentas išrašytas už:

- suteiktas neįgalių nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas;

- už kitas paslaugas, kurios buvo suteiktos iki 2020-06-30.

Kokius dokumentus reikia  pridėti prie teikiamo kalendorinio mėnesio Pranešimo?

 

Prie atitinkamų kalendorinių metų mėnesio Pranešimo apie išlaidas pridedama sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra) ar prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitas, jeigu šiuose dokumentuose pažymėta apie apmokėjimą.

Tuo atveju, kai iš šių dokumentų turinio negalima nustatyti ar paslauga buvo apmokėta (pvz., kai apmokėta kitą mėnesį nei išrašyta sąskaita arba darbai atlikti vienais kalendoriniais metais, o apmokėti kitais kalendoriniais metais) prie Pranešimo apie išlaidas taip pat pridedamas sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, kasos pajamų orderis ar bankinio pavedimo išrašas).

Išsamesnę informaciją rasite čia.

 

Kaip pridėti (prisegti) dokumentus prie Pranešimo?

 

Pateikus pranešimą, papildomus dokumentus galima pridėti EDS skiltyje DEKLARAVIMAS -> Pridėti papildomą dokumentą. Iš pateiktų dokumentų sąrašo reikia pasirinkti pranešimą ir atsivertusiame lange paspausti mygtuką „Pridėti papildomą dokumentą".

Teises aktai

Registracijos numeris KM1548

Ši informacija skelbiama:
Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Pranešimas apie išlaidas teikiamas už atitinkamų kalendorinių metų mėnesį:

  • kai darbai / paslauga atlikti ir apmokėti tais pačiais kalendoriniais metais, Pranešimas apie išlaidas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį, kurį išrašyta sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra) arba prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitas;

  • kai darbai / paslauga atlikti vienais kalendoriniais metais, o sumokėta kitais kalendoriniais metais, Pranešimas apie išlaidas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį, kurį sumokėta.

1 pavyzdys

 

Sąskaita išrašyta ir apmokėta 2020 m. lapkritį. Duomenys teikiami 2020 m. lapkričio mėnesio pranešime.

 

2 pavyzdys

 

Sąskaita išrašyta 2021 m. kovą, mokėta vasarį ir kovą. Duomenys teikiami 2021 m. kovo mėnesio pranešime.

 

3 pavyzdys

 

Sąskaita išrašyta 2021 m. liepą, mokėta birželį ir rugpjūtį. Duomenys teikiami 2021 m. liepos mėnesio pranešime.

 

4 pavyzdys

 

Sąskaita išrašyta 2018 m. gruodį, mokėta 2018 m. gruodį ir 2019 m. sausį. Duomenys apie iki 2018 m. gruodžio 31d. sumokėtas sumas neteikiami, nes iki šios datos sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma. Duomenys apie 2019 m. sausį sumokėtą sumą teikiami 2019 m. sausio mėnesio pranešime. Prie pranešimo pridedama 2018 m. sąskaita ir 2019 m. sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

 

5 pavyzdys

 

Sąskaita išrašyta 2021 m. sausį, mokėta: 2020 m. gruodį – 200 Eur, 2021 m. sausį – 300 Eur. Duomenys apie 2020 m. gruodį sumokėtą sumą (200 Eur) pateikiami 2020 m. gruodžio mėnesio pranešime. Prie šio pranešimo pridedama 2021 m. sausio mėnesio sąskaita bei 2020 m. sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Duomenys apie 2021 m. sausį sumokėtą sumą (300 Eur) teikiami 2021 m. sausio mėnesio pranešime. Prie pranešimo pridedama 2021 m. sąskaita bei sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

 

6 pavyzdys

 

Sąskaita išrašyta 2021 m. gruodį, mokėta 2021 m. gruodį ir 2022 m. sausį. Duomenys apie 2021 m. gruodį sumokėtas sumas teikiami 2021 m. gruodžio mėnesio pranešime. Prie pranešimo pridedama sąskaita ir sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Duomenys apie 2022 m. sausį sumokėtą sumą neteikiami, nes nuo 2022 m. sausio 1 d. lengvata netaikoma.

 

7 pavyzdys

 

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas išrašytas 2019 m. sausį, mokėta 2018 m. gruodį ir 2019 m. sausį. Duomenys apie 2018 m. gruodį sumokėtą sumą neteikiami, nes iki šios datos sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.

Duomenys apie 2019 m. sausį sumokėtą sumą teikiami 2019 m. sausio mėnesio pranešime. Prie pranešimo pridedama 2019 m. prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas, kuriame pažymėta apie apmokėjimą.

 

8 pavyzdys

 

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas išrašytas 2019 m. liepą, kai gyventojas apmokėjo už 2019 m. birželį suteiktą paslaugą pagal birželį išrašytą sąskaitą, kurioje pažymėta, kad apmokėta bus vėliau.

Duomenys teikiami 2019 m. liepos mėnesio pranešime. Prie šio mėnesio pranešimo pridedamas prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas, kuriame pažymėta apie apmokėjimą.

 

9 pavyzdys

 

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas išrašytas 2020 m. sausį, kai gyventojas apmokėjo už 2019 m. gruodį suteiktą paslaugą pagal gruodį išrašytą sąskaitą, kurioje pažymėta, kad apmokėta bus vėliau.

Duomenys teikiami 2020 m. sausio mėnesio pranešime. Prie šio mėnesio pranešimo pridedamas prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas, kuriame pažymėta apie apmokėjimą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2474

Ši informacija skelbiama:
Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Jei paslaugos teikėjas paslaugos suteikimo momentu gyventojui išdavė tik kasos aparato kvitą ir gyventojas, įsigijęs paslaugą, iš karto sąskaitos faktūros  nepareikalavo, tai jis gali kreiptis į pardavėją nedelsiant po įvykusio sandorio, t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti, ir pareikalauti išrašyti sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo gali kreiptis nedelsiant po paslaugos suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti).

Tam, kad gyventojas galėtų pasinaudoti GPMĮ 21 str. 1 d. 4 punkto lengvata, jis privalo turėti vieną iš šių apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitą, kai paslaugą suteikia verslo liudijimą įsigijęs asmuo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1551

Ši informacija skelbiama:
Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Taip, gali. Tuo atveju, kai pajamų mokesčio lengvata turi teisę pasinaudoti abu sutuoktiniai, o paslaugos suteikimą ir sumokėjimą patvirtinantys dokumentai išrašyti vieno sutuoktinio vardu, šiais dokumentais gali būti grindžiamos abiejų sutuoktinių patirtos išlaidos. Abu sutuoktiniai pateikia atskirus  pranešimus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1770

Ši informacija skelbiama:
Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Piktnaudžiavimas teise bus konstatuojamas tais atvejais, kai pateiktais dokumentais bus bandoma patvirtinti faktiškai neatliktų / neapmokėtų darbų / paslaugų (pvz., kai pateiktame dokumente nurodytas paslaugų teikėjas veiklos nevykdo (neįregistruotas, išregistruotas), ar paslaugų teikėjo veiklos rūšis neatitinka pranešime nurodytos išlaidų rūšies) arba, kai išlaidos už atliktus darbus / suteiktas paslaugas nepagrįstai padidintos (pvz., į išlaidų sumą įtrauktos ne tik už darbus / paslaugas, bet ir už medžiagas, priemones, detales, sumokėtos sumos).

Teises aktai