IĮ savininko pajamos

Jeigu individualios įmonės (IĮ) savininkas iš įmonės pasiima dalį lėšų ar turto asmeniniam naudojimui, tokios pasiimtos lėšos ar turtas priskiriami individualios įmonės savininko pajamoms, kurios apmokestinamos pajamų mokesčiu.

IĮ savininko gautos pajamos gali būti priskiriamos:

  • su darbo santykiais susijusioms pajamoms (pajamų rūšies kodas 02);

  • pajamoms iš paskirstytojo pelno po apmokestinimo (pajamų rūšies kodas 27);

  • pajamoms ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno (pajamų rūšies kodas 27,  iki 2018-12-31 buvo 28).

IĮ savininko - nuolatinio Lietuvos gyventojo iš IĮ gautos pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo sumokėti pats IĮ savininkas metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

IĮ savininko - nenuolatinio Lietuvos gyventojo iš IĮ gautos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių IĮ privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir GPMĮ nustatyta tvarka sumokėti pajamų mokestį.

Registracijos numeris KM0452

Ši informacija skelbiama:
IĮ savininko pajamos

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis laikomos IĮ savininko iš IĮ gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos IĮ savininko valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos.

Pagal VSDĮ IĮ savininko socialinio draudimo įmokų bazę sudaro IĮ Sodrai deklaruoto dydžio suma, kuri kalendoriniais metais išsiimama IĮ savininko asmeniniams poreikiams. Pajamų mokesčio tikslais su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma ir atitinkamai apmokestinama pajamų mokesčiu tik faktiškai išsiimta suma, net jei VSD įmokų tikslais deklaruota suma yra didesnė.

VSDĮ nustato maksimalią sumą („lubas"), iki kurios gali būti skaičiuojamos VSD įmokos:

  • už 2024 m. ši riba yra 81816,10 Eur (1902,70 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).  
  • už 2023 m. ši riba yra 72450,70 Eur (1684,90 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).  
  •  už 2022 m. ši riba yra 64676,30 Eur (1504,10 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).
  •  už 2021 m. ši riba yra 58 166,10 Eur (1352,70 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).
  •  už 2020 m. ši riba yra 53380,20 Eur (1241,40 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).

  •  už 2019 m. ši riba yra 48 856,60 Eur (1136,20 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).

Jeigu IĮ savininkas faktiškai iš įmonės gauna (išsiima) didesnę sumą nei deklaruota Sodrai, deklaruotą sumą viršijanti išsiimtos sumos dalis nelaikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, išskyrus atvejus kai minėtas pajamas gavęs savininkas savo metinėje pajamų deklaracijoje pats visą gautą sumą deklaruoja kaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir šios pajamos neviršija aukščiau nurodytų „lubų“. Tokiu atveju, visa gauta suma, neviršijanti „lubų", apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. Mokėtinas VSD ir PSD įmokų skirtumas taip pat apskaičiuojamas nuo IĮ savininko metinėje pajamų deklaracijoje 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0454

Ši informacija skelbiama:
IĮ savininko pajamos

IĮ savininko iš IĮ gautos su darbo santykiais susijusios pajamos apmokestinamos pajamų mokesčiu atėmus taikytiną metinį NPD.

Pavyzdys

 

IĮ Sodrai deklaravo, kad IĮ savininkas asmeniniams poreikiams 2021 m. išsiėmė 8 000 Eur ir individuali įmonė sumokėjo VSD bei PSD įmokas.

 

IĮ savininkas savo metinėje pajamų deklaracijoje 02 pajamų rūšies kodu deklaravo 8 000 Eur. Kitų apmokestinamųjų pajamų per mokestinį laikotarpį jis negavo.

 

Individualios įmonės savininkui taikomas metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Metinis NPD = 4 800 – 0,18 x (GMP – 7 704)

 

Šiuo atveju apskaičiuotas metinis NPD, kuris lygus 4 746,72 Eur [4 800 – 0,18 x (8 000 – 7 704)], ir pajamų mokesčio suma, lygi 650,66 Eur [(8 000 – 4 746,72) x 0,20].

 

Daugiau informacijos apie NPD taikymą rasite čia.

IĮ savininko – nuolatinio Lietuvos gyventojo iš IĮ gautos (išsiimtos) pajamos pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių jis apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka pajamų mokestį pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0455

Ši informacija skelbiama:
IĮ savininko pajamos

Įnašo įnešimas

IĮ savininko įnašu į IĮ laikomas piniginių lėšų, ilgalaikio materialiojo turto perdavimas IĮ nuosavybėn. IĮ savininko įnašo perdavimo į savo įmonę metu jo savininkas atlygio negauna, todėl mokestinių prievolių pagal GPMĮ jam neatsiranda. IĮ savininko įnašo ilgalaikiu turtu vertė yra lygi to turto įsigijimo kainai.

Įnašo atsiėmimas

IĮ savininkas turi teisę susigrąžinti kaip įnašą perduotą ilgalaikį turtą arba gauti perduoto turto ekvivalentą kitu turtu ar pinigais.

Jeigu IĮ savininkas susigrąžina kaip įnašą IĮ perduotą ilgalaikį turtą, turto vertės padidėjimas dėl rinkos kainos pokyčio nėra apmokestinimo pajamų mokesčiu objektas, nes ilgalaikis turtas grąžinamas to turto perdavimo (įsigijimo kaina) IĮ verte.

Jeigu IĮ savininkui įnašas grąžinamas IĮ įsigytu turtu, tai IĮ turtas, perduodamas savininkui, turi būti įvertinamas tikrąja rinkos kaina. IĮ savininkas iš gauto turto vertės (tikrosios rinkos kainos) gali atimti neatsiimtą įnašą į IĮ (jeigu šie įnašai nebus grąžinami pinigais). Grąžinamo įnašo vertė nėra pajamų mokesčio objektas, o turto vertė, viršijanti įnašą, yra apmokestinama pajamų mokesčiu.

1 pavyzdys

IĮ savininkas savo IĮ perdavė automobilį, kuris IĮ įregistruotas jo įsigijimo kaina (6 000 Eur) kaip turtinis įnašas. Po pusės metų automobilis avarijoje buvo nepataisomai sugadintas, todėl draudimo įmonė išmokėjo visą sutartyje numatytą 3 000 Eur sumą. IĮ savininkas turi teisę susigrąžinti 6 000 Eur pinigais ar kitu turtu.

2 pavyzdys

IĮ savininkas savo IĮ kaip įnašą perdavė pastatą, kurio įsigijimo kaina – 58 000 Eur. Po trejų metų savininkas nusprendė turtą susigrąžinti. Susigrąžinimo metu pastato tikroji rinkos kaina – 300 000 Eur. Skirtumas tarp pastato tikrosios rinkos kainos ir jo įsigijimo kainos (58 000 Eur) IĮ savininko pajamoms nepriskiriamas, laikoma, kad IĮ savininkui grąžinamas 58 000 Eur vertės turtinis įnašas, kuris pajamų mokesčiu neapmokestinamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0456

Ši informacija skelbiama:
IĮ savininko pajamos

Juridinio asmens likvidavimo atveju yra laikoma, kad gyventojas (vieneto dalyvis) parduoda turimas akcijas (dalis, pajus), todėl ir IĮ likvidavimo atveju jos savininko gautos pajamos (t. y. gautas bet kokios rūšies turtas) turi būti apmokestinamos ir deklaruojamos kaip finansinių priemonių pardavimo pajamos (GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta neapmokestinama suma šiuo atveju netaikoma).

IĮ likvidavimo atveju, laikoma, kad IĮ savininko pajamos yra visa pajamų suma (pinigai, kitas turtas) atėmus neatsiimto įnašo vertę. Jeigu likviduojant IĮ, savininkui perduodamas likęs įmonės turtas, šis turtas turi būti įvertinamas tikrąja rinkos kaina perdavimo metu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0451

Ši informacija skelbiama:
IĮ savininko pajamos

Individuali įmonė, išmokėjusi savininkui - nuolatiam Lietuvos gyventojui išmokas, kurios pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, privalo pateikti metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą.

Deklaracija GPM312 teikiama – iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0453

Ši informacija skelbiama:
IĮ savininko pajamos

Kai IĮ savininkas parduoda apvaliąją medieną, nenukirstą mišką ar atliekas savo IĮ, šio turto pardavimo pajamos priskiriamos A klasės pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0457

Ši informacija skelbiama:
IĮ savininko pajamos

IĮ savininko, kuris yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, iš IĮ gautos pajamos yra priskiriamos B klasės pajamoms. Išmokų priskyrimas B klasės pajamoms šiuo atveju nustatytas nesiejant jų su tam tikra išmokos (pajamų) rūšimi, bet atsižvelgus tik į išmokos davėjo (IĮ) ir pajamų gavėjo (IĮ savininko) santykį. Todėl bet kokios rūšies išmokos, kurias IĮ išmoka IĮ savininkui, yra priskiriamos B klasės pajamoms.

Pagal autorinę sutartį IĮ savininkui išmokėtos išmokos deklaruojamos metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje.

Teises aktai