Registracijos numeris KM3107

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Naudojant kasos aparatą su saugos moduliu ir / arba virtualios fiskalizacijos kasos aparatą spausdinti ir saugoti dienos (pamainos) fiskalinę ataskaitą (Z) (toliau – Ataskaita (Z)) ir suminę fiskalinę ataskaitą bei jas klijuoti į autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalą (toliau – Žurnalas) prievolės nėra, tačiau prievolė formuoti Ataskaitą (Z) išlieka. Pažymime, kad iš kasos aparato veikiančio su saugos moduliu ir / arba virtualios fiskalizacijos kasos aparato suformuotą Ataskaitą (Z) galima matyti i.EKA. Naudojant autonominius kasos aparatus prievolė spausdinti ir saugoti Ataskaitą (Z) ir suminę fiskalinę ataskaitą bei jas klijuoti į Žurnalą išlieka.

Registracijos numeris KM3233

Į i.EKA pateiktus dokumentus galima taisyti dviem būdais:

1) prisijungus prie i.EKA arba

2) teikiant patikslintus dokumento duomenis iš kasos aparato.

Abiem nurodytais atvejais, atliekant jau suformuoto/atspausdinto ir į i.EKA pateikto dokumento duomenų taisymą,  langelyje „Taisymo priežastis“ būtina nurodyti kokia dokumento informacija pataisyta ir nurodyti priežastį lėmusią, kad i.EKA pateiktame dokumente esanti informacija yra neteisinga.

Registracijos numeris KM3189

Ši informacija skelbiama:
i. EKA

Taip, kasos aparatą naudoti reikia, nes jokių išimčių prekiauti alkoholiniais gėrimais nenaudojant kasos aparato nėra. 2023 gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 180, priimto 2021 m. kovo 24 d., nuostatos, kuriomis buvo panaikintos išimtys, leidusios nenaudoti kasos aparato prekiaujant alumi pramogų, sporto, kultūros renginių metu, prekiaujant alumi ir (arba) natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse.

Registracijos numeris KM3112

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Negalima, nes ūkinės operacijos turės būti registruojamos viename kasos aparate. Atkreipiame dėmesį, jog Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 88.5 papunktyje numatyta, kad kiekviename fiskaliniame kvite, kuriuo uždaroma išankstinė sąskaita, turės būti nurodomas uždaromos išankstinės sąskaitos numeris.
Papildomai pažymime, kad kiekvienas kasos aparatas atitinkantis Aprašo nuostatas turės individualiai teikti duomenis į i.EKA remiantis Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. VA-80 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, jeigu kasos aparate atspausdintos išankstinės sąskaitos nebus uždarytos fiskaliniais kvitais tame pačiame kasos aparate dėl neapmokėtų išankstinių sąskaitų perdavimo į apgyvendinimo paslaugas teikiančio padalinio apskaitos sistemą ar jų neapmokėjus dėl kitų priežasčių (klientas atsisakė apmokėti ir panašiai), tai tuo kasos aparatu dienos pabaigoje spausdinant ir (arba) suformuojant dienos (pamainos) fiskalinę ataskaitą (Z), joje turės būti nurodomi perduodamų neapmokėtų išankstinių sąskaitų bei kitų neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekiai ir sumos, kuriuos reikės pateikti ir į i.EKA.
Informuojame, kad jeigu išankstinė sąskaita nebus uždaryta fiskaliniu kvitu tame pačiame kasos aparate, tai kvitu patikroje https://kvitas.vmi.lt bus nurodoma, kad su šia išankstine sąskaita susiję fiskaliniai kvitai nėra perduoti į i.EKA.
 

Registracijos numeris KM3139

Ši informacija skelbiama:
i. EKA

Daugiau apie i.MAS rolių suteikimą galite rasti čia: https://www.vmi.lt/evmi/bendroji-informacija-apie-i.mas.

Atitinkamos i.EKA rolės automatiškai yra priskirtos pačiam mokesčių mokėtojui (juridinio asmens vadovui (jam prilygintam asmeniui) arba fiziniui asmeniui), o mokesčio mokėtojo apskaitą tvarkančiam fiziniui asmeniui arba to mokesčio mokėtojo apskaitą tvarkančiam juridinio asmens vadovui automatiškai yra priskirtos tos pačios i.EKA rolės kaip ir mokesčių mokėtojui, išskyrus rolė „i.EKA aptarnavimo įmonių įgaliojimų tvarkymas“, kuri suteikia teisę įgalioti aptarnavimo įmonę, kad ši galėtų tvarkyti mokesčių mokėtojo naudojamas atsiskaitymo priemones.

Anksčiau nurodyti asmenys, naudodamiesi i.MAS, galės suteikti (jiems priskirtas atitinkamas i.EKA roles) ir kitam mokesčių mokėtojo atstovui / darbuotojui.

Registracijos numeris KM3169

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas turi užtikrinti, kad į kasos aparatą būtų įdiegta tokia programa arba programos naujesnė versija, apie kurią buvo pranešta Lietuvos metrologijos inspekcijai (toliau – LMI). Kasos aparatų gamintojai ir jų atstovai, išleidus programos naujesnę versiją, įvertina, ar ji turi įtakos finansiniams duomenims ir (arba) finansinių duomenų saugumui (duomenų vientisumui, nepakeičiamumui ir jų prieinamumui). Programinius pakeitimus, kurie turi įtakos kasos aparato darbui ir kasos aparato atitikimui techniniams reikalavimams, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas turi pateikti LMI, kartu su garantiniu raštu, kuriuo patvirtina pakeitimų atitikimą techniniams reikalavimams.
 

Registracijos numeris KM3138

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

i.EKA yra  i.MAS  posistemis, todėl prie i.EKA reikia jungtis per i. MAS portalą, naudojantis bet kuria priemone, kuria galima prisijungti prie visų VMI informacinių sistemų. Informaciją, kaip prisijungti  ir / ar gauti prisijungimo priemones prie VMI informacinių sistemų, rasite čia. Prisijungus prie i.MAS, Jums reikia pasirinkti viršutinėje žalioje meniu juostoje esantį mygtuką „i.EKA“. Prie i.EKA taip pat galima prisijungti tiesiogiai per šią nuorodą https://ieka.vmi.lt/. i.EKA funkcionalumais naudotis galima, turint atitinkamas roles, kurias turi suteiki mokesčių mokėtojo vadovas arba kitas įgaliotas asmuo, turintis rolę „i.MAS atstovų administravimas“.

Registracijos numeris KM3140

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Mokesčių mokėtojas, naudojantis kasos aparatą, per i.EKA, turės suteikti įgaliojimą aptarnavimo įmonei, kad ši galėtų atlikti visus veiksmus susijusius su kasos aparato įregistravimu, įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keitimu, išregistravimu bei kitais darbais apimančiais kasos aparato techninį aptarnavimą ir remontą.

i.EKA yra meniu punktas - „Įgaliotos aptarnavimo įmonės“, kur mokesčių mokėtojas galės įgalioti naują aptarnavimo įmonę ir matys kitas aptarnavimo įmones, kurioms jau buvo suteikti įgaliojimai. Mokesčių mokėtojas taip pat (jei manys, kad tai būtina jo veiklos procesuose) galės suteikti aptarnavimo įmonei papildomą teisę peržiūrėti ir / arba tikslinti (jei būtų nustatyta klaidų) kvitų duomenis.

Registracijos numeris KM3117

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Nauja redakcija 2022-12-29

Dėl žinomų rinkos ribojimų, pereinamuoju laikotarpiu administracinė atsakomybė nebus taikoma. Rekomenduojame mokesčių mokėtojams, kuriems pareiga teikti kasos aparatų duomenis įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d., iki 2023 m. kovo 1 d.  (o mokesčių mokėtojams, kuriems pareiga teikti duomenis įsigalioja nuo 2023 m. lapkričio 1 d., - iki 2023 m. spalio 31 d.) kreiptis į sertifikuotą kasos aparatų aptarnavimo įmonę dėl naujus techninius kasos aparatų reikalavimus atitinkančio kasos aparato (su „saugos moduliu“ arba su „virtualia fiskalizacija“) įrengimo ir kasos operacijų atlikimo vietoje turėti tai įrodantį rašytinį dokumentą (pavyzdžiui, sutartį). Jame turi būti nurodyta kasos aparato (su „saugos moduliu“ arba su „virtualia fiskalizacija“) įrengimo ir parengimo dirbti numatoma data.

Atkreipiame dėmesį, kad rašytinio dokumento sudarymo momentu kasos aparato modelis neprivalo būti įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą (toliau – Sąrašas). Kasos aparato modelis į Sąrašą privalo būti įtrauktas, kasos aparato įrengimo momentu.

Rašytinio dokumento įrodančią informaciją kasos aparato naudotojas pateiks VMI specialistams, tik jei atliekamas patikrinimas, o papildomai informuoti VMI apie pasirašytus susitarimus nereikia.

 

Registracijos numeris KM3101

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Mokesčių mokėtojas, įvertinęs savo vykdomos veiklos pobūdį, galės rinktis, ar naudoti virtualios fiskalizacijos kasos aparatą, kuriam būtinas pastovus interneto ryšys, ar naudoti kasos aparatą, veikiantį su saugos moduliu, kuriam interneto ryšys reikalingas, kai vykdomas  duomenų perdavimas į i.EKA.

Pirmuoju atveju, kai naudojamas kasos aparatas, kuriam būtinas pastovus interneto ryšys, šiam nutrūkus, kasos operacijų nebus galima įvykdyti, kadangi nebus galimybės pasirašyti dokumentų (dienos (pamainos) fiskalinę ataskaitą (Z), fiskalinius ir nefiskalinius kvitus).  Tokiu atveju ar sugedus pačiam kasos aparatui, atsiskaitymus su pirkėjais, kaip ir dabar, reikės fiksuoti išrašant kitą dokumentą, pvz. pinigų priėmimo kvitą.

Pasirinkus antrąjį kasos aparatų tipą, pastovus interneto ryšys kasos operacijų apskaitymui nereikalingas. Duomenų (dienos (pamainos) fiskalinę ataskaitą (Z), fiskalinių ir nefiskalinių kvitų)  pasirašymą vykdys saugos modulis. Interneto ryšys bus reikalingas tik perduodant duomenis į i.EKA. Duomenų perdavimas turės būti atliktas nustatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 24 valandas. Jei dėl techninių sutrikimų (pavyzdžiui, sugedus kasos aparatui, sutrikus elektros tiekimui, neveikiant interneto ryšiui ir pan.) perduoti duomenų neįmanoma, tai duomenų pateikimo terminas negali būti ilgesnis nei 72 valandos nuo paskutinio duomenų teikimo.

 

Kaip i.EKA padės sutaupyti?

KM3103
2022-12-14

Registracijos numeris KM3103

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Kasos aparatus ar kitas atsiskaitymo priemones bus galima užregistruoti nuotoliniu būdu. Prieš pradedant naudoti kasos aparatą, mokesčių mokėtojo atstovui nebereikės vykti į teritorinį VMI padalinį, visus registravimo veiksmus bus galima atlikti nuotoliniu būdu i.EKA posistemyje.

i.EKA leis atsisakyti iki šiol galiojančios tvarkos, kai kiekvienas prekybininkas gale dienos turi spausdinti dienos ataskaitas, jas klijuoti popieriniame kasos operacijų žurnale ir ranka užpildyti papildomą informaciją.

Mokesčių mokėtojams neteisingai nurodžius mokėjimo būdą, nebereikės teikti popierinių paaiškinimų kasos operacijų žurnale, juos bus galima nurodyti i.EKA portale pastaboms skirtame lauke. 

i.EKA e. paslaugos leis mokesčių mokėtojams sutaupyti laiko ir žmogiškųjų resursų, kurie galės būti nukreipti į tiesioginę verslo subjektų veiklą.

Registracijos numeris KM3099

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Kasos aparatų nuotolinio registravimo ir kvito fiskalinių duomenų tvarkymo funkcionalumai pradės veikti nuo gruodžio 1 d. Taigi, mokesčių mokėtojai, bendradarbiaudami su kasos aparatų gamintojais, naujus techninius reikalavimus atitinkančius kasos aparatus savanoriškai galės pradėti naudoti ir anksčiau nei numatyta reikalavimuose.

Registracijos numeris KM3124

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Taip. Papildomai rekomenduojame sudarytoje sutartyje nusimatyti darbų atlikimo grafiką, kuriame būtų nurodyta konkreti kasos aparato naudojimo vieta (adresas), įrengiamų kasos aparatų kiekis, modelio pavadinimas bei data iki kada kasos aparato modelis bus įrengtas ir parengtas dirbti bei užregistruotas i.EKA.

Registracijos numeris KM3123

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Rekomenduojame, kad naujus techninius reikalavimus atitinkančio kasos aparato modelio įrengimo ir parengimo dirbti data sutartyje turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į galimybes ir objektyvias aplinkybes, susitariant dėl kaip įmanoma trumpesnio laikotarpio.

Registracijos numeris KM3121

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Rekomenduojame, kad bent viena EKJ saugojimo vieta būtų fizinė, t. y. kasos aparate, o kita saugojimo vieta gali būti tinkle / serveryje.

Registracijos numeris KM3120

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 424 straipsniu įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta, jog pajamos suprantamos taip, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą. Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 24 dalyje įtvirtinta, jog „pajamos — visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos pinigais ir (arba) ne pinigais“, o Pelno mokesčio įstatymo komentare paaiškinta, jog „pagal šios dalies nuostatas pajamos yra iš Lietuvos šaltinių ir iš ne Lietuvos šaltinių (t. y. iš užsienio valstybėse esančių šaltinių) uždirbtos ir (arba) gautos pajamos. Pajamomis nelaikomos trečiųjų asmenų vardu gautos sumos, savininkų (akcininkų) įnašai ir į biudžetą mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (pardavimo PVM).“ Į pajamas yra įskaičiuojama ne tik tos pajamos, kurios apskaitytos per kasos aparatus, bet ir kitos pajamos nurodytos anksčiau.

Registracijos numeris KM3119

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Rekomenduojame nurodytuose kvituose informacija spausdinti tokiu eiliškumu koks nurodytas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakyme Nr. VA-40, Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo 68, 69 ir 71 punktuose.

Registracijos numeris KM3118

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Rekomenduojame prieš įsiregistruojant PVM mokėtoju arba pasikeitus PVM mokėtojo kodui, visus kasos aparatu užfiksuotus duomenis, iki įsiregistruojant PVM mokėtoju arba pasikeitus PVM mokėtojo kodui, perduoti į i.EKA.

Registracijos numeris KM3116

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

VMI rekomenduoja pirkėjui grąžinant depozitą kasos aparatu registruoti depozito grąžinimą, kuris gali būti panaudotas atsiskaitymui už prekes.

Registracijos numeris KM3115

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

VMI rekomenduoja užstatą už tarą kasos aparatu registruoti kaip depozitą užtikrinant, kad į i.EKA būtų pateikti korektiški duomenys.

Registracijos numeris KM3114

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Turėtumėte kreiptis į sertifikuotą kasos aparatų aptarnavimo įmonę, kad būtų inicijuotas kasos aparato būklės pakeitimas i.EKA.

Registracijos numeris KM3113

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Dėl kasos aparatų modelių, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų sąrašą, ir kurie naudoja taikomąsias programas, Lietuvos metrologijos inspekcijai turi būti pateikiama: taikomoji programa, taikomosios programos perdavimo aktas su taikomosios programos veikimo aprašymu ir garantinis raštas, kuris patvirtintų, kad taikomoji programa atitinka kasos aparatams keliamus techninius reikalavimus ir užtikrina finansinių duomenų saugumą. Garantinis raštas turi būti teikiamas ir pasikeitus taikomosios programos versijai. Pažymėtina, kad garantinius raštus gali teikti tik gamintojas ar jo įgaliotas atstovas.

Registracijos numeris KM3111

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Kiekvienas kasos aparatas turi turėti atskirą duomenų perdavimo modulį. Kasos aparato naudotojui pasirinkus HSM (angl. hardware security module) sprendinį, jame turi būti užtikrinami visi duomenų perdavimo moduliui keliami reikalavimai kiekvienam kasos aparatui atskirai.

Registracijos numeris KM3110

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Aprašomu atveju duomenų rinkmenų teikimui apribojimai nebus taikomi. Jeigu, per 72 val. nuo paskutinio duomenų rinkmenos perdavimo, duomenų perdavimo modulis neperduos duomenų rinkmenos į i.EKA arba perduos, tačiau duomenų rinkmena i.EKA bus atmesta, tai saugos modulis negalės pasirašyti kasos aparatu atliekamų ūkinių operacijų.

Registracijos numeris KM3109

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Taip, kai mobiliuosiuose įrenginiuose bus įdiegta Lietuvos metrologijos inspekcijoje sertifikuota programinė įranga ir įrenginys bus užregistruotas VMI kaip virtualios fiskalizacijos kasos aparatas.

Registracijos numeris KM3108

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Teisės aktų registre bus skelbiami tam tikri Sąrašo duomenys. Visi Sąrašo duomenys bus skelbiami i.EKA.

Registracijos numeris KM3106

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Prekybos (paslaugų teikimo) automato techninio paso užpildymui išliks tie patys reikalavimai, t. y. toliau bus pildomas popierinis techninio paso variantas.

Registracijos numeris KM3105

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Kasos aparato su saugos moduliu ir / arba virtualios fiskalizacijos kasos aparato techninis pasas bus pildomas elektroniniu būdu i.EKA, o kasos aparato su fiskaliniu bloku techninio paso užpildymui išliks tie patys reikalavimai, t. y. toliau bus pildomas popierinis kasos aparato techninio paso variantas.

Registracijos numeris KM3104

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Naudojant kasos aparatą su saugos moduliu ir / arba virtualios fiskalizacijos kasos aparatą nereikės pildyti popierinio kasos operacijų žurnalo, nes pagal kasos aparato į i.EKA duomenis automatiškai bus formuojamas to kasos aparato elektroninis kasos operacijų žurnalas. Naudojant kasos aparatus su fiskaliniu bloku pareiga pildyti popierinius kasos aparatų kasos operacijų žurnalus išlieka.

Registracijos numeris KM3100

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

VMI bus perduodama ta informacija, kuri ir šiuo metu yra fiksuojama kvituose, pavyzdžiui, kvito suma, PVM tarifai ir suma.

Registracijos numeris KM3098

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Nuo 2023 m. kasos kvitų duomenis į i.EKA teiks verslininkai, kurių pajamos 2021 m. > 300 tūkst. eurų:

  • nuo sausio 1 d. - apie 2,8 tūkst. įmonių, kurios naudoja daugiau nei 38 tūkst. kompiuterinių kasos aparatų (pvz. didieji prekybos centrai, degalinės, vaistinės ir pan.).
  • nuo lapkričio 1 d. – apie 3,3 tūkst. PVM mokėtojų, kurie naudoja apie 13 tūkst. elektroninių kasos aparatų.

Registracijos numeris KM3097

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Jokie pirkėjo duomenys nebus renkami ir tvarkomi. VMI bus perduodama tik ta informacija kuri ir šiuo metu yra fiksuojama kvituose, pavyzdžiui, kvito suma, PVM tarifai ir suma.

Registracijos numeris KM3096

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

VMI e. pašto klientams nekurs, nes jo gyventojams apsiperkant turėti nereikia. Vartotojų įpročiams projektas įtakos neturės.

Registracijos numeris KM3095

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

QR kodas leis pirkėjui patikrinti, ar prekybininkas tinkamai apskaitė pajamas t.y. įsitikinti, jog nuo tos sumos kurią jis išleido, mokesčiai nukeliaus į biudžetą.

Registracijos numeris KM3094

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
i. EKA

Taip, pirkėjas kaip ir iki šiol, galės gauti popierinį kasos aparto kvitą. Vartotojų įpročiams kasos aparatų projektas jokios įtakos neturės.