Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

i.MAS tikslas - mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

Šiuo metu i.MAS sistemą sudaro:

 1. Bendroji dalis - visi i.MAS bendri funkcionalumai (pranešimų dėžutė, kontaktinė informacija, i.MAS atstovavimų tvarkymas, žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymai);

 2. Posistemiai:

 • i.SAF - elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis;

 • i.VAZ - elektroninių važtaraščių posistemis;

 • i.APS - nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemis.

i.MAS sistemos naudojimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2016-09-28 įsakymu Nr. VA-119 „Dėl išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

i.MAS sistemos nuostatai patvirtinti VMI prie LR FM viršininko 2015-04-28į sakymu Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1571

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

i.MAS vartotojas, norintis naudotis žiniatinklio paslaugomis (ang. web service), turi i.MAS užsisakyti šią paslaugą (teikiama tik prisijungusiems (identifikuotiems) i.MAS vartotojams). Žiniatinklio paslauga užsakoma i.MAS susigeneruojant sertifikatą (i.MAS -> Žiniatinklio paslaugos -> Užsakyti sertifikatą). Duomenų teikimui naudojant žiniatinklio paslaugą i.SAF ir i.VAZ posistemiuose naudojamas vienas sertifikatas.

Ūkio subjektų / mokesčių mokėtojų duomenų teikimo išorinėms sistemoms žiniatinklio paslaugos specifikaciją galite rasti čia.

i.MAS vartotojas, užsisakęs žiniatinklio paslaugą, norėdamas gauti bei tokiu būdu pasitikrinti įmonių / gyventojų duomenis, savo naudojamos buhalterinės apskaitos informacinės sistemos lange suformuoja norimų gauti duomenų užklausą. Galimos šios duomenų apie įmones / gyventojus (PVM mokėtojus; ūkininkus, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema; taikoma speciali PVM apmokestinamojo momento nustatymo tvarka) užklausos:

 • gauti pagrindinę informaciją apie įmonę (PVM mokėtojo kodą, pavadinimą, buveinės adresą) - kai žinomas įmonės kodas, gyventojus vykdančius ekonominę veiklą (PVM mokėtojo kodą, ūkininko kompensacininko kodą, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos numerį) - kai žinomas asmens kodas, vardas ir pavardė;
 • patikrinti įmonės PVM mokėtojo kodo teisingumą Europos Sąjungos (ES) valstybėje, kai žinomas įmonės pavadinimas ir ES PVM mokėtojo kodas, gyventojo, vykdančio ekonominę veiklą, kai žinomas vardas, pavardė ir ES PVM mokėtojo kodas;
 • patikrinti istorinę informaciją apie mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių mokėtojų grupėms (PVM mokėtojas; ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema; taikoma speciali PVM apmokestinamojo momento nustatymo tvarka) duomenis, kai žinomas ūkio subjekto kodas, gyventojams, vykdantiems ūkinę veiklą - kai žinomas asmens kodas, vardas ir pavardė;
 • gauti informaciją apie papildomus įmonės adresus;
 • ieškoti įmonės pagal adresą ir pavadinimą.

i.MAS vartotojui, suformavus užklausą, i.MAS informacinė sistema suformuoja ir išsiunčia prašomus duomenis pagal užklausą mokesčių mokėtojų išorinėms informacinėms sistemoms.

Įmonių / gyventojų duomenys teikiami mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms siekiant sumažinti duomenų įvedimo klaidų skaičių pateikiamose sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir važtaraščių rinkmenose (i.VAZ). Žiniatinklio paslauga nėra skirta masiniam duomenų apie ūkio subjektus / mokesčių mokėtojus parsisiuntimui.

Teises aktai

Kas gali jungtis prie i.MAS?

KM1565
2018-11-22

Registracijos numeris KM1565

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Jungiantis prie i. MAS pirmą kartą arba praėjus i. MAS numatytam dienų skaičiui nuo paskutinio mokesčių mokėtojo arba jo atstovo elektroninio pašto patvirtinimo, privaloma nurodyti ir patvirtinti mokesčių mokėtojo elektroninio pašto adresą. Elektroninio pašto adresas yra skirtas pateikti svarbią / aktualią informaciją. Naudotojas, nurodęs savo el. paštą ir į jį gavęs patvirtinimo nuorodą, taip pasitikrina, ar nurodė teisingą savo el. pašto adresą. Nepatvirtinus aktualaus elektroninio pašto adreso, naudojimasis i. MAS funkcijomis nebus galimas.

Asmuo, norėdamas prisijungti prie i.MAS sistemos bei jo posistemių i.SAF ir i.VAZ, turi registruotis i.MAS ir turėti i.MAS atstovą.

i.MAS atstovas yra:

 • gyventojas;

 • įmonei ar gyventojui atstovaujantis gyventojas.

Gyventojui ir įmonės vadovui ar jam prilygintam asmeniui i.MAS atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i.MAS ir pasirinkus atitinkamą atstovaujamą asmenį.

Apskaitą tvarkančiam asmeniui (apie kurį mokesčių mokėtojas praneša VMI pateikdamas FR0791, FR0227 ar REG812 formas) teisės automatiškai suteikiamos jungtis prie i.MAS posistemo i.SAF.

i.MAS atstovai (kurie teises jungtis prie i.MAS gauna automatiškai) gali rankiniu būdu suteikti teises kitam asmeniui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1573

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Automatiškai i.MAS atstovavimo teisės suteikiamos:

 • save atstovaujantiems gyventojams;

 • gyventojams, kurie Juridinių asmenų registre yra nurodyti kaip Lietuvos įmonės valdymo organai (vadovas, likvidatorius, bankroto administratorius ir kt.) bei jo įgalioti asmenys (nurodyti FR0791 formoje);

 • gyventojams, kurie yra nurodyti kaip užsienio įmonės valdymo organai bei jų įgalioti asmenys (nurodyti FR0227 formoje);

 • apskaitą tvarkantiems gyventojams arba apskaitą tvarkančios įmonės valdymo organui, jeigu mokesčių mokėtojas yra apie juos pateikęs informaciją VMI, automatiškai suteikiamos tik i.MAS sistemos i.SAF posistemio atstovavimo teisės. Ši informacija VMI pateikiama užpildant Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma) arba Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro (FR0227 forma).

Atkreiptinas dėmesys, kad jei įmonės valdymo organai (vadovas, likvidatorius, bankroto administratorius ir kt.) yra juridinis asmuo, tai įmonės atsakingas asmuo turi pateikti FR0791/FR0227 formą ir nurodyti apskaitą tvarkantį asmenį, ar valdymo organų įgaliotą asmenį (gyventoją), formoje nurodytam gyventojui bus suteiktos i.MAS atstovavimo teisės.

Svarbu. Jeigu mokesčių mokėtojas yra suteikęs atstovavimo teises Mano VMI ar / ir EDS, ši teisė atstovauti i.MAS automatiškai nesuteikiama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1576

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Automatiškai teisės i.MAS sistemoje atstovauti įmonę yra suteikiamos įmonės vadovui ar jam prilygintam asmeniui, užsienio valstybės piliečiui, kuris prie i.MAS gali prisijungti su el. parašu arba su VMI prisijungimo priemonėmis, kurias galima gauti bet kurioje VMI.

Jei Lietuvos įmonės vadovas yra užsienio gyventojas ir pageidauja, kad jį i.MAS galėtų atstovauti Lietuvos gyventojas, jis ar jo įgaliotas asmuo elektroniniu būdu per Mano VMI turi pateikti Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma), kurioje turi būti nurodyti šio Lietuvos gyventojo, kaip valdymo organo įgalioto asmens, duomenys. Kai Lietuvos gyventojui bus suteikti įgaliojimai, tai jam, kaip asmeniui prilygintam vadovui, automatiškai bus suteiktos teises jungtis prie i.MAS.

Jei užsienio įmonės vadovas yra užsienio gyventojas ir pageidauja, kad jį galėtų atstovauti Lietuvos gyventojas, jis turėtų per Mano VMI, paštu ar atvykęs į VMI pateikti FR0227 formą, kurioje valdymo organų įgaliotu asmeniu turi nurodyti Lietuvos gyventoją, kuriam nori suteikti įgaliojimus. Kai Lietuvos gyventojui bus suteikti įgaliojimai, tai jam, kaip asmeniui prilygintam vadovui, automatiškai bus suteiktos teises jungtis prie i.MAS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1575

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Mokesčių mokėtojo pateiktoje FR0791 / FR0227 formoje nurodytam apskaitą tvarkančiam asmeniui automatiškai suteiktos teisės galios iki kol bus pateikta kita FR0791/FR0227 forma, kuria bus pakeistas jo galiojimas. Pateikus FR0791/ FR0227 formą, po sėkmingo priėmimo, duomenys i.MAS atnaujinami per parą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1564

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Įmonės reorganizavimo atveju, teisių perėmėjas (naujos įmonės vadovas ar reorganizuotos įmonės vadovas) neribotam laikui gauna visas i.MAS sistemos atstovo teises reorganizuotos įmonės atžvilgiu.

Įmonės vadovas ir jam prilyginami asmenys (teisių perėmėjai) gaus automatiškai atstovavimo teises reorganizuotos įmonės vardu (visas teises jungtis prie i.MAS ir jo posistemių), t. y. atstovaujamų mokesčių mokėtojų sąraše matys reorganizuotą įmonę ir galės atlikti visus veiksmus pagal turimas teises.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1563

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Pirmą kartą jungiantis prie i.MAS sistemos ir nurodžius savo kontaktinę informaciją, atsiunčiamas el. laiškas su nuoroda el. pašto patvirtinimui.

Jei i.MAS vartotojas negauna el. paštu išsiųsto patvirtinimo laiško, pirmiausia reikėtų patikrinti nepageidaujamų laiškų (Spam) aplanką.

Jeigu ir ten laiško nėra, reikėtų kreiptis į savo el. pašto administratorių, prašant praleisti el. laiškus iš VMI (pvz., pašalinant VMI el. pašto IP adresą (193.219.10.29) iš „juodojo sąrašo“).

Atkreiptinas dėmesys, jog nuoroda el. pašto adreso patvirtinimui galioja 60 min. Norint el. paštu dar kartą gauti nuorodą dėl el. pašto patvirtinimo, prisijungus prie i.MAS sistemos reikia:

 • pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją;

 • paspausti Keisti kontaktus;

 • iš naujo suvesti el. pašto adresą (galima palikti ir jau nurodytą);

 • užpildyti kitą kontaktinę informaciją;

 • paspausti Patvirtinti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1570

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

i.MAS vartotojas, pageidaujantis užsisakyti arba atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų laiškų apie i.MAS gautus pranešimus, susijusius su tam tikromis paslaugų kategorijomis i.SAF / i.VAZ posistemiuose, gali tai atlikti pasinaudojęs pranešimų nustatymo funkcionalumu i.MAS sistemoje (Nustatymai -> Pranešimų nustatymai -> Keisti nustatymus).

Taip pat, i.MAS vartotojas, norėdamas gauti pranešimus tik apie įvykius, susijusius su jo atliktais veiksmais arba jo užsakytomis paslaugomis, gali tai pažymėti keisdamas pranešimų nustatymus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1562

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Naudotojas prisijungęs prie i.MAS sistemos gali paspausti viršuje esantį meniu punktą Apie i.MAS -> Pasiūlymai ir pateikti savo siūlymą.

Taip pat i.MAS sistemoje realizuota „Paslaugų kokybės vertinimo forma“, kuri pasirodo naudotojui atlikus tam tikrą kiekį tų pačių veiksmų. Tarkime, i.MAS naudotojas pateikė tam tikrą skaičių PVM sąskaitų faktūrų registrų, jam pasirodo vertinimo anketa 5 žvaigždučių pavidalu ir naudotojas gali įvertinti sistemos funkcionalumą ir parašyti komentarą / pasiūlymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1567

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

i. MAS sistemoje yra galimybė sugeneruoti ir išeksportuoti į i.MAS pateiktų duomenų ataskaitas (statistines arba pagal nustatytus parametrus).

Atkreipiamas dėmesys, kad ataskaitų peržiūros galimybė skirta tik prisijungusiems (identifikuotiems) i.MAS naudotojams.

Ataskaitose naudojami tokie trumpiniai:

 1. MM - mokesčių mokėtojas;

 2. SF - sąskaita faktūra;

 3. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

Šiuo metu i.MAS yra šios ataskaitos:

 • PVM sąskaitų faktūrų skaičiaus, pagal pirkėją ir / ar pardavėją, ataskaita;

 • MM pateikusių sąskaitų faktūrų registrus skaičiaus ataskaita;

 • MM registrų suminių duomenų, pagal PVM mokesčio kodus, ataskaita;

 • Pateiktų sąskaitų faktūrų registrų skaičiaus ataskaita;

 • Sąskaitų faktūrų registrų pateikimo būdų ataskaita;

 • Statistinė MM važtaraščių informacijos ataskaita;

 • Važtaraščių pakeitimų MM kontekste ataskaita.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1569

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Mokesčių mokėtojai, išrašantys e. važtaraščius, elektronines PVM sąskaitas - faktūras ar pildantys važtaraščių duomenis, turi galimybę įtraukti vedamus įmonių, fizinių asmenų ir / ar adresų duomenis į žurnalus. Į įmonių, fizinių asmenų ir adresų žurnalus įtraukti duomenys automatiškai siūlomi (įvedus pirmus tris simbolius) išrašant tiek važtaraščius, tiek elektronines sąskaitas faktūras. Visus į žurnalus įtrauktus duomenis galima tvarkyti, keisti, pridėti naujų įrašų ar juos pašalinti. Žurnalų tvarkymo funkcija pasiekiama i.MAS, meniu punkte Žurnalai.

i.MAS žurnalų sritis ženkliai pagreitina įmonių, asmenų duomenų ir / ar adresų įvedimą, kadangi vedant duomenis automatiškai ieškoma žurnaluose išsaugotų kontaktinių duomenų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1577

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

Duomenys i.MAS duomenų bazėse saugomi 11 kalendorinių metų.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR teisės aktus, kuriuose nustatytas ilgesnis duomenų panaudojimo terminas, šie duomenys sunaikinami praėjus 5 metams po mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos ar kito įvykio (veiksmo), kuriam įvykus, duomenys nenaudojami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1561

Ši informacija skelbiama:
Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

i.MAS sistemoje, meniu punkte ES PVM mokėtojų patikra, i.MAS naudotojai gali patikrinti, ar galioja ES PVM mokėtojo PVM kodas ir pavadinimas / vardas, pavardė.

Norint atlikti paiešką, būtina įvesti ES PVM mokėtojo PVM kodą ir tikslų pavadinimą / vardą, pavardę. Pasirinkus valstybę, prefiksas (dviraidis kodas) užsipildo automatiškai ir jo įrašyti nereikia. Paspaudus Tikrinti, naudotojui pateikiama informacija, ar galioja nurodytas ES PVM mokėtojo kodas ir pavadinimas / vardas, pavardė.

Atlikus ES PVM mokėtojų identifikacinių duomenų patikrą, rezultatus galima peržiūrėti portale ir / arba paspausti mygtuką Peržiūrėti ir patikros rezultatus spausdinti arba eksportuoti PDF formatu.

ES PVM mokėtojų identifikacinių duomenų patikros rezultatai, patikrų istorijos sąraše, saugomi 30 dienų. Praėjus šiam laikotarpiui, patikros rezultatai iš sąrašo automatiškai pašalinami.

ES PVM mokėtojų identifikacinių duomenų patikrą galima atlikti ir naudojantis žiniatinklio (angl. web service) būdu.

Teises aktai